• EQF Home Page Icon

Qualification: Electrotechnical mechanic

No translation available for Turkish. Showing the original language.

Electrotechnical mechanic

Qualification Information

ACTIVITEITEN

Basisactiviteiten

● Werkt in teamverband (I130601 Id13315-c)
- Wisselt informatie uit met collega’s en leidinggevenden
- Volgt instructies op van leidinggevenden
- Rapporteert mondeling aan leidinggevenden
- Licht de leidinggevende in bij onvoorziene omstandigheden
- Registreert verbruikte materialen en tijdsbesteding
- Werkt in teamverband

● Werkt met oog voor veiligheid, milieu, energie, kwaliteit en welzijn (co 01151)
- Houdt zich aan de regels over veiligheid, gezondheid en milieu
- Gaat zuinig om met materialen, gereedschappen, tijd en vermijdt verspilling
- Sorteert afval
- Neemt gepaste maatregelen om hinder (stof, lawaai…) en afval te beperken
- Werkt ergonomisch
- Werkt met oog voor de energieprestatie van gebouwen
- Gebruikt hef- en hijswerktuigen volgens voorschriften
- Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) volgens de specifieke voorschriften
- Richt de eigen werkplek in volgens voorschriften en/of instructies
- Slaat de eigen gereedschappen, machines en materialen op

● Werkt op hoogte volgens de veiligheidsregels (co 01152)
- Gebruikt stellingen en hoogtewerkers onder toezicht
- Plaatst en gebruikt ladders
- Gebruikt beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) aangepast aan de werkomstandigheden

● Gebruikt gepaste machines en gereedschappen (manuele, elektrische en elektropneumatische) (co 01153)
- Gebruikt gepaste machines en gereedschappen
- Controleert de staat van machines en gereedschappen voor gebruik
- Gebruikt machines en gereedschappen op een veilige en efficiënte manier
- Reinigt en controleert de machines en gereedschappen na gebruik
- Signaleert defecten aan de installateur of technicus

● Organiseert de eigen taken in functie van een dagplanning (co 01154)
- Treft voorbereidingen om de eigen opdracht optimaal uit te voeren
- Leest en begrijpt elektrische werkinstructies naar leidingtracés
- Leest en begrijpt het installatieschema en het situatieschema

● Voert voorbereidende werkzaamheden uit (co 01155)
- Gaat de concrete mogelijkheden op de werkplek na aan de hand van de werkfiche
- Leeft het werkplaatsreglement na
- Identificeert niet-standaardsituaties en meldt ze aan leidinggevenden
- Verzamelt de benodigde gereedschappen, machines en materialen voor de uit te voeren werkzaamheden
- Bakent de werkplek af en voorziet een doorgang voor bevoegden

● Zet leidingtracés uit volgens de instructie (F160201 Id16828-c)
- Leest en begrijpt werkinstructies naar leidingtracés
- Tekent de componenten af in functie van de werkinstructie
- Tekent de leidingen en kanalisaties af zodat het formaat ervan overeenkomt met het type kanalisatie en het situatieschema
- Gebruikt gepast gereedschap (waterpas, laser, pasdarm, smetkoord,…)

● Realiseert sleuven en holtes voor het leggen van leidingen (F160201 Id16828-c)
- Leest en begrijpt werkinstructies en montage-instructies
- Maakt sleuven, nissen en doorboringen in vloeren en muren door te slijpen, te kappen en te boren
- Zet leidingtracés en de plaats van toestellen uit op basis van technische plannen

● Legt buizen met draden en/of kabels voor de verschillende stroomkringen (F160201 Id16840-c)
- Bepaalt de gewenste buislengte en diameter
- Brengt buizen op maat en ontbraamt ze
- Plooit leidingen zodat de buigradius gerespecteerd wordt
- Verbindt buizen met behulp van een mof
- Zet de leidingen vast op geregelde afstand
- Bevestigt buizen bij opbouw en inbouw
- Legt ringbuis of flexbuis met draden of kabel volgens de stroomkringen
- Ontmantelt de kabels met gepast gereedschap
- Plaatst kabelwartels
- Voert de kabels in de toestellen in
- Voorziet voldoende draadreserve
- Bundelt de draden volgens de stroomkringen en labelt volgens het eendraadschema
- Houdt een logica aan in het kleurgebruik van verschillende elektrische draden, conform het AREI

● Plaatst en bevestigt dozen met aangepast materiaal, gereedschap en machines (F160201 Id16840-c)
- Plaatst inbouwdozen, horizontaal of verticaal, enkelvoudig of meervoudig
- Bevestigt inbouwdozen met metselspecie of plaaster
- Plaatst opbouwdozen
- Plaatst holle wanddozen

● Monteert en plaatst leidingen, buizen, kanalisaties, vloerdozen en verschillende soorten aansluitdozen (F160201 Id16840-c)
- Leest en begrijpt montagevoorschriften en technische tekeningen voor leidingen, buizen, kanalisaties
- Maakt of past bevestigingssteunen en hulpstukken aan (bochten, koppelplaten en verloopstukken)
- Bewerkt goot-en draagsystemen (kabelgoten, kabelladders, railkokersystemen)
- Monteert bevestigingsbeugels, goot, draagsystemen en hulpstukken
- Legt buizen in opbouw parallel naast elkaar met de geëigende hulpstukken
- Plaatst inbouwdozen, aftakdozen, vloerdozen en verdeeldozen
- Fixeert leidingen met metselspecie of plaaster

● Trekt draden en/of kabels voor verschillende stroomkringen in elektrische installaties (F160201 Id16840-c)
- Bevestigt de kabels met gepaste hulpmiddelen
- Ontmantelt de kabels met gepast gereedschap
- Plaatst kabelwartels aangepast aan de sectie van de kabel
- Voert de draden en de kabels in de toestellen in
- Voorziet voldoende draadreserve
- Nummert de kabels volgens de instructie
- Hanteert manueel kabels
- Legt en moduleert, bevestigt en verbindt vermogen- en stuurkabels in goten en buizen

● Plaatst het aardingssysteem (co 01156)
- Plaatst de aarding (aardingslus en aardelektrode)
- Plaatst de aardingsonderbreker
- Realiseert de equipotentiaalverbinding

● Legt gepantserde kabels (co 01157)
- Maakt een sleuf
- Legt unipolaire kabels
- Plaatst EXVB en XVB kabels
- Dicht de sleuf

● Monteert installaties op zeer lage spanning (telefonie, informatica, brandalarmen,…) (F160201 Id21930-c)
- Monteert stuurkabels en outlets voor telefonie, TV- en datadistributie

● Plaatst en monteert verdeelborden (F160201 Id16505-c)
- Raadpleegt technische bronnen (situatieschema)
- Plaatst een bord volgens de verkregen instructies
- Voert de voedingskabel in
- Plaatst een meterkast

● Installeert verlichtingsinstallaties (F160201 Id27596-c)
- Zet leidingtracés uit voor kabelgoten en kabels volgens de instructie
- Plaatst railsystemen voor het bevestigen van verlichtingsarmaturen in plafonds, valse plafonds en muren
- Plaatst het juiste type lampen in de armaturen

DESCRIPTORELEMENTEN

Kennis

● Basiskennis van types van bekabeling
● Basiskennis van milieuvoorschriften in functie van de eigen werkzaamheden
● Basiskennis van veiligheidsregels (PBM’s, CBM’s en signalisatie)
● Basiskennis van het AREI (Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties)
● Basiskennis van werken op hoogte
● Basiskennis van elektrische installaties
● Basiskennis van de aansluiting van hoofd- en bijkomende equipotentiale verbindingen
● Basiskennis van de bekabeling van het aardingssysteem
● Basiskennis van machines en gereedschappen
● Basiskennis van elektriciteit
● Kennis van technische voorschriften en aanbevelingen in functie van de eigen werkzaamheden
● Kennis van opvoegmethodes van sleuven
● Kennis van het gebruik van materialen, machines en gereedschappen
● kennis van elektrische verbindingen (solderen, kroonsteen,…)
● Kennis van strip-en ontmanteltechnieken

Cognitieve vaardigheden

● Het kunnen uitwisselen van informatie met collega’s en leidinggevenden
● Het kunnen opvolgen van instructies van leidinggevenden
● Het mondeling kunnen rapporteren aan leidinggevenden
● Het kunnen registreren van verbruikte materialen en tijdsbesteding
● Het zich kunnen houden aan de regels over veiligheid, gezondheid en milieu
● Het zuinig kunnen omspringen met materialen, gereedschappen, tijd en het kunnen vermijden van verspilling
● Het kunnen sorteren van afval
● Het kunnen gebruiken van hef- en hijswerktuigen volgens voorschriften
● Het kunnen gebruiken van persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) aangepast aan de werkomstandigheden
● Het kunnen inrichten van de eigen werkplek volgens voorschriften en/of instructies
● Het kunnen controleren van de staat van machines en gereedschappen voor en na gebruik
● Het kunnen treffen van voorbereidingen om de eigen opdracht optimaal uit te voeren
● Het kunnen lezen en begrijpen van het installatieschema, situatieschema, de werkinstructies, de montage-instructies
● Het kunnen nagaan van de concrete mogelijkheden op de werkplek aan de hand van de werkfiche
● Het kunnen naleven van het werkplaatsreglement
● Het kunnen verzamelen van de benodigde gereedschappen, machines en materialen voor de uit te voeren werkzaamheden
● Het kunnen aftekenen van componenten, leidingen en kanalisaties in overeenkomst met het situatieschema
● Het kunnen uitzetten van leidingtracés en plaatsen van toestellen op basis van technische plannen
● Het op maat kunnen brengen van de gewenste buislengte en diameter
● Het kunnen voorzien van voldoende draadreserve
● Het kunnen nummeren van de kabels volgens de instructie
● Het kunnen bundelen van de draden volgens de stroomkringen en labelen volgens het eendraadschema
● Het kunnen plaatsen van het juiste type lampen in de verlichtingsarmaturen

Probleemoplossende vaardigheden

● Het kunnen nemen van gepaste maatregelen om hinder (stof, lawaai…) en afval te beperken
● Het kunnen signaleren van defecten aan machines en gereedschappen aan de installateur, technicus of leidinggevende
● Het kunnen identificeren van niet-standaardsituaties of onvoorziene omstandigheden en ze melden aan leidinggevenden

Motorische vaardigheden

● Het ergonomisch kunnen werken
● Het kunnen gebruiken van gepaste machines en gereedschappen op een veilige en efficiënte manier
● Het kunnen reinigen en opslaan van de eigen gereedschappen, machines en materialen
● Het kunnen gebruiken van stellingen en hoogtewerkers onder toezicht
● Het kunnen

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
NQF Level: 
2