• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 976 items
 1. Slovenistika (Slovene Studies)

  Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Študijski program študentom omogoča poglobljeno spoznavanje slovenskega jezika in jezikoslovja, seznanjanje s kulturnimi, zgodovinskimi in družbenimi pojavi v slovenskem prostoru, spoznavanje različnih metodologij znanstvenega raziskovanja jezikoslovnih pojavov, literature in kulture, prenos študijskih vsebin v reševanje konkretnih problemov v praksi, pridobitev specifičnih znanj, potrebnih za zaposlitev v različnih sektorjih, razvijanje sposobnosti kritičnega razmišljanja in samostojnega dela. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Novi Gorici, Fakulteta za humanistiko (School of Humanities)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 2. Filozofija (Philosophy)

  Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Študijski program prinaša podroben in poglobljen pregled celotnega kanona klasičnih in modernih filozofskih del in vseh problemskih oziroma tematskih sklopov, v njem pa so enakovredno zastopane vse ključne filozofske discipline in vodilne usmeritve oziroma miselni tokovi sodobne filozofije, kakor tudi vsi relevantni pristopi najnovejše filozofske historiografije. Program je zasnovan na ravnovesju med problemskim oziroma sistematskim pristopom in prikazom posameznih epoh zgodovine evropske filozofije od antike do danes. Poleg tega pa program, s pretehtanim vključevanjem širših humanističnih in družboslovnih vsebin, ob teoretski strogosti ohranja tudi določeno interdisciplinarno prožnost. Program poleg evropske filozofske misli neguje tudi nacionalno filozofsko dediščino, pa tudi obravnavo neevropskih filozofij. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (Faculty of Arts)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 3. Filozofija (Philosophy (Combined programme))

  Študij traja 2 leti in obsega 60 kreditnih točk. Študij naj bi se koncipiral po zgodovinski in disciplinarni osi. V prvo sodijo predmeti, ki so povezani z evropskim in zunajevropskim duhovnim izročilom, v drugo pa predmeti, ki disciplinarno utemeljujejo področje filozofije kulture (predmeti, ki so povezani z splošno teorijo in razumevanjem kulture, področja delovanja, ustvarjanja, vrednotenja in spoznavanja, soodnosi: jezik in sporazumevanje, kultura: družba, humanost in humanizem, umetnost, nove tehnologije…). * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (Faculty of Arts)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 4. Južnoslovanski študiji (South Slavic studies (Combined programme))

  Študij traja 2 leti in obsega 60 kreditnih točk. Temeljni cilj dvopredmetnega študijskega programa je, da diplomanti pridobijo kompetence za znanstveno-raziskovalno in strokovno delo na področju kulture in diplomacije (prevajalec, urednik lektor, samostojni referent, strokovni in poslovni tajnik, turistični delavec …), gospodarstva (zunanja trgovina) in javne uprave oz. za opravljanje poklicev, ki predvidevajo na ustreznem področju široko razgledane strokovnjake. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (Faculty of Arts)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 5. Humanistični študiji

  S pridobljenim znanjem na študiju so študenti sposobni za: zgodovinsko razumevanje pojavov s področja humanistike, prepoznavanje temeljnih humanističnih fenomenov ter sposobnost njihove umestitve v širše družbene kontekste, poznavanje temeljev in razvoja filozofije ter njenih temeljnih disciplin (zgodovina filozofije, logika, etika, epistemologija, ontologija, estetika in teorija umetnosti, hermenevtika), poznavanje temeljev družbenih ved (psihologija s psihoterapijo, politologija, politična ekonomija) ter sodobnih teorij s teh področij, poznavanje pomena odnosov med kulturami ter religijami, argumentirano reševanje vprašanj, ki se pojavljajo na stičišču humanističnih, družbenih in umetnostnih področij, poznavanje zgodovine in teorije etike ter sposobnost njene praktične uporabe v strokovnem delu ter ozaveščenost za pomen etike v raziskovanju, uporabo humanističnih znanj v sodobnih kontekstih (etika, družbena neenakost, religije, nove tehnologije, človekove pravice, sodobna umetnost), uporabo interdisciplinarnih znanj za delo na področju humanističnih znanosti in kulture ter nadaljnji študij in kritično presojo družbenih in političnih dogodkov. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameAlma Mater Europaea - Institutum Studiorum Humanitatis Fakulteta za podiplomski humanistični...

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 6. Sociologija- kadrovski menedžment

  Cilji programa so: Zagotoviti študentom širok nabor splošnih družboslovnih in menedžersko specifičnih znanj. Ob posredovanju znanja študentom približati aktualna raziskovalna dognanja in jih na ta način pripraviti za delo v slovenskem in mednarodnem okolju ter multidisciplinarno obravnavo izzivov v tem okolju. Prispevati k oblikovanju kompetentnih, zaposljivih strokovnjakov za analitično, vodstveno in svetovalno delo na kadrovskem in socialnem področju, v profitnih in neprofitnih organizacijah. Posebno skrb posveča program tudi temu, da njegovi diplomanti, na svoji karierni poti delujejo tako strokovno kot tudi etično in socialno pravično. Pridobitev dela in zaposlitve na temelju prej omenjene kompetentnosti na širšem poklicnem in njemu sorodnih področjih v profitnih in/ali neprofitnih organizacijah. Profesionalno, etično in socialno pravično delovanje v organizacijsko-kadrovskem in širšem družbenem prostoru, ki temelji na spoštovanju Kodeksa in Standardov slovenske kadrovske stroke. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (Faculty of Social Sciences)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 7. Humanistične znanosti (Humanities)

  Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Študijski program usposablja intelektualce za argumentiran družbeno-kritični pogled na procese in prakse v družbi. Študenti programa ob veščinah komunikacije in samorefleksije pridobijo odlično humanistično izobrazbo, s katero spoznavajo, interpretirajo in obvladujejo sisteme vednosti ter kulturne, politične in druge družbene prakse. Študijski program temelji na vrhunski teoriji in pristni znanstveno raziskovalni radovednosti, obravnavani raziskovalni problemi pa zadevajo predvsem aktualne človekove/družbene potrebe. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameAlma Mater Europaea - Institutum Studiorum Humanitatis Fakulteta za podiplomski humanistični...

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 8. Srednjeevropske študije (Central European studies- joint programe)

  Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk po ECTS. Skupni magistrski študijski program druge stopnje Srednjeevropske študije / Joint Master's Degree Study Program Central European Studies izvajajo Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta; Charles University Prague, Češka; Jagiellonian University Krakow, Poljska; Comenius University Bratislava, Slovaška. Študijski program prinaša sintezo treh dvodisciplinarnih študijev zahodnoslovanskih jezikov. Študenti se ob vpisu odločijo za osnovno kombinacijo dveh jezikov A in B (poljščina, češčina, slovaščina), ki so nadgradnja prvostopenjskih programov in usposabljajo za kompleksnejše in zahtevnejše naloge in potrebe na splošnem humanističnem in družboslovnem področju. Na izbrani jezik A je vezan tudi izbor temeljnih predmetov iz jezikoslovja in književnosti. Jezikovni del študijskega programa omogoča študentom temeljito poznavanje in obvladovanje dveh jezikov, obenem pa ga z upoštevanimi načeli uporabne lingvistike pripravlja na različne vrste prevajanja, s pridobljenimi teoretičnimi osnovami pa tudi za nadaljevanje študija na tretji stopnji. Književno in širše kulturno izročilo ter družbeno stvarnost študentje spoznavajo v razvojnem procesu, ki je uvrščen v širši evropski kontekst, obenem pa osvetljuje tudi povezave s prostorom in zgodovinsko zavestjo posameznih nacionalnih jezikov. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univer ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (Faculty of Arts)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 9. Slovakistika (Slovak studies (Combined programme))

  Dvopredmetni študijski program obsega 60 kreditnih točk in traja 2 leti. Diplomanti študijskega programa pridobijo znanja in medkulturne jezikovne zmožnosti, ki po mednarodnih standardih ustrezajo profilu magistra slovakistike. Program omogoča nadgradnjo prvostopenjskega programa Slovakistika kot temeljno izhodišče pridobljenih zmožnosti in usposablja za kompleksne, zahtevne, vodilne in ustvarjalne naloge in potrebe na jezikovnem, besedilnem, kulturnem in medkulturnem področju. Gre za študijski program, ki zagotavlja diplomantom teoretične in strokovne osnove za učinkovito in sistematično reševanje konkretnih strokovnih problemov, uvaja diplomante v samostojno raziskovanje. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (Faculty of Arts)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 10. Primerjalni študij idej in kultur (Comparative Study of Ideas and Cultures)

  Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Študij poteka v okviru naslednjih modulov: Kozmologije, skupnosti, dogodki; Tisočletja med Jadranom in Podonavjem; Transformacija moderne misli - filozofija, psihoanaliza, kultura; Jezik kot družbena praksa v oblikovanju ideologij, spomina in identitet; Kulturna zgodovina; Slovenske študije - tradicija in sodobnost; Leksikologija, leksikografija, slovničarstvo. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NamePodiplomska šola ZRC SAZU (Postgraduate School ZRC SAZU )

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia

Pages