• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 84 items
 1. Csecsemő és gyermekápoló

  A képesítéssel rendelkező képes: a betegellátás során alkalmazott eszközöket adekvátan alkalmazni, karbantartani az ellátást a gyermek és családja, illetve a közösség testi, lelki, szociokulturális jellemzőinek figyelembevételével végezni munkáját az ápolási folyamat elvei szerint végezni, felmérni, tervezni, végrehajtani és értékelni szakmai tevékenységeit szisztematikus, egyénre szabott ápolást, szakápolást és gondozást nyújtani, amely a beteg gyermek szükségleteinek kielégítésére irányul a sajátos nevelési igényű gyermek ellátását menedzselni segíteni a beteget és annak családját, illetve a közösséget abban, hogy elérjék az egészség lehető legmagasabb fokát és megelőzzék a betegségeket munkája során biztonságos ápolási környezetet teremteni a beteg állapotváltozásait észlelni, azokat értelmezni és a további ellátási kompetenciáról dönteni munkáját az ápolás etikai normák, az érvényes jogszabályok és minőségbiztosítási elvek alapján végezni ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. Medical Diagnostic Assistant

  A felsőoktatási szakképzés célja orvosdiagnosztikai asszisztens szakemberek képzése, akik az egészségügyi szakellátást végző csoport tagjaiként, hivatásszerűen gyakorolják munkájukat, és képesek az etikai, jogi, egészség- és biztonságvédelmi feladatok ellátására. Képesek - a minőségellenőrzési szabályokat betartva - mintavételi, minta előkészítési, analitikai, dokumentálási valamint archiválási feladatok ellátására. Képességeiket azon országban, intézményben alkalmazhatják a gyakorlatban is, ahol az alkalmazandó jogszabályok, irányelvek, protokollok ezt lehetővé teszik. Az orvosdiagnosztikai asszisztensa) tudása- Ismeri az egészségügy főbb gazdasági összefüggéseit, a humánerőforrás-gazdálkodás alapjait.- Ismeri a munkavállalói jogokat és kötelezettségeket, azokat tudja értelmezni.- Ismeri az orvosi- és egészségtudományi szakterület szakmai alap szókincsét anyanyelven és latin nyelven (orvosi latin).- Ismeri a számítógép felhasználói szintű kezelését, az alapvető számítógépes alkalmazásokat: szövegszerkesztő, táblázatkezelő, statisztikai és speciális egészségügyi programok.- Ismeri az egészségügyi dokumentáció vezetésének és kezelésének alapvető szabályait.- Ismeri az adott hálózati szolgáltatásokat.- Ismeri a személyközi kommunikáció elméleti alapjait, az alapvető beteg/kliens vezetési technikáit.- Ismeri a betegjogokkal és a betegek tájékoztatására vonatkozó eljárásokkal kapcsolatos szabályokat.- Alapvető ismeretekkel rendelkezik az egészségügyi ellátórendszer általános felépítéséről, működéséről.- Ismeri szak ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. Sürgősségi szakápoló

  A képesítéssel rendelkező képes: team-munkában dolgozni dokumentálni a beteg adatait, vizsgálati eredményeit, a kezeléseket és a gyógyszerelést kommunikálni a beteggel és hozzátartozójával elvégezni a minőségbiztosítással kapcsolatos feladatokat, a folyamatok javítását folyamatosan megfigyelni és értékelni a beteg állapotát pszichésen támogatni a beteget és hozzátartozóját, egészségnevelő tevékenységet végezni elvégezni a beteg triage besorolását és felvételét különböző check-listák használatával menedzselni a kritikus állapotú beteget felismerni az akut életveszélyes állapotokat, képes azok megfelelő szintű elhárítására felmérni és kielégíteni a sürgősségi ellátást igénylő betegek szükségleteit előkészíteni a beteget és a szükséges eszközöket diagnosztikai vizsgálatokhoz elvégezni kompetenciájának megfelelő diagnosztikai feladatokat team-munka keretében közreműködni (az orvosi utasításnak megfelelően) az akut életveszély elhárításában, a betegek osztályozásában, kezelésekben, segédkezni az orvosi beavatkozásoknál elvégezni a speciális sürgősségi szakápolói feladatokat a kritikus állapotú beteg transzportját megszervezni, kivitelezni előkészíteni, használni a sürgősségi ellátásban alkalmazott orvosi, ápolási, informatikai eszközöket, gondoskodni utánpótlásukról a betegellátás folyamatát kompetenciájának megfelelően dokumentálni közreműködni szakmai gyakorlatukat töltő ápolók oktatásában, a sürgősségi szakápolás kutatásában, fejlesztésében ...

  Awarding bodyEgészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. Ortopédiai műszerész

  A képesítéssel rendelkező képes: tevékenységi körén belül önállóan elkészíteni és javítani az érintettek egyedi, adaptív és méretsorozatos ortetikai eszközeit a méretvételi eljárástól a kiszolgált eszközök használatával kapcsolatos tanácsadásig valamennyi műveletet és feladatot önállóan és szakszerűen végrehajtani a munkájára vonatkozó munkavédelmi, tűzvédelmi és környezetvédelmi előírásokat betartani és betartatni tevékenységi körén belül önállóan elkészíteni és javítani az érintettek egyedi protetikai eszközeit társszakmákkal közösen elkészíteni és javítani az egyedi ortetikai és protetikai eszközöket szakmai ismeretei és kompetenciái alapján a minőséget ellenőrzni és a minőségbiztosítási szabályok betartásával a szakszerű ellátást biztosítania általános és szakmai felkészültsége és megszerzett kompetenciái alapján a korszerű biztonságos és etikus betegellátásban önállóan, vagy kooperatív módon részt venni ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. Pszichiátriai szakápoló és gyógyfoglalkoztató

  A képesítéssel rendelkező képes: megtervezni és kivitelezni a pszichiátriai beteg ápolását aktuális szükségleteinek megfelelően, a szakmai szabályokhoz, etikai és jogi normákhoz igazodva folyamatosan megfigyelni és értékelni a beteg állapotát, megfigyelési eredményeit dokumentálni és jelezni a kezelő orvosnak tevékenységét team munkában végezni, a team tagjaként kompetenciaszintjének megfelelően részt venni a komplex rehabilitációs folyamatban az elrendelt gyógyszeres terápiát végrehajtani, a gyógyszerek bevételét ellenőrizni és dokumentálni felismerni a pszichiátriai gyógyszerek hatásait, mellékhatásait felismerni a krízisés veszélyeztető magatartást/állapotot és megtenni a szükséges intézkedéseket a beteg mindenkori pszichés állapotához igazodva használni a kommunikáció elemeit, elősegítve ezzel a gyógyulás folyamatát pszichésen támogatni a beteget és hozzátartozóját, egészségnevelő tevékenységet végezni felismerni a konfliktushelyzeteket és elkezdeni azok feloldását részt venni a prevencióban, egészségnevelésben, önkárosító magatartásformák megelőzésében életmódbeli tanácsadást nyújtani, pszichoedukációt végezni a csoportdinamikát és a csoporttörténéseket értelmezni a foglalkoztatás-terápia tárgykörébe tartozó technikákat megtanítani és gyakoroltatni, ezáltal szokásokat kialakítani, készségeket, képességeket, kognitív működést fejleszteni ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. Műtéti szakasszisztens

  A képesítéssel rendelkező képes: zsiliprendszert működtetni, használni operatív munkaszervezési feladatokat ellátni műtéti kiírásokat és beosztást értelmezni a beteget azonosítani, a szükséges előkésztő feladatokat ellátni és/vagy irányítani ellenőrizni a beteg fektetését a műtét típusának megfelelően a beteg biztonságát a műtét előtt és alatt biztosítani használatra előkészíteni a tervezett és/vagy akut műtéti beavatkozásokhoz szükséges anyagokat, eszközöket, technikai berendezéseket egyszer használatos anyagokat, eszközöket, műszereket kezelni higiénés kézfertőtlenítést végezni sebészi bemosakodást végezni beöltözni, beöltöztetni a műtéti team (csoport) tagjait műtéti területet dezinficiálni (fertőtleníteni) steril eszközöket kezelni, használni a műtét fázisai alatt a műtét típusához és a műtét folyamatához rendelni a beavatkozáshoz szükséges anyagokat, eszközöket, műtéti beavatkozások alatt gyorsan és precízen műszerelni váratlan, veszélyt jelentő helyzetek elhárításában közreműködni eszközöket, műszereket kezelni (lézer, diatermia, operációs mikroszkóp és egyéb elektorsebészeti készülékek, endoszkóp, Rtg-képerősítő) a biztonságos munkavégzés feltételeinek figyelembevételével sterilizálásra szánt anyagokat fertőtleníteni, eszközöket, műszereket csoportosítani, sterilizálásra előkészíteni a műtő rendjéről és tisztaságáról gondoskodni a műtéttel kapcsolatos, műtéti szakasszisztensi feladatok közé tartozó dokumentációkat, nyilvántartásokat vezetni ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. Ápoló

  A képesítéssel rendelkező képes: munkáját önállóan, vagy szakmai csoportban, a jogi és etikai normák betartásával, a szakmai szabályoknak megfelelően végezni munkáját a minőségbiztosítás, minőségfejlesztés és az ápolási folyamat elvei szerint szervezni ápolási folyamat megvalósításához szükséges információkat, erőforrásokat feltárni, felhasználni a felnőtt ember/páciens és családja, illetve a közösség testi, lelki, szociokulturális jellemzőit a lehető legnagyobb mértékben beilleszteni a betegellátás menetébe a beteg felnőtt ember/páciens sajátos szükségleteit feltárni, ápolási diagnózisokat felállítani, és a prioritások alapján, tervezve végezni feladatait a beteg állapotváltozásait észlelni, azokat értelmezni és dönteni a további ellátási kompetenciáról holisztikus szemléletű, egyénre szabott ápolást és szakápolást nyújtani, a betegbiztonsági szabályok teljes körű figyelembevételével egészségnevelő tevékenységet végezni, segíteni a beteget és annak családját, illetve a közösséget az egészség lehető legmagasabb fokának elérésében, a prevenció különböző szintjein a sajátos ápolási igényű beteget kompetenciaszintjének megfelelően ellátni sürgősségi eseteket, vészhelyzeteket felismerni, szükség esetén elsősegélynyújtást végezni, illetve kompetenciájának megfelelő intézkedést hozni a betegellátás során alkalmazott eszközöket adekvátan alkalmazni, karbantartani személyiségét és szakmai tudását folyamatosan, tervszerűen, tudatosan fejleszteni ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. Légzőszervi szakápoló

  A képesítéssel rendelkező képes: speciális tüdőgyógyászati vizsgálatokban, beavatkozásokban és terápiás eljárásokban kompetenciájának megfelelően közreműködni a beteget szakszerűen megfigyelni, életveszélyes állapotokat felismerni, azok elhárítását önállóan megkezdeni szakápolást, gondozást, rehabilitációs feladatokat végezni az ápolási folyamat lépéseit szakszerűen kivitelezni, dokumentálni tájékoztatni a beteget és a hozzátartozót a tüdőgyógyászati területre vonatkozó ellátási és gondozási lehetőségekről megfelelő info-kommunikációs technikákat szakszerűen alkalmazni tevékenységeinek tervezésére és kivitelezésére ...

  Awarding bodyEgészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. Mentőápoló

  A képesítéssel rendelkező képes: a magasabb ellátási igényű betegek ellátását végezni mentés, mentési készenlét, mentési készenlétet igénylő őrzött szállítás esetén, a beteg, illetve a sérült feltalálási helyén vagy szállítása során az irányító csoport tagjaként részt venni a sürgősségi ellátás oktatásában, szervezésében, irányításában ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. Klinikai fogászati higiénikus

  A képesítéssel rendelkező képes: összefüggésében látni az ember egészségi állapotát és a szájüreg egészségét információs, kommunikációs feladatokat ellátni biztonságos munkakörülményeket kialakítani fogászati beavatkozásokhoz előkészíteni és a fogorvosi, szájsebészeti kezeléseknél, beavatkozásoknál asszisztálni hatékony egészségnevelői tevékenységet végezni fogászati betegek ápolását és gondozását végezni a munkaterület feladatait és a munkafolyamatokat szervezni alkalmazni és megtanítani a szájhigiénés eljárások formáit elvégezni a szájüreg vizsgálatát, alkalmazni a prevenciós (megelőzési) eljárásokat a higiéniai-, az etikai-, a munkaés balesetvédelmi előírásokat és szabályokat betartani önállóan elvégezni a preventív fogászati beavatkozásokat, szájhigiénés kezeléseket ambuláns és fekvőbetegeken ...

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages