• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 238 items
 1. szexuálpszichológiai szakpszichológus

  A képzés célja: A szakirányú továbbképzés célja a pszichológusok felkészítése arra, hogy a pszichológia sajátos lehetőségeire támaszkodva segítséget tudjanak nyújtani az egyénnek vagy párnak a szexuális élet valamely területén felmerült nehézségek megjelenésekor, egyedül, más segítőkkel együttműködve vagy szakszerű továbbirányítással.    Megszerezhető ismeretek, kompetenciák: A szexuálpszichológiai szakpszichológus: – segíti az egyént vagy a párt az egészséges és kiegyensúlyozott párkapcsolati és pszichoszexuális működés elérésében és megtartásában, a problémák vagy azok súlyosbodásának megelőzésében; – ismeri a szexuális egészség alapvető elemeit, képes azonosítani a szexuális természetű elakadások hátterében vagy azok folyományaként előálló pszichés folyamatokat, és amennyiben azok saját kompetenciahatárain belül támogathatóak, segítséget nyújt a feloldásukban; – szükség esetén együttműködik más segítőkkel vagy szakszerűen továbbirányítja a kliensét; – szem előtt tartja, hogy a pszichológiai segítés feltétele, hogy a szexualitást érintő nehézség esetében a testi/fizikai okokat szakorvos már kivizsgálta és további orvosi kezelésüket nem találta indokoltnak vagy azok kiegészítését a segítő beszélgetéssel javasolta; – képes kezelni a szexuális tünetekkel kapcsolatosan a speciális segítő helyzetében előálló problémákat, a több kliens egyidejű jelenlétét, valamint jártas  az egészségpszichológiai megközelítést és ismereteket igénylő, vonatkozó jelenségek felismerésében, elkülönítésében és helyes súlyozásában;  – a ...

  Awarding bodyEötvös Loránd Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. szociális gazdasági menedzser

  A képzés célja:A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik elsajátított szakmai ismereteik és kompetenciáik révén a szociális és szolidáris gazdaság avatott ismerőiként a lisszaboni stratégiai célok megvalósításának kulcsszereplőivé válnak a foglalkoztatás, a gazdasági, szociális, területi és környezeti kohézió területén. Mivel a képzés hangsúlyozott célja, hogy a szociális gazdaság területén is nagyobb szerepet kapjon a menedzseri készségfejlesztés, a képzés a menedzsment ismeretek megalapozásához, bővítéséhez is hozzá kíván járulni egyes modultartalmaival (pl. HR-alapismeretek, stratégiai emberi erőforrás menedzsment, változás- és tudásmenedzsment, szervezetfejlesztés). Ezt egészítik ki a közösségfejlesztésre vonatkozó ismeretek, készségek. A képzés során elsajátítandó kompetenciák, megszerezhető ismeretek:A képzés sikeres teljesítése alkalmassá teszi az abban részt vevő szakembereket:* a szociális és szolidáris gazdaságról, a lokális gazdaságról szerzett ismeretek innovatív szemléletű alkalmazására a gyakorlatban;* a helyi közösségről tanultak, a közösségfejlesztés területén elsajátított készségek gyakorlati alkalmazására;* a már korábban megszerzett ismeretekre, kompetenciákra, készségekre alapozva azok fejlesztése és bővítése mellett a menedzsment technikák alkalmazására.A képzés segítséget nyújt továbbá abban, hogy:* a hallgató és a szakterület kiemelkedő tudású elméleti és gyakorlati szakemberei között az oktatás során rendszeres konzultáció alakulhasson ki;* a hallgató saját kompetenciahatárai tudato ...

  Awarding bodyPécsi Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. Expert in East Asian Studies

  A képzés célja magasan kvalifikált, széles társadalomtudományi műveltséggel rendelkező szakemberek képzése, akik képesek Kelet-Ázsia mint régió és az itt található egyes országok nemzetközi életben betöltött helyének, szerepének értelmezésére, ismerik a nemzetközi viszonyok elméleti és gyakorlati összefüggéseit. Történeti, társadalomtudományi és szakmai műveltségük birtokában képesek analitikus és szintetizáló gondolkodásra, tárgyi tudásuk alkalmassá teszi őket a gazdasági, politikai folyamatok megértésére, előrejelzésére. Magas szintű nyelvi felkészültségük lehetővé teszi számukra a források feldolgozását és elemzését. A végzett hallgatók ismerik és értik a térség fejlődési tendenciáit. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák A Kelet-Ázsia elemző a) tudása Ismeri a kelet-ázsiai államok politikai, gazdasági rendszerét. Ismeri a kelet-ázsiai államok történetét. Ismeri a kelet-ázsiai államok külkapcsolati és biztonságpolitikai rendszerét. Ismeri a kelet-ázsiai államok társadalmi problémáit. Ismeri a kelet-ázsiai államok szellemi és kulturális örökségét. Ismeri valamely kelet-ázsiai állam nyelvét. Ismeri a nemzetközi elemzések problémamegoldó technikáit. Ismeri a szakmai-etikai normákat. Ismeri a nemzetközi kapcsolatok komplex rendszerét. b) képességei Képes önálló elemző munka elvégzésére. Képes a Kelet-Ázsiára vonatkozó folyamatok megértésére, előrejelzésére és formálására. Képes gazdasági, politikai, jogi szakterületeken döntések e ...

  Awarding bodyPázmány Péter Katolikus Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. Expert in International Public Service Specialised in Policing Studies

  A képzés célja olyan szakértők képzése, akik megszerzett ismereteik birtokában képesek a nemzetközi és az európai uniós szervezeteknél, a hazai központi és helyi közigazgatásban, a külügyi, védelmi és rendvédelmi igazgatásban nemzetközi vonatkozású feladatok ellátására. 8.1. A mesterképzési szakon végzettek ismerik: - a nemzetközi közszolgálati kapcsolatok történeti, jogi és politikai vonatkozásait, - az Európai Unió politikáit, illetve közjogi és intézményi rendszerét, - a nemzetközi rendszer működésének regionális dimenzióit, - a válságkezelés nemzetközi és hazai rendszerét, - a közigazgatási, rendészeti, katonai terület alapvető nemzetközi ismeretköreit, - a magyar állam és államigazgatás nemzetközi kapcsolatrendszerét, - a magyar kül- és biztonságpolitikát, fejlődésének irányait, - a biztonsági rendszer stratégiai tervezését és elemzését, - a rendészet és rendvédelem hazai és nemzetközi összefüggéseit, - a közszolgálati rendszerek nemzetközi modelljeit, továbbá - a feladat ellátásához szükséges szaknyelvet. 8.2. A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak: - a nemzetközi, illetve európai integrációs és döntéshozatali folyamatok értelmezésére és formálására, - a közszolgálat nemzetközi kapcsolataiban döntések előkészítésére és meghozatalára, - integrált ismeretek széles körű alkalmazására a közigazgatási, rendészeti és honvédelmi komplex területeken, - a biztonságot fenyegető kihívások, veszélyek és kockázatok elemzésére és értékelésére, - a nemzetközi szervezetek és intézmények tevékenysé ...

  Awarding bodyNemzeti Közszolgálati Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. Expert in International Public Service Specialised in Security Studies

  A képzés célja olyan szakértők képzése, akik megszerzett ismereteik birtokában képesek a nemzetközi és az európai uniós szervezeteknél, a hazai központi és helyi közigazgatásban, a külügyi, védelmi és rendvédelmi igazgatásban nemzetközi vonatkozású feladatok ellátására. 8.1. A mesterképzési szakon végzettek ismerik: - a nemzetközi közszolgálati kapcsolatok történeti, jogi és politikai vonatkozásait, - az Európai Unió politikáit, illetve közjogi és intézményi rendszerét, - a nemzetközi rendszer működésének regionális dimenzióit, - a válságkezelés nemzetközi és hazai rendszerét, - a közigazgatási, rendészeti, katonai terület alapvető nemzetközi ismeretköreit, - a magyar állam és államigazgatás nemzetközi kapcsolatrendszerét, - a magyar kül- és biztonságpolitikát, fejlődésének irányait, - a biztonsági rendszer stratégiai tervezését és elemzését, - a rendészet és rendvédelem hazai és nemzetközi összefüggéseit, - a közszolgálati rendszerek nemzetközi modelljeit, továbbá - a feladat ellátásához szükséges szaknyelvet. 8.2. A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak: - a nemzetközi, illetve európai integrációs és döntéshozatali folyamatok értelmezésére és formálására, - a közszolgálat nemzetközi kapcsolataiban döntések előkészítésére és meghozatalára, - integrált ismeretek széles körű alkalmazására a közigazgatási, rendészeti és honvédelmi komplex területeken, - a biztonságot fenyegető kihívások, veszélyek és kockázatok elemzésére és értékelésére, - a nemzetközi szervezetek és intézmények tevékenysé ...

  Awarding bodyNemzeti Közszolgálati Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. krízis- és válságkommunikációs, katasztrófa- és változáskommunikációs szaktanácsadó

  A végzett hallgató a képzés során képessé válik a problémás, nehéz helyzetek tipizálására, annak szakszerű felismerésére. Elsajátítja a krízis- és válsághelyzetek szakszerű kezelését. Megismeri és gyakorolja a tipizált helyzetekben való kommunikációt, így képessé válik a hírnév védelmére, kommunikációs kompetenciája alapján a veszteségminimalizálásra. Megtanul kríziskommunikációs tervet készíteni, az áttekintett esettanulmányok és gyakorlatok alapján magabiztossá válik a krízisek kezelésében. Növeli a képességét a hatékony nyilvánosságkezelésben. A képzés során elsajátítandó kompetenciák: A krízis- és válságkommunikációs, katasztrófa- és változáskommunikációs szaktanácsadó * el tudja helyezni a krízis- és válságmenedzsment szakterületén a kommunikáció témáit és a kommunikáció lehetőségeit a menedzsment ismeretkörben;* képessé válik a környezet által hordozott kockázatos témák kijelölésére és az arra való felkészülés előkészítésére;* megkülönbözteti a problémás helyzeteket, annak tipizálását elvégzi;* a nehéz helyzetek kezelésének módszertanát elsajátítja, azokat adott esetben gyakorlottan alkalmazza;* ismeri a nagy krízisek, katasztrófák és válságok kommunikációs kezelési metódusát, így adott helyzetben azok alkalmazására is képes;* a szervezetek, közéleti és vállalati vezetők esetében képes tanácsadást nyújtani krízis-, válság-, változás- és katasztrófakommunikáció témakörben;* képessé válik felkészítő dokumentáció készítésére, amellyel növeli a szervezetek krízis- és válságkezelési képességét. A képzés során ...

  Awarding bodyBudapesti Metropolitan Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. közösségi művelődésszervező

  A képzés során elsajátítandó, kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:* helyi társadalom, településközösség fogalma;* helyi hatalom, helyi önszereződés fogalma, az önkormányzatiság elve;* az önkormányzati működés társadalmi feltételei, jogi és gazdasági alapjai;* a kulturális intézményrendszer;* a kulturális terület szabályozása;* az önkormányzati szabályozás;* a művelődés fogalma és a fogalom progresszív értelmezése;* a közösségfogalom pontos használata, a településközösség adekvát használata;* a közösségi művelődés technikái;* a szabadidő fogalma* adekvát módszertani ismeretek alkalmazása a lokális környezetben adatgyűjtés és közösségi munka céljából;* szektorok közötti együttműködés változatai, a haszonáramlás irányai; * szektorok közötti együttműködés statútumai;* szektorközi kapcsolatszervező munka lépései;* a társadalmi egyeztetés lépései;* a közösségfejlesztés, közösségszervezés szemlélete és gyakorlata, * közösségi beszélgetések, ülések, tárgyalások levezetési technikái;* az aktivizáló módszerek;* az együttműködést segítő módszerek;* a lokális kapcsolatrendszer kiépítési technikák;* a helyi nyilvánosság szervezési képességei;* öntevékeny közösségek szervezésnek készségei, civil cselekvési technikák alkalmazása;* információk gyűjtésének és továbbadásának készségei;* a létesítő okiratok formai és tartalmi jellemzői;* a civil szervezetek működésére vonatkozó fontosabb jogszabályok;* a nonprofit szektor szerződési formulái;* a stratégiai szemlélet jelentőségének ismerete a civil szervezetek irány ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. mediátor, alternatív vitarendező

  Magas szintű elméleti és gyakorlati tudás megszerzése a képzési idő alatt:* mediátorként szükséges a módszertani és kommunikációs technikák alapjainak ismerete;* a mediáció pszichológiai háttere;* a mediáció kommunikációs gyakorlata;* a mediáció jogi háttere;* a mediátor személyisége;* esetfeldolgozások.      A képzés során megszerezhető tudáselemek, ismeretek:* mediációs technikák, mediációs eljárás általánostól eltérő eljárási lehetőségek és a kapcsolódó módszerek, technikák (páros mediáció, evaluatív mediáció, sétáló mediáció);* a legfontosabb szakmediációs ágak jellegzetességei, gyakorlati módszerei (családi, szociális, oktatási, gazdasági, munkaügyi) páros, kiscsoportos, illetve nagycsoportos mediációs helyzetekben alkalmazható technikák;* resztoratív technikák;* kommunikációs technikák;* kérdezéstechnika;* társszakmák szerepe, helye a folyamatban.      A képzés során megszerezhető személyes adottságok, készségek:* kiemelkedő empatikus képesség, pszichológiai érzék;* tapintat, őszinteség;* személyes hitelesség;* magas fokú társas és kommunikációs készségek;* kitűnő szóbeli kifejező készség;* kérdezéstechnika;* lényeglátás, problémamegoldás, asszertivitás;* szakmai elhivatottság, tájékozottság.    A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:A megszerzett szakképzettség minden olyan területen alkalmazható, ahol konfliktuskezelési eljárásra van szükség, annak érdekében, hogy a vitában álló feleket segítsék a közöttük fennálló problémák, viták bírósági eljárás nélküli megoldásában ...

  Awarding bodyBudapesti Metropolitan Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. okleveles közigazgatási szakértő európai és nemzetközi közigazgatási szakirányon

  A képzés célja olyan, a közszolgálat iránt elkötelezett közigazgatási szakemberek képzése, akik elmélyült közigazgatás-tudományi ismeretek birtokában, alapos közjogi tudással felvértezve, az állam, a gazdaság és a társadalom működésének megértése mellett, a közmenedzsment különböző területein (így különösen a közszolgálati emberi erőforrás menedzsmentben) jártasságot szerezve, a közigazgatási kommunikáció szervezésének, valamint a közigazgatás nemzetközi dimenziói elméletének, változásainak és működési gyakorlatának ismeretében képesek komplex közigazgatási feladatok ellátására, szervezeti és működési problémák felismerésére és hatékony kezelésére, szakirányú területeken speciális feladatellátására. Megszerzett ismereteik birtokában alkalmasak tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására. 8.1. A mesterképzési szakon végzettek ismerik: - a közpolitikai fejlesztések hazai és nemzetközi modelljeit és megoldásait, - a közpolitikai döntési folyamatokat, a jogalkotás rendjét, - a nemzetközi jog főbb szabályait, az Európai Unió és a magyar közpolitika és közjog kapcsolatát, - a kormányzati rendszereket, - a kormányzati eszközrendszert és a hatékony közigazgatás-fejlesztés stratégiai eszköztárát, - a közszolgálat ágazati rendszereinek működési és szabályozási alapvonásait, - a gazdaságirányítás és a közigazgatás kapcsolatrendszerét, - a költségvetési jogot és az államháztartás működésének részleteit, - a közigazgatásban alkalmazott info-kommunikációs rendszerek és adatbázisok felépítését és mű ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. okleveles közigazgatási szakértő közigazgatás vezető szakirányon

  A képzés célja olyan, a közszolgálat iránt elkötelezett közigazgatási szakemberek képzése, akik elmélyült közigazgatás-tudományi ismeretek birtokában, alapos közjogi tudással felvértezve, az állam, a gazdaság és a társadalom működésének megértése mellett, a közmenedzsment különböző területein (így különösen a közszolgálati emberi erőforrás menedzsmentben) jártasságot szerezve, a közigazgatási kommunikáció szervezésének, valamint a közigazgatás nemzetközi dimenziói elméletének, változásainak és működési gyakorlatának ismeretében képesek komplex közigazgatási feladatok ellátására, szervezeti és működési problémák felismerésére és hatékony kezelésére, szakirányú területeken speciális feladatellátására. Megszerzett ismereteik birtokában alkalmasak tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására. 8.1. A mesterképzési szakon végzettek ismerik: - a közpolitikai fejlesztések hazai és nemzetközi modelljeit és megoldásait, - a közpolitikai döntési folyamatokat, a jogalkotás rendjét, - a nemzetközi jog főbb szabályait, az Európai Unió és a magyar közpolitika és közjog kapcsolatát, - a kormányzati rendszereket, - a kormányzati eszközrendszert és a hatékony közigazgatás-fejlesztés stratégiai eszköztárát, - a közszolgálat ágazati rendszereinek működési és szabályozási alapvonásait, - a gazdaságirányítás és a közigazgatás kapcsolatrendszerét, - a költségvetési jogot és az államháztartás működésének részleteit, - a közigazgatásban alkalmazott info-kommunikációs rendszerek és adatbázisok felépítését és mű ...

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages