• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 469 items
 1. Bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs

  1. De Bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs begeleidt kleuters in complexe school- en klascontexten bij hun leer- en ontwikkelingsproces. Rekening houdend met de beginsituatie van de klasgroep en de belevingswereld van de individuele kleuter zorgt hij voor gepaste begeleiding, formuleert hij algemene en concrete doelen, selecteert hij passende leerinhouden en leerervaringen, aangepaste ontwikkelingsmaterialen, werk- en groeperingsvormen. Hij functioneert autonoom en gebruikt hiervoor het Standaardnederlands. 2. De Bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs creëert een aangenaam en uitdagend speel-, leer- en leefklimaat in de klas en op school, met oog voor de sociaal-emotionele ontwikkeling en het fysieke welzijn van de klasgroep en de individuele kleuter. Hij hanteert een zorgbrede aanpak en speelt positief in op de sociale, culturele en talige diversiteit binnen de klasgroep. Hij bevordert emancipatie, individuele ontplooiing en maatschappelijke participatie. 3. De Bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs heeft een grondig inzicht in de brede ontwikkeling van de kleuter en beheerst de basiskennis - waaronder ten minste de ontwikkelingsdoelen - m.b.t. inhouden en vaardigheden uit de leergebieden Nederlands, wiskundige initiatie, wereldoriëntatie, muzische vorming en lichamelijke opvoeding, en leergebiedoverschrijdende thema’s. Hij hanteert een geïntegreerde en mediawijze aanpak en volgt recente ontwikkelingen kritisch op. 4. De Bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs creëert een veilige, werkbare ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 2. Bachelor in het onderwijs: lager onderwijs

  1. De Bachelor in het onderwijs: lager onderwijs begeleidt autonoom en in het Standaardnederlands leerlingen bij hun leer- en ontwikkelingsproces. Vertrekkende vanuit de beginsituatie van de klasgroep en de individuele leerling en de eindtermen en leerplannen formuleert hij concrete doelstellingen en selecteert hij de passende leerinhouden, leermiddelen, werk- en groeperingsvormen. Hij kiest geschikte differentiatie-, evaluatie- en remediëringsmethodes. 2. De Bachelor in het onderwijs: lager onderwijs creëert een positief leer- en leefklimaat in de klas en op school waarin leerlingen zich kunnen ontplooien en worden voorbereid op maatschappelijke participatie. Hij bevordert emancipatie en speelt gericht in op de diversiteit binnen de leerlingengroep. 3. De Bachelor in het onderwijs: lager onderwijs beheerst de leerstof voor Nederlands, Frans, wiskunde, wereldoriëntatie, lichamelijke opvoeding, muzische vorming en de leergebiedoverschrijdende thema’s leren leren, sociale vaardigheden en ICT en vertaalt deze op een kritische manier in leerinhouden- en activiteiten. Hij volgt recente ontwikkelingen op. 4. De Bachelor in het onderwijs: lager onderwijs creëert in een complexe context een veilige, stimulerende en werkbare leeromgeving. Hij gaat correct om met administratieve taken en gaat gestructureerd te werk bij time- en klasmanagement. 5. De Bachelor in het onderwijs: lager onderwijs stuurt zijn functioneren bij en innoveert aan de hand van een systematische en kritische reflectie op de eigen professionele prakti ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 3. Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs

  1. De Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs formuleert concrete doelstellingen, ontwerpt krachtige en stimulerende leeromgevingen in een veilig en ondersteunend klasklimaat, gebruikt passende werkvormen en een correcte evaluatiemethodiek ter ondersteuning van het leer- en ontwikkelingsproces. Hij neemt hierbij als uitgangspunt de klasgroep en de individuele leerling en differentieert waar nodig. 2. De Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs creëert een positief leer- en leefklimaat voor leerlingen, met aandacht voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid van de leerling. Hij begeleidt attitudevorming bij leerlingen en bereidt ze voor op maatschappelijke participatie. Hij speelt gericht in op sociale, culturele en talige diversiteit. 3. De Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs beheerst de domeinspecifieke vakinhoudelijke en vakdidactische (basis)kennis, vertaalt deze op een gestructureerde, kritische en creatieve manier in het Standaardnederlands naar leerlingen en integreert ICT-toepassingen. Hij ontwikkelt een attitude van levenslang leren. 4. De Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs creëert een efficiënte en stimulerende werk- en leeromgeving naar aanpak, tijd en ruimte en gaat correct om met administratieve taken. 5. De Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs ontwikkelt praktijkgerichte onderzoeksvaardigheden, is op de hoogte van en integreert vernieuwende tendensen binnen het vakdomein, reflecteert kritisch op zijn eigen functioneren en stuurt zichzelf bij. 6. De ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 4. Bachelor in het onderwijs: schoolontwikkeling

  Leerresultaat 1 De schoolontwikkelaar (SO) onderzoekt de kwaliteit en effectiviteit van het onderwijs, en gaat na hoe verbetering en/of innovatie mogelijk is. Daarvoor reflecteert hij op zowel inhoudelijke als procesmatige ontwikkelingen op verschillende niveaus.. Leerresultaat 2 De SO inspireert initieert en ondersteunt onderwijsvernieuwingsprocessen, zorgt voor communicatie met en participatie van alle betrokkenen en neemt als coördinator medeverantwoordelijkheid op voor collectieve resultaten. Leerresultaat 3 De SO reflecteert kritisch en methodisch op eigen functioneren, op de schoolpraktijk en op de onderwijscontext en helpt anderen hierop te reflecteren. Leerresultaat 4 De SO zet eenvoudig onderwijskundig actieonderzoek op en helpt dit organisatorisch, relationeel, financieel en juridisch uitvoeren met het oog op kwalitatief onderwijs. Leerresultaat 5 De SO argumenteert en construeert zijn werkwijze, rekening houdend met bestaande en nieuwe wetenschappelijke inzichten en maatschappelijke evolutie. De SO verzamelt en selecteert hiertoe informatie, en verbindt contexteigen doelstellingen, inhouden en ervaringen met elkaar en begeleidt de implementatie. Leerresultaat 6 De SO coacht het schoolteam groeibevorderend, communiceert waarderend en duidelijk en toont zich een voorbeeld en motor voor reflectie en onderwijsvernieuwing in het schoolteam. ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 5. Kutseõpetaja, tase 6

  Kutseõpetaja loob oma tegevusega tingimused ja suunab õppeprotsessi õppija tööks vajalike teadmiste ja oskuste omandamiseks. Ta toetab õppija isiksuse arengut ning kujundab tema valmisolekut elukestvaks õppeks. Kutseõpetaja lähtub oma töös õpetaja kutse-eetikast, enese arenguvajadustest ja oma füüsilise, vaimse ja emotsionaalse tervise hoidmise vajadusest. 6. taseme kutseõpetaja loob õppijale tingimused teadmiste, oskuste ja hoiakute arendamiseks õpetatavas valdkonnas. Koostöös ettevõtetega ja erialaliitudega arendab erialast väljaõpet õppeasutuses. Kutseõpetaja kutsealal on ka kutseõpetaja, tase 5 ja kutseõpetaja, tase 7 kutsed. 5. taseme kutseõpetaja õpetab põhiliselt praktilisi töövõtteid, kujundades õpilastes tööharjumusi ja praktilisi tööoskusi. 7. taseme kutseõpetaja annab edasi nii teoreetilisi teadmisi kui õpetab praktilisi tööoskusi. Koostöös ettevõtetega ja erialaliitudega arendab erialast väljaõpet õppeasutuses ning osaleb eriala arendamises väljaspool õppeasutust. Ta analüüsib, nõustab ja juhendab metoodiliselt teisi kolleege ning kujundab kutseõppe mainet. ...

  Awarding bodyTallinna Ülikool

  Category: Qualifications Location: Estonia
 6. Täiskasvanute koolitaja, tase 6

  Täiskasvanute koolitaja, tase 6 on koolitaja ettevalmistuse ja koolitamise kogemusega spetsialist, kes sihipäraselt loodud õppesituatsioonis toetab täiskasvanud inimeste õppimist ja enesearengut. Ta arvestab täiskasvanud õppija eripära ja grupiprotsessidega. Kavandab õppe ja viib läbi koolitusi lähtuvalt sihtrühma vajadustest ning õppekava õpiväljunditest. 6. taseme täiskasvanute koolitaja valmistab ette koolitusprogrammi, valib õppe- ja hindamismeetodid ning valib või koostab vajalikud materjalid. Ta täidab tööülesandeid iseseisvalt ja vastutab oma töö tulemuste eest. Kutsealal tegutsevad ka 5., 7. ja 8. taseme täiskasvanute koolitajad (vt lisa 1 Täiskasvanute koolitaja kutsete kirjeldused). ...

  Awarding bodyEesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsioon ANDRAS

  Category: Qualifications Location: Estonia
 7. Õpetaja, tase 6

  Õpetaja töö on toetada õppijate (vt lisa 1 "Kutsestandardis kasutatud terminid") arengut, lähtudes nende tasemest, võimetest ja vajadustest ning arvestades riiklikes õppekavades seatud eesmärkidega ja arendada oma kutseoskusi. Õpetaja, tase 6 kavandab iseseisvalt ja koos teiste õpetajatega õpitegevust, õpetab ja kujundab selleks õppija arengut toetava õpi- ja kasvukeskkonna. Ta rakendab õpetamisel mängu ja teisi aktiivset õppimist ning loovust toetavaid meetodeid. Ta reflekteerib oma tegevust professionaalse arengu eesmärgil. Vajadusel toetub ta oma töös nõustamisele ja mentorlusele ning nõustab ise õppijaid ja lapsevanemaid. Õpetaja, tase 6 osaleb meeskonna liikmena haridusasutuse arendustegevuses, teeb koostööd kolleegide, tugispetsialistide, lapsevanemate ja õppijatega. 6. taseme õpetaja töötab koolieelses lasteasutuses. Õpetaja kutsealal on lisaks õpetaja, tase 6 kutsele ka järgmised kutsed: - õpetaja, tase 7 kutse, mis omandatakse õpetaja esmakoolituse (magistriõppe) läbimisel või isiku kompetentsuse hindamisel kutsestandardile vastavaks kutset andva organi poolt; - vanemõpetaja, tase 7, kes lisaks õpitegevuste läbiviimisele toetab teiste õpetajate ning organisatsiooni arengut ja arendab valdkonna metoodikat oma organisatsioonis; - meisterõpetaja, tase 8, kes lisaks õpitegevuste läbiviimisele osaleb arendus- ja loometegevuses nii organisatsioonis kui ka väljaspool seda ning teeb tihedat koostööd kõrgkooliga. ...

  Awarding bodyEesti Õpetajate Liit

  Category: Qualifications Location: Estonia
 8. State-recognised educator / State-recognised childcare worker

  Type of qualification This qualification is a advanced vocational training governed by federal state law at a trade and technical school. Trade and technical schools are continuing training institutions which impart recognised vocational qualifications governed by federal state law in various organisational forms (full-time or part-time basis).  They qualify workers to take on higher-level skilled work and middle-level and senior level leadership and management tasks in functional areas which are also knowledge and practice oriented.  Curricula build on the knowledge and competences imparted during initial vocational education and training and on the experiences gained from several years of professional activity and are closely aligned to company practice and current related technical disciplines. Duration of continuing training is 2 or 3 years (correspondingly longer if completed on a part-time basis). Those completing the qualification are in possession of competences for the planning, processing and evaluation of comprehensive professional tasks and problems and of competences for autonomous management of processes in sub-areas of a technical specialism or in a field of occupational activity. They are in a position to reflect upon their own actions, take on management tasks and enter professional self-employment. Description of the qualification (learning outcomes) Possession of extensive pedagogical and didactic training so as to be able to provide socio-pedagogical support,educational and care work in inst ...

  Awarding bodyPublic or state recognised vocational school

  Category: Qualifications Location: Germany
 9. Bachelor of Early Childhood Education. Department of Early Childhood Education. Faculty of Health and Caring Professions. Technological Educational Institute of Athens.

  KNOWLEDGE: They:- Have a coherent and complete body of pedagogical knowledge ranging from infancy to early childhood. - Recognize and record the typical course of child development in all areas during infancy and early childhood as well as the factors that can facilitate or hinder the development process of infants and children up to the age of six. - Know the basic principles and paediatric first aid for infants and children up to six years. - Understand the function of preschool education institution and establish a communicative attitude towards the family of each child. - Have the pedagogical knowledge of psychopedagogics methodology & of its implementation techniques. - Acquire knowledge about the preparation - implementation - evaluation framework of the pedagogical practice in preschool places for infants and children up to six years. SKILLS: - They analyse the characteristics and individual differences in infants from birth to the first year of life and their importance for the orderly development of infants. - Examine thoroughly the need of infants for individualized treatment and care from birth to the first year of life.Organize sites that accommodate infants; mainly nurseries. - Combine their knowledge and plan the provision of education and care to young children 1-3 years old and toddlers 3-6 years old by setting targets aimed at their all-round development. - Organize sites that accommodate young children 1-3 years old and toddlers 3-6 years old. ...

  Awarding bodyTechnological Educational Institute of Athens

  Category: Qualifications Location: Greece
 10. Bachelor's Degree in Early Chlidhood Education. Department of Early Childhood Education. Faculty of Health Professions and Welfare. Alexander Technological Educational Institute of Thessaloniki.

  The graduate of the Department of Early Childhood Education: 1. Has advanced knowledge in the field of early childhood education and care for children of that age, while critically understanding the respective scientific theories and principles that apply during the practice of the profession. 2. Is capable of using the knowledge about the development of skills and has the ability of developing the necessary arguments in order to resolve composite problems in the practical field of the early childhood educator. 3. Is able to gather and interpret elements concerning the moral, social, and scientific issues related to Early Childhood Care and Education. 4. Is capable of managing composite technical or professional activities by undertaking the responsibility in order to take decisions at a level of professional activities or provision of consulting and educational services related to early childhood education. 5. Is capable of developing the skills required in order to acquire knowledge and further his/her studies with significant autonomy. 6. Is capable and/or understands, interprets, applies critical thinking, and transmits knowledge regarding a wide range of issues relevant to the field of preschool care and education, depending on the academic or professional requirements and the needs of society, economy, and of the labour market. ...

  Awarding bodyAlexander Technological Educational Institute of Thessaloniki

  Category: Qualifications Location: Greece

Pages