• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 111 items
 1. Kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien kandiohjelma, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

  Suomen ja suomalais-ugrilaisten kielten sekä Suomen kielen ja kulttuurin perusopinnot antavat tarvittavat kielen tieteellisten tutkimusmenetelmien perustaidot ja käsityksen kielentutkimuksesta tieteenalana. Saat perusteet puhutusta ja kirjoitetusta kielestä sekä eri kielten ja murteiden tilanteesta Suomessa. Opit lisäksi tarkastelemaan suomea toisena ja vieraana kielenä eri näkökulmista: monissa opetusryhmissä on suomea sekä äidinkielenä että toisena kielenä puhuvia, ja kieltä ja kielitaitoa tarkastellaan monesta suunnasta. Opinnoissa voit syventyä valitsemaasi kielentutkimuksen suuntaukseen, esimerkiksi keskustelun etenemiseen ja sujumiseen, nimistöön, sanastoon, kielen rakenteen yksityiskohtiin, tekstien tutkimukseen, kielen käyttöön ja merkitykseen yhteiskunnassa, kielen muutokseen sekä kielitaitoon ja sen arviointiin. Opit myös kehittämään kriittistä ajattelua ja kielellistä ilmaisutaitoasi, erityisesti tieteellisen kirjoittamisen taitoa. Opintosuunta antaa myös mahdollisuuden suuntautua suomalais-ugrilaisiin kieliin ja kulttuureihin, joiden kautta avautuu näkymiä toisaalta kielen historiaan ja toisaalta nyky-Venäjällä puhuttaviin suomensukuisiin vähemmistökieliin. Voit valita erikoisalaksesi myös Unkarin tai Viron kielen ja kulttuurin tai monitieteisen saamentutkimuksen. Jos valitset opinnoiksesi pohjoismaiset kielet, perehdyt ruotsin kielen historiaan, murteisiin ja slangiin - sekä Suomessa että Ruotsissa. Opit ilmaisemaan itseäsi vakuuttavasti, lukemaan kriittisesti tekstejä sekä analysoimaan erilaisia y ...

  Provider NameUniversity of Helsinki, Faculty of Arts

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 2. Kotimainen kirjallisuus, filosofian maisteri (2 v)

  Kotimaisen kirjallisuuden oppiaineessa opiskelijat syventyvät suomalaiseen kirjallisuuteen sen kaikessa moneudessa historiasta nykyisyyteen. Opinnoissa paneudutaan kirjallisuusinstituutioiden toimintaan ja kirjallisuuden merkitykseen, joka muodostuu vuorovaikutuksessa yhteiskuntaan. Opintojaksoissa kotimaiset aineistot sekä kansainväliset käsitteet ja kirjallisuuden virtaukset kohtaavat toisensa.   Maisterivaiheen opinnoissa syvennetään entisestään kirjallisuudentutkimuksen teorian, metodologian ja erityisalojen tuntemusta. Opiskelija oppii suhtautumaan kriittisesti aiempaan tieteelliseen tietoon ja tiedonhankintatapoihin samoin kuin itse tuottamaansa tietoon. Pro gradu -tutkielma antaa valmiudet tuottaa uutta tieteellistä tietoa. ...

  Provider NameUniversity of Turku, Faculty of Humanities

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 3. Kirjallisuustieteet, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

  Kotimainen kirjallisuus Kotimaisen kirjallisuuden oppiaineessa opiskelijat syventyvät suomalaiseen kirjallisuuteen sen kaikessa moneudessa historiasta nykyisyyteen. Opinnoissa paneudutaan kirjallisuusinstituutioiden toimintaan ja kirjallisuuden merkitykseen, joka muodostuu vuorovaikutuksessa yhteiskuntaan. Opintojaksoissa kotimaiset aineistot sekä kansainväliset käsitteet ja kirjallisuuden virtaukset kohtaavat toisensa.   Perusopinnot johdattavat opiskelijan suomalaiseen kaunokirjallisuuteen ja sen historiaan sekä kirjallisuudentutkimuksen keskeisiin käsitteisiin ja lähestymistapoihin. Aineopinnoissa perehdytään suomalaisen kirjallisuushistorian keskeisiin piirteisiin keskiajalta 2000-luvulle saakka sekä teoksiin, jotka ovat ilmestyneet 1800-luvulta tähän päivään asti ulottuvalla ajanjaksolla. Lisäksi kartoitetaan maailmankirjallisuuden historian pääpiirteitä ja opiskellaan kirjallisuudentutkimuksen erityisalueita. Maisterivaiheen opinnoissa syvennetään entisestään kirjallisuudentutkimuksen teorian, metodologian ja erityisalojen tuntemusta. Opiskelija oppii suhtautumaan kriittisesti aiempaan tieteelliseen tietoon ja tiedonhankintatapoihin samoin kuin itse tuottamaansa tietoon. Pro gradu -tutkielma antaa valmiudet tuottaa uutta tieteellistä tietoa. Yleinen kirjallisuustiede Yleisessä kirjallisuustieteessä opiskellaan ja tutkitaan maailmankirjallisuutta sen historiallisissa, kulttuurissa ja yhteiskunnallisissa konteksteissa. Opinnot antavat valmiudet tarkkaan tekstianalyysiin, kirjallisuuden ymmärtämiseen teoreet ...

  Provider NameUniversity of Turku, Faculty of Humanities

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 4. Kirjallisuustieteen tutkinto-ohjelma, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

  Kirjallisuustieteen tutkinto-ohjelmassa suoritetaan kirjallisuustieteen kandidaattiohjelma ja joko kertomus- ja tekstiteorian tai Suomen kirjallisuuden maisteriopinnot. Maisteriopintoihin voi hakea myös toisista tutkinto-ohjelmista. Kirjallisuustieteen tutkinto-ohjelmassa opiskelija perehtyy kirjallisuudentutkimuksen teorioihin ja menetelmiin sekä kirjallisuuden ominaispiirteisiin ja ilmiöihin. Ohjelmasta valmistuu kirjallisuuden ja tekstintutkimuksen asiantuntijoita. Koulutus tarjoaa ajantasaisen näkemyksen kirjallisuudesta osana taiteen ja kulttuurin kenttää sekä perehdyttää kirjallisten esitysmuotojen historiaan ja kirjallisuudentutkimuksen nykymetodeihin. Opinnoissa painottuvat poetiikka, kertomuksen teoria, kirjallisuushistoria sekä kirjallisuusinstituution ja kirjallisten käsitteiden muutos. Valmistuttuaan opiskelijalla on syvällinen näkemys kirjallisuustieteestä oppialana. Tekstualisoituva nyky-yhteiskunta vaatii uutta teoreettista ja historiallista käsitystä merkitysten muodostumisesta, välittymisestä ja tulkinnasta. Ohjelmasta valmistunut voi toimia tehtävissä, joissa edellytetään taitoa tarkastella systemaattisesti kulttuurissa ja yhteiskunnassa käytettyjä esittämisen tapoja. Globalisoituvassa ja medioituvassa maailmassa eri suunnista tulevilla kulttuurisilla esityksillä ja niihin kytkeytyvillä diskursseilla on yhä suurempi rooli todellisuuskäsitystemme tuottajina, identiteettityön välineinä ja maailman merkityksellistämisen malleina. Kirjallisuudentutkimus tarjoaa käsitteellisiä välineitä ja näkökulm ...

  Provider NameUniversity of Tampere, Faculty of Communication Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 5. Kirjallisuus ja suomen kieli, Kielten ja kirjallisuuden tutkinto-ohjelma, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

  Kirjallisuuden oppiaineessa käsitellään niin kotimaista kuin kansainvälistäkin kirjallisuutta. Kaunokirjallisuus nähdään esteettisenä ja kielellisenä ilmiönä, joka on sidoksissa kulttuuriseen ja yhteiskunnalliseen ympäristöönsä. Tutkittavana voivat olla niin kirjallisuuden klassikot kuin nykykirjallisuus. Kirjallisuudentutkimuksen piirissä kehitetyt analyysi- ja tulkintametodit soveltuvat myös esimerkiksi mediatekstien tarkasteluun. Koulutuksessa otetaan huomioon myös pohjoinen ulottuvuus ja Pohjois-Suomen kulttuurielämän tarpeet. Maisterivaiheen opinnoissa keskitytään oman tieteellisen ajattelun kehittämiseen. Pakollisia opintoja täydennetään vapaasti valittavilla opinnoilla, joihin voidaan sisällyttää mm. kirjallisuuden teoriaa, luovaa kirjoittamista ja työharjoittelua eri kulttuurialan tehtävissä. Suomen kielen tutkimus eli fennistiikka on akateeminen oppiaine, jossa tutustutaan suomen kielen rakenteeseen, kehitykseen ja variaatioon sekä kielen käyttöön ja viestintään. Oppiaineen tavoitteena on kouluttaa monialaisia kielen ammattilaisia erityisesti Pohjois-Suomen tarpeisiin. Suomen kielen opiskeluun kuuluu tutkimuksen tekeminen ja osallistuminen mahdollisiin projekteihin. Opintoihin liittyy myös tutustumista työelämään erilaisten harjoittelujen muodossa. ...

  Provider NameUniversity of Oulu, Faculty of Humanities

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 6. Kirjallisuudentutkimuksen maisteriohjelma, filosofian maisteri (2 v)

  Kirjallisuudentutkimuksen maisteriohjelma on ainoa monikielinen ja monikulttuurisessa toimintaympäristössä toteutuva kaunokirjallisuuden analyysiin ja tuntemukseen keskittyvä maisteriohjelma Suomessa. Kirjallisuudentutkimuksen maisteriohjelman opinnot sisältävät osioita, joissa voit kehittää kirjallisuuden tuntemustasi ja paneutua valitsemiisi kirjallisuuden tutkimusmenetelmiin ja analysointitapoihin. Opinnoissa on tekstianalyysin metodien lisäksi tärkeällä sijalla kirjallisuudenhistoriaan sekä kaunokirjallisuuteen perehtyminen. Voit erikoistua opinnoissasi yhden kielialueen kirjallisuuteen ja syventyä siten esimerkiksi kotimaisen, pohjoismaisen, angloamerikkalaisen, venäläisen, ranskalaisen tai saksalaisen kielialueen kirjallisuuteen. Opintojen aikana kirjoitat pro gradu -tutkielman omalta erityisalaltasi. Sinulla on mahdollisuus valita tutkielmasi aihe oman kiinnostuksesi kohteista. Tutkielma voi käsitellä monenlaisia aihepiirejä, olla teoreettinen tai teoslähtöinen; voit paneutua valitsemaasi teemaan, lajiin, tyylilajiin, kerronnan ja tyylin kysymyksiin, jne. Voit tutkia kertomakirjallisuutta, runoutta tai muita kirjallisuuden lajeja ja ilmenemismuotoja. Maisteriohjelmassa on mahdollista syventyä myös eri kielialueiden kirjallisuuksia vertailevaan tutkimukseen sekä käännöskirjallisuuteen. Tutkielmaa kirjoitetaan lukuvuoden kestävässä seminaarissa opettajan ohjauksella. Opiskelumuotoina ovat luennot, harjoituskurssit ja muut ryhmäopetuksen kurssit, joilla kirjoitetaan esseitä. Mahdollisuuksien mukaan tarjotaa ...

  Provider NameUniversity of Helsinki, Faculty of Arts

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 7. Kirjallisuuden kandidaattiohjelma, humanististen tieteiden kandidaatti (3 v)

  HuK-tutkinnon suorittanut• hallitsee oman alansa keskeisen tiedollisen ja taidollisen sisällön• hallitsee tiedonhankinnan menetelmiä ja osaa arvioida tietoa kriittisesti• arvostaa tieteellistä tietoa ja osaa soveltaa sitä oman alansa työtehtävissä sekä tiedostaa toimintaansa liittyvän eettisen vastuun• hallitsee keskeiset työelämässä tarvittavat yhteistyön sekä tieto- ja viestintätekniikan taidot• osaa toimia monikielisissä ja -kulttuurisissa työryhmissä ja -yhteisöissä• tunnistaa oman osaamisensa vahvuudet ja on valmis kehittämään tiedollisia ja taidollisia valmiuksiaan• tuntee oman alansa työllistymismahdollisuuksia ja omaa valmiudet maisteriopintojen suorittamiseen. ...

  Provider NameFaculty of Humanities and Social Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 8. Kirjallisuuden kandidaatti- ja maisteriohjelma, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

  Kandidaatintutkinnossa kirjallisuuden opinnot koostuvat perusopinnoista ja aineopinnoista. Perusopintojen tärkein sisältö muodostuu siitä, että tutustut kirjallisuudenhistorian päälinjoihin ja niiden edustavimpiin teoksiin. Perehdyt myös kirjallisuudentutkimuksen suuntausten pääpiirteisiin ja olennaisimpiin käsitteisiin. Opit kirjallisuustieteellisiä analyysitapoja ja pääset soveltamaan oppimaasi klassikoiden tulkintaan: laadit jo perusopinnoissa teosanalyysin. Aineopinnoissa perehdyt syvemmin kirjallisuuteen sekä kirjallisuuden teorioihin ja tutkimuksen eri suuntauksiin. Luet kirjallisuuden klassikoita eri näkökulmista - suhteessa tyylikausiin, lajeihin ja ilmaisukeinojen muutoksiin. Aineopinnoissa harjoittelet myös tieteellisen tutkimuksen tekoa, kun laadit kandidaatintutkielman. Maisterintutkinnossa kirjallisuuden opintosuunnan opinnot muodostuvat maisterintutkielmasta ja muista syventävistä opinnoista. Maisterintutkielma on maisterin tutkinnon opinnäyte, laaja tieteellinen tutkielma. Tutkielman aiheen valitset yleensä itse, mutta tutkimuskohteen ja -ongelman määrittelystä ja rajauksesta keskustelet ohjaajan kanssa. Kirjoittamisen suuntautumisvaihtoehdossa sovellat myös kirjoittajan taitoja tutkielman taiteellisessa osassa. Muiden syventävien opintojen tärkein sisältö koostuu kirjallisuustieteen ja kirjoittamisen teorioista ja menetelmistä.  Maisteriopintovaiheessa voit suorittaa myös harjoittelun, joka tarkoittaa yleensä kolmen kuukauden työssäoppimisjaksoa opintoihin ja opiskeltavaan alaan liittyvissä työt ...

  Provider NameFaculty of Humanities and Social Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 9. Kielten maisteriohjelma, filosofian maisteri (2 v)

  Kielten maisteriohjelmassa opiskelet valitsemaasi kieltä, kielialueen kulttuuria ja kirjallisuutta ja opit samalla hahmottamaan monia ihmistieteiden keskeisiä kysymyksiä kuten Mikä on kielen ja ajattelun tai kielen ja kulttuurin välinen suhde? Miten kielenkäyttö heijastaa ihmisten sosiaalista asemaa ja heidän keskinäisiä suhteitaan? Miten eettiset ja esteettiset arvot, asenteet, ideologia ja valtasuhteet heijastuvat kielenkäytössä? Miten tiedotusvälineet ja sosiaalinen media vaikuttavat kieleen ja sen käyttöön? Miten yhteiskunnan ja työelämän muutokset heijastuvat kielessä? Kielten maisteriohjelmassa totut moniin erilaisiin tapoihin oppia. Perinteisen luento-opetuksen ja kirjatenttien rinnalla keskeisellä sijalla ovat kurssit, joilla perehdyt yhdessä muiden opiskelijoiden kanssa tutkimusaineistoihin ja lähdekirjallisuuteen, teet kirjallisia ja suullisia esityksiä käsiteltävistä aiheista, opettelet pari- ja ryhmätyöskentelyn soveltamista akateemisessa ympäristössä ja harjoittelet oman ja muiden oppimisen arviointia ja palautteen antamista. Koulutusohjelman opiskelijoille tarjottavat yhteiset kurssit ja projektit ovat oivallinen tapa nähdä eri kieliin, kulttuureihin ja kommunikaatioon liittyviä kysymyksiä uudessa valossa, tunnistaa ja analysoida niiden yhtäläisyyksiä ja eroja. Olennainen osa maisterikoulutuksen sisältöä on myös tutustuminen eri tutkimusmenetelmiin ja lähestymistapoihin sekä niihin liittyviin sähköisiin aineistoihin ja tietokoneohjelmiin. Maisteriohjelman opintojen keskiössä ovat valitsemasi opint ...

  Provider NameUniversity of Helsinki, Faculty of Arts

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 10. Kielten kandiohjelma, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

  Tarjoamme sinulle monipuolista opetusta, jossa saat perustiedot kielen rakenteesta tai laajennat ja syvennät jo aikaisempia tietojasi opit soveltamaan oppimaasi tietoa käytännössä ja parannat näin suullista ja kirjallista kielitaitoasi opit pohtimaan kielten rakenteellisia eroja ja yhteneväisyyksiä tutustut kielialueesi kulttuuritaustaan ja kirjallisuuteen sekä maantieteellisen sijainnin aiheuttamaan kielelliseen vaihteluun perehdyt erilaisiin tapoihin tutkia kieltä opit tiedostamaan koulutuksesi monipuolisuuden ja tavat hyödyntää sitä työelämässä  Lisäksi opit työelämän perustaitoja: osaat hankkia tarpeellista tietoa ja suhtautua siihen kriittisesti osaat hahmottaa kokonaisuudet monipuolisesti osaat hallita ajankäyttöäsi ja laatia itsenäisen työn osaat esittää tietosi selkeästi muille Koulutus sisältää sekä pakollisia että valinnaisia luento- tai harjoituskursseja. Osa opinnoista suoritetaan kirjatentissä tai kotiesseillä. Koulutukseen sisältyy harjoitustehtäviä, ryhmätöitä ja omaa aktiivisuutta edellyttävää itsenäistä työskentelyä ja tiedonhakua. Kandiohjelman yhteiset kurssit tarjoavat perustietoa erilaisista kielen lähestymistavoista (yleinen kielitiede, kirjallisuustiede, käännöstiede, opetukseen sovellettu kielitiede jne.)  ja tutkimusmetodologiasta, ja ne auttavat oman kanditutkielman laatimisessa sekä tulevan maisteriohjelman valinnassa. Opinnot sisältävät työelämäjakson ja asiantuntijatehtäviin valmentavia jaksoja. Kandiohjelma pyrkii ohjaamaan mahdollisimman monen opiskelijan vaihto-opintoihin ulkomai ...

  Provider NameUniversity of Helsinki, Faculty of Arts

  Category: Learning Opportunities Location: Finland

Pages