• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 3516 items
 1. lovas-tanár (hippológus) és-szervező

   Kompetenciák:  A lóval és a lovas sportokkal kapcsolatos kompetenciák:* oktatás;* szervezés;* marketing;* pályázati tevékenység;* a szakági kiegészítő képzésben való részvétel nyomán pályaépítői és versenybírói feladatok ellátása.     Tudáselemek:* állategészségügyi és -tenyésztési ismeretek;* közgazdasági ismeretek;* lovassport ismeretek.     Megszerezhető ismertek:* anatómiai, állatélettani, állattenyésztési, takarmányozási és állat-egészségügyi, valamint * a lovas ágazatra vonatkozó közgazdasági jellegű tudáselemek mellett * a lovas ipar valamennyi szakágára vonatkozóan részletes ismeretek.     Személyes adottságok és készségek:* problémafelismerő és -megoldó képesség;* logikus gondolkodásmód     A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:A hallgatók a megszerzett, a fentebb részletezett ismereteken és képességeken alapuló szakképzettség birtokában oktatóként, szervezőként és/vagy üzemi vezetőként alkotó módon tudnak bekapcsolódni a lovas ipar valamennyi szakágának a munkájába, miközben egy általuk választott szakágban az átlagosnál elmélyültebb gyakorlati ismeretekre is szert tesznek, illetve a ráépített szakági kiegészítő képzés nyomán pályaépítői, versenybírói feladatokra is alkalmassá válnak. ...

  Awarding bodyÁllatorvostudományi Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. sajátos nevelési és oktatási igényű tanulókkal való foglalkozások pedagógusa

  A szakirányú továbbképzés célja és az elsajátítandó szakmai kompetenciák:A képzés célja azoknak a pedagógusoknak a továbbképzése, akik vállalják az eltérő nevelési és oktatási igényű tanulókkal való iskolai és iskolán kívüli foglalkozások vezetését, akik birtokában vannak annak az összetett és sajátos pedagógiai tudásnak, amely képessé teszi őket arra, hogy a 6-18 éves korú, heterogén összetételű tanulócsoportok foglalkozásait szakszerűen vezessék. A képzés tartalma és irányultsága figyelembe veszi a sajátos magyar, valamint európai (a németországi bielefeldi) igényeket és tradíciókat. A felkészítés képessé teszi a végzetteket a normától eltérő pedagógiai esetek, helyezetek felismerésére, pedagógiai eszközökkel történő kezelésére, ezen belül a különböző problémás és kiemelkedően tehetséges gyermekek megfelelő, személyre szabott fejlesztésére is. A sajátos nevelési és oktatási igényű tanulókkal való foglalkozásokra felkészítő szakirányú továbbképzés eredményeként a pedagógusok ismerik- a normától eltérő 6-12 éves korosztályra vonatkozó hazai és nemzetközi elméleti pedagógiai kutatások eredményeit és a gyakorlati megvalósítás pedagógiai, pszichológiai feltételrendszerét, a Sonderpedagógia eszköztárát, alkalmazásának lehetőségét, a társadalomtudományok kapcsolódó kutatási eredményeit, - a hazai és az európai oktatási rendszerben létező normától eltérő gyermekek oktatására és nevelésére felállított és hivatott intézmények helyét, szerepét, működési és pedagógiai elveit,- a szakterület megismeréséhez releváns ismere ...

  Awarding bodyEszterházy Károly Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. baromfi-egészségügyi szakállatorvos

  A A képzés során a hallgatók (1) anatómiai, élettani, állattenyésztési és genetikai, takarmányozási, szaporodásbiológiai, immunológiai és mikrobiológiai, gyógyszertani, valamint (2) a baromfi ágazatra vonatkozó közgazdasági és könyvtári informatikai jellegű tudáselemek, illetve marketing alapismeretek mellett (3) valamennyi baromfi fajra vonatkozóan specialista-szintű ismeretekhez jutnak a vírusok, baktériumok, paraziták okozta, a tartási-takarmányozási eredetű, továbbá a polifaktoriális oktanú megbetegedések kórtana, kórhatározása, megelőzése-gyógykezelése és élelmezés-egészségügyi kérdéseinek a területén. Emellett (4) a baromfiipar valamennyi szakágára vonatkozóan részletes technológiai, élelmiszer-higiéniai, -minőségbiztosítási és -biztonsági, továbbá állatvédelmi és -jóléti ismeretek birtokába jutnak. A szakirányú továbbképzési szak elvégzése nyomán a hallgató képessé válik Ø a háziasított baromfifajok (házityúk, pulyka, gyöngytyúk, kacsa, lúd, galamb, stb.), továbbá a hazánkban tenyésztett vadmadár-fajok megbetegedéseinek a kórhatározására, megelőzésére és gyógykezelésére, Ø e megbetegedések élelmiszer-biztonsági - fogyasztóvédelmi, járványvédelmi, állategészségügyi igazgatási és igazságügyi állatorvostani vonatkozásainak a szakszerű ellátására; Ø baromfitelepek üzemeltetésére, azok állategészségügyi, tenyésztési és takarmányozási, valamint élelmiszer-biztonsági és állatvédelmi-állatjóléti vonatkozású működési feltételeinek a biztosítására; Ø a baromfi ágazatban állategészségügyi, valamint élelmisze ...

  Awarding bodyÁllatorvostudományi Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. agrár- és vidékfejlesztési szakmérnök

  A képzés célja, a szakképzettség alkalmazása: olyan felsőfokú agrár- és vidékfejlesztési szakemberek képzése, akik a felsőfokú graduális képzésben megszerzett mérnöki ismereteik birtokában a szakmérnök képzés elméleti és gyakorlati anyagának elsajátításával képesek a termelő és szolgáltató vállalatoknál a vidékfejlesztéssel összefüggő feladatok (projekt fejlesztés, tervezés, irányítás, monitoring) megoldására. Továbbá rendelkeznek azokkal a mezőgazdasági, projekt menedzsment, szaktanácsadási és humán-menedzsment ismeretekkel, amelyek szükségesek egy mezőgazdasági vállalkozás vagy vidéki gazdasági vagy civil szervezet részére a pályázattal elnyerhető forrásokra történő projekt kidolgozása és menedzselése, valamint az agrár környezet-gazdálkodás szabályai szerinti mezőgazdasági termelésre.    Az agrár- és vidékfejlesztési szakmérnökök ismerik:    * a mezőgazdaság biológia törvényszerűségeit és a korszerű technológiai eljárásait;   * a termelést, feldolgozást, értékesítést befolyásoló tényezők komplex hatásmechanizmusát;   * a magyar vidék sajátosságait és problémáit;   * a hazai és Európai Uniós agrárpolitikát és intézményrendszert;   * a hazai és Európai Uniós regionális és vidékfejlesztési politikát és intézményrendszert;   * a környezet- és természetvédelem kiemelt jelentőségét a vidékfejlesztésben;   * a szaktanácsadási programok készítésének módszereit és technikáit;   * a termelői szervezetek és vidéki partner közösségek létrehozásának előnyeit és működtetésük szabályait;   * az agrár- és vidékfejlesztési p ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. Gépjármű mechatronikus

  A képesítéssel rendelkező képes: a gépjárművek sorozatgyártásában közreműködni a gyártási folyamatban minőségellenőrzést végezni és ennek során ellenőrzi a gyártósorról lekerülő gépjárművek minőségét tevékenységéhez meghatározott gépeket, eszközöket, mérőberendezéseket használni az elvégzett méréseket dokumentálni az elektromos, elektronikus, mechanikus, pneumatikus és hidraulikus rendszereket ellenőrizni, elemezni megállapítani és megszüntetni a hibákat és zavarokat, ehhez automatikus mérőés vizsgáló rendszereket is használni kezelni a járműveket, és azok rendszereit, üzembe helyezni a járműveket, és megvizsgálni az előírásoknak való megfelelést mechanikus és elektromos alkatrészeket össze és szétszerelni, valamint ellenőrizni járműveket és rendszereket karbantartani, javítani és beállítani hibákat és zavarokat keresni, mérési eredményeket értékelni a munkahelyi logisztikai ismereteket alkalmazni minőségi, valamint a munkavégzéshez és ellenőrzéshez szükséges utasításokat értelmezni szakmai tevékenységeinek végzése során: betartani a biztonsági előírásokat elvégzi a javítandó gépjármű állapotfelmérését, hiba-megállapítását működtetnii a munkavégzéshez szükséges gépeket, berendezéseket, mérőeszközöket felhasználni a tanult logisztikai ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. természetes élet- és gyógymódok tanácsadó

  A képzés célja olyan speciális ismeretekkel rendelkező szakemberek képzése, akik magas szintű szakmai és általános ismeretekkel, ennek megfelelő emberi és etikai magatartással, nagyfokú hivatás- és felelősségtudattal rendelkeznek a természetes élet- és gyógymódok területén, képesek a képzés során elsajátított ismeretanyag, szakmai készségek, szakképzettségüknek megfelelő szemlélet és magatartás alapján szakterületük magas szintű művelésére mind saját maguk, mind a hozzájuk forduló személyek egészséges életmódjával, rehabilitációs, prevenciós és promóciós törekvéseivel kapcsolatban. Segítik az egészségügyi problémákkal küzdő személyt (klienst), hogy a különböző – elsősorban a civilizált életformából adódó – testi-lelki betegségeit, panaszait, diszkomfort érzéseit saját erőfeszítéseire alapozva megelőzze vagy megszüntesse. A képzés feladata A képzés feladata, hogy annak befejezésekor a végzett természetes élet- és gyógymódok szakértője olyan szakember legyen, aki- jelentős elméleti ismeretanyagot és munkájához szükséges gyakorlati jártasságot szerzett a természetes életmód és a természetgyógyászati öngyógyító és terápiás módszerek körében (mozgás-, masszázs, légzés- és relaxációs terápiák, táplálkozásterápia, méregtelenítő eljárások, jóga stb.);- rendelkezik pszichológiai, mentálhigiénés és pedagógiai ismeretekkel, és ezeket munkája során alkalmazni tudja;- rendelkezik szociológiai ismeretekkel a társadalmi viszonyok és az egészség összefüggésének vonatkozásában;- ismeri a környezetvédelem főbb kérdéseit, a körny ...

  Awarding bodyPécsi Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. alternatív energetikai szakmérnök

  A képzés során elsajátítható kompetenciák: - E szakképzettség birtokában az alternatív energetikai szakmérnök képes korszerű alternatív energia-feldolgozó technológiák alkalmazására; - Képessé válik környezetkímélő és megújuló alternatív energia-technológiák alkalmazására; - Képes lesz üzemek, gazdaságok alternatív energia alapú ökológiai rendszerének kezelésére; - Képes lesz megújuló energia-előállításon alapuló fenntartható tájgazdálkodás ökológiai megvalósítására; - Képessé válik az alternatív energiabázisú energetikai rendszerek alkalmazására a gyakorlatban, azok ellenőrzésére és szaktanácsadására.   A képzés során elsajátítható tudáselemek: - általános energetikai és környezeti, illetve környezet-gazdaságtani alapismeretek; - különféle megújuló energia-hasznosítási technológiák; - globális környezeti problémák.   A képzés során megszerezhető ismeretek: - Alapvető energetikai és környezeti ismeretek, a biomassza energetikai felhasználása, környezet-gazdaságtan, a napenergia hasznosítása, globális környezeti problémák, biomassza-előállítási technológiák; - Szakma-specifikus tudáselemek: Biomassza-hasznosítási módok, napenergia hasznosítási technológiák, a szélenergia felhasználása, a geotermikus energia, a vízenergia hasznosítása, környezeti jog és igazgatás, illetve mindezek készség szintű ismerete és alkalmazni tudása.   Személyes adottságok, készségek: Precizitás, szervezőkészség, pontosság, felelősségtudat, elhivatottság, elkötelezettség, helyzetfelismerés, rendszerező képesség, tervezés, gyakorlatias fe ...

  Awarding bodyNeumann János Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. bioenergetikai szakmérnök

    A képzés során elsajátítható kompetenciák:   E szakképzettség birtokában a bioenergetikai szakmérnök képes korszerű biomassza-feldolgozó technológiák alkalmazására; Képessé válik környezetkímélő és fenntartható biomassza-technológiák alkalmazására; Képes üzemek, gazdaságok biomassza alapú ökológiai rendszerének kezelésére; Képes biomassza előállításon alapuló fenntartható tájgazdálkodás ökológiai megvalósítására; Valamint a biomassza bázisú energetikai rendszerek alkalmazására a gyakorlatban, azok ellenőrzésére és szaktanácsadására.   A képzés során elsajátítható tudáselemek: általános energetikai és környezeti, illetve környezet-gazdaságtani, táj- és agroökológiai alapismeretek; különféle bioenergia-hasznosítási technológiák; globális környezeti problémák.       A képzés során megszerezhető ismeretek:   Alapvető energetikai és környezeti ismeretek, a biomassza energetikai felhasználása, környezet-gazdaságtan, táj- és agroökológia, globális környezeti problémák; Szakma-specifikus tudáselemek: A biomassza hőhasznosítása, Bio-hajtóanyagok előállítása és felhasználása, Biogáz előállítás és hasznosítás, Biomassza-előállítási technológiák, Mg-i melléktermékek energetikája, Környezeti jog és igazgatás, illetve mindezek készség szintű ismerete és alkalmazni tudása.       Személyes adottságok, készségek:   Precizitás, szervezőkészség, pontosság, felelősségtudat, elhivatottság, elkötelezettség, helyzetfelismerés, rendszerező képesség, tervezés, gyakorlatias feladatértelmezés, nyitott hozzáállás, kr ...

  Awarding bodyNeumann János Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. gépészeti karbantartó szakmérnök

    A képzés során elsajátítható kompetenciák:   E szakon végzett szakmérnök képes a karbantartás helyzetének komplex, műszaki-gazdasági megítélésére, a fejlődési tendenciák értékelésére; Képes a karbantartási rendszer elméletileg megalapozott korszerű kialakítására, a termelés/szolgáltatás szempontjainak figyelembevételére; Képessé válik a gépészeti jellegű eszközök karbantartási (ápolási-gondozási, ellenőrzési, javítási) folyamatainak, technológiáinak tervezésére, irányítására; Képes a műszaki diagnosztika korszerű eljárásainak és eszközeinek alkalmazására; Az irányítási és végrehajtási szinten képes a karbantartási rendszer kiválasztására, megvalósítására és fejlesztésére;   Valamint menedzsment ismeretek birtokában képes csoportmunkában részt venni, munkatársakat irányítani, más szakmai területek szakembereivel együttműködni.       A képzés során elsajátítható tudáselemek:   Alapismeretek: Minőségbiztosítási, karbantartás-elméleti és folyamatszervezési ismeretek; Szakma-specifikus tudáselemek: különféle karbantartási technikák és technológiák, szervezés és ökonómia.       A képzés során megszerezhető ismeretek:   Minőségbiztosítás, Méréstechnika, Karbantartás-elmélet, Folyamatszervezés; Javítástechnológia, Műszaki diagnosztika, Kenésgazdálkodás, Környezetvédelem, Karbantartás szervezése és ökonómiája, illetve mindezek készség szintű ismerete és alkalmazni tudása.       Személyes adottságok, készségek:   Precizitás, szervezőkészség, pontosság, felelősségtudat, elhivatottság, elkötelezettség ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. gyógynövénytermesztő szakmérnök

    A képzés során elsajátítható kompetenciák:   A szakmérnöki szakképzettség birtokában a gyógynövénytermesztő szakmérnök képes önálló gyógynövénytermesztő gazdálkodásra, korszerű mezőgazdasági technológiák alkalmazására; Képes környezetkímélő és fenntartható technológiák alkalmazására a gyógynövény-termesztésben és feldolgozásban; Képessé válik üzemek, gazdaságok növénytermesztési, gyógynövény-termesztési rendszerének kezelésére; Képes továbbá fenntartható földhasználatok kivitelezésére a gyógynövény-termesztésben, fenntartható tájgazdálkodás, gyógynövénytermesztés megvalósítására; Valamint képes a gyógynövény-termesztési rendszerek alkalmazására a gyakorlatban, azok ellenőrzésére és szaktanácsadására.       A képzés során elsajátítható tudáselemek:   A gyógynövénytermesztés alapjai, tápanyagai, a gyógynövények hatóanyagai, hatásai; A gyógynövények termesztéstechnológiája, a gyógynövények növényvédelme, a gyógynövénytermesztés ökonómiája, a gyógynövények feldolgozása, marketingje.       A képzés során megszerezhető ismeretek:   A gyógynövénytermesztés története, rendszerezése, Kultúrnövények gyógyhatású anyagainak felhasználása, A gyógynövénytermesztés talajtani alapjai, tápanyagai, A gyógynövények hatóanyagai, hatásai; Szakma-specifikus tudáselemek: Gyógynövények termesztéstechnológiája, Újabban termesztett és vadon termő gyógynövények, Gyógynövények növényvédelme, Gyógynövénytermesztés ökonómiája, Gyógynövény-termékfeldolgozás, marketing, Gyógynövények drogjainak tárolása, csomagolása, illetv ...

  Awarding bodyNeumann János Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages