• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 93 items
 1. Skolotājs- Prof. bak. studijas

  Absolventu iespējas • studēt maģistratūrā: pedagoģijas vai svešvalodas programmās; • strādāt vispārizglītojošās mācību iestādēs, mācot angļu vai vācu valodu vidusskolas klasēs, kā arī veicot audzināšanos darbu vasaras nometnēs u.c. ...

  Provider NameRēzeknes Tehnoloģiju akadēmija

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 2. Klasiskā filoloģija- Mag. studijas

  Programmas studiju virzieni: klasiskās valodas, antīkā literatūra (stili, žanri, recepcija), antīkā kultūra. MSP Klasiskā filoloģija īstenošanas mērķi: •nodrošināt iespēju studējošiem iegūt maģistra līmeņa kompetences pētnieciskā vidē realizētā programmā; •sniegt atbilstoša līmeņa akadēmiskās zināšanas un veicināt patstāvīgā darba prasmju attīstību, lai maģistrs spētu patstāvīgi pielietot zinātniskās teorijas un metodes akadēmiskā un profesionālā kontekstā un novērtēt savas zinātņu apakšnozares vietu un lomu plašākā humanitārās jomas un tās mūsdienu problēmjautājumu lokā; •kvalificēt klasiskās filoloģijas maģistrus studijām doktorantūrā literatūrzinātnes vai valodniecības nozarē. Uzdevumi: •regulāri optimizēt maģistra studiju programmas saturu un strukturējumu: sekot patstāvīgā darba īpatsvaram, pastāvīgi virzīt programmā zinātnes nozares/ apakšnozares attīstības tendences raksturojošus plašākus teorētiskus kursus un integrēt tajā robežnozaru atbilstošas saturiskās sasaistes kursus; •nodrošināt iespēju citu humanitāro zinātņu nozaru studentiem turpināt studijas klasiskās filoloģijas maģistra programmā un veicināt šo procesu; •motivēt studentus studijām doktorantūrā: nodrošināt iespējas praktiski pielietot apgūtās zināšanas un prasmes (asistentu statusā klasiskās filoloģijas bakalaura un citās programmās, kurās ietverti klasiskās filoloģijas jomas kursi); •apzināt iespējas un regulāri rūpēties par iespējām labākajiem studentiem daļu no mācību laika studēt citu valstu mācību iestādēs; •ieinteresēt studējošos pētn ...

  Provider NameLatvijas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 3. Krievu filoloģija- Mag. studijas

  Krievu filoloģijas maģistra studiju programma iepazīstina studentus ar mūsdienu slāvu literatūrzinātnes un valodniecības vēsturiskajiem un teorētiskajiem konceptiem, piedāvājot plašu zinātnisku starpdisciplināru un filoloģisku pētījumu kontekstu. Studenti var izvēlēties studēt divos moduļos: valodniecībā un literatūrzinātnē. Studenti tiek motivēti izmantot iegūtās prasmes un zināšanas piedaloties zinātniskos projektos, konferencēs un semināros krievu filoloģijā. Programmas apguve dod iespēju turpināt studijas doktorantūras skolā un humanitārajās doktora studiju programmās. Darba iespējas Programmas absolventi var strādāt laikrakstu un žurnālu redakcijās, izdevniecībās, skolās un augstskolās, televīzijā, tūrisma aģentūrās, vēstniecībās u.c. ...

  Provider NameLatvijas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 4. Vācu filoloģija- Mag. studijas

  Vācu filoloģijas maģistra studiju programmas mērķis ir: dot iespēju studentiem iegūt grādu vācu filoloģijā; padziļināt zināšanas par filoloģijas zinātņu nozaru saturu, metodoloģiju un attīstības virzieniem, norādot uz teorētisko zināšanu saistību ar praksi, tādējādi sagatavojot augstas kvalifikācijas speciālistus darbam dažādās LR institūcijās, tai skaitā, mācību un zinātniskajās iestādēs, īpaši augstskolās, tulkošanas birojos, redakcijās, izdevniecībās un citās iestādēs; sagatavot studijām doktorantūrā valodniecības un literatūrzinātnes nozarē. Vācu filoloģijas maģistra programmas uzdevumi: sagatavot akadēmiski izglītotus speciālistus; veicināt studējošo teorētisko zināšanu, izziņas un pētniecisko prasmju individuālo lietošanu. Maģistra studiju obligāta sastāvdaļa ir maģistra darbs, kura mērķis ir pilnveidot zinātniskā darba iemaņas un prasmes, veicot patstāvīgu pētījumu izvēlētajā apakšnozarē; motivēt studējošos studijām doktorantūrā. Programma nepiedāvā šauri profesinālu izglītību. Tās respektē faktu, ka darba tirgū eksistē dažādu profesiju un amatu apraksti un nosacījumi, kuros nepieciešams kvalifikāciju un personības kvalitāšu kopums, bet konkrētā darba specifika un iemaņas apgūstamas, balstoties reālos darba mērķos un uzdevumos. Šādi ņemot, absolventi izglītības līmenim atbilstoši, apguvuši šādas prasmes un iemaņas: dažādu svešvalodu, pirmām kārtām vācu valodas, zināšanas, kuras papildina angļu valodas, kādas ziemeļvalstu (šobrīd zviedru) valodas zināšanas; zināšanas par Vā ...

  Provider NameLatvijas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 5. Orientālistika- Mag. studijas

  Orientālistikas maģistra programma piedāvā padziļinātas akadēmiskas studijas vairākos virzienos: •Āzijas reģionālā kultūra: Ķīna, Japāna, Tuvie Austrumi •Klasiskā orientālistika •Mūsdienu Āzijas sabiedrība •Starpnozaru studiju kursi Specializācijas: - valoda un literatūra; - vēsture un sabiedrība. Valodu moduļi: arābu, japāņu, ķīniešu, turku. Darba un tālākizglītības iespējas: studiju apmaiņas programmas ar Japānas, Ķīnas, Taivānas un Tuvo Austrumu universitātēm; sadarbība ar Turcijas, Japānas un ĶTR vēstniecībām, Taipejas misiju un Chiang Ching-kuo fondu. Studijām ārvalstīs var izmantot ERASMUS programmas piedāvātās iespējas, kā piemēram LMU universitāti Minhenē (Ludwig Maximilian University of Munich). Programmas mērķis un uzdevumi Programmas mērķis ir sagatavot augsta līmeņa Āzijas studiju speciālistus ar labām zināšanām par visu Āzijas reģionu, bet it īpaši par izvēlēto reģionu (Ķīnu, Japānu vai Tuvajiem Austrumiem). Atšķirībā no citām Baltijas valstīm viens no galvenajiem uzdevumiem ir Austrumu valodu prasmes augstākā līmenī. MSP “Orientālistika” uzdevumi ir, pirmkārt, padziļināti virzīt studentus izvelētā reģiona kultūras un valodas apguvē, otrkārt, iepazīstināt ar attiecīgo reģionu kultūras un sociālajām aktualitātēm 20.-21.gs., lai tādējādi palīdzētu studējošajiem veidot kritisku un kreatīvu viedokli, un lai iegūtās zināšanas būtu iespējams pielietot reālā praksē starpvalstu sadarbībā un aktuālo jautājumu risināšanā. Programmas studiju rezultāti Programma sagatavo augsta līmeņa speciālistus ar pamatīg ...

  Provider NameLatvijas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 6. Literatūrzinātne, folkloristika un māksla- Doktora studijas

  Literatūrzinātnes, folkloristikas un mākslas doktora studiju programma ir vienīgā Latvijā, kas ciešā savstarpējā korelācijā piedāvā apgūt latviešu un cittautu literatūras vēsturi, literatūras teoriju, latviešu, cittautu un salīdzināmo folkloristiku, mitoloģiju, etnomuzikoloģiju, teātra pētniecību, kino teoriju un vēsturi, tādējādi paverot iespējas studējošiem aptvert plašu un savstarpēji cieši saistītu humanitāro zinātņu jautājumu loku, kas tieši saistās ar filoloģiju. Literatūrzinātnes, folkloristikas un mākslas zinātnes doktora programmas studijas notiek šādās zinātnes nozarēs un apakšnozarēs: Literatūrzinātnes nozarē ar apakšnozarēm: latviešu literatūras vēsture; literatūras teorija; salīdzināmā literatūrzinātne; cittautu literatūras vēsture; Folkloristikas nozarē ar apakšnozarēm: mitoloģija; latviešu folkloristika; cittautu folkloristika; Mākslas nozarē ar apakšnozari: teātra un kino vēsture un teorija. Studiju laikā studējošie apgūst padziļinātas teorētiskās zināšanas un jaunāko pētījumu metodes izvēlētajā zinātnes nozarē, veic pētniecības darbu un savus pētījuma rezultātus atspoguļo starptautiskās un Latvijas mēroga zinātniskās konferencēs, semināros un zinātniskās publikācijās, piedalās bakalaura, maģistra studiju programmu, kā arī pētniecisko projektu realizācijā un izstrādā promocijas darbu izvēlētajā apakšnozarē. Studiju laikā doktorantiem ir iespēja veikt lauka pētījumus un iesaistīties doktorantūras skolā „Letonika un starpkultūru pētījumi“. Programmas mērķis un uzde ...

  Provider NameLatvijas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 7. Klasiskā filoloģija- Bak. studijas

  Klasiskās filoloģijas bakalaura studiju programma nodrošina studējošiem iespēju iepazīt mūsdienu Eiropas kultūrtelpas sākumus un pamatu – Senās Grieķijas un Romas kultūrvidi, saskatīt tās pārmantotību un turpinājumu mūsdienu pasaulē, kā arī pielietot iegūtās zināšanas mūsdienu kultūrnorišu interpretācijā. Programmas pamats ir klasisko valodu –sengrieķu un latīņu – studijas. Klasisko valodu pamatus studenti iepazīst pirmā mācību gada laikā, un tad seko programmas saistošākā daļa – antīkās pasaules literatūras dižgaru, pirms divtūkstoš un vairāk gadiem nemirstīgus darbus radījušo autoru tekstu lasījumi oriģinālvalodās. Antīko tekstu lasījumu nodarbībās tiek analizēta katra apskatāmā autora personība laikmeta un tā kultūras strāvojumu kontekstā, kā arī plašākā aspektā, akcentējot konkrētā autora un viņa darbu nozīmi literatūras attīstības procesos. Antīkās literatūras pilnvērtīgai izpratnei nepieciešamās papildu zināšanas nodrošina antīkās mitoloģijas un antīkās filozofijas kursi, bet antīkās pasaules vēsturisko fonu iezīmē Senās Grieķijas un Romas vēstures kurss. Klasiskās filoloģijas bakalaura programmā paredzēta iespēja akadēmiskā līmenī papildināt angļu valodas zināšanas un apgūt unikālu kursu – jaungrieķu valodu –, kas Latvijā tiek piedāvāts tikai Latvijas Universitātē. BSP Klasiskā filoloģija mērķi ir: •īstenojot bakalaura līmeņa akadēmiskās izglītības programmu Klasiskā filoloģija, nodrošināt zināšanu, prasmju un kompetences kopumu atbilstoši Latvijas izglītības klasifikācijā noteiktajām ietvarstruktūras ...

  Provider NameLatvijas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 8. Krievu filoloģija- Bak. studijas

  Krievu filoloģijas bakalaura studiju programma piedāvā studentiem iespēju apgūt krievu valodu, literatūru, kultūru un folkloru ar kvalificēta personāla palīdzību, kam krievu valoda ir dzimtā valoda. Studenti, atkarībā no savām interesēm, var brīvi izvēlēties kursus no trim specializācijas moduļiem (sākot ar 2.semestri): valodniecība, literatūrzinātne, kritika un publicistika. Valodniecības modulī studentiem tiek piedāvāta slāvu (čehu vai poļu) valoda, krievu valoda kā svešvaloda (latviešu skolu absolventiem), tulkošanas teorija un prakse u. c. Literatūrzinātnes modulī studenti apgūst speciālos kursus par krievu literatūras žanriem, atsevišķu rakstnieku (F. Dostojevska, A. Bloka, M. Bulgakova) daiļradi, slāvu mitoloģiju, krievu romānu ekranizāciju un inscenizāciju, u. c. Kritikas un publicistikas modulī studentiem tiek piedāvāti praktiskie kursi par publicistisku, reklāmas un daiļliteratūras tekstu rakstīšanu, teksta rediģēšanu savas valodas stila uzlabošanu. Krievu filoloģijas bakalaura programmas mērķi: •nodrošināt studējošiem iespēju iepazīties ar krievu pasaules mūsdienu un vēsturisko humanitāro mantojumu, tā nozīmi pasaules telpā; apgūt krievu valodu, literatūru, kultūru; sagatavot augsti kvalificētus, konkurētspējīgus speciālistus krievu filoloģijas jomā; •bakalaura studiju programmas līmenī nodrošināt kompetences, kas akadēmisko bakalauru kvalificē tālākām studijām humanitāro zinātņu maģistra programmās. Krievu filoloģijas bakalaura programmas uzdevumi: •rosināt studējošiem interesi par krievu filol ...

  Provider NameLatvijas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 9. Somugru studijas- Bak. studijas

  Somugru studiju bakalaura programmā galvenā uzmanība tiek pievērsta trim Baltijas jūras somugru tautām – somiem, igauņiem un lībiešiem. Taču, lai labāk izprastu šo tautu vēsturiskās saknes, valodu un kultūru, studenti tiek iepazīstināti arī ar citām somugru tautām. Studiju programmas īstenošanu nodrošina LU akadēmiskais personāls, kā arī pieaicinātie docētāji, kas savā pamatdarbā saistīti ar dažādiem somugristikas aspektiem, runātu un rakstītu somu un igauņu tekstu sagatavošanu, tulkošanu u.tml. Programmā pastāvīgi strādā viens somu un viens igauņu vieslektors, īsāku laiku viesojas arī citi somu un igauņu lektori. „Somugru studijas” ir pagaidām vienīgā bakalaura studiju programma Latvijā, kas sagatavo speciālistus somugristikā. Pēc bakalaura studiju programmas absolvēšanas ir iespējams turpināt studijas Baltijas jūras reģiona studiju maģistra programmā vai citās augstākā līmeņa studiju programmās Latvijā, Somijā, Igaunijā. Programma piedāvā: apgūt teorētiskas zināšanas somugru filoloģijā; apgūt trīs Baltijas jūras somugru valodas: somu, igauņu – augstākajā līmenī, lībiešu valodai – leksikas un gramatikas minimumu, lai spētu lasīt un tulkot tekstus lībiešu valodā; iegūt zināšanas somu un igauņu literatūrā; iegūt zināšanas Somijas, Igaunijas, lībiešu un citu somugru tautu kultūras vēsturē; iespēju izvēlēties ungāru valodas (kā somugru valodas) kursu vai zviedru valodas apguves kursu (kā vienu no divām Somijas valsts valodām). ERASMUS studentu apmaiņas līgumi ir ar Helsinku, Joensū, Tamperes un ...

  Provider NameLatvijas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 10. Vācu filoloģija- Bak. studijas

  Vācu filoloģijas bakalaura studiju programma ir piemērota tiem, kas: •interesējas par vācu valodu un literatūru – ne tikai Vācijā, bet arī citās Eiropas „vāciskajās” valstīs un reģionos; •savus nākotnes nodomus saista ar padziļinātām vācu valodas un literatūras studijām, kā arī ar Latvijas kultūrvēstures izzināšanu, jo vācu valodai ir ļoti liela nozīme visas Baltijas vēsturē un kultūrā; •uzskata, ka profesionālajā dzīvē noderēs valodu zināšanas, kultūrzinātnes pamati, tulkošanas iemaņas un vispusīgs priekšstats par vācu literatūras attīstību un Vācijas vēsturi. Galvenā uzmanība ģermānistikas studijās tiek pievērsta šādiem aspektiem: •izpratnei par teksta struktūru un valodas sistēmu; •dažādiem literāriem tekstiem un to analīzei; •nozaru valodai un terminoloģijai; •zinātniskā darba pamatprincipiem; •valstsmācībai: Vācija, Austrija, Šveice; •vispārizglītojošiem humanitāro zinātņu priekšmetiem; •tulkošanas teorijai un praksei. Studiju programmā ir iekļauti 2 moduļi, kas paredz specializāciju valodniecībā un tulkošanā vai kultūrā un literatūrā. Moduļu kursus studē 3.-6. semestrī. Visi studenti, kas apgūst ģermānistikas priekšmetus, studē arī vēl otru svešvalodu: angļu, spāņu, franču u.c. valodas. Studējot Vācu filoloģijas bakalaura studiju programmā, studenti dodas apmaiņas braucienos uz citu valstu universitātēm. Viens no ciešākajiem sadarbības partneriem ir Freiburgas Universitāte Vācijā. Darba iespējas: var strādāt jomās, kurās nepieciešama humanitārā izglītība. ...

  Provider NameLatvijas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia

Pages