• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 927 items
 1. LL.M. (International and European Union Law)

  Programos pagrindą sudaro tokie privalomi dalykai: "Nacionalinė ir supranacionalinė teisė", "Tarptautinės organizacijos ir Europos Sąjungos institucinė teisė", "Europos Bendrijų vidaus rinkos teisė", "Teisinė apsauga Europos Sąjungoje", "Europos privatinė teisė", "Tarptautinė ir Europos Sąjungos baudžiamoji teisė". Pasirenkamiesiems dalykams per visą studijų laikotarpį iš viso skiriama 16 kreditų, t.y. 26 % visos programos apimties. Studentų savarankiško mokslinio darbo įgūdžiai formuojami ir tikrinami trečiojo semestro metu rengiant ir ginant magistro darbą pasirinkta tema. Praktika nenumatyta. ...

  Provider NameVilnius University

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 2. Law

  Future law experts are studying general university subjects, such as: Latin, economic theory, logic, an introduction to philosophy, foreign language and other subjects. They are also studying specialty subjects: history of law, Constitutional law of the Republic of Lithuania, administrative law, philosophy and sociology of law, environmental law and other. Internship is organized in two stages: learning and professional practice. Duration of the internship is 480 hours. As a result, students improve their skills in interpreting law norms and acts, consulting individuals concerning law issues and other skills. ...

  Provider NameVilnius University

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 3. Public Law

  Objective(s) of the study programme: To prepare experts in administration of justice and legal services who have deep, profound and systemic knowledge in Lithuanian public law (also in the context of EU law), inter alia related to protection of public interest in law-making, arguing in jurisdictional disputes and application of law; to develop critical way of thinking and ability to carry out an independent research and identify or find solutions for complicated law-making and application of law problems in the field of public law, as well as the interdisciplinary problems related to public law; to innovatively and integrally apply acquired knowledge in the professional activities. Learning outcomes: Graduates will be able: 1. to identify, describe and analyse the sources of Lithuanian public law and related EU law; 2. to conceptually evaluate the specific features, dynamics, interdisciplinary aspects and urgent problems of public law, inter alia in the protection of public interest in law-making, arguing in jurisdictional disputes and application of law, the legal content of such protection (or the lack thereof), the peculiarities of such legal regulation in Lithuania and other national legal systems; 3. to suggest ways of interpretation and application of problematic norms and principles of public law, also related to the protection of public interest (inter alia in administrative, labour, civil legal relations), the rules of legal liability for the breach of (not defending) public interest, its peculiarities ...

  Provider NameVilnius University

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 4. Criminal Justice

  Objective(s) of a study programme: To prepare the experts in execution of justice and legal services who have profound knowledge in criminal policy, criminal law and criminal procedure law, international legal aid in criminal cases and specific features in its separate institutes of Lithuania and European Union; to prepare people with critical way of thinking who are capable of carrying out scientific researches, solving difficult problems related to creation and application of legal acts in national, european and international fields. The graduates of this programme will be able to perform in such systems as execution of justice, public prosecution, Ministry of the Interior and its subordinated departments (Financial Crime Investigation Service), police, Ministry of Justice and its subordinated departments (Prison Department), Special Investigation Service, State Security Department and other pre-trial institutions, ministries, trade organizations, educational institutions, international organizations and European Union institutions. Learning outcomes: Graduates will be able to: 1. Understand and take into consideration the complexity of criminal policy and its influential factors, criminal law, criminal procedure law and problems of penalty prosecution; 2. Estimate the significance of the elements of criminal law and criminal procedure law, also the tendencies of legal jurisprudence; 3. Estimate and apply the innovations of science of law, pre-trial investigation, prosecution and defence, legal practice; car ...

  Provider NameVilnius University

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 5. European Union business law

  Programoje privalomai studijuojama Europos sutarčių teisė, Europos Sąjungos bendrovių teisė, Bendrosios rinkos pagrindinės laisvės, Taikytinos teisės ir jurisdikcijų kolizijos. Pasirenkamieji dalykai (studentai renkasi po tris dalykus iš keturių pasiūlytų per semestrą) yra šie: Tarptautinė ir Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės teisė, Viešųjų pirkimų teisė, Tarptautinė ir Europos Sąjungos darbo teisė, Vartotojų teisių apsauga, Konkurencijos teisė, Mokesčių teisė Europoje, Teisinė apsauga Europos Sąjungoje, Europos Sąjungos civilinis procesas). Praktika yra nenumatyta. ...

  Provider NameVilnius University

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 6. Law

  Future Masters of law are studying general university subjects, such as: Latin, an introduction to philosophy, the art of rhetoric, introduction to the international economics They are also studying specialty subjects: history of law, Constitutional law of the Republic of Lithuania, administrative law, philosophy and sociology of law, environmental law and other. Internship is organized in two stages: learning and professional practice. Duration of the internship is 480 hours. As a result, students improve their skills in interpreting law norms and acts, consulting individuals concerning law issues and other skills. ...

  Provider NameVilnius University

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 7. Law

  Programos anotacija. 1. Įsitvirtinus Lietuvoje grindžiamiems privatine nuosavybės forma rinkos santykiams, daugėjant šalyje smulkių, vidutinių ir stambių verslo subjektų, užsienio kapitalo įmonių, finansinių ir draudimo kompanijų, plečiantis tarptautiniam bendradarbiavimui ir Lietuvai integruojantis į europines ekonomines struktūras, akivaizdus specialistų poreikis, kurie sugebėtų : a) kvalifikuotai tvarkyti ūkio subjektų bendruosius reikalus, atsiskaitymus, kvalifikuotai atstovauti bankus, draudimo kompanijas valdžios ir valdymo institucijose; b) kvalifikuotai sudaryti sutartis skirtas vidaus ir tarptautinei rinkai grindžiamas verslo planais; c) kvalifikuotai atstovauti ūkio subjektų interesus teisme ir tarptautiniame arbitraže; d) kvalifikuotai įvertinti finansinę ūkio subjektų būklę; e) be to programos tikslas suformuoti naujo mąstymo teisininką - patarėją. 2. Mokytis į akademiją priimami asmenys turintys vidurinį ir jam prilygintą išsilavinimą. Užsienyje įgiję vidurinį išsilavinimą asmenys priimami įstatymų ir LR Švietimo ir mokslo ministerijos nustatyta tvarka. 3. Asmenys turintys aukštąjį universitetinį teisinį, ekonominį, vadybinį išsilavinimą priimami į aukštesniuosius kursus užskaitant programą atitinkančias disciplinas jeigu po kitos aukštosios mokyklos baigimo praėjo ne daugiau kaip 5 metai ir žinios įvertintos ne žemiau kaip 8 balais. Žemesnis žinių įvertinimas vykdomas testavimo būdu. Tuo tikslu katedros ir rektoratas sudaro žinių patikrinimo ir užskaitymo komisiją. Kito ...

  Provider NameKAZIMIERO SIMONAVICIAUS UNIVERSITY

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania

Pages