Przedstawicielstwo w Polsce

We Wrocławiu o ochronie przed powodzią i suszą

/poland/file/190321wodnamainjpg-0_pl190321_wodna_main.jpg

We Wrocławiu o ochronie przed powodzią i suszą
Pixaby

Jakie znaczenie dla ograniczenia skutków powodzi i suszy ma ochrona rzek i mokradeł? Na to i inne pytania odpowiedzą eksperci podczas konferencji „Powódź i susza – jak chronić ludzi w zgodzie z naturą”, która odbędzie się 21-22 marca 2019 roku we Wrocławiu. Z okazji Światowego Dnia Wody, na wydarzenie zapraszają Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu oraz Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć. 

Data: 
21/03/2019 - 22/03/2019

Z powodu zmian klimatu Polskę czekają w nadchodzących latach coraz dłuższe okresy suszy. Jednocześnie wzrastać będzie częstotliwość występowania gwałtownych i bardzo intensywnych opadów, niosąc ze sobą zwiększone ryzyko powodzi.

Zmiany te oznaczają konieczność wypracowania nowego podejścia do zarządzania zasobami wodnymi i ochrony wód w Polsce.

W zapewnieniu odpowiedniego poziomu ochrony przeciwpowodziowej i łagodzeniu skutków suszy istotną rolę odgrywają rozwiązania wykorzystujące naturalne zjawiska i procesy przyrodnicze (nature-based solutions). Działania takie jak renaturyzacja rzek i potoków czy przywracanie mokradeł umożliwiają zatrzymywanie wód opadowych w górnych częściach zlewni, ograniczając ryzyko niszczycielskich wezbrań i powodzi na głównych rzekach. Pozwalają także wykorzystać zdolności retencyjne dolin rzecznych i bagien, znacznie przewyższające potencjalną pojemność sztucznej infrastruktury retencyjnej, umożliwiając odnawianie się zasobów wód podziemnych i zapewniając dostępność wody pitnej oraz wody dla rolnictwa. Działania te są również bardziej efektywne ekonomicznie - można dzięki nim osiągnąć odpowiedni poziom ochrony przeciwpowodziowej i skutecznie łagodzić skutki suszy dużo niższym kosztem niż w przypadku budowy infrastruktury hydrotechnicznej. Ich ogromną przewagą jest też korzystny wpływ na przyrodę - rozwiązania naturalne nie tylko nie wiążą się z degradacją przyrody, ale umożliwiają odtwarzanie ekosystemów rzecznych i bagiennych z ich bogactwem dzikiego życia.

Konferencja

W pierwszym dniu konferencji, czyli 21 marca 2019 roku,  zapraszamy do wysłuchania serii mini-wykładów prezentujących obecny stan wiedzy naukowej na temat skutecznych sposobów ochrony przeciwpowodziowej i łagodzenia skutków suszy oraz na dyskusję panelową z udziałem przedstawicieli nauki oraz władz publicznych odpowiedzialnych za zarządzanie zasobami wodnymi w Polsce.

 W drugim dniu odbędą się warsztaty dla przedstawicieli władz samorządowych i instytucji odpowiedzialnych za zarządzanie zasobami wodnymi, obejmujące prezentację przykładów już wdrożonych rozwiązań oraz możliwości finansowania podobnych działań z funduszy unijnych w ramach przyszłego budżetu UE. Szczegółowy program konferencji dostępny jest na stronie http://zielonasiec.pl/konferencja/.

Wydarzenie odbędzie się w Budynku P na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu (wejście od stronu ul. Wielkiej).