• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 100 items
 1. Lesarstvo (Wood science and technology)

  Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Študenti pridobijo znanja o lesu, tehnologijah predelave in obdelave lesa in lesnih kompozitov ter organizacijska, ekonomska, konstrukterska in oblikovalska znanja. V skladu s sodobnimi izzivi so diplomanti sposobni vrednotiti les kot trajnostni vir, iskati načine za njegovo optimalno rabo, obvladajo vodenje in načrtovanje tehnologij predelave in obdelave lesa ter lesnih kompozitov, konstruiranje lesnih proizvodov, organizacijo in vodenje podjetja in so usposobljeni za sodelovanje v interdisciplinarnih vodstvenih in raziskovalno razvojnih ekipah, za gospodarjenje z lesom in lesnimi proizvodi ter za sodelovanje pri razvoju izdelkov iz lesa in lesnih kompozitov. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (Biotechnical Faculty)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 2. Geotehnologija in okolje (Geotechnology and environmental engineering)

  Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Univerzitetni študijski program je naravoslovnotehniški program, ki oblikuje strokovnjake na področjih podzemnih gradenj, okoljskega inženirstva in pridobivanja mineralnih surovin. Med študijem študenti opravljajo praktično delo, ki jim omogoča seznanitev z delovnimi procesi in uporabo teoretičnega znanja v praksi. Na podlagi pridobljenih praktičnih izkušenj ter po svetovanju pedagoških in strokovnih mentorjev si študenti študijski program z izbirnimi predmeti oblikujejo tako, da teoretične in strokovne vsebine približa njihovim zahtevam in potrebam. Tako študenti pridobijo kompetence za neposredno zaposlitev in/ali nadaljnje strokovno ter teoretično usposabljanje na celotnem področju pridobivanja mineralnih surovin, primarne predelave surovin, miniranja, podzemnih gradenj, vrtalne tehnike, opazovanja in sledenja v naravi, geotehniških raziskav, vrednotenja in izvajanja posegov v naravi, sanacije degradiranih površin, ravnanja z okoljem, trdnih odpadnih snovi, sanacije zemljišč zaradi naravnih nesreč (plazov, potresov) in nepravilnih posegov v okolje v preteklosti. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (Faculty of Natural Sciences and Engineering)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 3. Načrtovanje tekstilij in oblačil (Planning textiles and clothing)

  Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Temeljni cilji in kompetence: sposobnost vodenja tehnološko najzahtevnejših procesov v tekstilni in oblačilni industriji; sposobnost načrtovanja zahtevnih izdelkov in tehnoloških procesov; sposobnost razumevanja sodobnih konceptov vodenja kakovosti in njihov pomen za konkurenčnost; usposobljenost za prenos in uporabo teoretičnega znanja v prakso in reševanje problemov z iskanjem novih virov znanja in uporabo znanstvenih metod; iniciativnost in samostojnost pri odločanju ter vodenju najzahtevnejšega dela; sposobnost komuniciranja s sodelavci in strokovnjaki iz sorodnih disciplin; razvita profesionalna etična in okoljska odgovornost; poglobljeno znanje matematike, fizike in kemije z razvito sposobnostjo naravoslovnega mišljenja za nadaljevanje izobraževanja na drugi stopnji. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (Faculty of Natural Sciences and Engineering)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 4. Tekstilno in oblačilno inženirstvo (Textile and clothing production)

  Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Kompetence: široko strokovno znanje na področju študija, dopolnjeno z izbranim znanjem s področja naravoslovja, upravljanja, informacijsko-komunikacijske tehnologije, estetike in tekstilnega oblikovanja; sposobnost razumevanja soodvisnosti med tehnologijo in oblikovanjem; sposobnost komuniciranja s sodelavci in strokovnjaki iz sorodnih disciplin, ki omogoča aktivno sodelovanje pri skupinskem delu tudi na področju projektov, ki temeljijo na povezovanju strokovnih zakonitosti z oblikovalsko prakso; razvita profesionalna etična in okoljska odgovornost, sposobnost uporabe sodobnih orodij, veščin in spretnosti, predvsem s področja IKT, pri vsakdanjem strokovnem delu; sposobnost prepoznavanja skladnosti med funkcijo in obliko, konstrukcijo in proporci človeškega telesa in oblačila; sposobnost nadzorovanja, analiziranja in vodenja delovnih procesov v tekstilnem in konfekcijskem podjetju; razumevanje stanja in trendov tekstilne in konfekcijske dejavnosti v slovenskem in evropskem prostoru. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (Faculty of Natural Sciences and Engineering)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 5. Oblikovanje in tekstilni materiali (Design and Textile Materials)

  Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Magister pridobi znanja s področja tehnoloških postopkov, novih tekstilnih materialov, ekologije, računalništva in informatike, umetniškega in inženirskega oblikovanja, oblikovanja tekstilij za interier ter načrtovanja in izdelave tekstilnih izdelkov. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo (Faculty of Mechanical Engineering)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 6. Geotehnologija (Geotechnology)

  Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Študijski program oblikuje strokovnjake na področjih podzemnih gradenj, okoljskega inženirstva in pridobivanja mineralnih surovin. Študentje pridobijo kompetence za neposredno zaposlitev in/ali nadaljnje strokovno ter teoretično usposabljanje na celotnem področju pridobivanja mineralnih surovin, primarne predelave surovin, miniranja, podzemnih gradenj, vrtalne tehnike, opazovanj in sledenj v naravi, geotehniških raziskav, vrednotenja in izvajanja posegov v naravi, sanacij degradiranih površin, ravnanja z okoljem, trdnih odpadnih snovi, sanacij zemljišč zaradi naravnih nesreč (plazov, potresov) in zaradi nepravilnih posegov v okolje v preteklosti. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (Faculty of Natural Sciences and Engineering)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 7. Izdelovalec oblačil

  Dijaki v času izobraževanja: spoznajo klasične in sodobne postopke, materiale in orodja v procesu izdelave oblačil in tekstilnih izdelkov, spoznavajo postopke ročnega in strojnega šivanja, izdelujejo oblačila in ostale tekstilne izdelke, se naučijo ustrezno negovati in vzdrževati tekstilije, razvijajo čut za opazovanje, estetiko, kreativnost, ročne spretnosti in prostorsko predstavo. ...

  Provider NameZavod za gluhe in naglušne Ljubljana

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 8. Izdelovalec oblačil

  Vse izobraževalne programe v zavodu izvajajo kot dislocirane enote drugih srednjih in poklicnih šol: · DE BIC – Živilska šola v Ljubljani: 2 – letni program za poklic pomočnik v biotehniki in oskrbi · DE Srednje poklicne in strokovne šole Bežigrad v Ljubljani: 3 – letni program za poklic izdelovalec oblačil · DE Srednje šole za gostinstvo in turizem v Ljubljani (SŠGT): 3 – letni program za poklic gastronom-hotelir · DE Srednje upravno-administrativne šole v Ljubljani: 3 – letni program za poklic administrator Prednosti izvajanja programa v VIZ Višnja Gora: številčno manjši oddelki omogočajo uspešnost dijakom z učnimi težavami in zelo dobro usposobljenost za poklic, programi so zasnovani po novih izhodiščih, so modularno oblikovani in prinašajo v proces izobraževanja nov didaktični koncept, možnost nadaljevanja šolanja 3 plus 2 v programih poklicno tehniškega izobraževanja, prilagojene oblike in metode dela, ki vodijo v večjo uspešnost dijaka, izvajalci so pedagoški delavci z dodatno specialno pedagoško izobrazbo. ...

  Provider NameVzgojno-izobraževalni zavod Višnja Gora

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 9. Obdelovalec lesa

  Obdelovalec lesa se nauči delati z lesom. Najprej z ročnimi orodji: kladivo, dleto, oblič, žaga, itd, kasneje pa preide tudi na lesnoobdelovalne stroje: krožna žaga, električni oblič, vrtalni stroj. ...

  Provider NameZavod za vzgojo in izobraževanje Logatec

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 10. Živilstvo in prehrana

  Temeljni cilji programa so: izobraziti inženirje s strokovno-teoretičnim in praktično uporabnim znanjem s področja; živilskih tehnologij in prehrane. pridobiti generične in poklicno specifične kompetence strokovnega področja živilstva in prehrane, pridobiti in poglobiti teoretična in praktična znanja o živilstvu, prehrani in varni hrani ter oblikovati celosten pogled na razvoj živilske in prehranske stroke; oblikovati odgovoren odnos do zagotavljanja kakovosti v proizvodnji živil in pripravi hrane; oblikovati samozavest in odločnost za poslovne odločitve in za reševanje konkretne strokovne problematike. ...

  Provider NameBiotehniški izobraževalni center Ljubljana, Višja strokovna šola

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia

Pages