• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 152 items
 1. diplomás szakreferens wellness és spa terápiás szakon

  A képzés során megszerezhető kompetenciák: A diplomás wellness és spa terápiás szakreferens szakirányú továbbképzésben oklevelet szerzett személy képes  ⦁ felismerni és értelmezni a turizmus és az egészségipar szektoriális sajátosságait, a folyamatok hátterét, összefüggéseit; ⦁ menedzselni az egészségturisztikai terápiás szolgáltató szervezetek és vállalkozások működését, folyamatait;  ⦁ önálló szervezési, tervezési, gazdálkodási és marketing menedzsment feladatokat ellátni; ⦁ alkalmazni az alapvető, közérzetjavító terápiás technikákat az élettani hatásmechanizmusuk figyelembe vételével; ⦁ hatékonyan érvényesíteni a szegmens specifikus turisztikai termékfejlesztésben az egyes terápiák jellemzőit, hatásrendszerét;  ⦁ írásban és szóban kommunikálni a vendégekkel, a turizmus és az egészségipar beszállítóival.   A képzés során elsajátítható tudáselemek: ⦁ általános közgazdasági alapok és üzleti gazdálkodási technikák; ⦁ turisztikai és egészségipari szakmai szolgáltatások és működtetésük; ⦁ terápiás módszerek és élettani hatások.   A képzés során megszerezhető ismeretek, adottságok, készségek: ⦁ gazdasági, gazdálkodási, pénzügyi, számviteli, gazdaságjogi, vállalkozás-gazdaságtani, statisztikai, menedzsment, marketing, integrációs, világgazdasági, informatikai, közigazgatási és adózási ismeretek, turisztikai és egészségipari sajátosságok adott szinten szükséges alkalmazás szintű elsajátítása; ⦁ terápiás eljárások ismerete, egyes közérzetjavító terápiák készség szintű elsajátítása; ⦁ termékfejl ...

  Awarding bodyNeumann János Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. vallási turizmust szervező szakember

  Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek: A végzettek képessé válnak – a vallási turizmus szervezésével kapcsolatos feladatok ellátására; – a vallási turizmus szervezeti kapcsolatrendszerének kezelésére; – zarándokutak, egyházi programok kidolgozására, hatékony szervezésére; – a turizmusban specifikus tárgyalási, prezentációs, meggyőzési technikák alkalmazására és az érdekkonfliktusok kezelésére, valamint a panasz-szituációk kezelésére is.   A hallgatók megismerik – a vallási turizmus szolgáltatásainak helyét a turizmus rendszerében, működésének alapelveit, a szakmai és érdekképviseleti szervezeteket; a piacra való belépés jogszabályi feltételeit, az európai uniós direktívákat; – a többnyelvű és a kultúraközi kommunikáció célszerű módszereit, a nemzetközi vallási irányultságú turizmusszervezés feladatait és ellátásuk módjait, az információszerzés, információszervezés és informatikai alkalmazások technikáit; – a vallási turizmus egyedi vonzerőit, azok működtetését, a vallási programok szervezésének összetevőit, a kapcsolódó speciális marketingmunkát; – az ágazat speciális célcsoportjait és az ehhez kapcsolódó szervezőmunkát;  – a vallási rendezvényszervezés működési folyamatait, értékelési döntési kritériumait, szakmai részterületeit ágazati kapcsolódási pontjait.   Személyes adottságok és készségek: A végzettek  – rendelkeznek szervezéshez, irányításhoz szükséges alapvető adottságokkal, együttműködési képességekkel; – alkalmasak magas színvonalú szolgáltatások nyújtására és az ezt biztos ...

  Awarding bodySzéchenyi István Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. egészségturisztikai szakközgazdász és szakidegenvezető

  A képzés célja:A fejlett világ turisztikai ágazatának legújabb, leggyorsabban kibontakozó színtere az egészségturizmus. Az egészségmegőrzés, gyógyítás és rehabilitáció különféle új szolgáltatásai hatalmas „ipari” rendszerekké váltak, amelyek működése a korábbi turisztikai szakképzésektől lényegesen eltérő ismereteket igényel. A képzés célja olyan korszerű szakmai, elméleti és gyakorlati felkészültséggel rendelkező egészségturisztikai szakközgazdászok és szakidegenvezetők képzése, akik alapképzési szakon szerzett végzettségük és a szakirányú továbbképzésben kapott tudásuk és képességeik birtokában ismerik az egészségügyi és egészségturisztikai intézmények rendszerét és működésének módját. Ismerik továbbá az európai együttműködési lehetőségeket, a speciális egészségturisztikai szolgáltatások megszervezésének rendszereit, módszereit, a vendégekkel való bánásmód elméleti és gyakorlati hátterét. Képesek az orvosi útmutatások alapján az egyének egészségi állapotának megfelelő egészségturisztikai programok készítésére, az egészséges életmódot segítő preventív szakmai anyagok készítésére, valamint részt vesznek az egészségmegőrzést szolgáló tevékenységek szervezésében és vezetésében. Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:- az egészségügyi és turisztikai intézmények rendszerének és működési módjának elmélete, az európai együttműködési lehetőségek elemzése; - a legújabb tudományos eredmények birtokában az egészségügy és a humánbiztosítás területén gazdasági, biztosítási tevékenységek elmélete;- ...

  Awarding bodySoproni Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. egészségturisztikai tanácsadó és szakidegenvezető

  A képzés célja:A fejlett világ turisztikai ágazatának legújabb, leggyorsabban kibontakozó színtere az egészségturizmus. Az egészségmegőrzés, gyógyítás és rehabilitáció különféle új szolgáltatásai hatalmas „ipari” rendszerekké váltak, amelyek működése a korábbi turisztikai szakképzésektől lényegesen eltérő ismereteket igényel. A képzés célja olyan korszerű szakmai, elméleti és gyakorlati felkészültséggel rendelkező egészségturisztikai tanácsadók és szakidegenvezetők képzése, akik alapképzési szakon szerzett végzettségük és a szakirányú továbbképzésben kapott tudásuk és képességeik birtokában ismerik az egészségügyi és egészségturisztikai intézmények rendszerét és működésének módját. Ismerik továbbá az európai együttműködési lehetőségeket, a speciális egészségturisztikai szolgáltatások megszervezésének rendszereit, módszereit, a vendégekkel való bánásmód elméleti és gyakorlati hátterét. Képesek az orvosi útmutatások alapján az egyének egészségi állapotának megfelelő egészségturisztikai programok készítésére, az egészséges életmódot segítő preventív szakmai anyagok készítésére, valamint részt vesznek az egészségmegőrzést szolgáló tevékenységek szervezésében és vezetésében. Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:- az egészségügyi és turisztikai intézmények rendszerének és működési módjának elmélete, az európai együttműködési lehetőségek elemzése; - a legújabb tudományos eredmények birtokában az egészségügy és a humánbiztosítás területén gazdasági, biztosítási tevékenységek elmélete;- a spe ...

  Awarding bodySoproni Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. turisztikai animátor

  A képzés célja olyan szakirányú továbbképzést biztosítani, mely felkészíti a hallgatókat animátorként való elhelyezkedésre a munkaerőpiacon. Az általános animátori kompetenciák birtokában prezentálják az animátori munka legmagasabb minőségét. A képzés elvégzése eredményeképpen képesek lesznek a turizmushoz kapcsolódó aktivitásokat megtervezni, összehangolni, megszervezni, megvalósítani – kereskedelmi szálláshelyeken, szabadidő-centrumokban, sportlétesítményekben, faluházakban és egyéb idegenforgalmi helyszíneken – az emberek közötti kapcsolatok kiépítésén és játékos programok lebonyolításán keresztül. A képzés során megszerezhető ismeretek:   * animáció elméleti ismeretek;   * animáció módszertani ismeretek;   * a turisztikai animáció elmélete;   * személyiségfejlesztési ismeretek;   * kommunikációs ismeretek;   * csoportfolyamatok és kezelésük;   * turizmus ismeretek;   * marketingkommunikációs ismeretek;   * vendégkapcsolatok működtetése;   * idegenforgalmi attrakciók;   * a rendezvényszervezés elmélete;   * a turisztikai rendezvények jellemzői és típusai;   * kapcsolattartás a rendezvényszervezésben;   * az animátor forrásszerzési lehetőségei. A képzés résztvevői   * átfogó képet kapnak az animáció fajtáiról, a szakma gyakorlásának lehetséges területeiről;   * megismerkednek a legfontosabb módszertani és etikai alapvetésekkel;    * az elméleti-módszertani tudással felvértezve, a személyiség- és közösségfejlesztő technikák alkalmazásához szükséges tudást sajátítanak el;    * elsajátítják a pályázati rendszer ...

  Awarding bodyKaposvári Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. turizmus-szálloda vállalkozási szaktanácsadó

  Kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:   A képzést elvégző hallgatók rendelkezni fognak mindazon szakmai kompetenciákkal, amelyek képessé teszik őket arra, hogy - értsék és átlássák a turizmus rendszerét, annak gazdasági, társadalmi jelentőségét, - ismerjék a turizmus kulturális és természeti vonzerőit, infrastruktúráját, a működtetéshez nélkülözhetetlen humán erőforrásokat, - rendelkezzenek a turisztikai vállalkozások működtetéséhez szükséges közgazdaságtani, jogi, vállalkozás gazdaságtani ismeretekkel, - legyenek képesek a turisztikai vállalkozások, teljesítmények statisztikai elemzésére, - képesek legyenek átlátni az idegenforgalmi szolgáltató cégek pénzügyi folyamatait, - ismerjék a szálláshelyi és közvetítő szektor működtetéséhez szükséges szervezési, marketing, gazdálkodási kérdéseket, - legyenek képesek kereskedelmi szálláshelyek, utazási vállalkozások, turisztikai non-profit szervezetek egyes egységeinek és teljes egészének hatékony működtetésére.   Személyes adottságok, készségek: A képzést elvégző hallgatóknak leendő szakmájuk sikeres gyakorlása érdekében a következő személyes kompetenciákkal kell rendelkezniük: - rendszerszemléletű logikus gondolkodás, - kreativitás, - precizitás, - szervezőkészség, - önfejlesztés képessége, - jó kommunikációs képesség, - konfliktuskezelési képesség, - empátia.   A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben: A képzés során a hallgatók korábbi alapképzésben (főiskolán) szerzett ismereteikre építve a speciális közgazdasági alap ...

  Awarding bodyBudapesti Gazdasági Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. divat- és szépségipari menedzser

  A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek: A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik megfelelő divat- és szépségipari, illetve gazdasági és menedzsment, valamint kereskedelmi és gyártástechnológiai ismeretek birtokában képesek a divat- és szépségiparral kapcsolatos tevékenységek integrált tervezésére, szervezésére, irányítására, továbbá a divatáramlatok, stílusok változásaihoz alkalmazkodó és előretekintő feladatok megoldására. Üzleti ismereteik, továbbá vezetői készségeik és képességeik birtokában alkalmasak a divat- és szépségipari menedzseri feladatok irányítására, tanácsadói feladatok ellátására, önálló vállalkozások működtetésére.   A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek: - döntésképesség, - megbízhatóság, precizitás, - tervezési és értékelési képesség, - logikus gondolkodás, - kreativitás, - kapcsolatteremtő készség, - kommunikációs képesség, - prezentációs képesség.   A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben: A szakirányú továbbképzési szakon végzettek képesek és alkalmasak: A divat- és szépségipari menedzser vizuális műveltséggel, anyag- és öltözék kivitelezési ismeretekkel rendelkező gazdasági szakember, aki az aktuális divatirányzatok, a funkcionális és esztétikai szempontok, az iparági sajátosságok és működési szabályok, továbbá a gazdaságossági tényezők figyelembe vételével üzleti és stilisztikai tanácsokat ad, folyamatokat irányít, koordinál. A divattervezőkkel együttműködve közreműködik ...

  Awarding bodyIBS Nemzetközi Üzleti Főiskola

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. vendéglátó-turisztikai menedzser

  A szakirányú továbbképzés célja olyan szakemberek képzése, akik a képzés során megszerezhető ismeretek, tudáselemek segítségével, a személyes adottságaik tudatos hasznosításával a következő kompetenciákkal bírnak:   ­   a turizmus rendszerének, irányító szervezetének, kapcsolatrendszerének figyelemmel kísérése;   ­   a világturizmus és a hazai turizmus keresleti-kínálati helyzetének, trendjeinek figyelemmel kísérése;   ­   a hazai turizmus keresleti-kínálati helyzetének, politikai céljainak, fejlődési irányainak figyelemmel kísérése;   ­   a közlekedés főbb jellemzőinek és a fejlesztés szükségességének a turizmus szemszögéből történő figyelemmel kísérése;   ­   a magyar turisztikai piac specialitásainak ismeretében (egészségturizmus, falusi turizmus, konferenciaturizmus) a versenyképesség vizsgálata és elemzése;   ­   az erőforrás-felhasználás és más iparágak kölcsönhatásának, a környezetbe történő szerves beágyazódásának, az erőforrások fenntarthatóságának figyelemmel kísérése.       A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:   ­   a szakértői, menedzseri habitust meghatározó kommunikációs és metakommunikációs, beszédtechnikai, nyelvi és nyelvhelyességi ismeretek – ezen belül az idegen nyelvi ismeretek –, személyes, társas és módszerkompetenciák;   ­   az idegenforgalmi és turisztikai szakember számára szükséges közgazdasági, pénzügyi és számviteli kompetenciák;   ­   az idegenforgalomhoz kapcsolódó marketing- és piackutatási kompetenciák.       Megszerezhető személyes ado ...

  Awarding bodyWekerle Sándor Üzleti Főiskola

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. fürdővezető szakember

  Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:A szakirányú továbbképzésben résztvevők megismerik és elsajátítják:- a sokrétű műszaki, gazdasági, jogi, egészségügyi ismeretet igénylő feladatok rendszerét; - a fürdő, illetve az ehhez kapcsolódó szálloda, wellness komplexumok menedzser szemléletű üzemeltetési feladatrendszerét;- az üzemeltetés területén jelentkező műszaki technológiai alapfolyamatok tervezésével, szervezésével, megvalósításával, fenntartásával kapcsolatos alapismereteket;- a korszerű gyógy- és élményfürdők gépészeti rendszereit, üzemeltetésükhöz szükséges informatikai, kommunikációtechnikai módszereket, eljárásokat;- a fürdő mint egészségügyi, wellness komplexum szolgáltatási területén felmerülő gyógyászati alapismereteket;- a vonatkozó létesítményfejlesztési, igazgatási és gazdálkodási feladatokkal kapcsolatos érvényben lévő előírásokat, szabályokat, valamint pénzügytechnikai és ügyviteli eljárásokat. Személyes adottságok és készségek:A képzés során megszerzett kompetenciák birtokában a szakon végzett szakemberek képessé válnak: * a korszerű technikai rendszerekkel felszerelt fürdő, illetve az ehhez kapcsolódó szálloda, wellness komplexumok gyakorlatban felmerülő műszaki problémáinak felismerésére, megértésére,* a problémamegoldás műszaki és menedzsment jellegű szakértelmet igénylő folyamatának integrált megfogalmazására, technológiai tervezésére,* az eredményes és hatékony feladatmegoldáshoz szükséges különböző szakterületek közötti koordinációra, együttműködésre,* a szolgálta ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. lovaskultúra oktató

  A lovaskultúra oktató felsőfokú szakirányú továbbképzési szak célja a felsőfokú alapdiplomát szerzett szakemberek továbbképzése. A képzésben részt vevők különböző szektorokban (állami, egyesületi és magán), a lovaskultúra különböző területein – a képzés eredményeként – legyenek képesek alkalmazni a feladatok ellátásához szükséges legújabb elméleti es gyakorlati ismerteket.   Kompetenciák: lovas edzésvezetés gyermekeknek, felnőtteknek, időseknek; szaktanácsadás; lovas-túra vezetés, szervezés; iskolai, és iskolai kereteken kívüli lovas táborok szervezése, vezetése; lovas vállalkozások létesítése, irányítása; felsőfokú intézményekben lovaskultúra oktatása, terjesztése; nemzetközi kapcsolattartás, kutatásokban való részvétel, szakmai képviselet, szakmai fórumok szervezése.   Tudáselemek, megszerezhető ismeretek: humán és állatorvostudományi alapismeretek (anatómia, élettan, sportegészségügyi ismeretek); neveléstudományi ismeretek; bevezetés a tudományos kutatásba, biometria; edzéselméleti ismeretek; a lovas szakágak (díjugratás, díjlovaglás, military, fogathajtás, lovastorna, távlovaglás, reining, western) elméleti és gyakorlati alapjai; a lovas terápia alapjai, alkalmazási lehetőségei; lovas hagyományok őrzése, művelése; az egészség és sport turizmus, lovas turizmus alapjai, marketingje; vendégforgalmi és vendéglátási ismeretek; gazdasági, jogi ismeretek, menedzsment.   Személyes adottságok, készségek: A képzés során a lovas-oktatói, szervezői munkához elengedhetetlen elméleti és gyakorlati ismeretek, jó kommuniká ...

  Awarding bodyTestnevelési Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages