• EQF Home Page Icon

Search

Search

Search results

Search found 118054 items
 1. Bolags- och obeståndsrätt + Beskattningsrätt

  Bolags- och obeståndsrätt:I det första området behandlas grundläggande associationsrättsliga principer med genomgång av regler om aktiebolag, handelsbolag, enkla bolag och kommanditbolag. Frågor om aktiebolags bildande och styrning samt hithörande frågor om kapitalanskaffning, kapitalbrist och skadestånd ägnas särskild uppmärksamhet. I det andra området studeras regler om föreningar. I ett tredje obeståndsrättsligt område behandlas betalningsinställelse, företagsrekonstruktion med ackord och konkurs. Här studeras också utsökningsrätten. Avsnittet inleds med en genomgång av grundläggande kredit/fordringsrätt och sakrätt samt med en översikt av reglerna om realsäkerheter i fast och lös egendom samt personsäkerheter. Det fjärde området i kursen behandlar olika ansvarsregler. Straffrättens förmögenhets- och skattebrott ställs i fokus. Också aktiebolagsrättens regler om likvidationsplikt, olovlig vinstutdelning och personligt betalningsansvar studeras här. Dessutom behandlas företrädaransvar för skatte- och avgiftsskulder. Beskattningsrätt:Huvudvikten av kursen är lagd på studium av betydelsefulla stadganden i den svenska skattelagstiftningen. Företagsbeskattning intar en central plats i kursen. I viss utsträckning uppmärksammas rättspraxis. Den indirekta beskattningen, sociala avgifter, internationell beskattning, taxeringsförfarandet och skattebetalningsreglerna samt skattestraffrättsliga bestämmelser behandlas översiktligt. Ett inledande avsnitt behandlar skatterättens olika begrepp och definitioner. Därefter gen ...

  Provider NameUppsala universitet

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 2. Samhällsgeografi A

  Kurspaketet ger en grundläggande introduktion till samhällsgeografi, med särskilt fokus på landskaps- och bebyggelseutveckling, befolkningsgeografi och ekonomisk geografi. ...

  Provider NameUppsala universitet

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 3. Kompletteringsutbildning för apotekare med utländsk examen

  Kurspaketet är en kompletterande utbildning till en redan befintlig utländsk apotekarexamen/avslutad utländsk apotekarutbildning. Du erhåller uppdaterade och kompletterande kunskaper i farmaceutisk vetenskap samt kunskap om och förståelse för svensk terapitradition. Du ska kunna visa de färdigheter, förmågor och förhållningssätt som krävs för att kunna utöva yrket i det svenska samhället. Den kompletterande utbildningen utgör grund för legitimation som apotekare. Kurspaketet har bunden studieordning och inga av de ingående kurserna är fristående, utan kurspaketet är en kompletterande utbildning till en redan befintlig utländsk farmaceutexamen/avslutad utländsk farmaceututbildning. I kompletteringsutbildningen för receptarier ges kursen Kompletterande farmaceutisk vetenskap II. Kompletterande farmaceutisk vetenskap I och II skiljer i nivå mellan apotekar- och receptarieutbildning. I övrigt är de ingående kurserna samma för apotekare och receptarier. ...

  Provider NameUppsala universitet

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 4. Företagsekonomi B

  Kurspaket: Finansiering, 7,5 hp + Ekonomistyrning,7,5 hp + Marknadsföring och organisation II, 15 hp. Kurserna ger en fördjupad och breddad bild av funktioner och verksamhet i företag och organisationer. ...

  Provider NameUppsala universitet

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 5. Ekonomisk historia C

  Ekonomisk historia C består av två delkurser: Teori- och metodkurs (15 hp) och Uppsatskurs (15 hp). Teori- och metodkursen syftar till att ge en bra grund för författande av kandidatuppsatsen, samt omfattar både kvalitativ och kvantitativ metod. Uppsatskursen innefattar samhällsvetenskaplig arbetsmetod och enskilt arbete med att skriva och försvara en uppsats samt opponera på en uppsats som någon annan student skrivit. ...

  Provider NameUppsala universitet

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 6. Medie- och kommunikationsvetenskap B: Journalistikstudier

  I detta kurspaket får du fördjupa dina kunskaper inom journalistikstudier. Den inledande kursen behandlar de viktigaste teorierna, diskurserna och vetenskapliga diskussionerna inom journalistikstudier. Här undersöks också roller och utmaningar för journalistik i en globaliserad och föränderlig mediemiljö. Nyhetsproduktion, nyhetsinnehåll, journalistik och samhälle samt samtida trender i nyhetsmedia är teman som studeras. Etiska och rättsliga aspekter av journalistik och undersökande journalistik behandlas också. Därefter följer en kurs i tillämpad journalistik. Här får du en introduktion till redaktionen som organisation och olika journalistiska roller och uppgifter. Du bekantar dig med metoder och tekniker för nyhetsinsamling, informationsvärdering och faktakontroll. Du får träning i de viktigaste teknikerna för journalistisk rapportering i olika genrer, format och nyhetsområden och får prova på några olika medietekniker. Kursen har ett fokus på undersökande journalistik. I den tredje kursen fördjupas dina kunskaper om verktyg och metoder för undersökning och forskning i medie- och kommunikationsvetenskap. Kurspaketet avslutas med att du tillsammans med en grupp kurskamrater genomför en mindre undersökning som presenteras som en B-uppsats inom området journalistikstudier. ...

  Provider NameUppsala universitet

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 7. Medie- och kommunikationsvetenskap B: Kommunikationsstudier

  I detta kurspaket får du fördjupa dina kunskaper inom kommunikationsstudier. Den inledande kursen behandlar organisationers kommunikation. Organisationer agerar idag i en komplex miljö och kommunikation ses ofta som ett sätt att hantera krav, förväntningar och utmaningar. Även om inte alla problem kan lösas med kommunikation spelar kommunikation en viktig och central roll såväl för individen som för organisationer och samhället i stort. Kursen ger fördjupad kunskap och förmåga att kritiskt reflektera över centrala kommunikationsteorier och organisering. Under kursens gång omsätter du dina teoretiska kunskaper i praktiska färdigheter. Du producerar strategiska dokument som exempelvis en kommunikationsplan. Praktiska färdigheter innefattar även etiska och rättsliga överväganden. I den andra kursen fördjupas dina kunskaper om verktyg och metoder för undersökning och forskning i medie- och kommunikationsvetenskap. Kurspaketet avslutas med att du tillsammans med en grupp kurskamrater genomför en mindre undersökning som presenteras som en B-uppsats inom området kommunikationsstudier. ...

  Provider NameUppsala universitet

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 8. Samhällsgeografi B

  Kurspaketet ger en grundläggande introduktion till samhällsgeografi, med särskilt fokus på politisk geografi, samhällsplanering och urbangeografi. ...

  Provider NameUppsala universitet

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 9. Medie- och kommunikationsvetenskap A

  Kurserna i detta kurspaket ger en introduktion till centrala begrepp, praktiker, utmaningar, teorier och metoder inom medie- och kommunikationsvetenskap och de tre fälten mediestudier, kommunikationsstudier och journalistikstudier. Vad är kommunikation? Hur kommunicerar vi? Hur har medierna utvecklats och vilka är dess politiska, ekonomiska, kulturella och sociala roller i samhället? Vilken roll har kommunikationen för organisationer? Vad är journalistik? Varför är journalistik viktigt för samhället? Detta är ett axplock av frågeställningar som du som student får diskutera och lära dig mer om på kursen. ...

  Provider NameUppsala universitet

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 10. Medie- och kommunikationsvetenskap B: Mediestudier

  I detta kurspaket får du fördjupa dina kunskaper inom mediestudier. Den inledande kursen behandlar medieteori om och analys av det samtida medielandskapet, med särskilt fokus på digitala och sociala medier. Här diskuteras också förhållanden mellan medier och kulturella, organisatoriska, politiska och ekonomiska förändringar i samhället. Du får en introduktion till aktuell forskning om hur medier används av olika grupper och människor för olika ändamål, och etiska och rättsliga frågor i relation till mediepraktik och handling diskuteras. Kursen avslutas ett praktiskt projekt med koppling till sociala medier som fördjupar förståelsen av förhållandet mellan teori och praktik i dagens digitala medievärld. I den andra kursen fördjupas dina kunskaper om verktyg och metoder för undersökning och forskning i medie- och kommunikationsvetenskap. Kurspaketet avslutas med att du tillsammans med en grupp kurskamrater genomför en mindre undersökning som presenteras som en B-uppsats inom området mediestudier. ...

  Provider NameUppsala universitet

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden

Pages