• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 3516 items
 1. interkulturális menedzser

  A szakirányú továbbképzési szakon végzettek ismerik:* a különböző nemzeti kultúrák legfontosabb jellemzőit;* a nemzetközi kulturális kutatásokat és azok üzleti világra érvényes következtetéseit;* a tipikus nyugati és keleti vezetési és humán erőforrás menedzsment módszereket; képesek:* szakértőként dolgozni nemzetközi nagyvállalatoknál illetve azok leányvállalatainál;* interkulturális szaktanácsadást nyújtó saját vállalat indítására és működtetésére vagy ilyen vállalkozásoknál szakértői, partneri feladatok ellátására;* hazai kisvállalkozások nemzetközi szerepvállalásának interkulturális képzéssel történő támogatására; alkalmasak:* a nemzeti kulturális eltérések elemzésére és azok sikeres menedzselését segítő gyakorlati módszerek kidolgozására;* a cégeken belüli interkulturális ismeretek hiányának és a sztereotípiás gondolkodás jeleinek érzékelésére és bemutatására;* a nemzetközi marketing és kommunikáció sikerének interkulturális ismeretekkel való megalapozása; rendelkeznek:* interkulturális ismeretekkel, érzékenységgel és empátiával;* jó problémamegoldó képességgel;* csoport-menedzselő és motivációs képességekkel. ...

  Awarding bodyKodolányi János Főiskola

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. jogi szakokleveles lelkész

  Képzési cél: A szakirányú továbbképzés célja, hogy a lelkészként egyházi szolgálatban álló szakemberek számára biztosítsa az ellátott munkakörökhöz kapcsolódó mindazon jogi ismeretek megszerzését, amelyek birtokában hatékonyabban képesek a lelkészi és egyéb segítői feladatok ellátására. Elsajátítandó kompetenciák: Az adott szakterületen felmerült jogi, pénzügyi és igazgatási problémák felismerésének és megoldásának képessége, tárgyalási, kommunikációs és konfliktuskezelő képesség, áttekintési és rendszerező képesség, kreatív vezetői és szervezői ismeretek és attitűd. Szakmai kompetenciák: A képzésben való részvétel képessé teszi a szakembereket, hogy a tevékenységük során a megszerzett szakmai ismeretek birtokában képesek legyenek kapcsolatot teremteni, együttműködni más szakemberekkel a felmerülő jogi-igazgatási problémák kezelésében és megoldásában. Képesek továbbá az egyes jogintézmények, az egyes területek ügymenete, a különböző jogérvényesítési folyamatok, jogalkalmazási feladatok ismerete, továbbá az igazgatás és a szervezés területén rendszerező és áttekintő képesség birtokában alapszintű problémák megoldására.  Tudáselemek: A képzés az alkotmányjog, közigazgatási jog, közigazgatási eljárásjog, szakigazgatási, polgári jog, polgári eljárásjog, munka- és szociális jog, büntetőjog, továbbá pénzügyi-gazdálkodási, informatikai ismeretek körében alapszintű ismeretek elsajátítását teszi lehetővé, s ezen területekhez kapcsolódóan nyújt a tevékenység ellátásához a gyakorlatban hasznosítható ismereteket. Készségek ...

  Awarding bodyKároli Gáspár Református Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. Gyógypedagógiai segítő munkatárs

  A képesítéssel rendelkező képes: hatékony nevelői munkára a gyógypedagógussal együttműködve értelmezni az oktatási-nevelési követelményeket nevelési módszerek megválasztására, alkalmazására a szabadidős tevékenységek önálló szervezésére foglalkozások eszközeinek előkészítésére gondozási, önkiszolgálási feladatok irányítására differenciált bánásmód alkalmazására a különleges bánásmódot igénylő gyermek felismerésére a gyógypedagógus által kijelölt feladatok végrehajtására ügyeleti és kísérési feladatok ellátására munkatevékenységek szervezésére, megvalósítására ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. kertészeti termékmenedzser szakmérnök

  A képzés során elsajátítandó kompetenciák: - Márka, védjegy, licenszia, szabadalom-, fogyasztók érdekvédelmi-, termék- és reklámpolitika-, piackutatás jogi vonatkozásainak ismerete. - A kertészeti termékek termelésével, értékesítésével összefüggő logisztika elméletének- és gyakorlatának ismerete. - Mezőgazdasági- és kertészeti vállalkozások, kertészeti termékpályás szövetkezetek menedzsmentjének, minőségmenedzsmentjének, az agrárszféra irányításának, szabályozásának és a kereskedelem gyakorlati ellenőrzéséhez szükséges ismeretek alkalmazása. - Az áruforgalmazás elméleti- és gyakorlati összefüggései és az egyes kertészeti termékek szabványainak és csomagolási lehetőségeinek ismerete. - A kertészeti termékek értékesítéséhez szükséges marketingkommunikáció ismerete. - A termelés és az értékesítéshez kapcsolódó hitelkérelmek, támogatások, pályázatok ismerete és az azokhoz való hozzáférés, illetve azok elkészítésének gyakorlata. A képzés során megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek: - kreativitás, rugalmasság, - problémafelismerő és -megoldó készség, - intuíció és módszeresség, - tanulási készség és jó memória, - széles körű műveltség, - információfeldolgozási képesség, - környezettel szembeni érzékenység, - elkötelezettség és igény a minőségi munkára, - pozitív hozzáállás a szakmai továbbképzéshez, - kezdeményező, illetve döntéshozatali képesség, személyes felelősségvállalás, - alkalmasság az együttműködésre, a csoportmunkában való részvételre, - szervezeti konfliktusok kezelésére, megoldására, - ...

  Awarding bodyNeumann János Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. a kompetencia alapú óvodai nevelés tanácsadója

  A képzés célja az óvodapedagógusok megismertetése a kompetencia alapú óvodai nevelés tartalmi, módszertani kérdéseivel, az inkluzív – integrált nevelési módszerek, illetve a differenciálás és értékelés óvodai lehetőségeivel. Fontos területe a képzésnek a hallgatók felkészítése az óvodás gyermekek életkori sajátosságaihoz illeszkedő, a kooperatív módszertanra épülő tevékenységközpontú műhelymunka tervezésére és gyakorlatban való alkalmazására. Elsajátítandó kompetenciák: * a kompetencia alapú óvodai neveléshez szükséges személyes és szakmai kompetenciák, kulcskompetenciák* az együttműködés, a pedagógiai tervezés és a kooperáció* a módszertani sokszínűség* a kooperációra épülő műhelymunka. Tudáselemek:Kulcskompetenciák, differenciálás, diagnosztika, mérések, értékelés, szegregáció, integráció, inklúzió, önkifejezés fejlesztése, konfliktustűrés, tolerancia, empátia, problémamegoldás, kreatív műhelymunka, projektmunka, önállóság, egyéni tempóban történő fejlődés. Megszerezhető ismeretek:* A kompetencia alapú óvodai nevelés* Differenciálás – pedagógiai diagnosztika* Eredményvizsgálat és értékelés az óvodában* Szakmai készségfejlesztő és önismereti tréning* A fejlesztő játékok* Inkuzív – integrált nevelési módszerek* Kreatív gyermekirodalmi műhely* Kreatív zenei műhely* Gyermektánc-műhely* Nyitott tanulási formák - Projektmunka, állomásokon szervezett munka és műhelymunka az óvodában Személyes adottságok, készségek:* pedagógiai módszertani kultúra* differenciálás* gyermek- és tevékenységközpontú fejlesztés* az óvoda ...

  Awarding bodyEötvös József Főiskola

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. komplex rehabilitációs mentor

  Elsajátítandó kompetenciák:A szakirányú továbbképzés végzett hallgatói képesek * az ember és társadalmi környezete közötti harmónia kialakítására és megőrzésére, a feszültségeket hordozó viszonyok, problémák megelőzésére, szakszerű kezelésére, az egyén társadalomba történő integrálására, reintegrálására a komplex rehabilitáció kapcsán felmerülő lehetőségek felhasználásával, alkalmazásával;* már korábban megszerzett ismereteikre, kompetenciáikra, készségeikre alapozva, azok fejlesztésével és bővítésével az igényeknek, szükségleteknek a komplex rehabilitáció szakmai feladatainak megfelelő tevékenység hatékony végzésére;* a segítő kommunikáció hatékony alkalmazására a kliens és a kliens családja, a szélesebb társadalmi környezet vonatkozásában;* a kliens számára tartósan befogadó környezet kialakításának elősegítésére;* az egészségügyi, oktatási, szociális, munkaügyi és foglalkoztatási rendszerben és az államháztartás alapintézményeiben való eligazodásra;* a képzés során elsajátított komplex rehabilitációs alapismeretek használatára;* az orvosi rehabilitáció alapkérdéseiben történő eligazodásra;* a mentális rehabilitáció alapvető összefüggéseinek ismeretére, a megváltozott állapot, munkaképesség elfogadtatására, az azzal való együttélés megtanítására, a megmaradt funkciók felismerésének és kihasználásának megvalósítására;* életviteli tanácsadásra, családokkal folytatott konzultációra;* a pedagógiai rehabilitáció keretében a kliens információval történő ellátására, ismereteinek folyamatos fejlesztésére, bővítésére, ...

  Awarding bodyPécsi Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages