• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 26272 items
 1. Turistični management (European master in tourism management)

  Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Skupni magistrski študijski program druge stopnje Turistični management / European Master in Tourism Management (EMTM) izvajajo Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta; Univerza v Gironi: Faculty of Tourism and Communication, Girona, Španija; Univerza na Južnem Danskem: Faculty of Arts, Esbjerg, Danska. Namen študijskega programa je prispevati k razvoju znanj in sposobnosti, potrebnih za uspešno in učinkovito ravnanje projektov in programov ter za uspešno vodenje pretežno ali deloma turističnih (in tudi ne-turističnih) podjetij in organizacij, ki delujejo na lokalnem, regionalnem in državnem nivoju. Cilj študijskega programa je ponuditi slušateljem možnost nadgradnje oziroma zaokroženo znanje s področja managementa v turizmu, s področja trajnostnega razvoja turizma, kar bi omogočilo bolj strokovno in profesionalno vodenje turističnih podjetij, projektov in razvoja na tem področju. Študijski program se nanaša tako na narodnogospodarsko dimenzijo turizma (le kot okvir za razumevanje pojava in osnova za povezovanje in sodelovanje z vladnimi in nevladnimi narodnogospodarskimi, regionalnimi in lokalnimi turističnimi organizacijami), kot tudi na lokalno dimenzijo. Diplomanti s pridobljenimi znanji lahko nadaljujejo izobraževanje na doktorskih študijskih programih. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik p ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta (School of Economics and Business)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 2. Računovodstvo in revizija (Accounting and auditing)

  Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Z znanjem, ki ga bo diplomant pridobil na programu, bo sposoben pripravljati računovodska poročila v gospodarskih družbah, bankah in zavarovalnicah. S pridobljenim znanjem bo lahko pripraviti računovodske informacije, ki bodo kakovostna podlaga za sprejemanje vseh vrst poslovnih odločitev, od strategije do vsakodnevnih odločitev in nadziranja odločitev. Razvite bodo sposobnosti kritičnega razmišljanja, ki je ključno za uspešno delo v računovodstvu in v reviziji ali davčni inšpekciji. Pridobljena znanja bodo omogočila celovit pregled nad poslovanjem podjetja in uspešnosti njegovih delov, kar je v dinamičnem poslovnem okolju ključen element za hitro prilagajanje na spremembe v poslovnem okolju. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta (School of Economics and Business)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 3. Mednarodno poslovanje (International business)

  Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Program temelji na regionalnih značilnostih in prednostih strateške pozicije Slovenije v Evropi. Ponuja zanimivo medkulturno učno izkušnjo v srcu Evrope, v navidezno majhnem, a izjemno pomembnem stičišču kultur, ekonomskih sistemov in zgodovinskih prepletanj. Vizija programa je postati ne le mednarodno, ampak globalno priznan magistrski program, temelječ na globalni integraciji mednarodnih poslovnih praks in različnosti kulturnih okolij. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta (School of Economics and Business)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 4. Podjetništvo (Entrepreneurship)

  Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. S programom lahko diplomant razvije temeljna znanja in spretnosti s področja podjetništva, tako da bo ob zaključku programa usposobljen za samostojno delo na tem področju. S praktičnimi spretnostmi, pridobljenimi na programu, bo znal identificirati in ocenjevati nove poslovne priložnosti ter pridobivati sredstva za ustanavljanje novih podjetij ali za prestrukturiranje obstoječih glede na zaznane tržne priložnosti. Poleg tega bo razvil podjetniški način razmišljanja in sposobnosti za ustvarjalno reševanje sodobnih poslovnih izzivov. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta (School of Economics and Business)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 5. Poslovna informatika (Business informatics)

  Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Diplomant bo pridobil najvišjo raven strokovnih kompetenc na področju informacijskih in poslovnih ved. Pridobil bo uporabna znanja s področja prenove in informatizacije poslovanja, razvijanja novih poslovnih modelov in napredne uporabe informacijske tehnologije v poslovanju. Med študijem lahko pridobi vsa znanja in veščine poslovne informatike, pri čemer lahko z izbiro vsebin (predmetov) oblikuje usmeritev, ki je najbližje osebnim strokovnim in zaposlitvenim ambicijam. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta (School of Economics and Business)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 6. Management znanja (Knowledge Management)

  Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Program je zasnovan sodobno, je mednarodno primerljiv, in omogoča v regiji in širši slovenski javnosti ustvarjanje novega znanja na področju poslovnih in upravnih ved, vendar s poudarkom na managementu in managementu znanja v najširšem pomenu. Management znanja je multidisciplinarno vsebinsko področje, ki ponuja mnoge raziskovalne izzive tako z vidika ravni posameznika, skupin in podjetij, kakor tudi z vidika povezanosti z različnimi disciplinami, kot so ekonomija, izobraževanje, informatika, management, poslovne vede, sociologija, raziskovalna metodologija in druge. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameMednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (International School for Social and...

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 7. Digitalni marketing (Digital Marketing)

  Cilji študija je izobraziti in usposobiti strokovnjake digitalnega marketinga, ki bodo posedovali temeljna marketinška in poslovna znanja, razumeli lokalno in globalno poslovno okolje, ter z uporabo novih tehnologij znali, kako učinkovito na njih nastopiti. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameGea College - Fakulteta za podjetništvo (GEA College - Faculty of Entrepreneurship)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 8. Marketing in prodaja (Marketing and Sales)

  Podiplomski magistrski program Marketing in prodaja se osredotoča na dve poslovni področji - marketing in prodajo, njuno soodvisnost in prepletenost v stalno se spreminjajočem, globalno konkurenčnem poslovnem okolju, know-how za prilagajanje podjetij na te spremembe in usmerjenost v prakso z delom na študijah primerov in lastnih projektih. Z edinstvenimi vsebinami s področja psihologije prodaje, upravljanja odnosov s strankami, korporativnega komuniciranja, spletnega marketinga, kreativnosti in inovativnosti, pa tudi spoznavanja najnovejših strategij tehnik in prodaje bo podjetje bolj konkurenčno. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameDOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (DOBA Faculty of Applied Business...

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 9. Marketing management (Marketing)

  Ob zaključku študijskega programa boste usposobljeni s področja vodenja in upravljanja profitnih in neprofitnih organizacij, kot s področja strateškega trženja. Z magistrskim študijem trženja boste pridobili veščine vodenja in spoznali napredne vsebine s področja trženja, kar je pogoj, da postanete vodilni kader na področju strateških trženjskih rešitev. Prednosti programa so napredna znanja na področju trženja (digitalno trženje, nevromarketing, trženjske metrike in analitika) ter znanja s področja strateškega managementa, upravljanja in vodenja projektov ter poslovnih modelov za doseganje poslovne odličnosti in trajne konkurenčne prednosti. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameB2 Visoka šola za poslovne vede, zavod (Ljubljana School of Business)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 10. Podjetniški management (Entrepreneurial Management)

  Podjetniški management zagotavlja znanja, ki so potrebna za vrhunsko vodenje podjetij ali projektov v malih in srednjih gospodarskih družbah, neprofitnih organizacijah, državni upravi in javnem sektorju. Študij vsebuje bogat predmetnik s poudarkom na praktičnih znanjih iz področij ekonomije, financ, prava, informatike, managementa, marketinga in upravljanja s človeškimi viri. Študij omogoča diplomantom podjetništva in študentom ter diplomantom drugih sorodnih ali tehničnih smeri, da vodijo družinska in druga obstoječa podjetja ali ustanavljajo svoja nova podjetja in jih uspešno razvijajo. Študij je namenjen tudi podjetnikom in vodilnim v manjših ali večjih podjetjih ter javni upravi, ki si želijo povečati učinkovitost in uspešnost poslovanja. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameGea College - Fakulteta za podjetništvo (GEA College - Faculty of Entrepreneurship)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia

Pages