• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 249 items
 1. jószolgálati pártfogó

  A szakirányú továbbképzés célja olyan kompetenciák felépítése, elsajátításának elősegítése, amelyek szükségesek a súlyos traumán keresztülment személyek, népcsoportok életviteli, kapcsolati problémáinak kezeléséhez, problémamegoldó képességük fejlesztéséhez. Ilyen csoportok: menekültek, kínzáson keresztülment menekült túlélők, természeti és/vagy ember által okozott katasztrófák áldozatai és túlélői, bűncselekmények áldozatai és elkövetői. Az elméleti blokk olyan tartalmakból áll, mint emberi jogok, menekült jogok, szociálantropologiai ismeretek, a súlyos trauma, az ember általi bántalmazás, a kínzás, és a rasszizmus (massive trauma/ man made disaster/ tortura/ rassism) meghatározása, történelmi háttere és mai aktualitása a világban és Magyarországon, a trauma transzgenerációs sajátosságai. A gyakorlat magába foglalja a szemináriumokat, a laborokat, a készségfejlesztő tréningeket és a terepgyakorlatokat. A gyakorlat során azon készségek fejlesztése történik, amelyek a hatékony beavatkozást segítik, így a mediáció, a konfliktuskezelés módszerei, illetve a hatékony megelőzési, beavatkozási technikák.   Szakmai kompetenciák: -   segítő szerepek és módszerek a traumát szenvedett emberekkel végzett munkában; -   a környezet-befolyásolási képesség növelésének módszerei; -   mediáció; -   konfliktuskezelés; -   konzultáció; -   multikulturális környezetben végzett segítő tevékenység.   Személyes adottságok, készségek: -   magas szintű empátiás készség; -   individuális és szociális érzékenység; -   stressztűrőképesség; ...

  Awarding bodyWesley János Lelkészképző Főiskola

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. utcai szociális munkás

  A képzés célja: Az egyre fokozódó urbanizáció és az ebből fakadó új kihívások és feszültségek szükségessé teszik, hogy az utcára szoruló, a város vezetése és a városok lakossága segítséget kaphasson megfelelő tudással és szakképzettséggel rendelkező segítőktől. A közigazgatás jogszabályokkal, rendeletekkel, a rendőrség speciális és kényszerítő eszközökkel, a szociális munkások viszont sajátos szaktudásukkal és az emberi tényezők mozgósításával jelennek meg az utcai problémakezelésben. A törvényhozás is felismerte, hogy a városokban nélkülözhetetlen közreműködő a speciálisan képzett szociális szakember. -      Az utcai szociális munkát végző szakember ismerje adottságait, képes legyen kezelni előítéleteit a lehető legszélesebb értelemben lássa át az utca lüktetését, értse az ott történteket, ott zajló folyamatokat. Látnia kell, hogy a hajléktalanokon kívül még a társadalom számos csoportjának tagjai szintén segítségre szorulnak. -      Az utcai szociális munkás szakemberek legyenek elég kreatívak és bátrak ahhoz, hogy felkutassák az estlegesen veszélyben élő, rejtőzködő segítségre szorulót is. -      Legyenek olyan első-segélynyújtási készségek birtokában, hogy veszély esetén a szakszerű segítség megérkezéséig a közvetlen életveszélyt elháríthassák. -      Legyenek olyan egészségügyi ismereteik, amelyek lehetővé teszik számukra, hogy biztonságosan meg tudják ítélni, az utcán élőknek elengedhetetlenül szükségük van-e egészségügyi vagy más jellegű beavatkozásra, akár akaratukon kívül pl. életveszély elhárítása cél ...

  Awarding bodyWesley János Lelkészképző Főiskola

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. fogyatékosságügyi tanácsadó

  A képzés feltételének meghatározásakor figyelemmel voltunk a képzés sajátos jellegére és arra a tényre, hogy minden szakterületen egyre jelentősebb igény mutatkozik a fogyatékossággal élő emberek társadalmi integrációjára.A képzés alapvetően elméleti jellegű, figyelemmel a képzés céljára és arra az információhiányra, amely jelenleg a fogyatékosság kérdését illetően a magyar társadalomban tapasztalható. Ugyanakkor cél, hogy olyan gyakorlati ismeretekre is szert tehessenek a hallgatók, melyek mindennapi munkájukat segítik. Ennek megfelelően a kurzus alapvetően három nagy ismeretanyagra tagolódik: az általános, felkészítő (alapozó) jellegű és a gyakorlati tárgyakat a "célcsoport-specifikus", alapvetően jogi kérdéseket felölelő képzés követi. Megszerezhető ismeretek, kompetenciák:A szakirányú továbbképzésben résztvevők elsajátítják   - a fogyatékossággal élő emberek tanácsadásához szükséges jogi alapismereteket (alapvető jogi ismeretek, nemzetközi jogi és európai jogi ismeretek),   - a legfontosabb szociológiai és pszichológiai ismereteket (pl.: településszociológia, a fogyatékosság pszichológiája, stb.),   - a fogyatékosság történetének elméleti alapjait,   - a fogyatékos emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának modelljeit és módszereit,   - az alapvető ismereteket a személyiség-lélektan és az önismeret területén,   - a különféle konfliktuskezelési, probléma-megoldási technikákat,   - az egyes tárgyalási és kommunikációs technikákat,   - a pályázatírási alapismereteket.Erősítik empatikus és kapcsolatteremt ...

  Awarding bodyMiskolci Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. Mentálhigiénés asszisztens

  A képesítéssel rendelkező képes: rendszerben való gondolkodásra, gyakorlatias feladatértelmezésre a szakmai etikai szabályok betartására, a szakmai értékek képviseletére adekvát kommunikációra, nondirektív segítő beszélgetésre olvasott, beszélt köznyelvi és szakmai szöveget megérteni köznyelvi és szakmai szöveget írni információkat gyűjteni, információforrások kezelésére a különböző helyzetben élő emberek iránti empátiára, toleranciára nyitott hozzáállásra érzelmileg stabil, kiegyensúlyozott magatartásra segítőkapcsolat teremtésére konfliktusmegoldásra, konszenzusok keresésére klienseit és munkatársait motiválni általános ismereteket speciális helyzetekben alkalmazni a szociális problémák felismerésére, problémaelemzésre, -feltárásra a feladatmegoldási folyamat tervezésére módszeres munkavégzésre infokommunikációs eszközök és a számítógép használatára az elsősegélynyújtáshoz szükséges eszközök és kötszerek használatára különböző rendezvények, akciók szervezésére játékok és a kreatív foglalkozások eszközeinek használatára sportszerek használatára ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. Kisgyermekgondozó,-nevelő

  A képesítéssel rendelkező képes: értelmezni a szakterületi ellátáshoz kapcsolódó jogszabályokat és a szakirodalmat, átlátni a napközbeni kisgyermek ellátás rendszerét, a módszertani leveleket és ajánlásokat munkája során rendszeresen alkalmazni, szakmai ismereteit bővíteni, továbbképzéseken részt venni, alkalmazni a közegészségügyi előírásokat, az élelmi anyagok, gyógyszerek, vegyszerek használatára és tárolására vonatkozó elvárásokat, mondóka, vers, mese készletét folyamatosan bővíteni, előadásmódja érzelem gazdag, naprakész a gyermekek által ismert meseirodalomban, közvetlen vezetői, illetve szakmai irányítás nélkül, önállóan, gyorsan, kevés hibával a tanult ismeretek szakszerű alkalmazására, a munka eredményének ellenőrzésére, a feltárt hibák javítására, a gyermekek viselkedésének okait és tevékenységének motivációit felismerni, és ennek figyelembevételével tervezni és szervezni az egyéni képességek fejlesztését, a családokkal szimmetrikus, nevelőpartneri kapcsolatot kialakítani. Tudja, hol van a család és a bölcsőde kompetencia határa, viselkedése ennek megfelelő. Tájékoztatásaira a hitelesség és a tapintat jellemző, alkalmazni és mérlegelni a konfliktuskezelés és problémamegoldás különböző módszereit, gyorsan és megalapozottan dönteni, segíteni a gyermekek konfliktus megoldási készségének fejlődését, enyhíteni az anyától való elszakadás fájdalmát, a félelmeket és a szorongást, a munkahelyi kapcsolataiban a konfliktusokat önállóan megoldani, illetve tudja, mikor kell és kitől segítséget kérnie, felelősségge ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. Social Pedagogue

  A képzés célja szociálpedagógusok képzése, akik a társadalom működéséről és zavarairól, a személyközi kapcsolatokról, devianciákról, a speciális szükségletű csoportokról, a köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi alap és szakellátási környezetben történő nevelésről, fejlesztésről és szociális szakmai segítségnyújtásról szóló elméleti ismeretek felhasználásával nyújtanak segítséget. Elsősorban a gyermek- és ifjúsági korosztály, valamint családjuk, csoportjaik és közösségeik társadalmi beilleszkedését, a hátrányos helyzetűek, szociális ellátásra szorulók életesélyeit és életminőségét javítják. Tevékenységük az egyéni és közösségi felelősségre, a társadalmi igazságosságra, a demokratikus gondolkodásmódra, az emberi, gyermeki jogokra alapozva a társas, szociális kapcsolatok helyreállítását célozza. További cél, olyan magas szintű szakmai ismeretekkel rendelkező szakemberek képzése, akik a szociálpedagógiai színtereken önállóan, vagy csoportban végzendő kutatási, szakértői, oktatási, döntéshozói, irányítási, tervezési és szervezési feladatok felelősségteljes elvégzésére képesek. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák A szociálpedagógus a) tudása Ismeri a szociálpedagógia történetét, korszerű elméleteit és módszereit. Ismeri a társadalom működésének szabályszerűségeit, értelmezi annak összefüggéseit, a társadalmilag kedvezőtlen helyzeteket előidéző okok feltárásának lehetőségeit. Ismeri a gyermek-, család- és ifjúságvédelmi, valam ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. Social Policy Expert

  A képzés célja szociálpolitikai szakemberek képzése, akik a megszerzett elméleti és módszertani ismereteik birtokában képesek a társadalom- és szociálpolitika területén a szakpolitika alkotásában való részvételre, az ellátórendszer működtetésében való közreműködésre, a társadalmi érdekek képviseletére, valamint a társadalom- és szociálpolitika elméleti művelésére, kutatására és oktatására. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák A szociálpolitikus a) tudása Magas szinten ismeri, érti és értelmezi a legfontosabb társadalomtudományi összefüggéseket. Ismeretekkel rendelkezik különösen a társadalmi egyenlőtlenség, a társadalmi igazságosság, a társadalmi kockázatok, az emberi és állampolgári jogok összefüggéseiről. Ismeri és érti a szociálpolitika elméletét megalapozó társtudományok, a szociológia, a jóléti közgazdaságtan, az állam- és jogtudomány, a politikatudomány fogalmi rendszereit, lényegi összefüggéseit és főbb gondolkodási irányzatait. Elmélyült ismeretekkel rendelkezik a társtudományoknak azokkal a részterületein, melyek szükségesek a szociálpolitika műveléséhez. Elmélyült ismeretekkel rendelkezik a szociálpolitika minden fontosabb szegmenséről, érti az annak működését meghatározó folyamatokat, ezek közé tartoznak különösen a szociálpolitika korszerű elméletei, felfogásmódjai, a történeti és jelenkori modelljei, a hazai és nemzetközi szociálpolitikai rendszerek felépítését és működését befolyásoló ideológiai, gazdasági, politikai ténye ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. Social Worker

  A képzés célja szociális munkás szakemberek képzése, akik képesek az emberi viselkedésre és a társadalmi rendszerekre vonatkozó elmélyült ismereteik és speciális szakmai kompetenciáik birtokában az emberi jogokon és a társadalmi igazságosság elvein alapuló, a társadalmi integráció és a demokratikus viszonyok erősítését, a humán fejlődést szolgáló szociális munka végzésére és annak megújítására. Képesek szakmai döntési alternatívákat megalapozó kutatások kidolgozására és megvalósítására, szolgáltatások tervezésére, menedzselésére, értékelésére, a szakma képviseletére. Szakképzettségével szemben támasztott követelmények megfelelnek a szociális munkára, illetve a képzésre vonatkozó hazai, nemzetközi tudományos eredményeknek és szakmai elvárásoknak. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák A szociális munkás tudása Ismeri a szociális terület működését meghatározó társadalmi, strukturális, gazdasági és politikai folyamatok legfontosabb tényezőit. A szociális munka elmélete és gyakorlata területén alapos történeti, elméleti és gyakorlati ismeretekkel bír, érti és értelmezi a szakmai összefüggéseket. Magabiztos tudással rendelkezik a szociális munka korszerű elméleteiről és gyakorlatáról. Felkészült a tudományos, gyakorlati, jogi, politikai törekvések, különös tekintettel a társadalom tagjainak esélyegyenlőségét, mobilitási lehetőségét, jólétét érintő folyamatok kritikus értékelésére. Magabiztos és elmélyült tudással, valamint gyakorlattal rendelke ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. Social Worker in Health Care

  A képzés célja egészségügyi szociális munkások képzése, akik az egészség- és társadalomtudományok területén megszerzett elméleti és módszertani ismereteik birtokában képesek az egészségügyi és szociális problémák kezelésére a szakmai, a társadalmi és az ágazatközi együttműködés során. Aktív résztvevői a preventív és az akut problémák megoldására irányuló tevékenységi formáknak, illetve az utógondozásnak az egészségügyi és a szociális rendszerekben. Képességeiket azon országban, intézményben alkalmazhatják a gyakorlatban is, ahol az érvényes jogszabályok, irányelvek, protokollok ezt lehetővé teszik. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák Az egészségügyi szociális munkás a) tudása - Ismeri az egészségi állapot társadalmi összetevőit és a jóléti ellátásokat. - Ismeri az egészségi állapotot meghatározó tényezőket, valamint a társadalmi státus, az egészségi állapot és az életmód összefüggéseit, epidemiológiai jellemzőit. - Ismeri az egészségpolitika irányelveit, a biztosítási és finanszírozási rendszereket. - Ismeri az egészségügyi és társadalomtudományi kutatások alapjait, szakterületének főbb kutatási irányait. - Ismeri az egészségügy és szociális ágazat jogi szabályozását, különös tekintettel a betegjogokra és az ellátotti jogokra. - Ismeri a hatékony kommunikáció elméleti alapjait és megvalósításának technikáit, alkalmazásuk feltételeit, akár idegen nyelvi környezetben is. - Ismeri az egészségügy és a szociális munka szakterületének doku ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. Gyógyszerkiadó szakasszisztens

  A képesítéssel rendelkező képes: expediálásban részt venni önállóan végezni a gyógyszerellátással, gazdálkodással kapcsolatos egyes tevékenységeket ...

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages