• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 111 items
 1. Pohjoismaiset kielet, filosofian maisteri (2 v)

  Pohjoismaisten kielten oppiaine käsittää kaikki pohjoismaiset kielet eri kehityskausineen ja pohjoismaisen kielialueen kulttuuriolot laajassa merkityksessä. Opintojen painopiste on kuitenkin ruotsin kielessä. Vaikka hyvä suullinen ja kirjallinen kielitaito ovat yksi opintojen keskeisistä tavoitteista, opinnoissa korostuu kuitenkin teoreettisten tietojen saavuttaminen. Opinnoissa harjoitellaan itsenäistä tutkimustyötä, tieteellistä kirjoittamista ja tutkimusaineistojen, -metodien ja lähdekirjallisuuden käyttöä. Filosofian maisterin tutkintoa suorittaessaan opiskelija valitsee jonkin kieliaineiden opintopoluista: - kielen oppimisen ja opettamisen opintopolku - kieliasiantuntijan opintopolku - tutkijan opintopolku Kielen oppimisen ja opettamisen opintopolun tarkoituksena on kouluttaa kieliaineiden asiantuntijoita, jotka ovat erikoistuneet kielen oppimisen ja opettamisen kysymyksiin. Syventävien opintojen aikana tämän polun opiskelija saa kuvan tieteellisen ajattelun yleisistä perusteista ja niiden käytännön sovelluksista erityisesti kielen oppimisen ja opettamisen tutkimuksen alalla. Hän tutustuu myös oman erikoisalansa tutkimushistoriaan ja -näkökulmiin. Opiskelija myös ymmärtää, että alan asiantuntijaksi kasvaminen on koko työuran ajan jatkuva prosessi, johon perusvalmiudet hankitaan opintojen aikana. Opiskelija saa valmiudet oman ammatillisen kehityksensä perustan luomiseen. Kieliasiantuntijan opintopolku on tarkoitettu erityisesti niille, jotka suuntautuvat kulttuurin, viestinnän, informaatioteknologian, kaupa ...

  Provider NameUniversity of Turku, Faculty of Humanities

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 2. Ranska, filosofian maisteri (2 v)

  Ranskan maisteriopinnoissa syvennetään kieliammattilaisen työssä tarvittavia tietoja ja taitoja, kuten ammatillisia ja akateemisia viestintätaitoja äidinkielellä ja ranskaksi, kykyä analysoida kielen rakenteita, sosiokulttuurista tietoa ja kulttuurienvälisen viestinnän taitoja. Opinnot perustuvat uusimpaan tutkimustietoon kielen oppimisesta, käännösviestinnästä, teksteistä ja kielellisestä vuorovaikutuksesta. Syvennät tiedon rakentamiseen liittyviä taitojasi, kehität tieteellistä ajattelua, tiedon kriittistä arviointia, ongelmanratkaisutaitoja ja opit tuottamaan uutta tietoa. Opit laatimaan ja arvioimaan erilaisia tekstejä sekä perustelemaan omia ratkaisujasi. Saat hyvät valmiudet käyttää työelämässä tarvittavia kieliammattilaisen työkaluja ja parannat valmiuksiasi itsenäiseen työskentelyyn ja elinikäiseen oppimiseen. Opiskelumuotoina käytetään pienryhmäopetusta, luentoja, seminaariopetusta, verkko-opetusta ja itseopiskelua. Niissä harjoitellaan esiintymistaitoja, tiimityöskentelyä ja projektinhallintaa. Oppimista arvioidaan harjoituksilla, lopputöillä sekä tenteillä. ...

  Provider NameUniversity of Turku, Faculty of Humanities

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 3. Saksan kieli, filosofian maisteri (2 v)

  Saksan kielen oppiaineessa opiskellaan saksan kieltä, saksankielisten maiden kulttuuria ja kirjallisuutta sekä käännösviestintää. Saksan kielen opiskelu keskittyy neljään aihealueeseen: kielitieto ja viestintä, saksankielisen alueen kirjallisuus ja kulttuuri, tieteellisen työn valmiudet ja saksan kielen taito. Saksan kielen kandidaatin opinnot tähtäävät erinomaiseen saksan kielen tieto- ja taitotasoon sekä saksankielisten maiden kirjallisuuden, kulttuurin ja yhteiskuntaelämän hyvään tuntemukseen. Filosofian maisterin tutkintoa suorittaessaan opiskelija valitsee jonkin kieliaineiden opintopoluista: - kielen oppimisen ja opettamisen opintopolku - Deutschlandstudien-opintopolku - tutkijan opintopolku - käännösviestinnän opintopolku ...

  Provider NameUniversity of Turku, Faculty of Humanities

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 4. Suomen kieli ja suomalais-ugrilainen kielentutkimus, filosofian maisteri (2 v)

  Suomen kielen ja suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen perusopinnot ovat yhteiset kaikille oppiaineen opiskelijoille. Perusopintojen kursseilla käsitellään suomen kieliopin kysymyksiä ja erilaisten tekstien ominaisuuksia sekä tutustutaan suomen sukukieliin ja monikieliseen Suomeen. Useimmilla kursseilla opetus koostuu luennoista ja harjoituksista, joissa tietoja opetellaan soveltamaan. Opinnot johdattavat kielitieteellisen tarkastelun periaatteisiin ja konkreettisten analyysitaitojen kehittymiseen. Jo perusopinnoissa harjoitellaan työelämässä tarvittavia viestintätaitoja ja teknologian käyttöä. Aineopinnoissa syvennetään perusopinnoissa hankittuja tietoja. Suomen kielen linjalla perehdytään merkityksen muodostumiseen kielessä ja vuorovaikutuksessa, kielen alueelliseen ja tilanteiseen vaihteluun, kielen kehitykseen, kielen tekstuaalisiin ominaisuuksiin ja kielen rakenteeseen muuta kuin suomea äidinkielenään puhuvien näkökulmasta. Luentojen ja harjoitustöiden lisäksi osa opinnoista suoritetaan lukemalla kirjallisuutta. Suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen linjalla luodaan kokonaiskuvaa suomalais-ugrilaisesta kielikunnasta ja suomen kielen asemasta siinä. Opinnoissa perehdytään suomen sukukielten rakenteeseen ja historiaan sekä niiden tutkimukseen. Kieliopinnot ovat yleensä teoreettisia, joskin unkaria ja eräitä muitakin etäsukukieliä opiskellaan myös käytännön kielitaitoa silmällä pitäen. Syventävien opintojen vaiheessa opiskelijoilla on paljon valinnanvaraa. Kurssit ja opinnäytetyön aiheen voi valita oman kii ...

  Provider NameUniversity of Turku, Faculty of Humanities

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 5. Yleinen kirjallisuustiede, filosofian maisteri (2 v)

  Yleisessä kirjallisuustieteessä opiskellaan ja tutkitaan maailmankirjallisuutta sen historiallisissa, kulttuurissa ja yhteiskunnallisissa konteksteissa. Opinnot antavat valmiudet tarkkaan tekstianalyysiin, kirjallisuuden ymmärtämiseen teoreettisen ja historiallisen tiedon avulla sekä itsenäiseen tieteelliseen ajatteluun. Yleisen kirjallisuustieteen syventävien opintojen tavoitteena on laajentaa ja syventää kirjallisuushistoriallista ja teoreettista tietämystä sekä saavuttaa taso, jolla opiskelija kykenee kirjallisuuden ilmiöiden itsenäiseen tieteelliseen tarkasteluun.   ...

  Provider NameUniversity of Turku, Faculty of Humanities

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 6. Espanja, filosofian maisteri (2 v)

  Espanjan maisterin tutkinnon tavoitteena on syventää kandidaatin tutkinnossa omaksuttuja tietoja, taitoja ja valmiuksia siten, että opiskelijalla on erinomainen espanjan kielen kirjallinen ja suullinen taito, hän tuntee hyvin espanjankielisen maailman yhteiskuntia ja kulttuureita sekä espanjan nykykieltä ja sen tutkimusmenetelmiä. Maisterin tutkinnon suoritettuaan opiskelija on myös perehtynyt laajemmin tieteelliseen ajatteluun, espanjan nykykieleen ja kielitieteelliseen tutkimukseen ja hänellä on riittävät valmiudet tieteelliseen jatkokoulutukseen. Filosofian maisterin tutkintoa varten opiskelija suorittaa espanjan syventävät opinnot (SO), jolloin hän valitsee jonkin kieliaineiden opintopoluista: - kielen oppimisen ja opettamisen opintopolku - kieliasiantuntijan opintopolku - tutkijan opintopolku - käännösviestinnän opintopolku Kielen oppimisen ja opettamisen opintopolun tarkoituksena on kouluttaa kieliaineiden asiantuntijoita, jotka ovat erikoistuneet kielen oppimisen ja opettamisen kysymyksiin. Syventävien opintojen aikana tämän polun opiskelija saa kuvan tieteellisen ajattelun yleisistä perusteista ja niiden käytännön sovelluksista erityisesti kielen oppimisen ja opettamisen tutkimuksen alalla. Hän perehtyy myös oman erikoisalansa tutkimushistoriaan ja -näkökulmiin. Lisäksi opiskelija ymmärtää, että alan asiantuntijaksi kasvaminen on koko työuran ajan jatkuva prosessi, johon perusvalmiudet hankitaan opintojen aikana. Opiskelija saa valmiudet oman ammatillisen kehityksensä perustan luomiseen. Kieliasiantunti ...

  Provider NameUniversity of Turku, Faculty of Humanities

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 7. Italia, filosofian maisteri (2 v)

  Filosofian maisterin tutkintoa suorittaessaan opiskelija valitsee jonkin kieliaineiden opintopoluista: kielen oppimisen ja opettamisen opintopolku kieliasiantuntijan opintopolku tutkijan opintopolku käännösviestinnän opintopolku Kielen oppimisen ja opettamisen opintopolun tarkoituksena on kouluttaa kieliaineiden asiantuntijoita, jotka ovat erikoistuneet kielen oppimisen ja opettamisen kysymyksiin. Syventävien opintojen aikana tämän polun opiskelija saa kuvan tieteellisen ajattelun yleisistä perusteista ja niiden käytännön sovelluksista erityisesti kielen oppimisen ja opettamisen tutkimuksen alalla. Hän tutustuu myös oman erikoisalansa tutkimushistoriaan ja -näkökulmiin. Opiskelija myös ymmärtää, että alan asiantuntijaksi kasvaminen on koko työuran ajan jatkuva prosessi, johon perusvalmiudet hankitaan opintojen aikana. Opiskelija saa valmiudet oman ammatillisen kehityksensä perustan luomiseen. Kieliasiantuntijan opintopolku on tarkoitettu erityisesti niille, jotka suuntautuvat muihin kuin perinteisiin kielialan ammatteihin kulttuurin, viestinnän, informaatioteknologian, kaupan, matkailun ja hallinnon aloilla Suomessa tai ulkomailla. Pääaineen ohella sivuaineilla on suuri merkitys asiantuntijapolulla. Sivuaineina voi olla muiden tiedekuntien aineita (esimerkkeinä valtio-oppi, kansainvälinen oikeus, kauppatieteet, ympäristötiede, matkailualan opinnot, tietojenkäsittelytiede) tai humanistisia aineita (esimerkiksi jokin toinen kieliaine). Tutkijan opintopolun tarkoituksena on kouluttaa kieliaineiden tutkijoita. Tutk ...

  Provider NameUniversity of Turku, Faculty of Humanities

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 8. Kotimainen kirjallisuus, filosofian maisteri (2 v)

  Kotimaisen kirjallisuuden oppiaineessa opiskelijat syventyvät suomalaiseen kirjallisuuteen sen kaikessa moneudessa historiasta nykyisyyteen. Opinnoissa paneudutaan kirjallisuusinstituutioiden toimintaan ja kirjallisuuden merkitykseen, joka muodostuu vuorovaikutuksessa yhteiskuntaan. Opintojaksoissa kotimaiset aineistot sekä kansainväliset käsitteet ja kirjallisuuden virtaukset kohtaavat toisensa.   Maisterivaiheen opinnoissa syvennetään entisestään kirjallisuudentutkimuksen teorian, metodologian ja erityisalojen tuntemusta. Opiskelija oppii suhtautumaan kriittisesti aiempaan tieteelliseen tietoon ja tiedonhankintatapoihin samoin kuin itse tuottamaansa tietoon. Pro gradu -tutkielma antaa valmiudet tuottaa uutta tieteellistä tietoa. ...

  Provider NameUniversity of Turku, Faculty of Humanities

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 9. Kreikkalainen filologia, filosofian maisteri (2 v)

  Syventävissä opinnoissa itsenäinen työskentely korostuu. Tavoitteena on edelleen syventää kielitaitoa ja tutustua yhä vaativampaan tekstimateriaaliin sekä luentokursseilla että itsenäisesti tenttien. Keskeisenä oppisisältönä ovat tieteelliset menetelmät ja niiden soveltaminen kreikankieliseen lähdeaineistoon. Antiikintutkimus on aidosti kansainvälinen ala, ja monet opiskelijat suorittavat osia tutkinnoistaan opiskelemalla eurooppalaisissa yliopistoissa tai osallistumalla kursseille Suomen Rooman ja Ateenan tiedeinstituuteissa. ...

  Provider NameUniversity of Turku, Faculty of Humanities

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 10. Suomen ja sen sukukielten maisteriohjelma, filosofian maisteri (2 v)

  Suomen ja sen sukukielten maisteriohjelman opintojaksot poimitaan Kulttuuri ja yhteiskunta -kokonaisuutta lukuun ottamatta pääasiassa suomen kielen ja suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen oppiaineen aineopintojen ja syventävien opintojen tarjonnasta. Joitakin opintojaksoja voi valita sopimuksen mukaan myös fonetiikan oppiaineesta sekä Kieli- ja käännöstieteiden laitoksen yhteisistä opinnoista. Jokaisen opiskelijan on tutustuttava teoreettisella tasolla suomalais-ugrilaisiin kieliin, ja halutessaan opiskelijan on mahdollista perehtyä suomen kielen ohella johonkin muuhun suomalais-ugrilaiseen kieleen esimerkiksi sisällyttämällä sopimuksen mukaan viron tai unkarin opintojaksoja Fennougristiikka ja kielen teoria -sisältökokonaisuuteen. Toiseen kieleen perehtyminen ei kuitenkaan ole pakollista. ...

  Provider NameUniversity of Turku, Faculty of Humanities

  Category: Learning Opportunities Location: Finland

Pages