• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 131 items
 1. Tanssinopettaja (AMK)

  Ammattiopinnoissa opiskelija kehittää tanssitaitoaan eri tanssilajeissa. Pedagogista osaamista kehitetään sekä yleisen pedagogiikan, tanssipedagogiikan että metodiikan näkökulmista. Harjoittelua toteutetaan aidoissa työelämän ympäristöissä, joissa toimiessaan opiskelija rakentaa verkostoa työelämää varten. Taiteellis-pedagogisissa projektiopinnoissa voidaan toimia tanssijoina, koreografeina tai taiteellisten teosten tekemiseen liittyvissä muissa tehtävissä. Yrittäjyyteen ja työelämään liittyvät opinnot kehittävät työelämäosaamista alan ammattilaisena ja kehittäjänä. Opiskelija laajentaa tanssintuntemustaan osana kulttuuria ja yhteiskuntaa. Tanssin ja hyvinvoinnin teemoja käsitellään opinnoissa sekä oppijan että opettajan näkökulmasta. ...

  Provider NameOulu University of Applied Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 2. Musiikkipedagogi (AMK)

  Musiikkipedagogiopiskelijat kehittävät opintojensa aikana solististen valmiuksien lisäksi mm. kamarimusiikki-, orkesterisoitto- ja/tai ensemble-osaamistaan, musiikin hahmotustaitojaan sekä musiikkiteknologian osaamistaan. Solistisia valmiuksiaan opiskelija voi kehittää opintojen aikana keskittyen yhteen instrumenttiin tai vaihtoehtoisesti kahden eri instrumentin yhdistelmään. Opintojensa aikana opiskelijasta kehittyy luova, muutoskykyinen musiikin monipuolinen ammattilainen, jolla on valmiudet toimia itsenäisesti musiikin saralla. Tutkinto antaa opiskelijalle itsenäisen taiteellisen näkemyksen muodostamiseen tarvittavat instrumenttitaidot ja kattavan musiikillisen yleissivistyksen. Opiskelija saa valmiuden kehittää sekä työyhteisöä että itseään muusikkona ja pedagogina. Hän osaa hyödyntää kansainvälisyyttä ja sen luomia mahdollisuuksia työssään musiikin alalla. Opiskelija saa valmiudet jatko-opintoihin ja yrittäjyyteen. Musiikkipedagogin tutkintoon sisältyvät 60 opintopisteen laajuiset pedagogiset opinnot työelämäläheisine harjoitteluineen. ...

  Provider NameOulu University of Applied Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 3. Pedagogik (allmän och vuxenpedagogik) (svenskspråkig), pedagogie magister (2 år)

  I studierna i huvudämnet ingår fördjupade studier som omfattar 90 studiepoäng. De består av gemensamma studier och valfria substansstudier, studier i forskningsmetoder, en pro gradu -avhandling och praktik. Studier som ger djupgående kunskaper och färdigheter inom det pedagogiska området är kärnan i pedagogie kandidat- och magisterexamen, men det valfria biämnet och de valfria studierna utgör också en viktig del i varje enskild examen. ...

  Provider NameUniversity of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 4. Kotitalousopettaja, kasvatustieteen maisteri (2 v)

  Opiskelussa yhdistyvät oppiaineen hallinta sekä opettamiseen liittyvät taidot. Opettajankoulutuksen tavoitteena on omaa työtään tutkiva aineenopettaja. Kotitaloustieteen opintojen keskeisiä sisältöalueita ja tutkimuskohteita ovat muun muassa: ravitsemuskasvatus ja ruoanvalinta kotimainen ja kansainvälinen ruokakulttuuri kuluttaja-, perhe- ja ympäristökasvatus asuminen ja arkipäivän teknologia Kotitaloustieteen perus-, aine- ja syventävissä opinnoissa tutustutaan kotitaloustieteeseen ja -tutkimukseen, ruokakulttuuriin, ruoanvalmistukseen, ruokaan ja yhteiskuntaan eri maissa, koteihin ja perheisiin, ravitsemukseen sekä. ravitsemuskasvatukseen. Sekä kotitalousopettajan että kotitaloustieteen koulutuksiin kuuluu myös kieliopintoja, tutkimusmenetelmäopintoja, tieto- ja viestintätekniikan opintoja sekä sivuaineopintoja ja vapaasti valittavia opintoja. ...

  Provider NameUniversity of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 5. Varhaiskasvatus, kasvatustieteen maisteri (2 v)

  Koulutus rakentuu kasvatustieteen kandidaatin tutkinnolle tai muulle vähintään alemmalle korkeakoulututkinnolle (ei ammattikorkeakoulututkinto) (opiskelijan taustatutkinnosta riippuen). Opinnot koostuvat syventävistä tutkimusmenetelmäopinnoista, tutkielmaopinnoista, varhaiskasvatuksen sisältöopinnoista sekä harjoittelusta ja sivuaineopinnoista. Opintojen aikana opiskelija syventää taitojaan toimia varhaiskasvatuksen aktiivisena vaikuttajana ja asiantuntijana yhteiskunnassa sekä parantaa valmiuksiaan osallistua kansalliseen ja kansainväliseen yhteistyöhön. Lisäksi opiskelija hankkii valmiudet tieteellisiin jatko-opintoihin ja itsenäiseen tutkimustiedon tuottamiseen, soveltamiseen sekä tieteelliseen viestintään. ...

  Provider NameUniversity of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 6. Käsityönopettaja, kasvatustieteen maisteri (2 v)

  Opiskelussa yhdistyvät oppiaineen hallinta sekä opettamiseen liittyvät taidot. Opettajankoulutuksen tavoitteena on omaa työtään tutkiva aineenopettaja. Käsityötieteen opintojen keskeisiä sisältöalueita ja tutkimuskohteita ovat käsityökulttuurin eri osa-alueet: käsityöntekijät tuotteiden suunnittelu- ja valmistusprosessit sekä tuotekehitys käsityön teknologiaan sisältyviä laitteet, koneet ja työvälineet Käsityötieteen opinnot suuntautuvat tekstiili- ja vaatetusalalle. Käsityötieteen perusopinnoissa on mahdollista opiskella käsityötieteen perusteita, tekstimateriaaleja, neulontaa, virkkausta, ompeluteknologiaa ja vaatetusta. Käsityötieteen aineopinnoissa suunnataan mm. ilmaisulliseen tekstiilisuunnitteluun, värjäykseen, kankaanpainantaan, kirjontaan, pukeutumiseen sekä asumiseen ja sisustukseen. Käsityötieteen syventävissä opinnoissa keskitytään tutkivaan suunnitteluun käsityössä esim. pukeutumisen ja vaatetuksen tai asumisen ja sisustuksen alueilla. Käsityönopettajan ja käsityötieteen koulutuksessa opetus on ongelmakeskeistä, käsityöhön liittyvien ilmiöiden problematisointia ja kuvailua. Opetus perustuu tutkimukseen, joka puolestaan on tiiviissä vuorovaikutuksessa tekemisen kanssa. Sekä käsityönopettajan että käsityötieteen koulutuksiin kuuluu myös kieliopintoja, tutkimusmenetelmä- ja tutkielmaopintoja, tieto- ja viestintätekniikan opintoja sekä vapaasti valittavia opintoja ja sivuaineopintoja. ...

  Provider NameUniversity of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 7. Luokanopettaja, kasvatustieteen maisteri (2 v)

  Luokanopettajan koulutuksessa opiskelu sisältää luentoja, ryhmäopiskelua ja projekteja sekä opetusharjoittelua yliopiston harjoittelukouluissa ja kenttäkouluissa. Pääaineen opintoihin sisältyy 60 opintopisteen opettajan pedagogiset opinnot. Pääaineen lisäksi kandidaatin ja maisterin tutkintoihin sisältyy perusopetuksessa opetettavien aineiden opettamiseen liittyviä opintoja, eli ainedidaktisia opintoja. Lisäksi opintoihin sisältyy myös ohjattua opetusharjoittelua, sivuaineopintoja sekä kieli- ja viestintäopintoja. Sivuaineopintoja on mahdollisuus suorittaa omassa tiedekunnassa tai yliopiston muissa tiedekunnissa sekä muissa yliopistoissa. ...

  Provider NameUniversity of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 8. Kasvatustieteiden kandiohjelma: lastentarhanopettaja (suomenkielinen), kasvatustieteen kandidaatti (3 v)

  Lastentarhanopettajan opintosuunnassa perehdytään lapsuuteen sekä lapsen kehitykseen ja oppimiseen.  Opiskeluprosessin aikana tuetaan opiskelijan opettajuuteen kasvua, vahvan ammatti-identiteetin rakentumista ja opiskelijan kasvua elinikäiseen oppimiseen. Opinnoissa otetaan huomioon varhaiskasvatuksen lapsinäkökulma sekä varhaiskasvatuksen yhteiskunnalliset, kulttuuriset, historialliset ja filosofiset ulottuvuudet. Opiskelija perehtyy varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen tavoitteisiin, sisältöihin ja menetelmiin. Opintoihin sisältyy kasvatustieteen opintojen lisäksi ammatillisia valmiuksia antavia opintoja, ohjattua harjoittelua kenttäpäiväkodeissa sekä yleisopintoja. Koulutuksen arvoperustan muodostavat demokratia ja oikeudenmukaisuus sekä yhteiskunnallinen, kulttuurinen, koulutuksellinen tasa-arvo. Koulutuksessa noudatetaan eettisiä toimintaperiaatteita sekä painotetaan laaja-alaista monitieteellistä asiantuntijuutta. ...

  Provider NameUniversity of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 9. Kandidatprogrammet i pedagogik: klasslärare (svenskspråkig), pedagogie kandidat och magister (3 år + 2 år)

  Klasslärarstudierna består av föreläsningar, seminarier, projekt och undervisningspraktik, som utförs i partnerskolor. När du blir antagen till utbildningen får du studierätt för både kandidat- och magisterexamen. Studieinriktningen för klasslärare är ett femårigt utbildningsprogram med pedagogik som huvudämne. I huvudämnesstudierna ingår sammanlagt 60 studiepoäng pedagogiska studier för lärare. Utöver huvudämnet innehåller examen ämnesdidaktiska studier, dvs. studier med anknytning till undervisning i ämnen inom den grundläggande utbildningen. Vidare innehåller studierna handledd undervisningspraktik, biämnesstudier och studier i språk och kommunikation. Biämnesstudierna kan genomföras vid den egna fakulteten eller vid universitetets andra fakulteter, men också vid andra universitet. ...

  Provider NameUniversity of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 10. Kandidatprogrammet i pedagogik: allmän och vuxenpedagogik (svenskspråkig), pedagogie kandidat och magister (3 år + 2 år)

  I pedagogie kandidatexamen består ungefär hälften av studierna av studier som är specifika för vetenskapsområdet. I dem ingår studier i pedagogik inklusive praktiska tillämpningar, forskningsmetodik, seminarier och en kandidatavhandling. Förutom de gemensamma studierna ingår valfria substansstudier som kan väljas från tre fokusområden: fostran, samhälle och kultur; undervisning och lärande; aktivitet, förändring och innovation. I grundstudierna utvecklar du din baskunskap i allmän pedagogik och vuxenpedagogik. Studierna behandlar fostran, utbildning, lärande och utveckling samt förändring under människans hela livscykel. Ämnesstudierna syftar till att bredda studentens kunskap inom det pedagogiska området. Studenten gör sig förtrogen med pedagogikens centrala kunskapsstoff och forskningsmetoder och med de viktigaste forskningsrönen. I studierna ingår arbetspraktik. ...

  Provider NameUniversity of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland

Pages