• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 3516 items
 1. társadalmi integrációs tanácsadó

      Az ismeretek és alkalmazásuk a gyakorlatban, szakmai attitűdök: a képzés lehetőséget nyújt és képessé teszi a résztvevőket a szociális diszkrimináció okainak feltárására, megelőzésére és kezelésére európai szinten. Konkrét készségeket sajátítanak el a szociális intervenciók, a szervezetfejlesztés, a tanácsadás, a szükségletek feltárására irányuló kutatások, a szociális programok kidolgozása és megvalósítása területén.       A képzés hozzájárul az európai életperspektívák humanizálásához a fogyatékkal élők, a szenvedélybetegek, a pszichés problémákkal küzdők — és mástársadalmilag kirekesztett csoportok esetében — hat ország (a képzésben rést vevők) tapasztalatait egyesítve.       A szociális integráció területén működő olyan szakemberek képzése a cél, akik európai kontextusban képesek értelmezni a szociális inklúzió által felvetett kérdéseket, és ismerik az ezekre adott válaszokat, európai modelleket.     A segítő foglakozásokban dolgozó szakemberek számára nyújt továbbképzési lehetőséget.   ...

  Awarding bodyEötvös Loránd Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. gyógypedagógiai mentor

  A képzés célja olyan felsőfokú szakemberek képzése, akik segítik a sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését, oktatását. Képesek gyermekközpontú és a gyermek személyiségfejlődésének alárendelt pedagógiai munka végzésére. A gyógypedagógiai mentorok - ismerjék a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelésére, oktatására vonatkozó jogszabályokat és központi nevelési-oktatási dokumentumokat (közoktatási törvény, a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelésének, iskolai oktatásának irányelvei, központi kerettantervek, Tanulási Képességet Vizsgáló és Tanácsadó Rehabilitációs Szakértői Bizottságok szakértői véleményei, egyéb dokumentumok); - tudják a sajátos nevelési igények és a szociálisan deprivált háttér miatt előállt fejlődési elmaradás közötti különbséget; - tudják beilleszteni a magyar közoktatás rendszerébe a fogyatékos gyermekek tanulók, nevelési, oktatási intézményrendszerét és ismerjék a pszichés fejlődési zavarral küzdő gyermekek, tanulók nevelhetőségét, taníthatóságát segítő szakszolgáltatási rendszert; - ismerjék meg, és tudják a sajátos nevelési igényű gyermekpopuláció összetételét és tanulói jellemzőit, (testi, érzékszervi, értelmi fogyatékos, valamint az autista és pszichés fejlődési zavarral küzdő gyermekek, tanulók ismeretelsajátítási és személyiségfejlődési sajátosságai); - tudják felismerni a különböző fogyatékosságok tüneteit és a tüneteket előidéző lehetséges fiziológiai, pszichológiai okokat; - tudják felismerni és megelőzni a tanulási nehézségeket, tanulási zavarokat, és tanul ...

  Awarding bodyApor Vilmos Katolikus Főiskola

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. counselling psychologist

  A szakirányú továbbképzés célja a pszichológusok felkészítése arra, hogy a pszichológia sajátos lehetőségeire támaszkodva általános gyakorlati, egészségszolgáltatást ellátó pszichológiai segítséget nyújtsanak, megtalálva az érzelmek társas, munkahelyi, iskolai és fizikai egészséggel való kapcsolatát az adott kliens különböző életszakaszaiban, az élet különböző állomásait követve. A szakirányú továbbképzés fókuszába a tipikus életstresszorok és azok a súlyos kimenetelek kerülnek, amivel a személy egyénileg, családban, csoportban és szervezetben egyaránt küzdhet. A tanácsadó szakpszichológusok segítik a személyt a fizikai, érzelmi és a mentális egészség javításában, a jóllét-érzésében, enyhítik a distressz érzését és oldják a krízist. A tanácsadó szakpszichológus munkaterülete olyan problémák kezelését jelenti, mint különböző kapcsolati nehézségek, benne házassági és családi helyzetek, stressz-kezelés és megküzdés a negatív életeseményekkel, a személyes/társas alkalmazkodás nehézségeinek segítése, visszatérő kapcsolati nehézségek oldása, döntéshozatal a karrierről, a munkáról, az iskola-munka-nyugdíj átmeneteinek segítése, tehetséggondozás, tanulási és készségdeficitek kezelése, testi fogyatékosság, betegség vagy sérülésekhez való alkalmazkodás segítése, szervezeti problémák kezelése. Így a tanácsadó szakpszichológusok segítséget tudnak nyújtani az életvezetési és -pályakrízisek, valamint a családi és párkapcsolati problémák megelőzésében és megoldásában. Megszerezhető ismeretek, kompetenciák, készségek: A taná ...

  Awarding bodyEötvös Loránd Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. Gépi forgácsoló

  A képesítéssel rendelkező képes: geometriai méréseket, vizsgálatokat végezni tanulmányozni és értelmezni a gépészeti anyagokra vonatkozó információkat: műszaki rajz, műhelyrajzok, szabványok, műszaki táblázatok, tűrésés illesztés táblázatok a forgácsoló eljárásoknak megfelelően felszerelni, beállítani a munkadarab befogó-, megfogó-, menesztőés rögzítő eszközöket kiválasztani és rögzíteni a megmunkáláshoz szükséges szerszámokat és a forgácsolási paramétereket alkatrészeket gyártani, alakítani, javítani gyalulási, vésési munkákat végezni fúrási munkákat végezni alkatrészeket esztergálni alkatrészeket marni alkatrészeket köszörülni, finomfelületi megmunkálásokat végezni egyszerű geometriájú alkatrészeket készíteni CNC vezérlésű megmunkáló gépeken szerszámélezést végezni betartani és betartatni a munka-, baleset-, tűzés környezetvédelmi előírásokat minőségbiztosítási dokumentálást végezni vállalkozási adminisztrációt végezni ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. Európai integrációs folyamatok elemzője

  A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik az európai uniós elméleti, politikai, gazdasági, jogi, szakpolitikai, valamint pályázatírási ismereteik birtokában képesek elősegíteni az európai integrációs folyamatból származó kihívások kezelését, valamint a gazdasági, intézményi lehetőségek hatékony használását az állami és a non-profit szektorban, a helyi önkormányzatoknál, valamint a regionális fejlesztéssel foglalkozó intézményeknél. Az Európai integrációs folyamatok elemzője oklevél birtokában képes  - a nemzetközi életben való tájékozódásra, - a nemzetközi viszonyokat érintő koncepciók, elméletek, módszerek használatára, - az Európai Unió jogi és intézményi felépítésére, az integráció alakulására vonatkozó információk alkalmazására. Alkalmas továbbá: - minisztériumok, kormányzati szervek, állami intézmények nemzetközi és európai uniós feladatainak ellátására, - az Európai Unió közös vagy közösségi politikái ismeretében önkormányzatoknál, gazdasági társaságoknál és a vállalkozói szektorban az európai uniós tagságból származó feladatok ellátására, - az EU által meghirdetett pályázatok megírására és projektek menedzselésére, - szakértői elemző feladatok ellátására, humánpolitikai feladatok elvégzésére, - az intézmények működésével kapcsolatos ismeretek birtokában szervező, döntés-előkészítő, kapcsolattartó, kapcsolatépítő munka végzésére, -  szervező és menedzseri feladatok ellátására a központi, regionális, valamint a nemzetközi szervezetekben, - az igazgatás és a szervezés területén rendszerező és áttekintő ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. szakközgazdász pénzügy, adó és adóeljárás szakon

    A képzés során elsajátítható kompetenciák:   e képzettség birtokában a pénzügy, adó és adóeljárás szakértő szakirányú továbbképzésben oklevelet szerzett személy képes felismerni és értelmezni a makro- és mikrogazdasági fogalmakat és összefüggéseket; önállóan tevékenykedni az üzleti vállalkozások gazdálkodásában, pénzügyi irányításában és tervezésében, különös tekintettel a gazdasági vállalkozások adózással összefüggő feladataira; megismerni és átlátni a vállalatok, gazdasági társaságok, szövetkezetek sajátosságait, e szervezetek adózási rendszerét és rendjét, vagyoni helyzetének változásaira ható okokat, e szervezetek tevékenységét szabályozó folyamatokat, belső irányítási és működési rendszerüket; alkalmazni a pénzügyi és adózási ellenőrzési tevékenységet szabályozó legfontosabb hazai és nemzetközi jogszabályokat, felismerni a vagyon elleni, gazdasági és pénzügyi szabálysértések és bűncselekmények tényállási elemeit; eligazodni az államháztartás és a számviteli szabályozás törvények által meghatározott rendszerében, feladataiban és működésében; megszervezni az ellenőrzésre, helyszíni vizsgálatra történő felkészülést, a vizsgálat lebonyolítását, írásba foglalásának módozatait, a megállapítások és javaslatok nyomon követésének rendszerét; írásban és szóban kommunikálni a pénzügyi revízió és az adóellenőrzés eredményeit.   A képzés során elsajátítható tudáselemek:   szakmai alapozó ismeretek szakhoz kapcsolódó ismeretek A képzés során megszerezhető ismeretek, adottságok, készségek:   a szakma ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. szakközgazdász pénzügy, adó és ellenőrzés szakon

    A képzés során elsajátítható kompetenciák:   e képzettség birtokában a pénzügy, adó és ellenőrzés szakértő szakirányú továbbképzésben oklevelet szerzett személy képes felismerni és értelmezni a makro- és mikrogazdasági fogalmakat és összefüggéseket; önállóan tevékenykedni az üzleti vállalkozások gazdálkodásában, pénzügyi irányításában és tervezésében, különös tekintettel a gazdasági vállalkozások adózással összefüggő feladataira; megismerni és átlátni a vállalatok, gazdasági társaságok, szövetkezetek sajátosságait, e szervezetek adózási rendszerét és rendjét, vagyoni helyzetének változásaira ható okokat, e szervezetek tevékenységét szabályozó folyamatokat, belső irányítási és működési rendszerüket; alkalmazni a pénzügyi és adózási ellenőrzési tevékenységet szabályozó legfontosabb hazai és nemzetközi jogszabályokat, felismerni a vagyon elleni, gazdasági és pénzügyi szabálysértések és bűncselekmények tényállási elemeit, megismerni az adókötelezettség tartalmát, annak teljesítési szabályait, az alkalmazható szankciókat, azok jogorvoslati lehetőségeit; eligazodni az államháztartás és a számviteli szabályozás törvények által meghatározott rendszerében, feladataiban és működésében; megszervezni az ellenőrzésre, helyszíni vizsgálatra történő felkészülést, a vizsgálat lebonyolítását, írásba foglalásának módozatait, a megállapítások és javaslatok nyomon követésének rendszerét; írásban és szóban kommunikálni a pénzügyi revízió és az adóellenőrzés eredményeit; konstruktív kapcsolattartásra az adóhatóságok ...

  Awarding bodyNeumann János Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. szakközgazdász vállalati irányítás és kontrolling szakon

    A képzés során elsajátítható kompetenciák:   e képzettség birtokában a vállalati irányítás és kontrolling szakértő szakirányú továbbképzésben oklevelet szerzett személy képes felismerni és értelmezni a makro- és mikrogazdasági fogalmakat és összefüggéseket önállóan tevékenykedni az üzleti vállalkozások gazdálkodásában, pénzügyi irányításában és tervezésében megismerni és átlátni a vállalatok, gazdasági társaságok, szövetkezetek sajátosságait, e szervezetek adózási rendszerét és rendjét, vagyoni helyzetének változásaira ható okokat, e szervezetek tevékenységét szabályozó folyamatokat, belső irányítási és működési rendszerüket, eligazodni az államháztartás és a számviteli szabályozás törvények által meghatározott rendszerében, feladataiban és működésében a vállalat belső információs rendszerét a vezetői döntések szolgálatába állítani és azt a vállalati igényeknek megfelelően kialakítani és működtetni A képzés során elsajátítható tudáselemek:   szakmai alapozó ismeretek szakhoz kapcsolódó ismeretek A képzés során megszerezhető ismeretek, adottságok, készségek:   a szakmai tudást megalapozó vállalati pénzügyi-adózási, nemzetközi jogi, statisztikai és számviteli ismeretek; a szakmaspecifikus tudáselemek: a pénzügyi számviteli, marketing, külkereskedelmi és államháztartási, kommunikációs, minőségbiztosítási, kontrolling, és tervezési ismeretek készség szintű ismerete és alkalmazni tudása. A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:   e képzettség birtokában a vállal ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. számítógépes tervezés és gyártás szakmérnök

  Megszerezhető ismeretek, kompetenciák:A szakirányú továbbképzésben résztvevők elsajátítják   * a számítógépes mérnöki tevékenységhez nélkülözhetetlen informatikai alapismereteket (operációs rendszerek, programnyelvek, adatbázis-kezelés, műszaki információs rendszerek);   * a számítógépes mérnöki tevékenységhez szükséges számítógépes grafikai alapokat;   * a számítógéppel segített tervezés (CAD) és a számítógéppel segített gyártás (CAM) módszertani alapjait;   * a gépek, szerkezetek számítógépes tervezési módszereit;   * az alapvető gépipari technológiák tervezési módszereit;   * a felsorolt területeken a végeselemes modellezés kontinuum mechanikai alapjait és szakterületi specifikumait. Készségek, a szakképzettség alkalmazása:A képzés során megszerzett ismeretek, kompetenciák birtokában a szakirányon végző szakmérnökök képesek lesznek   * technológiai folyamatok és szerszámaik számítógépes tervezésére;   * termékek, gépelemek, szerkezetek számítógépes tervezésére;   * termékek, gépelemek, szerkezetek és technológiai folyamatok végeselemes modellezésére. A jelentkezőktől elvárt személyes adottságok, készségek:   * mérnöki informatikai alapismeretek;   * számítógépes grafikai alapismeretek;   * számítógépes mérnöki informatikai eszközök használata, kezelése, valamint a szükséges mérnöki gyakorlati módszerek alkalmazása;   * informatikai módszerekkel történő tervezési-fejlesztési alapismeretek. ...

  Awarding bodyMiskolci Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. criminalistics expert

   A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek:     Általános elvárások  A képzés során a hallgató szerezzen jártasságot:  – a büntetőjogi és a büntetőeljárás jogi normák alkalmazásakor azon tények felismerésében, melyekre a bizonyításnak ki kell térnie, továbbá abban, hogy milyen bizonyítási eszközöket lehet a bizonyítási eljárás során igénybe venni;  – a kriminalisztikai elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazásában, a konkrét feladatok megfelelő megoldási módjának megválasztásában, valamint a jogszabályi változások, illetőleg a kriminalisztikai módszerek továbbfejlesztése következtében megváltozott körülmények önálló feldolgozásában;  – a szakértői munkával összefüggő jogszabályok gyakorlati alkalmazásában; – a forenzikus jelenségek közötti összefüggések felismerésében; – a releváns személyre, tárgyra és az elkövetett cselekményre vonatkozó következtetések levonásában.  A képzés eredményeként a hallgató legyen képes:  – szakértői vélemény alkotására, a szakértői dokumentáció elkészítésére, az azonosítás elmélet szabályainak alkalmazására, a szakértői szakvélemények szakszerű elkészítésére, a szakértő kirendelő határozatokban feltett kérdésekre adandó pontos válaszadásra, a bíróságokon történő megjelenések során a szakértői véleményének szakszerű, igényes kifejtésére, a szakértői vizsgálat lefolytatására, a szakértői anyag értékelésére, előkészítésére, a szakvélemény elkészítésére.Szakterületenkénti elvárások: A fegyverszakértői szakterületen a hallgató a képzés során szerezzen speciális ismereteket:  ...

  Awarding bodyNemzeti Közszolgálati Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages