• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Pirmsskolas izglītības skolotājs - 1. līm. prof. studijas

No translation available for Turkish. Showing the original language.

Pirmsskolas izglītības skolotājs - 1. līm. prof. studijas

Course Information

Ziemas uzņemšana 2018./19. gadā: dokumentu pieņemšana no 14.01.2019. līdz 21.01.2019.

Studiju programma nodrošina kvalificētu speciālistu sagatavošanu, radot iespēju profesionāli apgūt pirmsskolas izglītības skolotājam nepieciešamās kompetences darbam pirmsskolas izglītības iestādēs, bērnu interešu izglītības centros u.c.

Studiju programmas īstenošanā tiek izmantotas daudzveidīgas mācību metodes un formas – lekcijas un lekcijas tiešsaistē, semināri, patstāvīgie darbi, grupu darbs, individuālais darbs, projektu izstrāde, to prezentācijas, kas sekmē studentu izziņas un radošo aktivitāti, kā arī veido pedagoga darbam nepieciešamās kompetences:

- spēj atlasīt, izmantot savā pedagoģiskajā darbā atbilstošu mācību saturu un metodiskos paņēmienus, atbilstoši pirmsskolas vadlīnijām un bērna attīstības likumsakarībām;
- spēj plānot, vadīt pedagoģisko procesu, īstenojot integrētu pieeju mācību satura apguvē;
- spēj nodrošināt drošu un atbalstošu mācību vidi;spēj izvēlēties atbilstošas pētīšanas metodes pedagoģijā;
- spēj veidot emocionālu, izzinošu saskarsmi ar katru bērnu, bērnu apakšgrupu, visu grupu interešu centros, rotaļnodarbībā;
- spēj objektīvi novērtēt, savu pedagoģisko darbu.Studiju programma tiek realizēta, ievērojot nepārtrauktas pilnveides principu: definējot paredzamo izglītības rezultātu, apmierinot dažādu izglītības formu un veidu vajadzības, nodrošinot atbilstošus mācību līdzekļus un citus izziņas avotus.

Nozīmīgu vietu studiju programmā ieņem pedagoģiskās prakses, kurās tiek akcentēta topošā pirmsskolas izglītības skolotāja analītisko prasmju, personības īpašību un pedagoģisko kompetenču attīstība.

Studiju programmas beidzēji ir ieguvuši nepieciešamo akadēmisko zināšanu bāzi par pirmsskolas vecuma bērnu attīstības likumsakarībām, kā arī guvuši praktisko pieredzi. Pirmsskolas izglītības skolotāji ir pieprasīti darba tirgū un lielākā daļa speciālistu jau studiju laikā strādā savā profesijā.

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas “Pirmsskolas izglītības skolotājs” kvalifikācijas ieguvēji ir sagatavoti studijām pedagoģijas bakalaura studiju programmās.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Duration:
Duration Information: 

2,5 gadi

Access requirements: 

Vidējā izglītība, CE - latviešu valoda, svešvaloda (angļu, vācu, franču - var aizstāt ar starptautiska testa rezultātu – informāciju skat. LU mājas lapā)

Costs: 

1500 EUR gadā (2018./19.)

Credits: 

ECTS 120

Provider Information

Provider Name: 
Latvijas Universitāte
Provider Contact Info: 

Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586
67034444
lu@lu.lv
www.lu.lv

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
Pirmsskolas izglītības skolotājs