• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 240 items
 1. Växtbiologi för hållbar produktion- masterprogram

  Plant Biology for Sustainable Production - Master´s programme ...

  Provider NameSveriges lantbruksuniversitet

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 2. Masterprogram i forensisk vetenskap

  Masterprogrammet i forensisk vetenskap ger dig kunskap om hur biologiska och kemiska analyser används i brottsutredningar och inom många andra områden. Många av de laborationer och övningar som ingår i utbildningen har anknytning till kriminaltekniska fråge­ställningar och ny forskning, men metoderna som används är generella och används inom olika områden såsom: brottsutredningar toxikologiska analyser miljöutredningar/analyser farmaceutisk och bioteknologisk industri medicinsk genetik historiska eller forensiska DNA-analyser Masterprogrammet i forensisk vetenskap är en bred utbildning med stark forskningsanknytning. Utbildningen förbereder dig för forskarutbildning, en karriär inom forensisk vetenskap eller arbete inom andra områden. ...

  Provider NameUppsala universitet

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 3. Växtbiologi för hållbar produktion- masterprogram

  Plant Biology for Sustainable Production - Master´s programme ...

  Provider NameSveriges lantbruksuniversitet

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 4. Växtbiologi för hållbar produktion- masterprogram

  Plant Biology for Sustainable Production - Master´s programme ...

  Provider NameSveriges lantbruksuniversitet

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 5. Masterprogram i bioinformatik- Biologibakgrund

  Masterprogrammet i bioinformatik vänder sig till svenska och internationella studenter som vill inrikta sig mot det spännande tvärvetenskapliga området bioinformatik som kombinerar data, matematik och biologi. Inom en rad områden som till exempel biomedicin och evolutionsbiologi används moderna metoder som genererar stora mängder data så som DNA-, RNA- och protein-sekvenser, molekylstrukturer, genuttryck. För att göra dessa stora mängder data till användbar information och kunna dra relevanta slutsatser behövs verktyg för hantering och analys. En bioinformatiker har kompetens att både utveckla och använda sådana verktyg. Vilka kurser du läser under första året på masterprogrammet i bioinformatik beror på din kandidatutbildning. Du som har biologibakgrund läser programmering, statistik och databasteknik, medan du som har datavetenskaplig bakgrund läser molekylärbiologi och genetik. Andra året ökar valfriheten för kursval och du har möjlighet att läsa mer specialiserade kurser inom bioinformatik så som Tillämpad bioinformatik, Kunskapsbaserade system inom bioinformatik och Populationsgenetisk analys. Andra året avslutas med ett examensarbete som utförs vid företag, statligt verk, myndighet eller universitetet. Undervisningen består av föreläsningar, gruppövningar, datorlaborationer, seminarier och egna projektarbeten. Utbildningen sker i nära anslutning till aktuell forskning då lärarna är aktiva forskare med djupa specialkunskaper. Genom gästföreläsningar och programmets goda kontakter med den lokala bioteknikin ...

  Provider NameUppsala universitet

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 6. Växtbiologi för hållbar produktion- masterprogram

  Plant Biology for Sustainable Production - Master´s programme ...

  Provider NameSveriges lantbruksuniversitet

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 7. Växtbiologi för hållbar produktion- masterprogram

  Plant Biology for Sustainable Production - Master´s programme ...

  Provider NameSveriges lantbruksuniversitet

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 8. Masterprogram i biomedicin

  Masterprogrammet i biomedicin förbereder dig för arbete inom olika samhällssektorer, till exempel forskning, läkemedelsutveckling, kliniska prövningar, utredning, produktion, affärsledning eller information med anknytning till medicin och bioteknologi. Programmets tema är "Från den sjuka kroppen och den sjuka hjärnan till hur man utvecklar nya läkemedel" och fokus ligger på forskningsrelaterade frågor med koppling till akademisk forskning, kliniska prövningar och läkemedelsutveckling. Genom sitt fokus på länken mellan patofysiologi och läkemedelsutveckling, och genom att erbjuda möjligheter för att specialisera och utveckla dig inom det forskningsområde du är intresserad av, utgör programmet en utmärkt bas för framtida vetenskapligt arbete inom olika områden. Praktisk experimentell erfarenhet och en utveckling av ditt kritiska, vetenskapliga tänkande är en viktig del av det här masterprogrammet. Du kommer att komma i kontakt med många spännande forskningsprojekt under utbildningen. Utbildningens starka forskningsanknytning förbereder dig väl för att påbörja en forskarutbildning för att avlägga en doktorsexamen. Programmet är en naturlig fortsättning på kandidatprogrammet i biomedicin, men kan även läsas av studenter med bakgrund inom t ex biologi, medicin eller farmakologi. Som student på masterprogrammet i biomedicin kommer du att utveckla din kreativitet och problemlösningsförmåga genom seminarier, journal clubs och experimentella projekt. ...

  Provider NameUppsala universitet

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 9. Växtbiologi för hållbar produktion- masterprogram

  Plant Biology for Sustainable Production - Master´s programme ...

  Provider NameSveriges lantbruksuniversitet

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 10. Masterprogram i medicinsk forskning

  Är du inriktad mot forskning? På masterprogrammet i medicinsk forskning får du förutsättningar för att gå vidare med en forskarutbildning och möjlighet till välgrundade val av avhandlingsprojekt. Programmet ger en teoretisk bas, praktisk erfarenhet av två forskningsprojekt, en bred och djup kunskap om aktuell biomedicinsk forskning samt ett nätverk av kontakter med forskare. Som student följer du ett kurspaket under första året, följd av ett individuell forskningsprojekt (cirka 15 veckor) och ett masterprojekt (cirka 19 veckor) under år två. Den som läst minst 60 högskolepoäng (hp) på masternivå inom de medicinska eller biovetenskapliga områdena vid annan fakultet eller annat universitet kan ansöka om tillgodoräknade av första årets studier. En stor del av programmet består av individuell forskningspraktik genom laborativa projektarbeten som utförs i forskningsgrupper vid Uppsala universitet, ibland även vid Sveriges lantbruksuniversitet, Stockholms universitet, Karolinska institutet, biomedicinska företag eller statligt verk/myndighet. Du handleds i den laborativa verksamheten av disputerade forskare och deltar i forskargruppens övriga aktiviteter (litteraturseminarier, forskningspresentationer och gruppmöten etc) på liknande sätt som doktorander. Du väljer själv forskargrupper och projekt för dina praktikperioder. Dessutom ges teoretisk forskningsinriktad undervisning. Undervisningen sker på engelska. Programmet leder till en medicinsk masterexamen med medicinsk vetenskap som huvudområde. ...

  Provider NameUppsala universitet

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden

Pages