• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 86 items
 1. Prehransko svetovanje- dietetika (Nutritional Counselling – Dietetics)

  Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Študij omogoča izobraževanje in usposabljanje za poglobljeno teoretično in metodološko znanje na področju prehrane in dietetike; ugotavljanje potreb po prehranski obravnavi in svetovanju ciljnim skupinam populacije, postavljanje ciljev glede izboljšanja prehranskega stanja populacije na podlagi epidemioloških kazalcev, načrtovanje prehranskega presejanja, izvajanje in evalvacija prehranskega svetovanja za ogroženo ciljno populacijo; načrtovanje, izvajanje in koordinacija promocijskih aktivnosti s področij zdrave in uravnotežene prehrane v ožji in širši skupnosti; organizacija in vodenje prehranskih obratov; sposobnost kritičnega razmišljanja in analitičnega reševanja problemov; sposobnost ravnanja v skladu s pravnimi in etičnimi normativi stroke; sposobnost samostojnega spremljanja razvoja stroke; uspešno komuniciranje z bolnimi in njegovimi svojci, z zdravimi v družbeni skupnosti in s sodelavci v širšem delovnem okolju. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju (Faculty of Health Sciences )

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 2. Zdravstvena nega (Nursing)

  Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Študij omogoča izobraževanje in usposabljanje za: načrtovanje in izvajanje zdravstvene nege; zdravstveno svetovanje bolnikom in svojcem; vzgojo občanov za zdravo življenje; sodelovanje pri načrtovanju in izvajanju medicinskih in medicinsko-tehničnih posegov; uspešno komuniciranje z bolnikom/varovancem, s sodelavci v negovalnem in zdravstvenem timu; konstruktivno delo v danem okolju; usklajevanje postopkov zdravstvene nege z zakonodajo; samoizobraževanje ter izpopolnjevanje in ocenjevanje rezultatov lastnega dela in dela negovalnega tima. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju (Faculty of Health Sciences )

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 3. Fizioterapija (Physiotherapy)

  Dodiplomski študij bo izobrazil in oblikoval strokovne in vešče zdravstvene delavce na področju medicinske rehabilitacije. Med študijem fizoterapije študenti pridobijo potrebno znanje iz anatomije, fizioterapije, klinične medicine in drugih potrebnih predmetov, ob pomoči katerih se izurijo v vrhunske strokovnjake. Obvezni del študijskega programa je tudi praksa, kjer se študentje bolje spoznajo s poklicem in delovnim dnem fizioterapevta. Cilj dodiplomskega študijskega programa je oblikovanje diplomanta, katerega znanje in sposobnosti ustrezajo potrebam prebivalstva in hkrati zagotavljajo nadaljnji razvoj stroke. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameAlma Mater Europaea - Evropski center, Maribor (ALMA MATER EUROPAEA-European Centre, Maribor)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 4. Dentalna medicina (Dental medicine)

  Študij traja 6 let in obsega 360 kreditnih točk po ECTS. Temeljni cilj študijskega programa je usposobiti strokovnjaka za izvajanje strokovnih del in nalog na področju dentalne medicine ter mu obenem dati ustrezno osnovo za nadaljnjo strokovno izpopolnjevanje v okviru specializacij in nadaljevanje študija na doktorski stopnji. Za dentalno medicino specifične kompetence so: normalna in patološka struktura na ravni celice in človeka, osnovni biološki, vedenjski in socialni dejavniki zdravja in razvoja bolezni, mesto in vloga dentalne medicine v družbi, veščine sporazumevanja z bolnikom, molekularne osnove in mehanizmi normalnega in patološkega delovanja človeškega organizma, metode obravnavanja javno zdravstvenih problemov, pregledovanje bolnika s poudarkom na pregled orofacialnega področja, vloga okolja v nastanku in razvoju bolezni, bolezenska stanja, njihovi znaki in simptomi s poudarkom na orofacialnem področju, vloga življenjskega sloga pri nastanku in razvoju bolezni, diagnostika bolezni in zdravljenje s posebnim poudarkom na orofacialnem področju, vloga in pomen preventivnih ukrepov v dentalni medicini, integrirati znanje in veščine na konkretnem delu na pacientu na kliničnih vajah, znanstveno raziskovalno delo na področju dentalne medicine. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Medicinska fakulteta (Faculty of Medicine)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 5. Medicina (Medicine)

  Študij traja 6 let in obsega 360 kreditnih točk po ECTS. Temeljni cilj študijskega programa je usposobiti strokovnjaka za izvajanje strokovnih del in nalog na področju medicine ter mu obenem dati ustrezno osnovo za nadaljnjo strokovno izpopolnjevanje v okviru specializacij in nadaljevanje študija na doktorski stopnji. Za medicino specifične kompetence: znanje o molekularni osnovi in mehanizmih normalnega in patološkega delovanja človeškega organizma, znanje o normalni in patološki strukturi na ravni celice in človeka, poznavanje osnovnih bioloških, vedenjskih in socialnih dejavnikih zdravja in razvoja bolezni razumevanje mesta in vloge medicine v družbi, veščina sporazumevanja z bolnikom, poznavanje metod obravnavanja javnozdravstvenih problemov, poznavanje osnovnih principov nege bolnika, sposobnost pregledovanja bolnika, poznavanje vloge okolja v nastanku in razvoju bolezni, razumevanje bolezenskih stanj, njihovih znakov in simptomov, poznavanje vloge življenjskega sloga pri nastanku in razvoju bolezni, poznavanje diagnostike bolezni in njihovega zdravljenja, poznavanje preprečevanja bolezni in njeni rehabilitaciji, integriranje znanj in veščin na konkretnem delu ob bolniku v bolnišnici, ambulanti in na domu, znanstvenoraziskovalno delo na področju medicine. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Medicinska fakulteta (Faculty of Medicine)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 6. Industrijska farmacija (Industrial pharmacy)

  Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Temeljni cilj magistrskega študijskega programa je, da diplomanti s področij biokemija, biologija, biotehnologija, kemija, kemijsko inženirstvo, kemijska tehnologija, kozmetologija, laboratorijska biomedicina, mikrobiologija in živilska tehnologija po zaključeni prvi stopnji pridobijo ustrezno izobrazbo druge stopnje za delo v farmacevtski industriji na področju proizvodnje zdravil. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo (Faculty of Pharmacy)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 7. Zdravstvena nega

  S končanim programom si usposobljen/a za: samostojno izvajanje negovalnih intervencij po življenjskih aktivnostih po procesni metodi dela, v zdravstveni negi odraslih pacientov, otrok in mladostnikov; sodelovanje pri diagnostično terapevtskih posegih po navodilih zdravnika ali medicinske sestre; izvajanje zdravstvene nege odraslih pacientov, otrok in mladostnikov pri različnih bolezenskih stanjih po procesni metodi dela; izvajanje prve pomoči, nujne medicinske pomoči ter temeljnih postopkov oživljanja do prihoda zdravnika; uporabo naprav in aparatov, ki se uporabljajo v zdravstvu; aktivno skrb za lastno zdravje, zdravje pacientov in za pozitivni odnos do zdravega načina življenja; prepoznavanje potreb pacientov in potreb ljudi s posebnimi potrebami ter hitro prilagajanje razmeram v delovnem procesu; sodelovanje v skupini ter pisno in ustno sporazumevanje s sodelavci, strokovnjaki, pacienti in svojci ob uporabi temeljne strokovne terminologije; odgovorno in etično ravnanje v odnosu do pacienta, svojcev, pomembnih drugih in sodelavcev; uporabo sodobne informacijske tehnologije, delo z viri, podatki in gradivi. ...

  Provider NameSrednja zdravstvena in kozmetična šola Maribor

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 8. Zdravstvena nega

  S končanim programom si usposobljen/a za: samostojno izvajanje negovalnih intervencij po življenjskih aktivnostih po procesni metodi dela, v zdravstveni negi odraslih pacientov, otrok in mladostnikov; sodelovanje pri diagnostično terapevtskih posegih po navodilih zdravnika ali medicinske sestre; izvajanje zdravstvene nege odraslih pacientov, otrok in mladostnikov pri različnih bolezenskih stanjih po procesni metodi dela; izvajanje prve pomoči, nujne medicinske pomoči ter temeljnih postopkov oživljanja do prihoda zdravnika; uporabo naprav in aparatov, ki se uporabljajo v zdravstvu; aktivno skrb za lastno zdravje, zdravje pacientov in za pozitivni odnos do zdravega načina življenja; prepoznavanje potreb pacientov in potreb ljudi s posebnimi potrebami ter hitro prilagajanje razmeram v delovnem procesu; sodelovanje v skupini ter pisno in ustno sporazumevanje s sodelavci, strokovnjaki, pacienti in svojci ob uporabi temeljne strokovne terminologije; odgovorno in etično ravnanje v odnosu do pacienta, svojcev, pomembnih drugih in sodelavcev; uporabo sodobne informacijske tehnologije, delo z viri, podatki in gradivi. ...

  Provider NameSrednja zdravstvena šola Celje

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 9. Ustni higienik

  Temeljni cilji programa so: sistematično nadgraditi splošna in temeljna znanja za razumevanje zakonitosti v naravi, družbi in stroki; razviti spretnosti za uspešno delo in strokovno rast ter sposobnost razumevanja in ustvarjanje abstraktnih predstav o težje zaznavnih pojavih; razviti osebnostne lastnosti, ki so pomembne za dobro in uspešno opravljanje poklica: odgovornost, delavnost, komunikativnost, natančnost, kreativnost, vztrajnost, poštenost in odločnost v skladu z etičnimi načeli; razviti motivacijo za izobraževanje, izpopolnjevanje in vseživljenjsko učenje; razviti pripravljenost na raziskovanje in inovativnost ter se s tem pripravljajo na sposobnost prilagajanja stalno se razvijajoči stroki; obvladati slovensko in tujo strokovno terminologijo s področja dentalne medicine, usposobijo se za primerno strokovno komunikacijo, za vodenje dokumentacije in spremljanje strokovne literature; usposobiti se za uporabo sodobne informacijske tehnologije, delo z viri, s podatki in z gradivi; usposobiti se za aktivno skrb za lastno zdravje in zdravje pacientov ter razviti pozitivni odnos do zdravega načina življenja; obvladati zaščitne ukrepe za varno delo; razviti zavest in pozitiven odnos do ukrepov za zmanjševanje onesnaževanja in varstvo okolja, do racionalne rabe energije in materialov. obvladati stroko ustnega higienika. ...

  Provider NameSKALDENS, zasebni zdravstveni zavod, Višja strokovna šola za ustne higienike

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 10. Zdravstvena nega

  S končanim programom si usposobljen/a za: samostojno izvajanje negovalnih intervencij po življenjskih aktivnostih po procesni metodi dela, v zdravstveni negi odraslih pacientov, otrok in mladostnikov; sodelovanje pri diagnostično terapevtskih posegih po navodilih zdravnika ali medicinske sestre; izvajanje zdravstvene nege odraslih pacientov, otrok in mladostnikov pri različnih bolezenskih stanjih po procesni metodi dela; izvajanje prve pomoči, nujne medicinske pomoči ter temeljnih postopkov oživljanja do prihoda zdravnika; uporabo naprav in aparatov, ki se uporabljajo v zdravstvu; aktivno skrb za lastno zdravje, zdravje pacientov in za pozitivni odnos do zdravega načina življenja; prepoznavanje potreb pacientov in potreb ljudi s posebnimi potrebami ter hitro prilagajanje razmeram v delovnem procesu; sodelovanje v skupini ter pisno in ustno sporazumevanje s sodelavci, strokovnjaki, pacienti in svojci ob uporabi temeljne strokovne terminologije; odgovorno in etično ravnanje v odnosu do pacienta, svojcev, pomembnih drugih in sodelavcev; uporabo sodobne informacijske tehnologije, delo z viri, podatki in gradivi. ...

  Provider NameSrednja zdravstvena in kozmetična šola Maribor

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia

Pages