• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 99 items
 1. Doctoral Programme of Communication, Media and Theatre (4 yrs)

  The Doctoral Programme of Communication, Media and Theatre trains specialists, experts and researchers in mass communication and journalism, music studies, speech communication, theatre and drama research as well as theatre work. The fields are connected by the research of reality and constructing performances of said reality, a social aspect, the public nature of the professions and a concrete dimension of skill. The goal of the education is to link theoretical ambition and practice-based research with each other in new ways and to strive for creating dialogues between the different subjects of the Faculty. The postgraduate education is implemented in interaction with basic research and research activities. After completing the doctoral studies, the students can act as an expert with the ability to reform practices in their own field both in the University and elsewhere in working life. More information: http://www.uta.fi/cmt/en/doctoralstudies/index.html ...

  Provider NameUniversity of Tampere, Faculty of Communication Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 2. Filosofian tutkinto-ohjelma, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

  Filosofiassa tarkastellaan yleisesti ja teoreettisesti ihmistä ja maailmaa koskevia ongelmia, kuten olemassaolon, tiedon, oikeudenmukaisuuden ja hyvän elämän kysymyksiä. Nämä kysymykset askarruttavat kaikkia ihmisiä, myös arkielämässä. Yliopistollisena oppiaineena filosofia on kuitenkin systemaattisempaa ja pyrkii muotoilemaan ja perustelemaan väitteet, käsitykset ja näkökulmat mahdollisimman tarkasti. Filosofia jaetaan usein teoreettiseen ja käytännölliseen filosofiaan. Teoreettisessa filosofiassa tarkastellaan todellisuuden, tiedon ja pätevän päättelyn ongelmia, kun taas käytännöllisessä filosofiassa paneudutaan ihmisen toimintaa, kulttuuria ja ihmisyhteisöjä koskeviin kysymyksiin. Useat keskeiset filosofiset kysymykset kuitenkin sisältävät sekä teoreettisen että käytännöllisen filosofian ulottuvuuden. Tämän vuoksi opiskelija perehdytetään opinnoissa laaja-alaisesti koko tieteenalan kenttään. Filosofian perinteisiä pääalueita ovat metafysiikka, logiikka, tietoteoria, etiikka ja yhteiskuntafilosofia, joihin kaikkiin perehtyminen kuuluu filosofian opintoihin. Filosofiassa alan perinteen merkitys on suureempi kuin muissa tieteissä. Siksi filosofianhistoriallinen näkökulma ja filosofian historian tutkimus ovat keskeisiä myös alan tutkimuksessa. Vaikka filosofia muodostaa oman, muista tieteistä erottuvan tutkimusalueensa, se on kuitenkin monin tavoin yhteydessä erityistieteisiin. Tieteenfilosofia tutkii tieteiden perusteita, keskeisiä käsitteitä, menetelmiä ja teorioita sekä tieteellistä ajattelua. Yhteiskuntafilo ...

  Provider NameUniversity of Tampere, Faculty of Social Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 3. Historian tutkinto-ohjelma, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

  Tutkinto-ohjelman opetus ulottuu antiikin historiasta lähihistoriaan ja on rakentunut temaattisesti. Opetuksessa korostuu yhteiskuntahistoriallinen näkökulma. Se tarkoittaa erityisesti historiallisten ilmiöiden pitkän aikavälin tarkastelua sekä vertailevaa ja käsitteellistä tutkimusta, joka korostaa historiantutkimuksen yhteiskunnallista relevanssia ja kriittisyyttä suhteessa omaan aikaansa. Maailman muuttaminen edellyttää maailman ymmärtämistä. Historiantutkimuksen harjoittelu on keskeinen historiallisen ajattelun oppimisen tapa. Opetus alkaa perehtymisellä historiantutkimuksen ja -kirjoituksen käsitemaailmaan ja jatkuu tieteellisellä harjoittelulla eli menetelmäopinnoilla ja niiden soveltamisella. Opintojen edetessä käsitys historiasta muuttuu yhä monipuolisemmaksi. Samalla opiskelija saa välineitä oman maailmankuvansa hahmottamiseen ja ottaa yhä enemmän itse vastuuta opinnoistaan. Tutkimuksen tekoa harjoitellaan erityisesti praktikum-, kandidaattiseminaari- ja graduseminaariopetuksessa. Tutkimuksen harjoittelu huipentuu pro gradu –tutkielman laatimiseen. ...

  Provider NameUniversity of Tampere, Faculty of Social Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 4. Filosofian maisterikoulutus, filosofian maisteri (2 v)

  Filosofiassa tarkastellaan yleisesti ja teoreettisesti ihmistä ja maailmaa koskevia ongelmia, kuten olemassaolon, tiedon, oikeudenmukaisuuden ja hyvän elämän kysymyksiä. Nämä kysymykset askarruttavat kaikkia ihmisiä, myös arkielämässä. Yliopistollisena oppiaineena filosofia on kuitenkin systemaattisempaa ja pyrkii muotoilemaan ja perustelemaan väitteet, käsitykset ja näkökulmat mahdollisimman tarkasti. Filosofia jaetaan usein teoreettiseen ja käytännölliseen filosofiaan. Teoreettisessa filosofiassa tarkastellaan todellisuuden, tiedon ja pätevän päättelyn ongelmia, kun taas käytännöllisessä filosofiassa paneudutaan ihmisen toimintaa, kulttuuria ja ihmisyhteisöjä koskeviin kysymyksiin. Useat keskeiset filosofiset kysymykset kuitenkin sisältävät sekä teoreettisen että käytännöllisen filosofian ulottuvuuden. Tämän vuoksi opiskelija perehdytetään opinnoissa laaja-alaisesti koko tieteenalan kenttään. Filosofian perinteisiä pääalueita ovat metafysiikka, logiikka, tietoteoria, etiikka ja yhteiskuntafilosofia, joihin kaikkiin perehtyminen kuuluu filosofian opintoihin. Filosofiassa alan perinteen merkitys on suureempi kuin muissa tieteissä. Siksi filosofianhistoriallinen näkökulma ja filosofian historian tutkimus ovat keskeisiä myös alan tutkimuksessa. Vaikka filosofia muodostaa oman, muista tieteistä erottuvan tutkimusalueensa, se on kuitenkin monin tavoin yhteydessä erityistieteisiin. Tieteenfilosofia tutkii tieteiden perusteita, keskeisiä käsitteitä, menetelmiä ja teorioita sekä tieteellistä ajattelua. Yhteiskuntafilo ...

  Provider NameUniversity of Tampere, Faculty of Social Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 5. Historian maisterikoulutus, filosofian maisteri (2 v)

  Tutkinto-ohjelman opetus ulottuu antiikin historiasta lähihistoriaan ja on rakentunut temaattisesti. Opetuksessa korostuu yhteiskuntahistoriallinen näkökulma. Se tarkoittaa erityisesti historiallisten ilmiöiden pitkän aikavälin tarkastelua sekä vertailevaa ja käsitteellistä tutkimusta, joka korostaa historiantutkimuksen yhteiskunnallista relevanssia ja kriittisyyttä suhteessa omaan aikaansa. Maailman muuttaminen edellyttää maailman ymmärtämistä. Historiantutkimuksen harjoittelu on keskeinen historiallisen ajattelun oppimisen tapa. Opetus alkaa perehtymisellä historiantutkimuksen ja -kirjoituksen käsitemaailmaan ja jatkuu tieteellisellä harjoittelulla eli menetelmäopinnoilla ja niiden soveltamisella. Opintojen edetessä käsitys historiasta muuttuu yhä monipuolisemmaksi. Samalla opiskelija saa välineitä oman maailmankuvansa hahmottamiseen ja ottaa yhä enemmän itse vastuuta opinnoistaan. Tutkimuksen tekoa harjoitellaan erityisesti praktikum-, kandidaattiseminaari- ja graduseminaariopetuksessa. Tutkimuksen harjoittelu huipentuu pro gradu –tutkielman laatimiseen. ...

  Provider NameUniversity of Tampere, Faculty of Social Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 6. Doctoral Programme in History (4 yrs)

  The aim of the Doctoral Programme in History is to produce researchers who are qualified to analyse social and cultural phenomena in a historical context. In particular, this means understanding historical change – in other words, comparing historical phenomena in terms of time, location and concepts. Critical historical knowledge is a key to understanding the contemporary world and the world of the future. A doctoral degree in history gives the graduate the skills to work as a researcher and in various duties in administration, education and the civic society, where most of the University’s graduates are employed. The research subjects of history students are broad and manifold, but they tend to concentrate in the strong fields of the discipline: the history of modernisation and the civic society, international interaction, and the history of everyday life in Finland and early Europe. The doctoral programme has a unique profile focused on social history and emphasising temporal and regional comparison, as well as stressing methodological and theoretical knowledge. Learn more: http://www.uta.fi/yky/en/doctoralstudies/curricula/history.html ...

  Provider NameUniversity of Tampere, Faculty of Social Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 7. Doctoral Programme in Philosophy (4 yrs)

  The aim of the Doctoral Programme in Philosophy is to thoroughly familiarise students with Philosophy, in particular with the subject of their independent dissertation, which also gives them experience in conducting research in their field. At the University of Tampere, the current fields of expertise are the research of human reason (including knowledge, mind and language), social philosophy, metaphysics (including social ontology) as well as history of philosophy from early modern and modern philosophy till twentieth century traditions. The discipline of Philosophy at the University of Tampere aims to encourage interaction between various approaches (analytic, continental, pragmatistic). Dissertations are written in various fields of philosophy – such as epistemology, logic, philosophy of language and literature, philosophy of mind, philosophical psychology, metaphysics and social philosophy. Creating national and international networks and making use of them in research practices is an important part of the postdoctoral education in philosophy. The doctoral programme in Philosophy – which has close national and international connections – ensures that its graduates are equipped with sufficient general working life skills and that they can work in co-operation with other disciplines as well as are capable of conducting high-quality research in philosophy and providing instruction on the basis of their research. Graduates from this programme are employed in research, teaching, public relations and the publishi ...

  Provider NameUniversity of Tampere, Faculty of Social Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 8. Ortodoksinen teologia, opetusala, teologian kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)

  Tutkinnot koostuvat teologisista perus-, aine- ja syventävistä opinnoista, klassisista ja liturgisista kielistä, yleis- ja kieliopinnoista sekä vapaasti valittavista opinnoista. Opetusalan suuntautumisvaihtoehdossa opiskellaan myös opettajan pedagogisia opintoja ja toisen opetettavan aineen opintoja. Opetusalan suuntautumisvaihtoehto antaa kelpoisuuden toimia kahden aineen opettajana kaikilla perusopetuksen luokka-asteilla ja lukiossa sekä ammatillisissa oppilaitoksissa ja aikuiskoulutuksessa. Toinen opetettavista aineista on ortodoksinen uskonto. ...

  Provider NameUniversity of Eastern Finland, Philosophical Faculty, Joensuu campus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 9. Kulttuurintutkimus, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

  Kulttuuritieteiden ainetarjonta hakee vertaistaan. Voit rakentaa opinnot kiinnostuksesi ja ammattitoiveittesi mukaisesti. Ennakkoluulottomuus kannattaa. Pää- ja sivuaineina voit opiskella kirjallisuutta, perinteentutkimusta, kulttuuriantropologiaa, musiikkitiedettä, sukupuolentutkimusta, taiteensosiologiaa sekä mediakulttuuria ja viestintää. Voit liittää opintoihisi myös muita aineita ja monitieteisiä opintoja vaikka yli tiedekuntarajojen. Opiskelussa on vaihtelua: luentojen ja seminaarien lisäksi opintoihin kuuluu kenttätöitä ja harjoittelua. Opiskelijoidemme on helppo hakeutua opiskelijavaihtoon ulkomaille. Opiskelijajärjestöt tarjoavat kurssien suorittamisen vastapainoksi hauskaa toimintaa, josta kukaan ei jää ulkopuoliseksi. ...

  Provider NameUniversity of Eastern Finland, Philosophical Faculty, Joensuu campus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 10. Läntinen teologia, kirkko ja uskonnolliset yhteisöt sekä kulttuuri, teologian kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)

  Tutkinnot koostuvat teologisista perus-, aine- ja syventävistä opinnoista, klassisista kielistä, yleis- ja kieliopinnoista sekä vapaasti valittavista opinnoista. Kirkon ja uskonnollisten yhteisöjen sekä kulttuurin suuntautumisvaihtoehdossa opiskellaan myös soveltavia opintoja. Kirkon ja uskonnollisten yhteisöjen sekä kulttuurin suuntautumisvaihtoehto täyttää Suomen evankelis-luterilaisen kirkon edellytykset hakea pappisvirkaan, mikäli opiskelija suorittaa kirkon virkaan vaadittavat soveltavat opinnot. Vaihtoehtona on suorittaa joko yhteiskunnalliset soveltavat opinnot tai sielunhoidon soveltavat opinnot. Edelliset antavat valmiuksia teologista asiantuntemusta vaativiin tehtäviin yhteiskunnassa ja uskonnollisissa yhteisöissä, jälkimmäiset valmiuksia toimia sielunhoidollista asiantuntemusta edellyttävissä tehtävissä yhteiskunnassa ja kirkossa. ...

  Provider NameUniversity of Eastern Finland, Philosophical Faculty, Joensuu campus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland

Pages