• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 314 items
 1. környezet- és tárgykultúrát oktató szakember

  Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:Művészettörténeti, designtörténeti, tervezéselméleti alapismeretek. Az épített és tárgyi környezet elemzésének elmélete és gyakorlata. Tárgy- és környezettervezési gyakorlatok, valamint ezek szakmódszertani elmélete. Plasztikai stúdiumok a mintázás, építés és a modellezés különböző anyagaival és technikáival. Vizuális művészeti ismeretek az ábrázolás és kifejezés területeire. Alapismeretek a formatan, a színtan és a fotó területéről, valamint a tervek prezentációs gyakorlatai. Különböző kézműves technikák, gyakorlatok a kínálatból szabadon választva. Személyes adottságok, készségek:Az épített- és tárgyi környezetet érintő elemző, döntés és alkotó képesség. Önállóság, problémafelismerő- és megoldó-képesség, realitásérzék és kreativitás. Kísérletezés, új ötletek, innovatív megoldások keresésének képessége. Önálló alkotóképesség, a folyamatos önfejlesztés képessége. A megszerzett elméleti és gyakorlati tudás adekvát átadásának képessége. Magas szintű vizuális kultúra a befogadó és az alkotó oldaláról egyaránt. A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:A végzett pedagógus szakképzettségének megfelelően elsősorban (szakma specifikusan) a tárgy- és környezetkultúra oktatásában, a vizuális nevelés teljes tantárgyi feladatrendszerében alkalmazza a megszerzett ismereteit. A terület jellegéből adódóan azonban a teljes iskolai oktató, nevelő munkájában felhasználja/használja szakképzettségét. A megszerzett szakképzettség speci ...

  Awarding bodySzéchenyi István Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. szakvizsgázott pedagógus, a nem szakrendszerű oktatásra felkészített tanár

  Tudáselemek, megszerezhető ismeretekKötelező ismeretkörökA pedagógusképzésben szerzett ismeretekre és a gyakorlati tevékenység tapasztalataira építve a képzés során a továbbképzés hallgatói felkészülnek a pedagógus munkakörök, illetve az intézményekhez kapcsolódó speciális feladatok ellátására.Ismereteket szerzenek a közoktatás rendszerének, intézményrendszerének működéséről, hatékony irányításáról, az oktatás-nevelés tartalmi szabályozásának új követelményeiről. Választható ismeretkörökIsmerje a nem szakrendszerű oktatás törvényi hátterét, a kompetencia alapú oktatás pedagógiai követelményeit, a NAT-ban szereplő kulcskompetenciákat, a 10-12 éves kor általános pedagógiai és pszichológiai jellemzőit, az 5-6.osztályosok életkori sajátosságait, az ilyen korú gyermekek csoportjainak csoportjellemzőit, a konstruktív pedagógia elméletét, az interaktív módszerek tanórai alkalmazásának törvényszerűségeit, a hatékony tanulásszervezés módjait, eljárásait. Személyes adottságok, készségekKötelező ismeretkörökKépessé válnak a fenti ismeretek alkalmazására az oktatásban-nevelésben. Választható ismeretkörökLegyen képes tanulók közötti egyéni különbségeket messzemenően figyelembe vevő képességfejlesztésre és kompetenciafejlesztésre, valamint az adott tanulói korosztály számára hatékony tanulásszervezési módokat és komplex programokat kialakítani és alkalmazni. Kezelni tudják a 6–12 éves korosztályra jellemző egyéni reakciókat és az esetleges konfliktusokat.  A 10-12 éves korosztályhoz adekvát kommunikációs technikákat alkalma ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. szakvizsgázott pedagógus, pedagógiai terapeuta területen

  Tudáselemek, megszerezhető ismeretekKötelező ismeretkörökA pedagógusképzésben szerzett ismeretekre és a gyakorlati tevékenység tapasztalataira építve a képzés során a továbbképzés hallgatói felkészülnek a pedagógus munkakörök, illetve az intézményekhez kapcsolódó speciális feladatok ellátására.Ismereteket szerzenek a közoktatás rendszerének, intézményrendszerének működéséről, hatékony irányításáról, az oktatás-nevelés tartalmi szabályozásának új követelményeiről. Választható ismeretkörökA képzésben elsajátítható ismeretek a pedagógiai terápia elméletére és gyakorlatára vonatkoznak, mint komplex személyiségfejlesztő eljárások egyikére. A képzésben résztvevő felsőfokú végzettségű szakember megtanulja az egyéni és csoportmunka irányítását és szervezését, a terápiás technikák alkalmazását, pedagógiai kontrolljának szabályozását és a pedagógiai hatások tudatos alkalmazását. Személyes adottságok, készségekKötelező ismeretkörökKépessé válnak a fenti ismeretek alkalmazására az oktatásban-nevelésben. Választható ismeretkörökAlkalmasság a pedagógiai terápiás attitűd kialakítására, képesség önmaga és mások személyiségének alakítására. A szakképzettség alkalmazása, felhasználhatóságaKötelező ismeretkörökSzakképzettségüket felhasználják a nevelő-oktató munkájuk során, adott pedagógus munkakörök, valamint adott intézményekhez kapcsolódó speciális feladatok ellátása kapcsán. Választható ismeretkörökA pedagógiai terapeuta a közoktatás, az egészségügy és a szociális ágazat bármely területén felhatalmazott tanórai és tanórán k ...

  Awarding bodySzéchenyi István Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. családkonzulens

  A képzés indoklása és célja: A gyermekjóléti szolgálatok alapfeladatai között szerepel a családterápiás szolgáltatás nyújtása. Az ezekben az intézményekben dolgozók legnagyobb részének azonban természetesen nincs családterápiás képzettsége, és – főként vidéken, de sok esetben nagyobb városokban sem – nincs mód arra sem, hogy más szolgáltatóhoz irányítsák a klienst. Ezen túlmenően gyakran szakmailag is indokoltabb volna az, hogy a családterápiás (családterápia jellegű) szolgáltatást az a szakember nyújtsa, aki már valamilyen módon foglalkozni kezdett a családdal. Ezt sokszor maga a család is igényli: a már kialakult bizalmi légkör alapján nem szívesen fordulnának más szakemberhez; az egész folyamat töretlenebb ívű lehet, ha a problémák jelentkezésétől kezdve a reménybeli megoldásig ugyanaz a szakember viszi azt végig. Ehhez az szükséges, hogy a családokkal kapcsolatba kerülő szociális munkások és más egyéb szakemberek rendelkezzenek legalább alapfokú családterápiás képzettséggel.   A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek: Szakmai kompetenciák: ·         képes munkáját a család rendszerszemléletű közelítése alapján végezni, ·         képes a családban felmerülő problémák adekvát azonosítására, ·         képes felismerni a családon belül a felmerülő különböző problémák közötti összefüggéseket, ·         képes felismerni a család problémái és a környezet összefüggéseit, ·         képes az adott probléma megoldásához az adekvát eszközöket megkeresni és használni, ·         képes saját kompetencia hatá ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. szakvizsgázott pedagógus

  A szakirányú továbbképzési szak képzési célja: a pedagógusképzésben szerzett ismeretekre és a köznevelésben, napközbeni gyermekellátásban szerzett tapasztalatokra épülően a köznevelés és a napközbeni gyermekellátás rendszerének, intézményrendszerének működésével, hatékony irányításával, fejlesztésével, az oktatás-nevelés-gondozás szabályozásának új követelményeivel és azok gyakorlati alkalmazásával, a pedagógus tevékenységével és az egyéni sajátosságokra érzékeny személyiségformálással kapcsolatos új ismeretek és kompetenciák fejlesztése a pedagógusok folyamatos szakmai fejlődésének támogatása érdekében. A képzés során elsajátítandó ismeretek, kompetenciák: a) tudása: A szakirányú továbbképzési szakon végzett hallgató - tisztában van a neveléstudomány és határtudományai legfontosabb és aktuális kutatási eredményeivel; - ismeri szaktudománya, a neveléstudomány, a pszichológia és a szakmódszertan  - pedagógiai munkája szempontjából releváns - eredményeit, összefüggéseit, különös tekintettel az önszabályozó tanulás, a differenciált fejlesztés, az adaptív nevelés-tanítás, az esélyteremtés és az együttnevelés legújabb pedagógiai megoldásaira; - ismeri a reflektív gyakorlat önfejlesztésben betöltött szerepét, hatékony alkalmazásának eszközeit, eljárásait; - rendelkezik a pedagógiai folyamatok tervezéséhez, szervezéséhez és értékeléséhez szükséges elméleti és módszertani ismeretekkel, beleértve a terület legújabb eredményeit is; - átlátja a szakmapolitikai fejlesztési irányokat, ismeri a közneveléssel, a kora gyerekko ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. gyógypedagógiai rehabilitációs konzultáns

  A gyógypedagógiai rehabilitációs konzultáció szakirányú továbbképzési szak célja: Olyan szolgáltatást nyújtani tudó szakemberek képzése, akik a fogyatékos emberek és családjaik, valamint közösségeik életében az életívet átfogó egész időszakban kalauzolni tudják őket segítő kapcsolat révén, hogy az érintettek az átadott és felkínált lehetőségek és információk birtokában képesek legyenek hatékonyan részt venni saját sorsuk alakításában.   A gyógypedagógiai rehabilitációs konzultáció szakirányú továbbképzési szak tudáselemei, ismeretei: A képzés során olyan ismereteket szereznek a hallgatók, amelyek felölelik a fogyatékos ember szocializációjára, társadalmi integrációjára és a bio-pszicho-szociális állapot összetevőire vonatkozó tudáselemeket, valamint életfeltételeik javításához rehabilitációs, jogszabályi és etikai tartalmakat, továbbá az állami és civil szféra által működtetett segítő hálózatokat.    A képzésben végzettek az elsajátított ismereteket a következő gyakorlati színtereken képesek alkalmazni: - érdekvédelmi szervezetekben, - a családsegítő központokban, - szakértői és rehabilitációs bizottságokban, továbbá - a fogyatékossággal élő emberek más intézményeiben, közösségeiben.   A gyógypedagógiai rehabilitációs konzultáns-szakember legyen: - elfogadó a mássággal kapcsolatban, - empátiás, - nem tolakodó a klienssel való kapcsolatépítés során, - kongruens a képviselt értékek és a megvalósuló cselekvések területén, - saját személyét háttérben tartó, - nyitott mind az önálló, mind a team-munkára, - érdeklődő ...

  Awarding bodyEötvös Loránd Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. szakvizsgázott vezető óvodapedagógus

  A) Kötelező ismeretkörök A kötelező ismeretkör célja, hogy a hallgató egységben lássa a közoktatás rendszerét, és az értelmiségi létéhez szükséges olyan közigazgatási, jogi, vezetési, minőségfejlesztési ismerettel rendelkezzen, mellyel nagymértékben segíti a helyi nevelési programmal dolgozó közoktatási intézmények önigazgatási, önfejlesztési, önmeghatározói feladatainak ellátását.   A képzés során elsajátítható kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek    A gyakorlati tevékenységük tapasztalataira építve a pedagógus ismeri  a pedagógus munkaköröket, illetve az intézményekhez kapcsolódó speciális feladatokat, és tudja a kötelezettségeit, jogait; a törvények hierarchikus rendszerét, utána tud nézni a számára fontos szabályozásoknak; az oktatás-nevelés tartalmi szabályozásának új követelményeit, azok alkalmazási lehetőségeit; azt, hogy az óvodák szervezeti kultúráját miként lehet fejleszteni; az intézmények eredményes irányítását, kompetenssé válik a vezető munkájának elemzésére; és tudja a közoktatásban kötelező minőségfejlesztési munkafolyamatokat, s így tudatosan együttműködik a nevelőtestületével a tervező, javító, beavatkozó szervezetszintű fejlesztésekben; az EU munkáját, szervezeti felépítését; és érti a társadalmi változások és a közoktatás összefüggéseit.   Személyes adottságok, készségek   A képzést elvégző pedagógus képes különböző konfliktusmegoldó stratégiákat alkalmazni; a nevelési programjukban leszabályozott értékek szerint nevelni; együttműködni a nevelőtestületével; különböző folyamatsz ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. szakvizsgázott pedagógus, drámapedagógia szakterületen

  A) Tudáselemek, megszerezhető ismeretekKötelező ismeretekA pedagógusképzésben szerzett ismeretekre és a gyakorlati tevékenység tapasztalataira építve a képzés során a továbbképzés hallgatói felkészülnek a pedagógus munkakörök, illetve az intézményekhez kapcsolódó speciális feladatok ellátására.Ismereteket szereznek a közoktatás rendszerének, intézményrendszerének működéséről, hatékony irányításáról, az oktatás-nevelés tartalmi szabályozásának új követelményeiről. Választható ismeretekA drámapedagógia szakirányú képzés hallgatója ismeretekre tesz szert a különböző dramatikus tevékenységtípusok területén (gyakorlatok, dramatikus játék, színházi munka, tanítási dráma, szakértői dráma, színházi nevelési program). Ismeri a verbális és a nemverbális kommunikáció általános törvényszerűségeit. Ismeri a szerepjáték fajtáit, azokat a célnak megfelelően tudja alkalmazni. Ismeri az improvizációs technikát. Ismeri a hatás- és előadáselemzési eljárásokat (azok alkalmazásában jártasságra tesz szert). Ismereteket szerez a játékelmélet területéről, valamint a tánc-, a zene- és a színháztörténet területéről. B) Személyes adottságok, készségekKötelező ismeretekKépessé válnak a fenti ismeretek alkalmazására az oktatásban-nevelésben.Választható ismeretekKreativitás, ötletgazdagság. Új ötletek, megoldások kipróbálása. Improvizációs képesség. Problémaelemzés, problémafeltárás. Tervezési készség. Ismeretek megfelelő helyen és időben történő alkalmazása. Gyakorlatias feladatértelmezés.A drámapedagógusok számára rendkívül fontos a fenti ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. szociális terepgyakorlat vezető

  A képzés célja:  A szociális képzések számára terephelyként szolgáló intézményekben dolgozó szakemberek felkészítése a gyermekvédelem és/vagy a szociális szféra terepgyakorlatainak irányítására, értékelésére, valamint saját szakmai tudásuk minél hatékonyabb és eredményesebb átadására. Megszerezhető ismeretek: - szociális elméleti ismeretek; - a szociális képzések rendszere és jellemzői; - tereptanári, gyakorlatvezetői ismeretek és készségek fejlesztése (tervezés, vezetés, felügyelet, ellenőrzés, esetmegbeszélés, szupervízió); - készségfejlesztés (kommunikációs, tanácsadási és konfliktuskezelési technikák); - befolyásolás elmélete; - mentálhigiénés ismeretek. A végzett hallgató legyen képes - a terepgyakorlatokat szakszerűen megtervezni; - a szolgáltatások és a munkatevékenység bemutatását megszervezni; - a gyakorlaton részt vevő hallgatók számára a gyakorlati tapasztalatok megszerzését elősegíteni; - a terepgyakorlaton részt vevő hallgatók szakmai fejlődését támogatni; - a gyakorlati képzés fejlesztésében részt vállalni. A végzett hallgató rendelkezzen - jó kommunikációs- és szervezőkészséggel; - integráló készséggel a képzőhely, a terephely és a gyakornokok elvárásainak, céljainak és lehetőségeinek tekintetében; - hatékony felügyeleti és ellenőrzési készségekkel és eszközökkel. A szakképzettség alkalmazása: A végzett hallgatók a megszerzett szakképzettséget a szociális szakmai területhez tartozó szakképzések terepgyakorlatainak szervezésénél, tervezésénél, kialakításánál és megvalósításánál tudják alkalmazni a ...

  Awarding bodyApor Vilmos Katolikus Főiskola

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. társművészetek pedagógusa

  Életkortól függetlenül, a legkisebb gyermekektől a felnőttekig, a befogadók az ezredfordulón nap mint nap médiaközi jelenségek sokaságával találkoznak, s ezek a művészi jelenségek (képeskönyvek, plakátok, filmek, színházi előadások, stb.) éppen mediális összetettségük miatt dekódolhatatlanok vagy csak részben dekódolhatók maradnak számukra. Mivel az eddigi képzési formákban a pedagógus, a művészeti szakember korábbi tanulmányai során vagy egyik vagy másik művészeti terület közvetítésében szerzett jártasságot, a művészeti analógiákat, átfedéseket firtató kérdésekre nem tud inspiratív választ adni. A társművészetek pedagógusa szakirányú továbbképzésben résztvevő hallgatók olyan ismereteket és kompetenciákat sajátíthatnak el, melyeknek birtokában képesek lesznek a művészetek különböző megjelenési formáiban, intermediális jelenségeiben felismerni az esztétikai értékeket, elkülöníteni ezeket az értéktelentől és a giccstől; képesek lesznek továbbá a művészetpszichológia alapvető kérdéseinek ismerete birtokában a művészeti jelenségeket, szimbólumokat és ezeket analógiát motiváló, személyiségfejlesztő eszközökként felhasználni, mind a tanórákon, mind a tanórákon kívüli tevékenységek szervezése során. A szakképzés során szerezhető ismeretek:- esztétikai ismeretek;- komparatisztikai ismeretek;- poétikai ismeretek a multimediális műfajokról;- színháztörténeti ismeretek;- az irodalom, zene és képzőművészet analógiái;- pszichológiai (alkotás- és befogadás-lélektani) ismeretek;- pedagógiai ismeretek: élménypedagógia, reformp ...

  Awarding bodySzegedi Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages