• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 44 items
 1. Master of Science in de milieusanering en het milieubeheer

  Leerresultaten 1 tot en met 8 zijn in consensus uitgeschreven door de Master in de milieuwetenschap (Universiteit Antwerpen), de Master in de milieusanering en het milieubeheer (manama, Universiteit Gent), de Master in Environmental Sanitation (Universiteit Gent). In de set van acht kernleerresultaten wordt een gezamenlijk leerresultatenkader geschetst voor de academische milieuopleidingen: dit kader is geënt op het Nederlands-Vlaams referentiekader voor academische milieuopleidingen. Leerresultaten 9-13 zijn specifiek van toepassing op de Master in de milieusanering en het milieubeheer en vormen dus een opleidingspecifieke verbijzondering op de gemeenschappelijke stam. 1. Heeft de competentie om een (complex) milieuvraagstuk als mens-milieuprobleem te herkennen, kritisch te analyseren en een probleemstelling terzake te formuleren. 2. Kan milieuvraagstukken in een dynamisch, maatschappelijk (zoals beleidsmatig, juridisch, economisch, technologisch) en wetenschappelijk perspectief plaatsen, van lokaal tot mondiaal en geïnspireerd door een context van duurzame ontwikkeling. 3. Is in staat zelfstandig relevante informatie over een afgelijnd milieuvraagstuk te ontsluiten en onderzoek naar dat milieuvraagstuk op te zetten, uit te voeren, daarover te rapporteren en aanbevelingen te formuleren voor interventie en voor verder onderzoek. 4. Is in staat om op basis van verworven inhoudelijke en methodische kennis en vaardigheden ten aanzien van kennisintegratie, een verdiepende bijdrage op academisch niveau te leveren di ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 2. Master of Science in de industriële wetenschappen: milieukunde

  De leerresultaten in een eerste fase geformuleerd op het niveau van de “familie” Industriële Wetenschappen/Biowetenschappen (geldig voor alle ing. opleidingen, ongeacht het specialisme). Leerresultaten 1-2, 4, 10-12 en 16 zijn in een tweede fase uitgeschreven als een verbijzondering op maat van de opleiding “Milieukunde”. 1. Gevorderde, creatieve en toepassingsgerichte kennis, inzicht en vaardigheden hebben van de specialismen duurzame energie, afvalwaterbehandeling en milieuveiligheid en -gezondheidskunde met aandacht voor de actuele ontwikkelingen van de technologie en techniek. 2. Gevorderd, toepassingsgericht inzicht hebben in geavanceerde theorieën en - methodes voor het schematiseren en modelleren van processen of systemen en aanwending ervan bij het oplossen van milieuvraagstukken. 3. Zelfstandig integreren en uitdiepen van eerder verworven kennis met het oog op innovatie van praktische implementatiemogelijkheden en hierbij de grenzen van de eigen competenties kennen. 4. Oplossingsgericht formuleren en analyseren van complexe milieuvraagstukken, deze desgevallend herleiden tot beheersbare deelproblemen, en hiervoor implementatiegericht oplossingen ontwerpen met aandacht voor de concrete context en hierbij de grenzen van de eigen competenties kennen en in staat zijn om te delegeren naar deskundigen. 5. Zelfstandig een ingenieursproject concipiëren, plannen en uitvoeren op het niveau van een beginnende onderzoekende professional. Een literatuuronderzoek uitvoeren en kritisch interpreteren volgens wetenscha ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 3. Erasmus Mundes International Master of Science in Marine Biodiversity and Conservation

  1. Een gevorderde kennis bezitten van de manier waarop mariene biodiversiteit evolueert in tijd en ruimte en dit op verschillende biologische organisatieniveaus. 2. Vergelijkend onderzoek verrichten met betrekking tot de relatie tussen mariene biodiversiteit en ecosystemen, aan de hand van zorgvuldig ontworpen experimenten. 3. De waarde van mariene biodiversiteit evalueren en onderzoek opzetten om het behoud van mariene biodiversiteit en het commerciële en recreationele gebruik ervan te bewaken. 4. Een diepgaande wetenschappelijke kennis bezitten over de biodiversiteit en het behoud en het herstel van een mariene omgeving. 5. Gevorderde praktische vaardigheden bezitten in de toepassingsgebieden van het domein van de mariene biodiversiteit en het behoud ervan. 6. Een verantwoordelijke rol opnemen in een internationaal team. Een brugfunctie vervullen tussen onderzoek en beroepenveld. 7. Zelfstandig gespecialiseerde bronnen raadplegen. Een probleem uit het domein van de mariene biodiversiteit vatten in een wetenschappelijke vraagstelling, een onderzoeksopzet uitwerken en uitvoeren volgens de gangbare wetenschappelijke criteria. 8. De resultaten van (eigen) onderzoek presenteren en rapporteren aan vakgenoten en niet-vakgenoten. 9. Een attitude van permanente kennisontwikkeling verwerven. 10. Kennis van het domein en resultaten van wetenschappelijk onderzoek plaatsen tegen een maatschappelijke achtergrond en ethische dimensie. 11. De kennis en vaardigheden opgedaan in het kader van internationale mobiliteit aanwende ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 4. Master of Science in Environmental Sanitation

  Leerresultaten 1 tot en met 8 zijn in consensus uitgeschreven door de Master in de milieuwetenschap (Universiteit Antwerpen), de Master in de milieusanering en het milieubeheer (manama, Universiteit Gent), de Master in Environmental Sanitation (Universiteit Gent). In de set van acht kernleerresultaten wordt een gezamenlijk leerresultatenkader geschetst voor de academische milieuopleidingen: dit kader is geënt op het Nederlands-Vlaams referentiekader voor academische milieuopleidingen. Leerresultaten 9-14 zijn specifiek van toepassing op de Master in Environmental Sanitation en vormen dus een opleidingsspecifieke verbijzondering op de gemeenschappelijke stam. 1. Heeft de competentie om een (complex) milieuvraagstuk als mens-milieuprobleem te herkennen, kritisch te analyseren en een probleemstelling terzake te formuleren. 2. Kan milieuvraagstukken in een dynamisch, maatschappelijk (zoals beleidsmatig, juridisch, economisch, technologisch) en wetenschappelijk perspectief plaatsen, van lokaal tot mondiaal en geïnspireerd door een context van duurzame ontwikkeling. 3. Is in staat zelfstandig relevante informatie over een afgelijnd milieuvraagstuk te ontsluiten en onderzoek naar dat milieuvraagstuk op te zetten, uit te voeren, daarover te rapporteren en aanbevelingen te formuleren voor interventie en voor verder onderzoek. 4. Is in staat om op basis van verworven inhoudelijke en methodische kennis en vaardigheden ten aanzien van kennisintegratie, een verdiepende bijdrage op academisch niveau te leveren die relevant i ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 5. Master of Science in Physical Land Resources

  De leerresultaten van deze master bouwen voort op deze van de bachelor in de bio-ingenieurswetenschappen. 1. Over een polyvalent wetenschappelijk inzicht beschikken dankzij een diepgaande en brede kennis van de basisdisciplines (bodemfysica en -scheikunde, bodemmineralogie, meteorologie en klimatologie) a. om het landpotentieel voor landbouw- en milieukundige toepassingen te evalueren, de evolutie van bodems als gevolg van natuurlijke en menselijke impact te begrijpen, en bij te dragen tot duurzame landgebruiksplanning en een geïntegreerd land- en waterbeheer (Bodemkunde). b. bij niet-landbouwkundige toepassingen van het land, zoals geotechnische aspecten, de rol van de bodem en het grondwater in het beheer van de waterbronnen en de watervoorziening, en het landbeheer in relatie tot andere milieukundige en landgebruiksaspecten (Toegepaste Aardwetenschappen). 2. De nodige basiskennis bezitten om veldwerk uit te voeren (bodemprospectie, bodemprofielbeschrijving en -bemonstering), analytische gegevens te interpreteren, de bodems te classificeren, en bestaande cartografische en teledetectie-data te interpreteren en beheren, door het gebruik van moderne apparatuur, informatica en computertechnologie. 3. De bodem vanuit een fysico-chemisch en mineralogisch perspectief met de hulp van geavanceerde technieken kunnen karakteriseren om de bodemprocessen te begrijpen, dit te vertalen naar bodemkwaliteit, en de invloed van en op natuurlijke en antropogenetische factoren te kunnen inschatten. 4. De interactie met andere rel ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 6. Master of Science in Marine and Lacustrine Science and Management

  1. Kennis van en inzicht hebben in het domein van de mariene en lacustriene systemen als geheel, een gevorderde kennis hebben van één van de deeldomeinen en van de interactie van de verschillende deeldomeinen binnen het brede toepassingsgebied. 2. Aflijnen, herkennen en plaatsen van biologische of geologische elementen in de kenniscontext van het wetenschapsdomein, met de nadruk op aquatische ecosystemen. 3. Een complex probleem uit het domein van de mariene en lacustriene studies vatten in een relevante vraagstelling en hiervoor een onderzoeksplan opzetten en uitvoeren volgens een wetenschappelijke aanpak met gepaste methodes. 4. Op basis van gericht literatuuronderzoek en voorkennis hypotheses omtrent complexe problemen uit het wetenschapsdomein formuleren en deze aan de hand van gegevens kritisch evalueren. Gevorderde kennis van concepten, modellen en theorieën toepassen in het oplossen van concrete vraagstellingen. 5. Een verantwoordelijke rol opnemen in een pluridisciplinaire team en, dankzij een overzichtskennis van het wetenschapsdomein, de samenwerking kunnen aangaan met verscheidene maatschappelijke sectoren en beroepsdomeinen (bv. havenindustrie, toerisme, visserij, aquacultuur). 6. Diepgaande praktische vaardigheden bezitten in terreinonderzoek, experimenteel onderzoek, laboratoriumonderzoek en in gegevensverwerking, gericht op het beantwoorden van wetenschappelijke vraagstellingen. 7. Gevorderde organisatorische vaardigheden bezitten met betrekking tot onderzoek (teamwerk, taakverdeling, opbouw en l ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 7. Master of Science in Water Resources Engineering

  1. Technische en wetenschappelijke kennis en integratie-vaardigheden bezitten om een beleidsadviserende en ondersteunende rol op te nemen, wat betreft het ontwikkelen van beleidsmaatregelen voor waterrijkdommen, voor de waterbehoefte en om de beschikbaarheid van water voor huidige en toekomstige generaties veilig te stellen. 2. Een gespecialiseerde kennis in modelleerinstrumenten bezitten. Praktische vaardigheden bezitten om simulaties uit te voeren voor het plannen, ontwerpen, uitvoeren en beheren van specifieke watersystemen. 3. Hydrologische gegevens en ruimtelijke gegevens voor het beheer van waterrijkdommen kunnen analyseren en interpreteren en meettechnieken aanwenden om waterrijkdommen te kwantificeren. 4. Institutionele, socio-economische en beleidskwesties in relatie tot de ontwikkeling en het beheer van de hulpbron water begrijpen en analyseren. 5. Problemen in relatie tot stormen en overstromingsgevaar, irrigatie en drainage, grondwater, waterbehandeling en het beschermen van waterkwaliteit in ecosystemen en andere natuurlijke hulpbronnen begrijpen en analyseren. 6. Inzicht hebben in de interactie met andere relevante wetenschapsdomeinen en dit inzicht kunnen aanwenden om duurzame oplossingen uit te werken om de implementatie van de principes van Integraal Waterbeheer te ondersteunen aan de hand van een aangepaste wisselwerking tussen wetenschappelijke kennis en beleid. 7. Gekende en nieuwe theorieën, modellen of interpretaties binnen het specialisatiedomein kritisch kunnen beschouwen en hierover ref ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 8. Master of Science in Nutrition and Rural Development / International Master of Science in Rural Development

  De leerresultaten van deze masters bouwen voort op deze van de bachelor in de bio-ingenieurswetenschappen. 1. Grondige kennis en inzicht (theoretisch en praktisch) hebben van interdisciplinaire domeinen zoals: voedsel en voeder productie, rurale economie en ontwikkeling, (volksgezondheid gerelateerde) voeding, algemeen management,… alsook van de opleidingsspecifieke (en daarin gekozen major) domeinen. De beide programma’s hebben bijzondere aandacht voor de internationale samenwerking (in het bijzonder met de ontwikkelingslanden). 2. Theorieën en methodes kunnen toepassen om de opleidingsspecifieke problemen te beschrijven, te definiëren en te analyseren zoals: voedsel, voeding, nationale en internationale landbouw, voedselsoevereiniteit, -veiligheid en –zekerheid; het beheer van natuurlijke bronnen, duurzame productie,.…. 3. Adequate instrumenten, methoden, modellen en vernieuwende hulpmiddelen kunnen ontwerpen en implementeren om opleidingsspecifieke en gerelateerde interdisciplinaire problemen te analyseren en te evalueren in de context van duurzame ontwikkeling. 4. Interdisciplinaire instrumenten toepassen om nationaal en internationaal beleid, programma’s en projecten te ontwerpen, te implementeren, op te volgen en te evalueren. 5. Het belang en de grootte van een probleem binnen het studiedomein inschatten, strategieën definiëren om in te grijpen en/of om lacunes in de kennis te identificeren. Een onderzoeksprotocol ontwikkelen gebaseerd op strikte bewijsvoering, een onderzoeksplan opstellen, de gegevens a ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 9. Master of Science in de industriële wetenschappen milieukunde

  De leerresultaten in een eerste fase geformuleerd op het niveau van de “familie” Industriële Wetenschappen/Biowetenschappen (geldig voor alle ing. opleidingen, ongeacht het specialisme). Leerresultaten 1-2, 4, 10-12 en 16 zijn in een tweede fase uitgeschreven als een verbijzondering op maat van de opleiding “Milieukunde”. 1. Gevorderde, creatieve en toepassingsgerichte kennis, inzicht en vaardigheden hebben van de specialismen duurzame energie, afvalwaterbehandeling en milieuveiligheid en -gezondheidskunde met aandacht voor de actuele ontwikkelingen van de technologie en techniek. 2. Gevorderd, toepassingsgericht inzicht hebben in geavanceerde theorieën en - methodes voor het schematiseren en modelleren van processen of systemen en aanwending ervan bij het oplossen van milieuvraagstukken. 3. Zelfstandig integreren en uitdiepen van eerder verworven kennis met het oog op innovatie van praktische implementatiemogelijkheden en hierbij de grenzen van de eigen competenties kennen. 4. Oplossingsgericht formuleren en analyseren van complexe milieuvraagstukken, deze desgevallend herleiden tot beheersbare deelproblemen, en hiervoor implementatiegericht oplossingen ontwerpen met aandacht voor de concrete context en hierbij de grenzen van de eigen competenties kennen en in staat zijn om te delegeren naar deskundigen. 5. Zelfstandig een ingenieursproject concipiëren, plannen en uitvoeren op het niveau van een beginnende onderzoekende professional. Een literatuuronderzoek uitvoeren en kritisch interpreteren volgens wetenscha ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 10. Master of Science in de milieuwetenschap

  Leerresultaten 1 tot en met 8 zijn in consensus uitgeschreven door de Master in de milieuwetenschap (Universiteit Antwerpen), de Master in de milieusanering en het milieubeheer (manama, Universiteit Gent), de Master in Environmental Sanitation (Universiteit Gent). In de set van acht kernleerresultaten wordt een gezamenlijk leerresultatenkader geschetst voor de academische milieuopleidingen: dit kader is geïnspireerd door het Nederlands-Vlaams referentiekader voor academische milieuopleidingen. Leerresultaat 9 is van toepassing op de Master in de milieuwetenschap en vormt dus een opleidingspecifieke aanvulling op de gemeenschappelijke stam. De afgestudeerde. 1. Heeft de competentie om een (complex) milieuvraagstuk als mens-milieuprobleem te herkennen, kritisch te analyseren en een probleemstelling terzake te formuleren. 2. Kan milieuvraagstukken in een dynamisch, maatschappelijk (zoals beleidsmatig, juridisch, economisch, technologisch) en wetenschappelijk perspectief plaatsen, van lokaal tot mondiaal en geïnspireerd door een context van duurzame ontwikkeling. 3. Is in staat zelfstandig relevante informatie over een afgelijnd milieuvraagstuk te ontsluiten en onderzoek naar dat milieuvraagstuk op te zetten, uit te voeren, daarover te rapporteren en aanbevelingen te formuleren voor interventie en voor verder onderzoek. 4. Is in staat om op basis van verworven inhoudelijke en methodische kennis en vaardigheden ten aanzien van kennisintegratie, een verdiepende bijdrage op academisch niveau te leveren die relevant i ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community

Pages