• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 120 items
 1. borturisztikai szaktanácsadó

  A képzés célja: boros rendezvények menedzselése, boros létesítmények menedzselése, borturisták menedzselése, jártasság a borászat társadalmi és gazdasági kérdéseiben, üzleti ismeretek, vállalkozásvezetés, üzleti tervezés, projektmenedzsment, borturizmus menedzsment.  A képzés során elsajátítandó kompetenciák: A borturisztikai szaktanácsadó * képessé válik a borturizmus és borászat fogalomrendszerének, szaknyelvének értelmezésére, használatára; * képes a borturizmust a szakmák és a tudomány területén elhelyezni; * megismeri az borturizmus folyamatát; * elsajátítja az borturisztikai szemléletet, képessé válik a stratégiai gondolkodásra; * megismeri az alkalmazható módszereket, a részletes áttekintés alapján képessé válik borturisztikai stratégiát, tervet készíteni, a folyamatokat megszervezni, irányítani, lebonyolítani; * betekintést kap a borkészítés, bormarketing folyamataiba, és azoknak specialitásaiba; * megismeri a legújabb trendeket. A képzés során megszerezhető tudáselemek, ismeretek: Tudáselemek: * stratégiai gondolkodás és szemlélet a borturizmus világban; * a legújabb módszerek integrált használata. Ismeretek: A borturisztikai szaktanácsadó * stratégiaalkotási ismeretekkel rendelkezik; * ismeri a kapcsolódó módszereket; * magas szinten ismeri az egyes eszközök használatát és adaptálni tudja azokat cégére, vállalkozására; * ismeri a piaci szereplőket; * rendelkezik a módszerek integrált használatának képességével; * tudja, hogyan mérje borturizmus hatékonyságát.  A képzés során megszerezhető személyes ad ...

  Awarding bodyBudapesti Metropolitan Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. közép-európai turizmus menedzser

  Elsajátítandó kompetenciák: A képzés során a hallgatók megismerkednek a turizmus alapfogalmaival és keresleti tendenciáival, a turisztikai termék- és területfejlesztés komplex szemléletmódjával,  a turisztikai termékek szakszerű tervezésével és menedzselésével. Képesség válnak  a stratégiai tervezésre, a turisztikai termékek piaci pozicionálására, beillesztésébe a térségi kínálatba, a térségmarketing tervezésére és megvalósítására, valamint a hatékonysághoz szükséges térségi összefogások, partnerkapcsolatok kialakítására. A képzés során kiemelt hangsúly kerül a fenntarthatósági szempontok figyelembe vételére is.  Tudáselemek, megszerezhető ismeretek:  * területfejlesztés alapelvei, holisztikus szemléletmód; * tervezés különböző szintjei a jövőkép kialakításától a konkrét projektek tervezéséig; * menedzsment fogalma, funkciói és feladatai; * turizmus alapfogalmai, a turizmus helye a gazdaságban, a turizmus piacának és összefüggéseinek ismerete, a turizmus irányítási és szervezeti rendszere; * a közép-európai régió legfontosabb turisztikai termékei és vonzerői, különös tekintettel az örökséghelyszínekre; * térségmarketing és -menedzsment; * turisztikai termékfejlesztés- és termékmenedzsment; * forrásfeltárás, pályázatírás; * kisvállalkozások menedzsmentje az európai üzleti környezetben. Személyes adottságok: * rendszerszemlélet; * problémamegoldó képesség; * kreativitás; * jó kommunikációs készség; * együttműködési képesség, csapatmunkára való alkalmasság.  A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevék ...

  Awarding bodyEdutus Főiskola

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. sportvezető

  A képzés célja, hogy a sport különböző területein tevékenykedő, illetve a sport szférát perspektivikusnak tekintő más területeken dolgozó szakemberek számára biztosítsa az alapképzettségüket kiegészítő szervezetpszichológiai, vezetés- és szervezéstudományi, jogi és igazgatási, továbbá üzleti és kommunikációs ismeretek és sporttudományi kompetenciák szervezett továbbképzés formájában történő megszerzésének lehetőségét. A képzés során megszerzendő kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek: Tudáselemek, ismeretek:* pszichológiai szakismeretek, különös tekintettel a szervezetek működésének pszichológiai jelenségeire, illetve a sportszervezetek működését befolyásoló pszichológiai tényezőkre;* menedzsment, vezetés és szervezéstudományi ismeretek, különös tekintettel a különböző szintű management funkciókat támogató vezetési és szervezési sajátosságokra;* jogi, sportjogi és igazgatási ismeretek, különös tekintettel a sportszervezetek jogi és igazgatási problémáira, illetve a sportszervezetek és a sportvállalkozások jogi környezetére;* vállalati és kommunikációs ismeretek, különös tekintettel a sport finanszírozására (beleértve az állami és civil sporttámogatási rendszereket), a sport közgazdaságtanára, a sportszervezetek gazdálkodására és adózására;* sporttudományi és sportelméleti ismeretek, különös tekintettel a sport gyakorlati területére, szervezési és vezetési kérdéseire. A végzettek képesek:* megérteni saját sportszervezetük, vállalkozásuk működését és a sport társadalmi ...

  Awarding bodySzegedi Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. Vendéglátó-üzletvezető

  A képesítéssel rendelkező képes: vállalkozást alapítani és működtetni üzleti tervet készíteni gazdasági elemzéseket végezni anyagi felelősséggel gazdálkodni megszervezni, és irányítani a vendéglátó üzlet napi munkáját piackutatást végezni, felmérni a vendégek igényeit, meghatározni az üzlet választékát reklámozni a vendéglátó üzletet és szolgáltatásait vendégpanaszokat kezelni biztosítani a vállalkozás internetes jelenlétét ellenőrizni a vendéglátó üzletben folyó tevékenységeket szervezni és bonyolítani a vendéglátó üzlet házon belüli és házon kívüli rendezvényeit betartani és betartatni az üzletek működésére vonatkozó jogszabályi előírásokat ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. iskolai sportkör tartására képzett szakember

  A szakirányú továbbképzési szak célja:A képzés célja, hogy a szakon végzettek a megszerzett ismereteik, képességeik és készségeik birtokában alkalmassá váljanak arra, hogy a közoktatás 1-8. osztályában iskolai sportkör tartására képzett szakemberként bekapcsolódhassanak a mindennapos testnevelés délutáni feladatainak ellátásába. Szerezzenek kompetenciákat a tanulók természetben, vagy teremben végzett játék- és sportfoglalkozásaik szervezésére és vezetésére, váljanak alkalmassá a különböző egészségközpontú elvárások munkafeladatainak ellátására. Elsajátítandó kompetenciák és tudáselemek:Az iskolai sportkör tartására képzett szakember testkulturális, sporttudományi, valamint nevelés- és egészségtudományi képzettségének birtokában ismeri:   * a közoktatás 1-8. osztályában a sportköri foglalkozások oktatási-nevelési feladatait;   * az általános iskolás korosztály életszakaszainak mozgásfejlődését;   * a különböző sportmozgások oktatási módszereit az életkori sajátosságoknak megfelelően;   * az iskolai sporttevékenység egészségvédelmi – elsősegélynyújtás szabályait;   * az iskolában és az iskolán kívül történő sporttevékenység szervezési, vezetési feladatait;   * a természetben történő sporttevékenység sajátosságait (előnyeit és veszélyeit);   * a rekreációs szemléletmód alkalmazási lehetőségeit a délutáni sporttevékenységben;   * a rendszeres testedzés pozitív élettani hatásait, mint az egészségtudatos magatartás alappillérét. Az iskolai sportkör tartására képzett szakemberek képesek, illetve alkalmasak:    * az él ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. teljesítményelemző a sportban

  Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:   A szakon végzettek képesek • értelmezni és alkalmazni a kutatásmódszertan különböző formáit (kvantitatív és kvalitatív) a teljesítményelemzés tudományterületen; • a megfelelő irodalmi források hatékony felkutatására és azok értelmezésére; • értelmezni és alkalmazni az adekvát elemző módszereket, technológiákat és matematikai statisztikai eljárásokat és adaptálni ezeket az egyes sportágak vonatkozásában; • a különböző információs technológia eljárások alkalmazására a sportteljesítmények mérésében, elemzésében; • megfelelő szinten értelmezni és megmagyarázni a sportteljesítmények elemzéséből származó adatokat; • az adekvát teljesítményindikátorok meghatározására; • a teljesítményelemzés lehetőségeinek adekvát beépítésére a sportolók felkészítésének folyamatában; • teljesítményprofilok, teljesítménymodellek kialakítására és adatbázisok kiépítésére; • a kapott adatok szabatos, jól érthető formában való szóbeli bemutatására; • értelmezni és használni társalgásban és írásban a teljesítményelemzés terminológiáját.   Személyes adottságok, készségek:   • problémafelismerő és hatékony, innovatív feladatmegoldó képesség; • nyitottság és jó kommunikációs készség az adatok bemutatásában; • széles körű szakirodalmi műveltség az edzéselmélet és a sportteljesítmények mérése terén; • személyes tapasztalat és jártasság a sportban, megfelelő sportszakmai tudás birtoklása; • tájékozottság a komputer-, és videotechnológia terén; • tájékozottság a matematikai statis ...

  Awarding bodyEötvös Loránd Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. Uszodamester

  A képesítéssel rendelkező képes: medencéket, csúszdát, szaunát, gőzkamrát, szoláriumot és egyéb élménykamrát, élményelemeket üzemeltetni ügyfélszolgálati tevékenységet ellátni szolgáltatásokat értékesíteni vízből menteni és elsősegélyt nyújtani gondoskodni a kulturált, tiszta, balesetmentes környezetről nyilvántartásokat vezetni ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. Vakvezető kutya kiképzője

  A képesítéssel rendelkező képes: kutyák hibás viselkedésformáinak korrekciójára a kutyák egészségvédelmével és jólétével kapcsolatos teendők felmérésére, biztosítására szükség esetén a konfliktushelyzetek megnyugtató kezelésére megfelelő viselkedésű, a képzésbe bevonható kölyökkutyák kiválasztására alkalmazni a modern kutyakiképzési módszereket a különböző fajtájú és személyiségű kutyák magas szintű szocializációja, alapkiképzése, látássérültet segítő speciális viselkedésformák megtanítása során megfelelően kommunikálni és együttműködni a kiképzőkkel, kutyáért jelentkező illetve a kiválasztott kutyával összeszoktatási fázisban lévő látássérült kliensekkel, a már levizsgázott és utógondozási fázisban lévő látássérültekkel ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. Vendéglátó eladó

  A képesítéssel rendelkező képes: felmérni az üzletben megjelenő keresletet és kínálatot, figyelemmel kísérni az árukészletet összeállítani az üzlet választékát, anyaghányadot, kalkulációt, árlapot készíteni, kiszámítani az ételek tápanyagés energiatartalmát reggeli és uzsonnaételeket, gyorsételeket, hidegkonyhai készítményeket, salátákat készíteni, adagolni, tálalni helyben fogyasztásra vagy elvitelre szakszerűen kezelni a sütő-főző berendezéseket és az értékesítés gépeit betartani a higiéniai előírásokat, az élelmiszerbiztonsági, munkavédelmi, tűzrendészeti, és környezetvédelmi szabályokat a termelő és értékesítő munkája alatt büfé és gyorséttermi, valamint cukrászdai, kávéházi pultkiszolgálást és felszolgálást végezni nyugtát, számlát készíteni, fizettetni elszámolni a napi bevétellel, standolni beüzemelni, és üzemen kívül helyezni a gépeket elvégezni az üzlet nyitási, és zárási teendőit cukrászati készítmények befejező műveleteit végezni, feltölteni a hűtővitrineket fagylaltot fagyasztani, feltölteni a fagyi pultot, vezetni a nyilvántartásait betartani a fogyasztóvédelmi előírásokat idegen nyelven kommunikálni a munkatársaival és a vendégekkel ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. Turisztikai szervező, értékesítő

  A képesítéssel rendelkező képes: komplex módon átlátni a vállalkozás valamennyi munkafolyamatát, és a felső vezetés utasítása alapján irányítani működtetni a vállalkozás internetes oldalát közreműködni a vállalkozás üzleti stratégiájának, szervezeti működésének kialakításában, illetve a cégarculat meghatározásában összeállítani a vállalkozás árualap-kínálatát, megszervezni az értékesítés munkafolyamatait komplex feladatokat végrehajtani, irányítani, ellenőrizni (továbbképzések szervezése, bonyolítása, pályázatok készítése) üzleti kapcsolatot tartani a turisztikai piac szereplőivel biztosítani a folyamatos munkamenetet a vállalkozás minden munkaterületén ...

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages