Przedstawicielstwo w Polsce

Cyfrowa dekada Europy

/poland/file/cyfrowa-dekada-europy_plCyfrowa dekada Europy

Cyfrowa dekada Europy
AdobeStock

- Chcemy wspólnie ustalić zasady cyfrowe, które staną się fundamentem odpornej cyfrowej gospodarki i społeczeństwa – powiedział komisarz Thierry Breton. KE rozpoczęła konsultacje społeczne, które pomogą ustanowić bezpieczne i równe zasady dostępu do otoczenia cyfrowego, w tym edukacji, administracji, usług publicznych, uczestnictwa w społeczeństwie i procesach demokratycznych.

Data: 
14/05/2021 - 02/09/2021

W związku z komunikatem z 9 marca w sprawie dekady cyfrowej Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje publiczne z myślą o opracowaniu zbioru zasad służących wspieraniu i promowaniu wartości UE w przestrzeni cyfrowej. Konsultacje potrwają do 2 września. Ich celem jest rozpoczęcie szerokiej debaty społecznej i zebranie opinii obywateli, organizacji pozarządowych, organizacji społeczeństwa obywatelskiego, przedsiębiorstw, administracji i wszelkich zainteresowanych podmiotów. Wspomniane zasady będą stanowić wytyczne dla UE i państw członkowskich przy opracowywaniu przepisów i uregulowań umożliwiających wszystkim obywatelom odniesienie korzyści z cyfryzacji.

Margrethe Vestager, wiceprzewodnicząca wykonawcza do spraw Europy na miarę ery cyfrowej, oświadczyła: - Sprawiedliwe i bezpieczne otoczenie cyfrowe, które wszystkim oferuje możliwości – oto nasze zobowiązanie. Kierunek tego europejskiego, ludzkiego podejścia do cyfryzacji wyznaczą właśnie zasady cyfrowe, które powinny być punktem odniesienia dla przyszłych działań we wszystkich obszarach. Dlatego chcemy poznać opinie obywateli UE.

Komisarz ds. rynku wewnętrznego Thierry Breton powiedział: - Oto europejska dekada cyfrowa. Wszyscy powinni mieć możliwość korzystania z rozwiązań cyfrowych, aby łączyć, eksplorować, pracować i realizować ambicje – w internecie i poza nim.

W komunikacie „Cyfrowy kompas: europejska droga w cyfrowej dekadzie” z 9 marca Komisja przedstawiła swoją wizję transformacji cyfrowej Europy do 2030 r. i zaproponowała opracowanie zestawu zasad cyfrowych. Chodzi m.in. o kwestie dostępu do usług internetowych, bezpiecznego i zaufanego środowiska internetowego, cyfrowych usług zdrowotnych oraz cyfrowej administracji publicznej i usług publicznych ukierunkowanych na człowieka. Wszystkie zainteresowane osoby i podmioty mogą również przekazać swoje opinie na temat edukacji cyfrowej i umiejętności cyfrowych niezbędnych do aktywnego uczestnictwa w społeczeństwie i procesach demokratycznych, a także na temat etycznych zasad tworzenia algorytmów zorientowanych na człowieka, ochrony i upodmiotowienia dzieci i młodzieży w przestrzeni internetowej czy też cyfrowych systemów i urządzeń przyjaznych dla środowiska. Uczestników konsultacji zachęca się również do zaproponowania alternatywnych sformułowań lub wypowiedzenia się na temat innych możliwych zasad.

Zasady te będą stanowić uzupełnienie istniejących już praw, które chronią Europejczyków i wzmacniają ich pozycję w internecie. Są to m.in. ochrona danych osobowych i prywatności, wolność wypowiedzi, wolność zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej w internecie czy też ochrona twórczości intelektualnej.

Podejście to idzie również w parze z niedawnym wnioskiem w sprawie sztucznej inteligencji, w którym Komisja dąży do zapewnienia, by technologię tę wykorzystywano w UE w sposób godny zaufania i zorientowany na człowieka.

Dalsze działania

Wyniki konsultacji publicznych zostaną uwzględnione we wniosku Komisji dotyczącym wspólnej międzyinstytucjonalnej deklaracji Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji w sprawie zasad cyfrowych. Wniosek zostanie prawdopodobnie przedstawiony do końca 2021 r.

Więcej informacji

Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy