• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 578 items
 1. Aasia uuringud

  https://enda.ehis.ee/avalik/avalik/oppekava/OppekavaOtsi.faces?kood=80103 ...

  Provider NameTallinna Ülikool

  Category: Learning Opportunities Location: Estonia
 2. Aasia uuringud

  https://enda.ehis.ee/avalik/avalik/oppekava/OppekavaOtsi.faces?kood=80104 ...

  Provider NameTallinna Ülikool

  Category: Learning Opportunities Location: Estonia
 3. Anglistika

  https://enda.ehis.ee/avalik/avalik/oppekava/OppekavaOtsi.faces?kood=101065 ...

  Provider NameTartu Ülikool

  Category: Learning Opportunities Location: Estonia
 4. Angļu filoloģija- Bak. studijas

  Studiju programmā ir divas apakšprogrammas: angļu-angļu un angļu-skandināvu. Angļu-angļu apakšprogrammā tiek apgūtas zināšanas valodniecībā (t.sk. fonētikas un fonoloģijas, morfoloģijas, sintakses, semantikas un terminoloģijas zināšanas), literatūrzinātnē (t.sk. zināšanas par britu un amerikāņu literatūru kultūrvēsturiskā kontekstā) un kultūras studijās (t.sk. par galvenajiem reģionālajiem variantiem - Lielbritāniju, Amerikas Savienotajām Valstīm un Kanādu). Studenti spēj interpretēt saikni starp filoloģiju un tās lietojumu citās nozarēs un lietišķos sociālos kontekstos tādos kā izglītība, ekonomika, jurisprudence, māksla, politika un plašsaziņas līdzekļi. Tiek apgūta otrā svešvaloda (t.i. spāņu, franču, vācu, itāļu, vai krievu) augstā līmenī. Angļu-skandināvu apakšprogrammā studējošie papildus anglistikai iegūst zināšanas par Zviedrijas, Norvēģijas vai Dānijas valodu un kultūru mantojumu un daudzveidību uz anglistiku un skandināvistiku attiecinātā valodniecībā, literatūrvēsturē un kultūras studijās, kā arī iegūst praktiskas iemaņas un kompetences angļu, kā arī zviedru, norvēģu vai dāņu valodā augstā līmenī. Specializācija literatūrzinātnē vai valodniecībā notiek 3.kursā. Valodniecības specializācijas studentiem tiek piedāvāta prakse lietišķajā valodniecībā, kas veicina padziļinātu izpratni par zināšanu un prasmju lietojumu profesionālajā darbībā. Darba iespējas Iegūtā akadēmiskā un profesionālā kompetence tulkošanā, mācīšanā, rediģēšanā, pētniecībā, informācijas ieguvē ir piemērojama plašiem profesionāliem ...

  Provider NameLatvijas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 5. Angļu filoloģija- Mag. studijas

  Angļu filoloģijas maģistra studiju programma piedāvā studentiem izvēlēties dažādus studiju moduļus (metodikas, literatūrzinātnes, valodniecības), kas ļauj padziļināt akadēmisko izglītību angļu filoloģijā, sagatavot speciālistus, kuri spēj patstāvīgi strādāt augstākajās un citās mācību iestādēs un veikt pētniecības darbu dažādās akadēmiskās nozarēs, tādās kā vārdnīcu sastādīšana, praktiski orientēta sastatāmā valodniecība, terminoloģijas izveide un standartizācija, metodikas principu modernizācija, jaunu pieeju izstrāde literatūrteorētiskajos pētījumos un citās jomās. Programmas mērķis un uzdevumi MSP galvenais mērķis ir veidot kompetenci patstāvīga zinātniskā darba veikšanai izvēlētajā filoloģijas apakšnozarē, pamatojoties uz apgūtajām zināšanām un prasmēm. Programmas uzdevumi ir: •paplašināt un sistematizēt iegūtās zināšanas par literatūrzinātnes, vispārīgās un lietišķās valodniecības saturu, pētīšanas metodēm, galvenajām teorijām, veidot izpratni par teoriju praktisko pielietošanu; •veidot zinātniskā darba prasmes, kas ir būtiskas valodas un kultūras parādību un procesu pētīšanā; •veidot vispārīgās kompetences (instrumentālās, interpersonālās un sistēmiskās) un priekšmeta specifiskās kompetences un pielietot tās zinātniskajā darbā un profesionālajā jomā; •attīstīt spēju formulēt, analizēt, apkopot un novērtēt galvenās attīstības tendences valodniecībā, literatūrzinātnē un ar valodas apguvi saistītās jomās; •attīstīt spēju izvirzīt pētniecības problēmas un izstrādāt savu piedāvājumu to risinājumam; •pilveido ...

  Provider NameLatvijas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 6. Animation

  Du lærer om både 2D og 3D, og dit værktøj er tegninger eller digital teknik. Du får desuden mulighed for at komme i praktik, hvor du kan omsætte din teoretiske viden til praksis og få lov at lave produktioner.Efter afsluttet uddannelse kan du finde beskæftigelse på tv-stationer og i multimedievirksomheder. Du kan også blive ansat i reklamebranchen eller arbejde med computerspil. ...

  Provider NameKarakteranimationsuddannelsen i Viborg - VIA UC (Karakter.Viborg)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 7. Applied English Language

  28 Programos anotacija PR3 Būsimieji vertėjai studijuoja lietuvių kalbos kultūrą ir rašytinę komunikaciją, bendrąją kalbotyrą, psichologiją, filosofiją, verslo ekonomiką, vadybos pagrindus, marketingo pagrindus, teisės pagrindus, aktyviuosius kalbų mokymosi metodus, angliškai kalbančių šalių civilizacijų bruožus, šiuolaikinę anglų ir amerikiečių literatūrą, antrąją užsienio kalbą, informacines technologijas, kalbinės veiklos igūdžių ugdymą, anglų kalbos fonetiką ir fonologiją, anglų kalbos leksikologiją, anglų kalbos leksikografiją, anglų kalbos morfologiją, anglų kalbos sintaksę, akademinį rašymą ir teksto redagavimą, vertimo speckursą, lingvistinę specialiųjų tekstų analizę. Praktinės studijos vyksta dviem etapais: kalbinė praktika ir specializuota vertimo (baigiamoji) praktika. Praktinių studijų trukmė - 20 savaičių. Jos metu įgyjami ir tobulinami kalbinės veiklos įgūdžiai, įmonės dalykinio susirašinėjimo vertimo ir referavimo, reklaminės medžiagos rengimo ir vertimo, ir kt. gebėjimai, vertimo teorijos žinios. Anglų kalbos studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą bei siekiantiems tapti vertėjais. ...

  Provider NameVilnius Business College, Public Institution, Contact address Kalvarijų g. 125

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 8. Applied English Linguistics

  Objective(s) of a study programme: The aim of the programme is to: - educate highly qualified specialists who possess comparative knowledge and assessment skills of two languages and cultures — English and Lithuanian — and are able to apply the acquired knowledge in work in academic institutions and companies, and various international institutions and projects, especially those institutions and organizations that cooperate with European Union states - educate highly qualified translators who possess knowledge of various principles of English and Lithuanian text production and editing and are able to use modern term-search and automated translation memory systems; - train students for doctoral studies by expanding the range of academic and research topics so that these would include comparative linguistics, translation theory and cross-cultural analysis; Learning outcomes: Graduates of the Applied English Linguistics MA study programme will be able to: - apply current concepts from translation theory and practice in analyzing and translating English and Lithuanian texts of different functional styles and genres; - develop the skills needed to work with specialized texts (business, legal, academic, etc.), to choose appropriate translation strategies for dealing with such texts; - use automated translation programmes and corpus lexicography; - apply the current theories related to issues in literary translation; - use their knowledge and understanding of intercultural research; develop the skills needed ...

  Provider NameVytautas Magnus University

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 9. Applied Foreign Languages

  Būsimieji vertėjai studijuoja bendruosius koleginių studijų dalykus: vadybos pagrindus, teisės pagrindus, krypties dalykus: verslo užsienio kalbą, komunikacinę užsienio kalbą, užsienio kalbos gramatiką, vertimą žodžiu, vertimą raštu, informacines technologijas, socialinę psichologiją ir tyrimų metodologiją ir kt. Studentai turi galimybę studijuoti ir antrąją užsienio kalbą bei antrąją taikomąją užsienio kalbą ir praplėsti įsidarbinimo galimybes. Iš viso studijuojami 24 dalykai. Praktinės studijos vyksta penkiais etapais: pažintinė praktika, vertėjo asistento praktika, vertimo praktika, vertimo ir redagavimo praktika, visuminė praktika. Praktinių studijų trukmė 20 savaičių.. Jų metu įtvirtinamos ir tobulinamos specialybės teorinės žinios, praktiniai vertimo ir redagavimo įgūdžiai ir gebėjimai. Studijų programa baigiama baigiamuoju darbu. Baigusiajam suteikiamas vertimo profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ...

  Provider NameMarijampole College

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 10. Applied Linguistics and Intercultural Communication

  Taikomosios lingvistikos ir tarpkultūrinės komunikacijos magistrantūros studijų programa skirta rengti specialistus, gebančius kūrybiškai panaudoti įgytas žinias bei gebėjimus ir prisitaikyti prie kintančių darbo rinkos reikalavimų, ugdyti filologą, įgyvendinantį mokymosi visą gyvenimą nuostatas, inicijuojantį nuolat besimokančios bendruomenės plėtotę, gebantį ne tik įsitvirtinti bei konkuruoti darbo rinkoje, bet ir kuriantį naujas darbo vietas. Būsimieji filologijos magistrai studijuoja gilinamojo lygio dalykus: taikomoji lingvistika, vertimo teorija ir praktika, vertimas ir tarpkultūrinė komunikacija, lingvistikos tyrimų metodai ir taikomuosius studijų dalykus: kultūros ir tarpkultūrinės komunikacijos teorija, etnologija, lingvokultūrologija ir kt. Iš viso studijuojama 12 dalykų. Praktinės studijos nenumatytos. Taikomosios lingvistikos ir tarpkultūrinės komunikacijos studijų programa skirta asmenims, turintiems filologijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir siekiantiems tapti filologijos magistrais. ...

  Provider NameLithuanian University of Education

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania

Pages