• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 100 items
 1. Mizar

  S končanim programom si usposobljen/a za: samostojno in varno delo na lesno - obdelovalnih strojih; samostojno uporabo delavniške dokumentacije in načrtov; ustrezno ravnanje z materiali in delovnimi sredstvi; gospodarno in kvalitetno izdelavo mizarskih izdelkov (stoli, mize s predalom, omare iz masivnega lesa ali furniranih plošč, stružene izdelke, furnirske intarzije, rezbarske izdelke, okna, vrata); sestavljanje stavbnega in bivalnega pohištva; vgrajevanje stavbnega pohištva; vzdrževanje in obnavljanje pohištva; osnovno uporabo informacijsko komunikacijske tehnologije. V 3 letih izobraževanja moraš tudi opraviti najmanj 24 tednov praktičnega usposabljanja z delom v podjetju. ...

  Provider NameGimnazija in srednja šola Kočevje

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 2. Lesarstvo

  Temeljni cilji študijskega programa: izobraziti inženirje s strokovno teoretičnim in praktično uporabnim znanjem s področja lesarstva, pridobiti generične in poklicno-specifične kompetence s področja lesarstva, pridobiti in poglobiti teoretična in praktična znanja s področij lesarstva in oblikovati celostni pogled na razvoj stroke, pridobiti sposobnost za uporabo znanstvenih metod in uporabo strokovne literature pri reševanju strokovnih problemov, oblikovati samozavest in odločnost za poslovne odločitve ter reševanje konkretne strokovne problematike, oblikovati odgovoren odnos do zagotavljanja kakovosti pri svojem delu. ...

  Provider NameLesarska šola Maribor, Višja šola

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 3. Lesarski tehnik

  S končanim programom si usposobljen/a za: izbiranje ustreznih materialov glede na njihove lastnosti in upoštevanje uporabnih in estetskih lastnosti izdelkov; izbiranje ustreznih konstrukcijskih vezi glede na material in namen izdelka; določanje načinov krojenja in optimalne rabe materialov; določanje tehnoloških parametrov pri obdelavi masivnega lesa in lesnih tvoriv; oblikovanje enostavnejših tehnoloških postopkov in terminskega planiranja proizvodnje; določanje porabe čas in materialov ter izdelavo kalkulacij; izdelavo tehnične dokumentacije z računalniškim orodjem; načrtovanje in organiziranje delovnega mesta v tehnološkem procesu; upoštevanje in izvajanje predpisov s področja varovanja okolja in zdravja pri delu; delovanje po načelih projektnega načina dela. ...

  Provider NameLesarska šola Maribor

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 4. Steklar

  S končanim programom si usposobljen/a za: pripravo zmesi za steklo po recepturi; izvajanje osnovnih obdelovalnih tehnik v steklarstvu; izdelavo in dodelavo steklenih izdelkov. V 3 letih izobraževanja moraš tudi opraviti najmanj 24 tednov praktičnega usposabljanja z delom v podjetju. ...

  Provider NameŠolski center Rogaška Slatina

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 5. Ustvarjalec modnih oblačil

  S končanim programom si usposobljen/a za: samostojno, varno in ekološko delo s tekstilnimi materiali, stroji in napravami; estetsko in kreativno mišljenje, usklajevanje barv; delo, ki zahteva ročne spretnosti; modno svetovanje strankam in uspešno komuniciranje; izbiro in usklajevanje vseh tekstilnih materialov, delovnih sredstev in načinov izdelave izdelkov; konstruiranje in modeliranje krojev oblačil; izdelavo modnih oblačil in kolekcij; popravila in osnovno vzdrževanje tekstilnih izdelkov; razumevanje in uporabo različne strokovne literature in terminologije ter informacijsko komunikacijske tehnologije; razvijanje podjetniške miselnosti ter promocije svojih izdelkov in storitev na tržišču. ...

  Provider NameŠolski center Celje, Srednja šola za storitvene dejavnosti in logistiko

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 6. Lesarsko inženirstvo (Wood engineering)

  Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Študenti pridobijo znanja o lesu, ta znanja nadgradijo z aplikativno usmerjenim znanjem o tehnologijah predelave in obdelave lesa in vlaknatih kompozitov, dobijo osnove konstrukterskih znanj ter za prakso pomembna organizacijska in ekonomska znanja. Znanje diplomantov temelji na poznavanju zgradbe in lastnosti lesa kot obnovljivega inženirskega materiala, razvoju in uporabi tehnologij in tehnoloških procesov v lesarstvu, razvoju izdelkov, zakonitosti poslovanja podjetij ter trženja proizvodov. Diplomanti znajo pravilno vrednotiti les kot trajnostni vir, iskati načine za njegovo optimalno rabo, obvladajo vodenje in načrtovanje tehnologij predelave in obdelave lesa ter lesnih kompozitov, konstruiranje lesnih proizvodov, organizacijo in vodenje manjšega podjetja ter gospodarjenje z lesom in lesnimi proizvodi. Med študijem študenti pridobijo kompetence za reševanje praktičnih vprašanj ter za projektni pristop. Poseben poudarek je dan razvoju samostojnega in kritičnega razmišljanja, vezanega na temeljna poklicna znanja. Temeljni cilj je torej vzgojiti strokovnjaka s področja lesarstva z odličnim aplikativnim znanjem s področja tehnologij predelave in obdelave lesa in vlaknatih kompozitov. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanj ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (Biotechnical Faculty)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 7. Oblikovanje in tekstilni materiali (Design and Textile Materials)

  Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Na univerzitetnem študijskem programu sta prva dva letnika enotna. V tretjem letniku pa študenti izberejo eno od dveh smeri: Inženirsko oblikovanje tekstilnih materialov ali Tekstilni materiali. Cilj študijskega programa je razvijanje študentove ustvarjalnosti in sposobnosti fleksibilnega povezovanja in uporabe znanj z različnih področij med smermi in znotraj njih. Program namreč poudarja teoretično usmerjenost kakor tudi kompleksno povezanost z razvojnimi trendi, bazami znanj in novimi raziskovalnimi koncepti, kar je pogoj za vzgojo uspešnih in učinkovitih inženirjev. Študent enostavno osvajanje strokovnih vsebin na področjih inženirskega oblikovanja tekstilnih form, načrtovanja in izdelave oblačil, novih tekstilnih materialov, ekologije, ekogenega tekstilnega inženirstva, okoljske politike, inženirskega managementa, merilne tehnike, proizvodnih procesov ter ravnanja z odpadki. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo (Faculty of Mechanical Engineering)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 8. Geotehnologija in rudarstvo (Geotechnology and mining)

  Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. S programom študenti pridobijo kompetence za neposredno zaposlitev na najširšem podrocˇju pridobivanja mineralnih surovin, njihove primarne predelave, podzemnih in drugih geotehnicˇnih gradenj, vrtalne tehnike, del za merjenje in sledenje v naravi, del za vrednotenje in izvajanje posegov v naravi, sanacije degradiranih površin, ravnanja z okoljem in trdnimi odpadnimi snovmi itd. Visokošolski strokovni študijski program daje naravoslovno in tehniško izobrazbo, ki sledi razvoju v okviru strok geoznanosti oziroma nežive narave. Vedno bolj pa se v tem okviru izkazuje tudi potreba po drugem znanju, na primer s področij varstva okolja, ekonomike in informacijske tehnologije. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (Faculty of Natural Sciences and Engineering)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 9. Načrtovanje tekstilij in oblačil (Planning textiles and clothing)

  Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Magister pridobi poglobljeno znanje s področja tekstilij in oblačil, poglobljen raziskovalni pristop k študiju hitro razvijajočih se tehnologij na področju tekstilne in oblačilne dejavnosti, usposobljenost za iskanje novih virov znanja z uporabo znanstvenoraziskovalnih metod idr. Temeljni cilj magistrskega študijskega programa je razširjanje in poglabljanje znanja diplomantov dodiplomskega programa o projektiranju tekstilij in oblačil ter njihovo usposabljanje za iskanje novih virov znanja z uporabo znanstvenoraziskovalnih metod. Študij je usmerjen v načrtovanje sodobnih tekstilij in oblačil z visoko dodano vrednostjo, zlasti v izdelavo tekstilij in oblačil za posebne vrste uporabe. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (Faculty of Natural Sciences and Engineering)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 10. Živilstvo in prehrana (Food science and nutrition)

  Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Temeljni cilj je usposobiti strokovnjaka, ki je zmožen širokega razumevanja področij živilstva in prehrane s poudarkom na znanjih in veščinah povezanih z živilstvom, to je pridelave, predelave, kakovosti in trženja hrane ter prehrano kot naravnim nadaljevanjem živilstva, za pravilno, varno in zdravo prehranjevanje oziroma normalen razvoj in ohranjanje človekovega zdravja. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (Biotechnical Faculty)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia

Pages