• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 924 items
 1. Pravo (Law)

  Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Študijski program temelji na znanju in kompetencah, pridobljenih na univerzitetnem programu prava oziroma sorodnih programih, s katerih je omogočen vpis/prehod na študijski program druge stopnje. Študijski predmeti ponujajo znanja in rešitve, ki so njihova nadgradnja in del vertikalne gradnje gledano v celoti; torej v vseh petih letih študija. Povezanost med predmeti ostaja v okviru temeljnih pravnih področij in interdisciplinarnih predmetov, hkrati pa program gradi naprej, predvsem v smeri pridobivanja novih kompetenc: to je predvsem pravnih veščin in metodologije osvajanja razumevanja ter aplikacije prava. Študijski predmeti na študijskem programu druge stopnje so zasnovani tako, da študentom prava, tako tistim, ki so zaključili univerzitetni študijski prava, kot tudi tistim, ki so zaključili pravu soroden program ponujajo horizontalno povezano pridobivanje pravnih znanj in veščin, ki jih lahko uporabljajo na vseh področjih prava. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Mariboru, Pravna fakulteta (Faculty of Law)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 2. Pravo (Law)

  Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Program v čim večji meri upošteva v svetu uveljavljeno pedagoško prakso, ki temelji na razumevanju pravnih fenomenov predvsem na podlagi študija upravne, sodne in diplomatske prakse (judikature, sodnega prava, mednarodnega sodnega in pogodbenega prava) v povezavi z dognanji primerjalnopravnih in teoretičnih raziskav. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameNova univerza, Evropska pravna fakulteta (New University, European Faculty of Law)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 3. Pravo za management (Law for Management)

  Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Temeljni cilj programa je izobraziti in usposobiti študente za opravljanje poklica in uresničevanje delovnih nalog managementa - zlasti z vidika načrtovanja, organiziranja, vodenja in nadziranja gospodarskih družb in oseb javnega prava v poslovnih in pravnih funkcijah. Pri tem je pomembno tudi razumevanje pravnega sistema, tako na nacionalni kot na mednarodni ravni ter v konkretnih (dispozitivnih ali kogentnih) pravnih razmerjih. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza na Primorskem, Fakulteta za management (Faculty of Management)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 4. Civilno in gospodarsko pravo (Civil and business law)

  Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk po ECTS. Magistrski študijski program Civilno in gospodarsko pravo je zasnovan interdisciplinarno in v celoti sledi domačim in mednarodnim pravnim smernicam ter tako študentom zagotavlja strokovno podlago za učinkovito in sistematično poglabljanje pridobljenega znanja na tretji stopnji. Program nudi študentom potrebna teoretična in praktična poglobljena znanja za reševanje konkretnih strokovnih problemov v pravni praksi, hkrati pa jih uvaja tudi v raziskovanje in razvoj. Civilno pravo in gospodarsko pravo sta pravni področji, ki obsegata širok spekter pravniških opravil, vse od pravosodja, preko nepremičninskega posredovanja do gospodarstva. Magistrski študijski program Civilno in gospodarsko pravo je zastavljen na način, da pokriva tiste teme s teh dveh širokih pravnih področij, ki jih na prvi stopnji študija prava že po naravi stvari ni mogoče dovolj poglobljeno obravnavati oziroma tisto tematiko, ki jo program prve stopnje zaradi svoje usmerjenosti v temeljne institute ne obravnava. Z doseganjem temeljnih ciljev študijskega programa bodo študenti razvijali sposobnost analize, sinteze in predvidevanja rešitev ter posledic pojavov na področju civilnega in gospodarskega prava. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzi ...

  Provider NameNova univerza, Evropska pravna fakulteta (New University, European Faculty of Law)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 5. Alternativno reševanje sporov (Alternative dispute resolution)

  Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Interdisciplinaren študijski program ponuja v slovenskem prostoru diplomantom različnih strok možnost, da bodo lahko svoje že pridobljeno znanje še dodatno nadgradili v okviru novega teoretično-praktičnega študijskega programa, ki se nanaša na celovit spekter znanj s področja reševanja konfliktov, sporov, predvsem mediacije, arbitraže in podobnih postopkov. Prav tako pa je študijski program namenjen tudi vsem tistim, ki jih navedeno področje zanima in v njem prepoznajo potencial za novo, dodatno znanje, ki bo v prihodnosti vsekakor bolj iskano in dragoceno, saj so namreč konflikti v našem življenju nekaj vsakdanjega in neizogibnega. V tem programu se bodo naučili, kako lahko uporabimo konflikt, da osebne in tudi poslovne odnose nadgradimo. Študij pomeni odpiranje možnosti, kako lahko strankam omogočiti, da same najdejo tisto rešitev spora, ki je za njih najboljša. Cilj študijskega programa je bodoče strokovnjake iz področja alternativnega reševanja sporov opremiti s široko paleto znanj iz področja psihologije, sociologije, kulturologije, ekonomije, prava, antropologije, gospodarstva, politologije, socialnega dela, zgodovine in etike, ki jih je mogoče med seboj tudi smiselno integrirati. Temeljni namen podiplomskega študija je oblikovanje poklicnih profilov za najzahtevnejša dela na vseh področjih, ki so povezana z alternativnim reševanjem sporov, še posebej pa na evropskem in mednarodnem področju. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izo ...

  Provider NameNova univerza, Evropska pravna fakulteta (New University, European Faculty of Law)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 6. Evropske pravne študije (European Studies and European Union External Relations)

  Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Program obsega temeljne vsebine zunanjih odnosov Evropske unije in tiste vidike Evropske integracije, ki so podlaga za oblikovanje in izvajanje zunanjih odnosov Unije. Zunanji odnosi EU so med najbolj dinamičnimi področji razvoja evropske integracije in med seboj povezujejo politične, socialne, ekonomsko-poslovne, varnostne, obrambne, energetske, okoljevarstvene in podobne interese držav članic in Unije kot celote. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Mariboru, Pravna fakulteta (Faculty of Law)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 7. Pravo in management nepremičnin (Real Estate Law and Management)

  Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Diplomant pridobi sposobnosti in znanja za učinkovito, strokovno opravljanje, upravljanje ter vodenje nepremičninskih pravnih zadev, investicij, investicijskih naložb, nepremičninskih projektov ter strateških in strokovnih odločitev v zvezi z nepremičninsko stroko z uporabo sodobnih kvalitativnih in kvantitativnih tehnik in sodobnih informacijskih sistemov. Ustrezna splošna pravna izobrazba usposablja za pravniške in ostale poklice v povezavi z nepremičninami in hkrati omogoča nadaljevanje akademskega oz. znanstveno-raziskovalnega dela. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameNova univerza, Evropska pravna fakulteta (New University, European Faculty of Law)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 8. Master of Laws

  Master of Laws ...

  Provider NameUniversity of Gothenburg

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 9. Law Programme

  Utbildningen består av en grundnivå om sex terminer och en avancerad nivå om tre terminer, totalt 270 högskolepoäng. Grundnivån innefattar rättsvetenskapens alla centrala områden, såsom civilrätt, processrätt, straffrätt, statsrätt, förvaltningsrätt, skatterätt och internationell rätt. Kurserna läses i den bestämda ordning som anges i utbildningsplanen. Under utbildningen problematiseras ämnesfältet utifrån ett kritiskt förhållningsätt och som ett löpande stråk tränas muntlig och skriftlig förmåga (retorik). Vidare innehåller utbildningen stora inslag av internationell rätt. Du kommer tidigt i utbildningen i kontakt med processen och dess betydelse, både i form av traditionella rättegångar och förhandlingsspel. Utrymme ges för frågor som exempelvis yrkesetik och förhållandet mellan skrivna rättsregler och moraliska föreställningar.Syftet med utbildningen är vidare att du som student ska behärska den juridiska metod som utgör grunden i allt juridiskt arbete. Du tränas således i att analysera och lösa juridiska problem, men även i att förstå juristens olika roller och ansvar. Efter grundnivån kan du ansöka om en kandidatexamen i rättsvetenskap då de tre första åren fungerar som en sammanhållen juridisk utbildning. Därför avslutas grundnivån med ett självständigt juridiskt arbete om 15 högskolepoäng. Den avancerade innefattar fördjupade juridiska studier inom ett eller flera särskilda rättsområden. Ämnet samarbetar kring studentutbyten med ett stort antal utländska universitet och du uppmuntras att delta i utbytet ...

  Provider NameÖrebro University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 10. Law Programme

  Vid Uppsala universitet bygger juristutbildningen på problemorienterad inlärningsmodell med omfattande studentaktivitet. Modellen bygger på kritiskt tänkande, problemlösning och samarbete i mindre grupper. Den är uppskattad av både studenter och arbetsgivare. Dina lärare fungerar som handledare i problemlösningen. Juridiken spänner över ett brett fält. Några viktiga delämnen är civilrätt, straffrätt, processrätt, förvaltningsrätt, konstitutionell rätt, miljörätt, folkrätt och EU-rätt. Juristprogrammet är indelat i en grundnivå som är gemensam för alla samt en avancerad nivå. Målet med grundnivån är att du ska få en överblick över rättssystemet och få teoretiska redskap. På avancerad nivå läser du valfria fördjupningskurser och projektorienterade kurser baserade på olika teman. Du skriver också en examensuppsats. I samband med uppsatsen kan du göra praktik i cirka två månader i Sverige eller utomlands. Många av våra studenter väljer dessutom att läsa en eller flera terminer vid ett utländskt universitet. Programmet leder till en juristexamen. Karriär: Advokat, domare, åklagare, kronofogde, polischef eller utredare. Det är några karriärmöjligheter, bland många, när du har erhållit din juristexamen. Du får även en bra grund om du vill ägna dig åt andra yrken inom privat eller offentlig sektor. Metoden att strukturera och analysera ett material och att lösa problem har du nytta av också utanför den juridiska sfären. Ort: UppsalaStarttermin: höst och vår ...

  Provider NameUppsala University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden

Pages