Przedstawicielstwo w Polsce

Registration form 4

Wydarzenie:

Translating Europe Workshop

Data:

17 April 2020

Tytuł/Title:
Imię/First name:
Nazwisko/Last name:
Stanowisko/Position:
Firma/Instytucja/Company:
E-mail:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu przez Komisję Europejską Przedstawicielstwo w Polsce, z siedzibą: 00-041 Warszawa, ul. Jasna 14/16A, w celach informacyjnych, zgodnie z Informacją Prawną, w tym na przesyłanie informacji w formie elektronicznej na adres e-mailowy lub pocztowej. Oświadczam, że zostałam(em) powiadomiona(y) o przysługującym mi prawie wglądu do moich danych osobowych oraz prawie do ich poprawiania, oraz że dane zostały podane dobrowolnie.
By clicking 'Register' (Wyślij) button below I give my acceptance for processing of personal data provided in this form by the European Commission Representation in Poland, located: 00-041 Warszawa, ul. Jasna 14/16A and being administrator of personal data, in order to receive information about events, in accordance with Privacy Policy, including sending me electronic information to the e-mail address entered above . I confirm that I have been informed about my rights to check, correct or delete my data, and data provided above has been handed over lawfully.