• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 130 items
 1. jogi szakokleveles mérnök

  A jogi szakokleveles mérnökképzés célja az alapvetően műszaki-természettudományos területen képzett szakemberek számára olyan gyakorlati megközelítésű jogi ismeretanyag átadása, amellyel azok képessé válnak a munkájuk során leggyakrabban felmerülő jogi problémák önálló megoldására, illetve a probléma jellege függvényében annak felismerésére, hogy mely szakterületen járatos jogász bevonása szükséges a probléma megoldásához.   Megszerezhető ismeretek, kompetenciák: A jogi szakokleveles mérnök ismeri a munkája során legnagyobb valószínűséggel alkalmazandó jogszabályokat, kapcsolódó jogi kérdéseket. Képes felismerni és rendszerezni azokat a legjellemzőbb jogi problémákat, amelyekkel egy mérnöki munkakörben dolgozó szakember találkozhat, illetve képessé válik arra, hogy az alapvető válaszokat megadja, illetve az intézkedéseket önállóan megtegye az adott probléma megoldása érdekében. A probléma jellegének függvényében képes a munkaszervezetében dolgozó jogtanácsos vagy az ügyvéd számára szabatos jogi fogalmak használatával megfogalmazni, közvetíteni a kérdést azzal, hogy a jogász közreműködése mellett maga is képes követni a megoldás folyamatát, illetve adott esetben a hivatalos eljárások menetét is ismeri, átlátja.   Személyes adottságok, készségek: A szakirányú továbbképzésen végzett hallgató a szakképesítés megszerzésével képessé válik a munkája során legjellemzőbben felmerülő jogi problémák felismerésére, illetve annak akár önálló megoldására, akár szakképzett jogászi segítség bevonására. Képes lesz az alkalmazan ...

  Awarding bodySzéchenyi István Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. lawyer specialised in children's rights

  Általános kompetencia:  A gyermek jogairól szóló New York-i Egyezmény elfogadása óta (1989) rohamosan elismerést nyert az a felfogás, hogy a gyermekek a jogalanyok sajátos és különösen sérülékeny csoportját képezik. Miután a jogi alapképzésben önállóan nem kerül sor gyermekjogi képzésre, a sajátos gyermekjogi nézőpont és szemlélet elsajátítása a képzés célkitűzése. A gyermeki jogok valamennyi jogterületen megjelennek, a képzés általános kompetenciaként eredményezi a gyermekjogi megközelítés alkalmazásának felismerését, a szükséges jogi megoldások megismerését.             Szakmai kompetencia:  A képzés komplex ismereteket nyújt egyes jogágak szintjére lebontva a gyermekjogi megközelítésről és megoldásokról. Elsajátításra kerül az a szemlélet, amely felismerhetővé teszi azt, hogy mikor és miként szükséges a gyermek jogainak és érdekeinek tekintetbe vétele. Széles körben válnak megismerhetővé a gyermeki jogok, azok összefüggésrendszere, a gyermeki jogoknak más emberi jogokhoz való kapcsolódása, a jogvédelem lehetőségei. Ennek jelentősége valamennyi jogterületen jelentőséggel rendelkezik, így többek között a polgári jog, családi jog, gyermekvédelem, büntetőjog, eljárásjogok, egészségügy, oktatás terén.       Tudáselemek, megszerezhető ismeretek:  A képzés a jogi alapképzésre épít, de egyúttal azzal összevetve egyértelműen többlettudást nyújt számos, a mindennapi joggyakorlatban jelentős jogterület vonatkozásában. Valamennyi oktatott jogterületen átfogó ismereteket biztosít arra nézve, hogy a gyermeki jogok hogyan ...

  Awarding bodyEötvös Loránd Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. médiajogi szakjogász

      A szakirányú továbbképzés célja olyan, a médiajog komplex kérdéseivel foglalkozó jogi szakemberek képzése, akik ismerik a médiapiac és a médiajog összefüggéseit és a felmerülő jogi problémákra adekvát gyakorlati megoldásokat képesek találni bármely, a médiapiac által érintett jogágban vagy jogterületen. Ennek érdekében a képzés a jogi alapképzés során megszerzett ismeretek elmélyítésére, azok gyakorlat- és problémaorientált feldolgozására helyezi a hangsúlyt. A képzés újdonságot kínál abban, hogy komplex elméleti és gyakorlati tudást kínál a médiajog minden területével kapcsolatban, mindezt interdiszciplináris jelleggel. A képzésben kiemelkedő helyet foglal el a médiapiacok közgazdasági szempontú elemzése és a médiaetikai ismeretek.       Kompetenciák:   Általános kompetenciák:   probléma-felismerési és probléma-megoldási képesség; a médiajog területéhez kapcsolódó anyagi és eljárási jogi kérdések és szabályozások ismerete.   Szakmai kompetenciák:   a szakiránynak megfelelő szakirodalom, jogszabályok, kapcsolódó jogterületek, más határtudományi területek elmélyült ismerete; a szakterület nemzetközi, illetve európai uniós szabályainak ismeretek; a megnevezett szakmai ismeretek és információ gyakorlati alkalmazására és hasznosítására vonatkozó képesség; az adott szakterület szakmai és határtudományi területein a változó szakmai ismeretek, jogszabályok önálló feldolgozására és alkalmazására való képesség.       Tudáselemek, megszerezhető ismeretek:   a szak szakmai törzsanyagának (irodalom és j ...

  Awarding bodyPázmány Péter Katolikus Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. n.a.

  A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik a nemzetközi és európai kereskedelmi, befektetési és beruházási jogban szerzett jártasságuknak köszönhetően multikulturális és többnyelvű közegben is képesek hatékony jogi támogatást nyújtani a befektetési jogi környezet feltérképezésében, a jogi szempontból optimális beruházási stratégia megtervezésében, beruházási partnerségek létrehozásában, a beruházások kívánt gazdasági tartalmának megfelelő jogi keretek kialakításában, illetve az esetlegesen felmerülő beruházási jogviták feloldásában. A szakmai ismeretek elsajátítása során a hallgatók felkészülnek az ismeretek önálló bővítésére, aktualizálására, kutató tevékenységre és a tudományos munkára, tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására, hasznosítására. A képzés keretében a hallgatók releváns angol szaknyelvi tudása dinamikusan fejlődik, ami a nemzetközi munkaerőpiacon is előnyt jelent. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 116. § (5) bekezdése értelmében a szakirányú továbbképzésben oklevelet szerzettek a „Legum Magister” vagy „Master of Laws” (rövidítve: LL. M.) cím használatára jogosultak.Megszerezhető ismeretek, kompetenciák:A szakon végzettek ismerik:* a tantárgyakban érintett jogviszonyokra alkalmazandó európai és nemzetközi jogforrásokat;* az Európai Unió intézményrendszerét és működését;* az európai integráció jogi és gazdasági aspektusait;* a nemzetközi magánjog és a nemzetközi gazdasági kapcsolatok jogának alapvető intézményrendszerét és gyakorlatát;* beruházási partner ...

  Awarding bodySzegedi Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. versenyjogi és versenyfelügyeleti jogi szakjogász

  Elsajátítandó kompetenciák: * jogi dokumentumok szerkesztéséhez szükséges készségek fejlesztése; * a közigazgatási döntésekkel szemben támasztott jogszabályi és bírósági gyakorlatból levezethető követelményeknek való megfelelés gyakorlati tudás átadásán keresztül; * ügyfél-tanúmeghallgatásokkal kapcsolatos gyakorlati készségek elsajátítása; * kartellek felismerhető jegyeinek gyakorlati azonosítása; * hivatali erőforrások allokációjához szükséges készség kialakítása; * az európai és magyar anyagi versenyjog alkalmazásához szükséges tudás megszerzése; * európai uniós és releváns globális versenyszabályok ismerete; * a versenyjog más területekhez (a gazdasági szabályozás, az alkotmányosság, a szellemi tulajdon, a választott bíráskodás, a magánjogi jogérvényesítés és a versenyjogilag szabályozott állam) való kapcsolásának elsajátítása; * a hatósági jogalkalmazás gyakorlati ismereteinek elsajátítása gyakorlati példákon keresztül; * a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló törvény eljárási és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvénynek kifejezetten a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) eljárási szempontjából való alkalmazásában a gyakorlati ismeretek megszerzése a bírósági peres és nemperes gyakorlatra figyelemmel; * a versenyjoggal kapcsolatos jogérvényesítés nemzetközi intézményi modelljeinek ismerete.        Tudáselemek, megszerezhető ismeretek: A szakirányú továbbképzésben résztvevők elsajátítják * a jogi dokumentumok szerkesztését; * a verse ...

  Awarding bodyKároli Gáspár Református Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. vízjogi szakjogász

  A képzés célja:A szakirányú továbbképzés célja, hogy a különböző területeken dolgozó jogászok számára biztosítsa a képzettségükhöz kapcsolódó mindazon jogi ismeretek szervezett továbbképzés formájában történő megszerzését, amelyek birtokában hatékonyabban képesek vízjogi szakemberi, vállalkozói, igazgatási és más munkaterüleken – speciális jogi szaktudást igénylő – feladataik ellátására. A képzés során elsajátítandó kompetenciák:A képzésben való részvétel képessé teszi a szakembert arra, hogy összefüggéseiben átlássa és alkalmazza a vízügyre vonatkozó nemzetközi és uniós szabályozás alapintézményeit, hazai és nemzetközi gyakorlatot, a kapcsolódó tudományos irodalmat, a szakterület legfontosabb elméleti kérdéseit.      A képzés során megszerezhető tudáselemek, ismeretek:A képzésben résztvevők az átfogó jogági ismeretek mellett elmélyült tájékozottságot szereznek a vízgazdálkodás, vízközműjog, a vízrendezés, az öntözés, a vízvédelem, a vízügyi igazgatás, a vízkárelhárítás, az azzal összefüggő természet- és környezetvédelem, valamint a vízhasználat speciális esetei (halászat és horgászat, hajózás és vízi fuvarozás) és egyéb választható tárgyak témaköréből. A képzés során elsajátított adottságok, készségek:   A vízjoggal foglalkozó jogi szakemberekkel szembeni alapvető követelmény* a kapcsolódó jogszabályi környezet megismerése;* a jogszabályok készségszintű alkalmazása;* a jogalkalmazási készség továbbfejlesztése;* a stratégiai gondolkodásmód elemeinek elsajátítása;* a szervezői és igazgatási készségek továbbfejle ...

  Awarding bodyPécsi Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. adatbiztonsági és adatvédelmi szakjogász

  A képzés célja, hogy az adatbiztonsági és adatvédelmi szakjogász átlássa az adatbiztonság és az adatvédelem, az információszabadság, illetve a köz- és magánszféra adatkezelése területén felmerülő jogi problémákat, képes legyen kialakítani megoldási javaslatokat, illetve alkalmas legyen a megfelelő jogi megoldás kiválasztására. Az adatbiztonsági és adatvédelmi szakjogász a szakterület alaposabb megismerésével alkalmassá válik a hatósági, illetve a peres és nemperes eljárások szakszerű vitele mellett az szakterület más szakembereivel, így különösen az adatvédelmi felelősökkel való együttműködésre.   Általános kompetencia: az adatbiztonság és az adatvédelem, az információszabadság, illetve a köz- és magánszféra adatkezelése területén felmerülő jogi problémák felismerése, azonosítása, a jogi helyzet rögzítése, a problémás helyzet áttekintése, elemzése, rendszerezése, illetve megoldása, megoldási alternatívák felvázolása és az érintettek képviselete.   Tudáselemek, megszerezhető ismeretek: az adatbiztonsági és adatvédelmi szakjogász képzésen végzett hallgató – a jogi alapképzésben szerzett ismeretekre alapozva – átfogó és elmélyült ismereteket szerez az adatbiztonság és az adatvédelem, az információszabadság, illetve a köz- és magánszféra adatkezelése területén, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság gyakorlatáról, az európai jogfejlődés pillanatnyi helyzetéről.   A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:  Az adatbiztonság és az adatvédelem, az információszabadság, ille ...

  Awarding bodyEötvös Loránd Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. civilisztikai szakjogász

  A képzés célja:A civilisztikai szakjogász képzés célja, hogy komplex ismereteket nyújtson a képzésben résztvevő jogászoknak a polgári jog és a köré épülő civilisztika keretében felmerülő joggyakorlat minden aspektusára nézve. A jogi karokon folyó alapképzés a civilisztika terén nem nyújt a bírói, közigazgatási, közjegyzői és ügyvédi gyakorlatra is kiterjedő jogalkalmazói ismereteket, a tágabb, a jogágak közötti összefüggések feltárása helyett inkább az egyes civilisztikai tantárgyak dogmatikai alapjainak megismertetésével foglalkozik. Ezek az ismeretek nem adnak kellő alapot arra, hogy a gazdasági és társadalmi kapcsolatokban egyre fontosabbá váló civilisztikai kérdésekben a szükséges speciális ismeretekkel felvértezve járjanak el a különböző szakterületek jogalkalmazói. Erre figyelemmel a szakirányú továbbképzés célja, hogy az alapképzést meghaladó körben és mélységben biztosítsa a gyakorló jogászok számára a civilisztika körébe tartozó alanyi és eljárási jogok elméletileg megalapozott és a jogalkalmazási gyakorlatot is feldolgozó ismeretanyagát, amelynek birtokában a jogi feladataik ellátása szakmailag hatékonyabban kivitelezhető.Mind a magánszférában, mind a közszférában ma már alapvető követelmény a hazai jogszabályanyag ismeretén túlmenően az Európai Unió joga és a széles értelemben vett nemzetközi jogot magába foglaló jogszabályanyag összefüggéseinek vizsgálata, ehhez pedig a képzésben szereplő tudományterületek alapos ismerete elkerülhetetlen. Az Európai Unió joga és a tagállami belső jogrendszerek, vala ...

  Awarding bodyPécsi Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. fiatalkorúak ügyeinek szakjogásza

  A szakirányú továbbképzés célja* a gyermekvédelem komplex szemléletének kialakítása;* a jogalkalmazás területén működő jogászok a különleges szakértelmet igénylő gyermek- és fiatalkorúak ügyeiben képesek legyenek multidiszciplináris szemlélettel, a gyermekek mindenek felett álló érdekeinek szem előtt tartásával a számukra legmegfelelőbb eredményt biztosítani különböző eljárásokban. Kompetenciák:Általános kompetenciák többek között:* probléma-felismerési és probléma-megoldási képesség;* tárgyalási és kommunikációs képesség;* konfliktuskezelési képesség;* rendszerező és áttekintési képesség.      Szakmai kompetenciák többek között:* a szakiránynak megfelelő szakirodalom, szakmai jogszabályok, kapcsolódó jogterületek, más határtudományi területek elmélyült ismerete;* a megnevezett szakmai ismeretek és információk gyakorlati alkalmazására és hasznosítására vonatkozó képesség;* az adott szakterület szakmai és határtudományi, illetve társadalomtudományi területein a változó szakmai ismeretek, jogszabályok önálló feldolgozására és alkalmazására való képesség.      Tudáselemek, megszerezhető ismeretek:* mindazon hatósági eljárások anyagi és eljárásjogi szabályrendszerének elmélyült ismerete, amelyekkel a gyermek valamilyen eljárási pozícióban kapcsolatba kerülhet;* releváns nemzetközi dokumentumok megismerése;* gyermekvédelmi rendszer elmélete és gyakorlata;* gyermekpszichológia és áldozatvédelem – az állam és a civil szervezetek közreműködésével. A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerbe ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. nukleáris jogi szakjogász

  A képzés célja: A képzés célja olyan jogi diplomával rendelkező szakemberek képzése, akik központi közigazgatási szerveknél, szabályozó hatóságoknál kormánytisztviselőként, köztisztviselőként, más állami szerveknél közalkalmazottként, illetve gazdálkodó szervezeteknél jogtanácsosként, továbbá nemzetközi szervezetek tisztviselőjeként megalapozott elméleti és gyakorlati ismeretekkel rendelkeznek a nukleáris energia hasznosításával összefüggő jogi kérdésekről, és ennek következtében képesek a szakmai feladatok minél magasabb szintű ellátására.   A szakjogászok képzését mindenekelőtt az indokolja, hogy a nukleáris területre nézve több jogágon átívelő speciális belső jogi és nemzetközi szabályok vannak érvényben, amelyek a graduális képzésben szerzett jogi tudást egészítik ki szakspecifikus, kifejezetten a nukleáris jogi területre jellemző – jellemzően nemzetközi standardokon, európai uniós és egyéb nemzetközi kötelezettségeken alapuló és gyorsan változó, állandóan bővülő – ismeretanyaggal.   Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek: A szak elvégzése után a nukleáris jogi szakjogász képes: a gyakorlatban felismerni és megvalósítani azon jogalkotási feladatokat, amely a nukleáris létesítmények építése, üzembe helyezése és működtetése céljából alapvető fontossággal bírnak; felismerni, a szükséges mértékben értelmezni és a jogalkotói, illetve jogalkalmazói munka keretében alkalmazni azokat a műszaki megoldásokat, illetve fizikai összefüggéseket, amelyek a nukleáris létesítményekhez, illetve az ...

  Awarding bodySzéchenyi István Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages