Przedstawicielstwo w Polsce

Dotacje

Konkurs grantowy na prowadzenie Punktów Informacji Europejskiej Europe Direct

 

Komisja Europejska, poprzez swoje Przedstawicielstwo w Polsce, ogłasza zaproszenie do składania wniosków celem wyboru partnerów do prowadzenia Punktów Informacji Europejskiej Europe Direct (PIEED) w latach 2018-2020.

Obecnie sieć Punktów Informacji Europejskiej Europe Direct obejmuje ponad 500 punktów znajdujących się we wszystkich krajach Unii Europejskiej. W grudniu 2017 r. zakończy się obecny okres funkcjonowania sieci PIEED, który jest trzecią edycją (pierwsza przypadała na lata 2005–2008, a druga na lata 2009–2012). Dzięki zapoczątkowaniu czwartej edycji sieci PIEED na lata 2018–2020 Komisja Europejska i Parlament Europejski będą nadal zapewniać wsparcie dla podmiotów prowadzących działalność informacyjną o UE.

Konkurs jest skierowany do organów publicznych lub podmiotów prywatnych, których misja obejmuje usługi publiczne. Potencjalni wnioskodawcy proszeni są o uważne przeczytanie i przestrzeganie zasad i specyfikacji zawartych w dokumentach konkursowych.

Całkowita kwota przyznana dla Polski na rok 2018 to 590 000 EUR, pod warunkiem zatwierdzenia budżetu przez władzę budżetową.

Maksymalna wysokość dotacji na punkt będzie się mieściła w przedziale od minimum 23 600 EUR rocznie do maksimum 29 500 EUR rocznie.

 

Ostateczny termin składania wniosków to piątek 21 lipca 2017 r.

 
WAŻNE

Wnioski muszą być złożone na papierze na właściwym formularzu, należycie wypełnione i opatrzone datą. Muszą zawierać wszystkie dokumenty potwierdzające zgodnie z listą kontrolną dla wnioskodawców, załączoną do formularza wniosku. Wnioski muszą zostać złożone w 4 egzemplarzach (jeden wyraźnie oznaczony jako oryginał i 3 kopie) oraz podpisane przez osobę uprawnioną do podejmowania prawnie wiążących zobowiązań w imieniu organizacji wnioskodawcy. Wszystkie dokumenty składające się na wniosek (podpisane i zeskanowane) muszą być dodatkowo złożone na kluczu USB lub płycie DVD (pojedynczy plik formatu PDF powinien być mniejszy jak 10 MB).

Jeśli wniosek wraz z załącznikami zostanie sporządzony w innym języku niż język polski, wnioskodawca proszony jest o dostarczenie jego pełnego tłumaczenie wraz z załącznikami na język polski.

Zapytania o wyjaśnienia, wyraźnie oznaczone jako dotyczące zaproszenia do składania wniosków, można wysyłać do Przedstawicielstwa KE w Polsce wyłącznie droga elektroniczną na wskazany w zaproszeniu do składania wniosków adres e-mail. Żadne pytania drogą telefoniczną ani wysłane pocztą tradycyjną czy złożone osobiście w Przedstawicielstwie KE w Polsce nie będą przyjmowane. Zapytania mogą zostać przesłane tylko w terminie określonym w zaproszeniu.

Pytania i odpowiedzi, które mogą mieć znaczenie dla innych wnioskodawców, będą publikowane poniżej. Pytania można kierować do piatku 14 lipca 2017 do godz. 12.00.

Po wysłaniu wniosku w wersji papierowej wnioskodawca proszony jest o przesłanie skanu potwierdzenia nadania przesyłki drogą elektroniczną na adres podany w zaproszeniu do kontaktu. 

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 

DOKUMENTY KONKURSOWE DO POBRANIA

-   Załącznik A       Szacunkowy budżet

-   Załącznik B       Oświadczenie

-   Załącznik I         Plan działania

-   Załącznik III (a)   Wzór umowy szczegółowej o udzielenie dotacji w formie kwot ryczałtowych

-   Załącznik III (b) Wzór umowy szczegółowej o udzielenie dotacji w formie zwrotu faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowalnych

-   Załącznik III (c)   Wzór umowy szczegółowej o udzielenie dotacji w formie kwot ryczałtowych oraz w formie zwrotu faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowalnych

-   Załącznik IV       Wzór końcowego sprawozdania merytorycznego

-   Załącznik V       Wzór końcowego sprawozdania finansowego

-   Załącznik VIII (a)            Wzór rocznego planu komunikacji

-   Załącznik VIII (b)            Wzór szacunkowego budżetu rocznego planu komunikacji

 

WERSJE ARCHIWALNE DOKUMENTÓW KONKURSOWYCH

 


Mapa dotacji Unii Europejskiej

Dotacje ©iStockChcesz się dowiedzieć, na co wydawane są unijne fundusze w Polsce? A może potrzebujesz informacji i dobrego przykładu, aby samemu wystąpić o dofinansowanie? Zajrzyj na stronę http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl.