• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 805 items
 1. szabályozási (kodifikátor) szakjogász

  A képzés célja a központi államigazgatási szervek, országos, területi és helyi kisebbségi önkormányzatok, gazdálkodó szervezetek keretében vagy az ügyvédi, érdekérvényesítő stb. tevékenység végzése során szabályozási feladatokra szakosodott vagy erre szakosodni kívánó szakemberek (köztisztviselők, közalkalmazottak, ügyvédek, jogtanácsosok) képzése.   A különböző szintű jogszabályok, továbbá szabályzatok előkészítésében, megalkotásában közreműködő szakemberek az alapképzés során ilyen speciális tudástartalmú képzést nem kapnak, tanulmányaik során legfeljebb egy-egy tantárgy keretében vagy fakultatív tárgyként jutnak hozzá nem teljes körűen olyan ismeretekhez, amelyek a "jogalkotói tevékenységüket” a későbbiekben elősegítik.    Elsajátítandó kompetenciák:  Általános kompetencia: probléma felismerési, áttekintési és megoldási képesség, kommunikációs, tárgyalási és konfliktuskezelő képesség.  Szakmai kompetencia: A képzésben való részvétel képessé teszi a szakembert, hogy átlássa a szabályozásra váró kérdés teljes folyamatát, várható kihatásait és ebhez igazítva válasszon az alkalmazható jogi megoldási lehetőségek között. Segítséget nyújt továbbá a képzés, hogy a szabályozás folyamatában képes legyen a szakember a probléma megoldása érdekében kapcsolatot teremteni, együttműködni más, elsősorban jogász szakemberekkel.    Tudáselemek, megszerezhető ismeretek:  A képzés során a résztvevők elméletileg megalapozott és a gyakorlatban közvetlenül hasznosítható speciális szaktudást szereznek egyrészt a jogszabály-előkészít ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. társadalombiztosítási szakjogász

  A képzés célja jogászok részére az egyetemi alapképzettségnél magasabb szintű szakmai ismeretek elsajátítását tanúsító és speciális szakképzettséget biztosító szakirányú továbbképzés megvalósítása. A képzést a jogászi foglalkozás differenciálódása és a specifikáció iránti igény alapozta, illetve alapozza meg. A szakirányú képzés célja az alapképzésben elsajátított ismeretek elmélyítése, a joggyakorlat követelményeinek megfelelő integrálása. További célkitűzés, hogy az egyes jogászi munkaterületek feladatainak komplex ellátása érdekében az alapképzésben egyáltalán nem vagy mélységében nem oktatott speciális, interdiszciplináris területeken a szükséges szakmai ismeretek megszerzésének a biztosítása. Elsajátítandó kompetenciák:Általános kompetencia: probléma felismerési, konfliktuskezelési és megoldási képesség, kreatív szervezői, vezetői ismeretek és attitűd.Szakmai kompetencia: a képzés során megszerzett speciális szakmai ismeretek képessé teszik a szakembert a szakterület működési folyamatainak átlátására, a felmerülő jogi problémák kezelésére és a legmegfelelőbb jogi megoldás kiválasztására. Ezáltal képessé válnak arra is, hogy a szakterület más szakembereivel kapcsolatot teremtsenek és együttműködjenek a jogi problémák kezelésében. Tudáselemek megszerezhető ismeretek- Központi és helyi (regionális) társadalombiztosításban, adóigazgatási szerveknél (járulékigazgatási feladatok), valamint a magánbiztosítóknál szükséges igazgatási ismeretek,- Az egyes társadalombiztosítási, illetve magánbiztosítási ellátások, va ...

  Awarding bodySzegedi Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. társasági jogi és cégjogi szakjogász

  A szakirányú továbbképzés célja, hogy az alapképzést meghaladó körben és mélységben biztosítsa a gyakorló jogászok számára a gazdasági társaságok és más társasági formákba tartozó társaságok működéséhez kapcsolódó komplex (a társasági jog mellett a cégjog, a pénzügyi jog, a versenyjog, az értékpapírjog, a munkajog, a felszámolási és csődjog, a számviteli jog és az európai társasági jog anyagát is felölelő) jogi ismeretek elméletileg megalapozott, a jogalkalmazási gyakorlatot is feldolgozó megszerzését, amelynek birtokában a jogi feladataik szakmailag megalapozottabb és hatékonyabb ellátására válnak képessé   Elsajátítandó kompetenciák:   A képzésben való részvétel képessé teszi a hallgatókat arra, hogy átlássák a társaságok komplex működési folyamatait, s az alkalmazott jogi megoldásokat ezekhez igazítsák. A képzés segítséget nyújt abban, hogy a társaságoknál tevékenykedő más szakemberekkel – közgazdászokkal, pénzügyi és számviteli szakemberekkel – együttműködve a szakjogász hatékonyan vehessen részt a társaság jogi problémáinak kezelésében.   A jogász alapképzésben széttagoltan tárgyalt ismereteket a társaságok köré csoportosítva és a szabályok gyakorlati alkalmazása során nyerhető tapasztalatokat feldolgozva a hallgatók alkalmassá válnak e szabályok komplex alkalmazására is.       Tudáselemek, megszerezhető ismeretek:   a társasági jog és a cégjog törzsanyagának az alapképzést meghaladó szintű ismerete. A vonatkozó jogszabályok részletes ismeretén túl a terület szakirodalmát és a jogalkalmazási gyakorl ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. tőkepiaci és bank szakjogász

  A szakirányú továbbképzés célja, hogy a jogász szakképzettséggel rendelkező szakemberek számára széleskörű bankjogi, továbbá a pénz- és tőkepiacra vonatkozó jogi, illetve az ezt megalapozó közgazdasági (makro- és mikroökonómiai, banküzemtani, kockázatkezelési) ismereteket adjon, amelyek nélkülözhetetlenek a pénzügyi szolgáltatásokat, illetve kiegészítő pénzügyi szolgáltatásokat valamint a befektetési, illetve kiegészítő befektetési szolgáltatásokat nyújtó intézményeknél, továbbá  a központi banknál, a pénzügyi piacokat felügyelő hatóságoknál és más közigazgatási szerveknél jogalkalmazói, illetve jogalkotói tevékenységet ellátó jogászok, az ilyen típusú jogügyletekre, az ezekkel kapcsolatos jogviták ellátására szakosodott, illetve szakosodni kívánó bírák, ügyészek és ügyvédek számára.  Elsajátítandó kompetenciák:Általános kompetenciák: áttekintési és rendszerező képesség, probléma felismerési és probléma megoldási képesség, konfliktuskezelési és tárgyalási képessség. Szakmai kompetenciák: a pénzügy piacok intézményrendszerére, azok felügyeletére, a pénzügyi és befektetési szolgáltatásokra vonatkozó jogszabályok, a releváns európai uniós iránymutatások, a vonatkozó szakirodalom, valamint az alapul fekvő makro- és mikroökonómiai összefüggések elmélyült ismerete, ezen szakmai ismeretek és információk gyakorlati alkalmazására és hasznositására vonatkozó képesség, a jogszabályok önálló feldolgozására és alkalmazására vonatkozó képesség.        Tudáselemek, megszerezhető ismeretek:   A pénzügyi piacok működésére, sz ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. versenyjogi szakjogász

  A cél olyan, a versenyjog és versenypolitika komplex kérdéseivel foglalkozó jogi szakemberek képzése, akik ismerik a piacok működése és a versenyjog összefüggéseit, és a piaci magatartásokkal kapcsolatos jogi problémákra adekvát gyakorlati megoldásokat képesek találni. Ennek érdekében a képzés a jogi alapképzés során megszerzett ismeretek elmélyítésére, azok gyakorlat- és problémaorientált feldolgozására helyezi a hangsúlyt. A képzés újdonságot kínál abban, hogy komplex elméleti és gyakorlati tudást kínál a versenyjog minden területével kapcsolatban, mindezt interdiszciplináris jelleggel. Kiemelkedő helyet foglal el a jog közgazdasági megalapozottsága és a versenypolitikai ismeretek. Kompetenciák:* általános kompetenciák: a probléma felismerési és probléma megoldási képesség, versenyjogi megfelelőségi programok kidolgozására képesség, eljárási kérdések és problémák ismerete,* szakmai kompetenciák: a szakiránynak megfelelő szakirodalom, szakmai jogszabályok, kapcsolódó jogterületek, más határtudományi területek elmélyült ismerete, a szakterület nemzetközi, illetve európai uniós szabályainak ismerete a megnevezett szakmai ismeretek és információk gyakorlati alkalmazására és hasznosítására vonatkozó képesség az adott szakterület szakmai és határtudományi területein a változó szakmai ismeretek, jogszabályok önálló feldolgozására és alkalmazására való képesség.     Tudáselemek, megszerezhető ismeretek:* a szak szakmai törzsanyagának (irodalom és jogszabályok) és jogalkalmazási gyakorlatának az alapképzést meghaladó ...

  Awarding bodyPázmány Péter Katolikus Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages