• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 44 items
 1. Master's Degree in "Environmental Management & Sustainability". Streams: a) Environmental Management, b) Sustainable Tourism Management. School of Economics, Business Administration and Legal Studies. International Hellenic University.

  Knowledge: • Acquisition of knowledge and development of skills for the formulation and application of integrated solutions on issues related to sustainable development within a strongly globalised environment, both with regard to the financial activity and the environmental issues. • Development of special technological and administrative products in two separate specialisation directions: a) Environmental Management, and b) Sustainable Management of Tourism Units. These directions allow the graduates of the postgraduate programme of receiving specialised interdisciplinary training on specific and popular fields of employment with a key character, within the context of the so-called "green" development. • Opportunity to acquire the knowledge required for the formulation of business and organisation strategy with regard to compliance with environmental law and generally the minimisation of the impacts of their operation on the environment, by exceeding the statutory limits through volunteer actions. • Support of self-awareness and confidence, through knowledge and practice on the cognitive subjects related to Sustainable Development. Skills:• Search for, analyse, and synthesise data and information, using the necessary technologies. • Plan and manage projects. • Generate new research ideas. • Promote free, creative, and conductive thought. • Decision-making. Competences:• Practical application of the knowledge. • Adjustment to new situat ...

  Awarding bodyInternational Hellenic University

  Category: Qualifications Location: Greece
 2. Master of Biology

  A person who has acquired the qualification of master of biology should: Be able to organize and perform experiments of biological research, disclose biological features of an investigated subject, use different theoretical and experimental methods of investigation, partake in the flow of knowledge and information using advanced methods of investigation and information technologies and summarize and announce investigation results.Know processes described by modern theories of biology sciences, biological phenomena and different principles of organizing research.Be able to communicate with colleagues and trainees/students in solving scientific problems of research; work under market conditions. ...

  Category: Qualifications Location: Lithuania
 3. mesterszintű erdőpedagógiai szakmérnök

  Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:   * erdészeti szemléletű pedagógiai ismeretek bővítése, alkalmazása;   * erdőpedagógia és környezeti nevelés módszereinek harmonikus alkalmazása;   * egész életen át tartó tanulást megalapozó kompetencia-fejlesztés, erdészeti szemlélettel;   * tudás-szegmensek összekapcsolása (erdőpedagógiai tudás-szegmensek);   * erdő - vad - természet és pedagógia szegmensek szintetizált ismerete;   * erdészeti alapismeretek elmélyítése a gyermekekben, felnőttekben;   * erdei iskolák szerepének erősítése az óvodákkal és iskolákkal együttműködve;   * konkrét erdészeti és pedagógiai szakmai kapcsolatok építése a közös gondolkodás és közös kommunikáció érdekében;   * pedagógiai szakmai alapismeretek (kiemelten az erdészeti vonatkozások);   * erdészeti szakmai alapismeretek;   * erdőpedagógiai alapismeretek;   * erdőpedagógiai szakismeretek;   * környezeti nevelési szakismeretek (erdő-környezet vonatkozások);   * erdei iskola projekttervezés és -vezetés;   * erdészeti szakkommunikáció;   * fenntarthatóság és klímaváltozás ismeretköre (erdő és klímavédelem). Személyes adottságok és készségek:   * erdőpedagógiai szakmai készségek és készségfejlesztésre való alkalmasság;   * teammunka, kooperációs projektmunka tervezése és vezetése (erdőpedagógiai oldalról);   * erdő-természet-környezet racionális védelmének laikusok és szakemberek közötti kommunikációja;   * kapcsolatépítés, tanácsadás és menedzsment az erdőpedagógia és környezeti nevelés területén;   * vitakészség é ...

  Awarding bodySoproni Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. mesterszintű természetiörökség-védelmi szakmérnök

  Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:A szakon végzettek olyan ökológiai szemléletű környezettudatos szakemberek,   – akik rendelkeznek a természetiörökség védelme általános és sajátos feladatainak megtervezéséhez, szervezéséhez, irányításához és végrehajtásához szükséges elméleti tudással és gyakorlati készséggel;   – akik érvényesíteni tudják a gazdálkodó vagy hatósági szervezetekkel (erdészet, mezőgazdálkodás, halászat, gyepgazdálkodás, vidék- és településfejlesztés) fenntartott munkakapcsolat során a természetvédelmi elveket és előírásokat, alkalmasak a természetvédelmi nevelésre. Személyes adottságok és készségek:   – szintetizáló és ökológiai, ökonómiai szemlélet szerinti gondolkodás;   – természetvédelmi ismeretek mérnöki szintű elsajátítása és alkalmazása;   – képesség a szakmai és kapcsolódó információk megszerzésére, feldolgozására és a vállalkozások működtetésében történő alkalmazására;   – együttműködő készség és partneri viszony kialakítása más szakmai területek szakértőivel, hatóságokkal, civil szervezetekkel. A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:   – a természetiörökség védelmével kapcsolatos hatósági és közigazgatási feladatok ellátása;   – a természetvédelem, valamint a hazai és nemzetközi, nem kormányzati szervezetek (NGO-k) működésében való részvétel;   – saját vállalkozásban végzett természetvédelmi, valamint vadkereskedelmi és turisztikai tevékenységek;   – természetvédelmi szaktanácsadás;   – a természetvédelem és a vadgazdálk ...

  Awarding bodySoproni Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. mesterszintű természetiörökség-védelmi szaktanácsadó

  Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:A szakon végzettek olyan ökológiai szemléletű környezettudatos szakemberek,   – akik rendelkeznek a természetiörökség védelme általános és sajátos feladatainak megtervezéséhez, szervezéséhez, irányításához és végrehajtásához szükséges elméleti tudással és gyakorlati készséggel;   – akik érvényesíteni tudják a gazdálkodó vagy hatósági szervezetekkel (erdészet, mezőgazdálkodás, halászat, gyepgazdálkodás, vidék- és településfejlesztés) fenntartott munkakapcsolat során a természetvédelmi elveket és előírásokat, alkalmasak a természetvédelmi nevelésre. Személyes adottságok és készségek:   – szintetizáló és ökológiai, ökonómiai szemlélet szerinti gondolkodás;   – természetvédelmi ismeretek szaktanácsadói szintű elsajátítása és alkalmazása;   – képesség a szakmai és kapcsolódó információk megszerzésére, feldolgozására és a vállalkozások működtetésében történő alkalmazására;   – együttműködő készség és partneri viszony kialakítása más szakmai területek szakértőivel, hatóságokkal, civil szervezetekkel. A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:   – a természetiörökség védelmével kapcsolatos hatósági és közigazgatási feladatok ellátása;   – a természetvédelem, valamint a hazai és nemzetközi, nem kormányzati szervezetek (NGO-k) működésében való részvétel;   – saját vállalkozásban végzett természetvédelmi, valamint vadkereskedelmi és turisztikai tevékenységek;   – természetvédelmi szaktanácsadás;   – a természetvédelem és a vad ...

  Awarding bodySoproni Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. Environmental Researcher

  A képzés célja környezetkutatók képzése, akik a jellegzetesen multidiszciplináris környezettudomány alkotó műveléséhez szükséges valamennyi tudományterületen magas szintű alaptudással és az ahhoz illeszkedő gyakorlattal, széles körben hasznosítható sokoldalú készségekkel, általános műveltséggel, korszerű természettudományos szemléletmóddal rendelkeznek. Felkészültségük alapján képesek a környezettudomány irányítói, tervezői szintű művelése iránti társadalmi igények kielégítésére. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák A környezetkutató a) tudása Ismeri a környezettudományra jellemző elméletek, paradigmák, elképzelések és elvek tervezői és vezetői szintű ismeretanyagát. Birtokában van a jellegzetesen multidiszciplináris környezettudomány alkotó műveléséhez szükséges tudományterületeken (biológia, fizika, földtudományok, kémia, matematika és informatika) a szakmai érdeklődésének megfelelő speciális tudásnak. Ismeri az emberi környezetben, a Föld felszíni és felszín közeli szféráiban előforduló erőforrások kiaknázásának és megőrzésének lehetőségeit. Ismeri a környezetben lejátszódó folyamatok térbeli kapcsolatrendszereit mikro-, mezo-, és makrorégió szinten. Ismeri a természetes és mesterséges környezetben előforduló szerves és szervetlen mintákban levő szilárd, cseppfolyós és légnemű alkotók összetételének, szerkezetének és eloszlásának elemzési módjait. Ismeri és szükség esetén kritikusan értékeli a környezeti szempontból fontos egészségü ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. Nature Conservation Engineer

  A képzés célja természetvédelmi mérnökök képzése, akik képesek hazai és nemzetközi szinten a természetvédelem általános és sajátos feladatainak megtervezésére, szervezésére és irányítására. Megszerzett elméleti tudásuk alkalmazása során hatékonyan érvényesítik a természetvédelmi elveket és előírásokat. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák A természetvédelmi mérnök a) tudása Ismeri és érti a természetvédelem területén lejátszódó folyamatokat, a köztük lévő összefüggéseket, és azokat alkotó módon tudja alkalmazni. Részletesen ismeri és alkalmazza a természetvédelmi gyakorlatban használt eszközöket, módszereket illetve tisztában van ezek jogi szabályozásával. Részletesen ismeri - hazai és nemzetközi viszonylatban - a természetvédelem tervezési és megvalósítási, végrehajtási módszereit, szabályait. Ismeri a csoport- és projektmunka sajátosságait, rendelkezik vezetői és konfliktuskezelési ismeretekkel. Ismeri a természetvédelem sajátos kutatási módszereit, absztrakciós technikáit, az elvi kérdések gyakorlati vonatkozásainak kidolgozási módjait. Ismeri a szakszerű és hatékony szóbeli, írásbeli és hálózati kommunikáció módszereit és eszközeit. Ismeri, érti szakterülete speciális szókincsét, magyar és idegen nyelven egyaránt. Rendelkezik a természetvédelem speciális etikai szabályainak és vonatkozó normarendszerének széleskörű ismeretével. b) képességei Képes természetvédelmi és ökológiai hatástanulmányok elkészítésére. Képes környezeti n ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. Expert in Human Ecology

  A képzés célja olyan humánökológus elméleti és gyakorlati szakemberek képzése, akik a társadalmi és természeti rendszerek közötti kölcsönhatások ismeretében képesek a környezeti problémák társadalmi dimenziójának feltárására, társadalmi és kulturális folyamatok ökológiai szempontú elemzésére, tervezésére és szervezésére helyi és globális szinten. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák A humánökológiai szakember a) tudása Magas szinten ismeri és a magabiztos gyakorlati használhatóság követelményeinek megfelelően érti és értelmezi a humánökológia legfontosabb összefüggéseit. Ismeri és érti a hazai, európai és globális környezeti problémákat, különös tekintettel azok társadalmi aspektusaira. Ismeri és érti a humánökológiával szoros kapcsolatban álló társtudományok fogalmi rendszereit, lényegi összefüggéseit és főbb gondolkodási irányzatait. A szakmai munkában közvetlenül alkalmazandó módszertani tudás birtokában van, különös tekintettel a kvalitatív társadalomtudományi módszerekre. Elegendő ismeretanyaggal rendelkezik ahhoz, hogy eligazodjon a hazai környezetpolitikai döntéshozási mechanizmusokban mind állami, mind pedig önkormányzati szinten. Ismeri és érti az ökologikus vidék- és városfejlesztés, különösen az ökologikus helyi közösség- és gazdaságfejlesztés alapjait. b) képességei Alapszinten képes eligazodni a környezeti problémák és konfliktusok rendszerében. Transzdiszciplináris szemlélet birtokában képes a társadalmi folyamatok kör ...

  Awarding bodyEötvös Loránd Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. Hydrobiologist

  A képzés célja hidrobiológus szakemberek képzése, akik természettudományi, mezőgazdasági, matematikai és informatikai alapismereteik, valamint a hidrobiológia fogalmainak, alapvető összefüggéseinek és ismereteinek birtokában alkalmasak a mára már stratégiai elemmé vált vízzel, a vízi élőlényekkel kapcsolatos kutatás-fejlesztési, gyakorlati és szakmai menedzsmenti feladatok ellátására. A képzés során szerzett ismeretanyag és szaktudás hasznosítható minden olyan tevékenység esetében, ahol a víznek, a vízi ökológiai rendszereknek, a vízi élőlényeknek a vizek vagy a vizeket felhasználók szempontjából jelentősége van. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák A hidrobiológus a) tudása Ismeri a hidroszférában lejátszódó folyamatokat, valamint a folyamatok kapcsolatrendszerének feltárására, értékelésére és rendszerben való kezelésére alkalmas módszereket. Ismeri, használja és fejleszti azokat a terepi, laboratóriumi gyakorlati módszereket és eszközöket, melyeket a modern hidrobiológia alkalmaz, valamint a saját munkájához, illetve kutatásaihoz szükséges. Birtokában van a hidrobiológia tudományára jellemző elméletek, paradigmák és elvek alkalmazói szintű ismereteinek, ismeri a víz, mint környezeti elem és erőforrás fenntartható használatának, hasznosításának és megőrzésének lehetőségeit. Megtalálja az összefüggéseket a különböző hidrobiológiai diszciplínák keretében elsajátított ismeretkörök között, érti az interdiszciplináris megközelítés fontosságá ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. Master of Science in Tropical Animal Health

  1. Demonstrate knowledge and insight in the biology, eco-epidemiology and diagnostics of tropical animal diseases and zoonoses in function of prevention, surveillance and control. 2. Analyse the One Health approach and its potential to prevent or control negative effects of interactions between animal, human and ecosystem health. 3. Analyse the need for prevention, surveillance and control strategies related to the socio-economic impact of tropical animal diseases and zoonoses in low and middle income countries. 4. Identify and select appropriate tools to analyze experimental and epidemiological data and perform a detailed risk analysis to prevent and control tropical animal diseases and zoonoses. 5. Develop a research protocol conform good laboratory practice guidelines 6. Apply and interpret diagnostic methods and techniques for tropical animal diseases and zoonoses. 7. Critically assess the quality of empirically obtained research results and identify solutions for limitations and shortcomings. 8. Plan, lead and follow-up research activities on tropical animal health and zoonoses in low and middle income countries. 9. Formulate recommendations for prevention, surveillance and control strategies of tropical animal diseases and zoonoses in low and middle income countries. 10. Effectively communicate in writing and orally with experts and other stakeholders in the domain of tropical animal health, in a local and international context. 11. Effectively collaborate in an interdisciplinary and international researc ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community

Pages