• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 238 items
 1. e-gazdaság szakmérnök

  A képzés célja olyan gazdasági szakemberek képzése, akik a számítástechnikai, adatfeldolgozási, internet-használati, elektronikus eljárás alkalmazói és jogi ismereteinek birtokában képesek az elektronikus ügyintézés lebonyolítására, informatikai technológiák biztos használatára, valamint az e-gazdasági életben előforduló döntések-, projektek előkészítésére, megszervezésére. Az E-gazdaság szakmérnök szakon oklevél birtokában képes: - az informatikai technológiák biztos használatára,- az e-közigazgatás területén belüli eligazodásra, - e-ügyintézésre,- az elektronikus üzleti életben előforduló döntések előkészítésére,- elemzések, jelentések, kimutatások készítésére,- önálló és csoportmunka végzésére,- szervező és menedzseri feladatok ellátására. A képzés során elsajátítható tudáselemek:- szakhoz kapcsolódó ismeretek,- szakirányú ismeretek. A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek: - elemző készség,- problémafeltáró és problémamegoldó készség,- a minőségi munkavégzés iránti igényesség,- adatrendszerezési és -feldolgozási képesség, információszerzési és -rendszerezési képesség,- az új tudományos eredmények és technológiák alkotó módon való alkalmazása,- a szakmai továbbképzés iránti igényesség. A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:- a képzettség birtokában az e-gazdaság szakmérnök szakirányú továbbképzésben oklevelet szerzett személy alkalmas vállalatok, vállalkozások gazdasági-informatikai rendszerének működtetésére, használatára,- az elektronik ...

  Awarding bodyDunaújvárosi Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. e-kereskedelmi szakközgazdász

  Az e-kereskedelem szakközgazdász szakirányú továbbképzés célja, hogy az alapképzési szakon, illetve a közgazdász szakképzésben szerzett ismeretekre és kompetenciákra alapozva a hallgatók – elméleti és módszertani szempontból korszerű gazdasági és informatikai tudás birtokában – képesek legyenek gazdálkodó szervezetek elektronikus-kereskedelmi tevékenységének elemzésére, a fejlesztési feladatok koordinálására, megoldására. A szakirányú továbbképzésen végzettek ismerik: - az e-gazdálkodás alapjait, - az adattartalom kezelésének korszerű módszereit, - az e-kereskedelemi stratégiákat, - az e-gazdálkodással kapcsolatos jogi kérdéseket, - az információt tároló adatbázisok kezelésének technikáit, - az adatelemzés hatékony módszereit és eszközeit, - az elektronikus fizetési módokat, - az adatvédelem, adatbiztonság lehetőségeit, szabványait, - a webes tartalom megjelenítésének módszereit (weblap-készítés, webes kiadványok előállítása).  A szakirányú továbbképzési szakon végzettek képesek és alkalmasak: - meghatározni a gazdálkodási egység Interneten való megjelenésének feltételeit, kritériumait, - megválasztani az e-gazdálkodás alkalmas formáját, - meghatározni az e-bolt, web-áruház optimális hardver/szoftver igényét, - megtervezni, kialakítani a biztonságos üzemeltetési környezetet, - biztosítani a tevékenység marketingjét, - elemezni, fejleszteni az e-kereskedelmi tevékenység hatékonyságát, - figyelni és követni a tevékenységgel kapcsolatos újabb informatikai megoldásokat. Személyes adottságok, készségek:- megbízhatós ...

  Awarding bodyIBS Nemzetközi Üzleti Főiskola

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. e-közigazgatási szakmérnök

    Tudás, ismeretek         A végzett ismeri:   az e-közigazgatás alapfogalmait, ismereteit és fő összefüggéseit, az e-közigazgatás működési elveit, a szervezetekben az e-közigazgatási tevékenységeket, azok összefüggéseit, a szervezetek e-közigazgatás rendszerének kialakításához és működtetéséhez szükséges ismereteket, a kapcsolódó tudományok (pl. gazdasági ismeretek, e-közigazgatás, jog) elveit és hasznosítható eredményeit. Képesség, alkalmazás           A végzett képes és alkalmas a megszerzett ismeretek birtokában:   a közigazgatási szolgáltató folyamatok e-közigazgatási szempontból történő áttekintésére, és az egyes szakterületek képviselői közötti kommunikációra, a szervezetek e-közigazgatási rendszerének átvételére és működtetésére, műszaki-gazdasági döntés-előkészítési feladatok elvégzésére és döntéshozatalra, projektek irányítására, az e-közigazgatással kapcsolatos információ menedzselésére, az e-közigazgatáshoz kapcsolódó emberi erőforrás-menedzsmentben történő együttműködésre, a megfelelőségi mutatók javítására, a kockázatok elemzésére és menedzselésére. Készség, attitűd, magatartás           A végzett:   sikerorientált beállítódása az információs társadalom megvalósítását segíti elő, etikai tartása erős, kritikai és önkritikai érzéke döntéshozatali munkája során is egyensúlyban van, döntéseiben társadalmi és szociális érzékenység és felelősség tükröződik, analizáló és szintetizáló képessége fejlett, fogékony az újdonságok iránt.   ...

  Awarding bodyPannon Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. e-közszolgáltatási menedzser

  A szakirányú továbbképzés célja, hogy a hallgatók képesek legyenek az elektronikus közszolgáltatási tevékenységek elemzésére, alkalmazására, illetve a fejlesztési feladatok koordinálására, megoldására. A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek: - az e-közigazgatás komplex rendszere, szerkezete, működési elvei; - az e-közigazgatás tevékenységei a közigazgatás, a közszolgáltatás, a közgazdálkodás területén (e-government, e-önkormányzat, e-gazdaság, e-egészségügy, TEIR); - az e-közigazgatás használata a jog, a kommunikáció, az informatika és a logisztika területén (EU e-jogtár, komplex e-jogtár, e-learning). A szakirányú továbbképzésen végzettek ismerik: - a közigazgatás szerkezetét, logikai felépítését, - az államigazgatási szervek és önkormányzatok e-ügyintézését, - az e-ügyintézés logisztikai rendszerét. A szakirányú továbbképzési szakon végzettek képesek és alkalmasak: - a közigazgatással, az államigazgatással, az önkormányzati igazgatással összefüggő fő kérdésekben való eligazodásra; - e-közszolgáltatás alkalmazására; - az adatszolgáltatásra;  - a kötelezettségek elvégzésére, ellenőrzésére; az információk beszerzésére és értelmezésére; - az e-ügyintézés bonyolítására, illetve a fejlesztését segítő szakmai döntések előkészítésére, meghozatalára és a döntések megvalósítására; - a szervezetfejlesztési és vezetési feladatok logisztikai rendszerének kidolgozására és működtetésére; - az eEurope akcióterv keretében az európai uniós információk fogadására és használatára; - a hús ...

  Awarding bodyIBS Nemzetközi Üzleti Főiskola

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. Economic Analyst

  A képzés célja közgazdasági elemző szakemberek képzése, akik közgazdaság-tudományi műveltségük, az európai és világpiacon versenyképes tudásuk alapján, elméleti és módszertani ismereteik birtokában képesek önálló, kreatív, közgazdász szemléletű gondolkodásra, alkalmazott közgazdaság-tudományi elemzések és kutatások végzésére az akadémiai, állami és magánszférában. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák Közgazdasági elemző szakon a közgazdász a) tudása - Elsajátította a gazdaságtudomány, illetve a gazdaság mikro és makro szerveződési szintjeinek fogalmait, elméleteit, folyamatait és jellemzőit, ismeri a meghatározó gazdasági tényeket. - Érti a gazdálkodó szervezetek struktúráját, működését és hazai, illetve nemzeti határokon túlnyúló kapcsolatrendszerét, információs és motivációs tényezőit, különös tekintettel az intézményi környezetre. Ismeri az európai integrációs folyamatot és az Európai Uniónak a tevékenységéhez kapcsolódó szakpolitikáit. - Ismeri a problémafelismerés-, -megfogalmazás- és -megoldás, az információgyűjtés- és -feldolgozás korszerű, elméletileg is igényes matematikai-statisztikai, ökonometriai, modellezési módszereit és azok korlátait. - Ismeri a vállalkozás, a gazdálkodó szervezet és a projekt tervezésének és vezetésének szabályait, szakmai és etikai normáit. - Ismeri és érti a közgazdaságtanban használt matematikai módszereket és azok korlátait valamint a korszerű, elméletileg igényes statisztikai, ökonometriai módszere ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. Economist in Applied Economics

  A képzés célja olyan közgazdász szakemberek képzése, akik stabil közgazdasági fogalomrendszerrel, valamint megfelelő módszertani háttérrel rendelkezzenek, az elsajátított ismeretek és a megszerzett képességek felhasználásával releváns gazdasági kérdéseket tudnak azonosítani, képesek az azonosított probléma megoldására, valamint gazdasági események és gazdaságpolitikai beavatkozások hatásának alapszintű elemzésére. Tudásuk és képességük alapján részt vehetnek alapszintű elemzési, döntés-előkészítési feladatok elvégzésében. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására. Alkalmazott közgazdaságtan alapképzési szakon a közgazdász a) tudása - Rendelkezik a gazdaságtudomány alapvető, átfogó fogalmainak, elméleteinek, tényeinek, nemzetgazdasági és nemzetközi összefüggéseinek ismeretével, a releváns gazdasági szereplőkre, funkciókra és folyamatokra vonatkozóan. - Elsajátította a gazdaság mikro és makro szerveződési szintjeinek alapvető elméleteit és jellemzőit, birtokában van az alapvető információ-gyűjtési, matematikai és statisztikai elemzési módszereknek. - Ismeri azokat az eszközöket, amelyek segítségével a releváns gazdasági kérdések beazonosíthatók. - Ismeri és értő módon használja a közgazdaságtani elemzések fogalomrendszerét. - Ismeri azokat a modellépítési, információ-gyűjtési, információ-feldolgozási, valamint elemzési módszereket, amelyek segítségével a releváns gazdasági kérdések megválaszolhatók. - Elsajátította a gazdasági szereplők döntéseit befolyásoló tényezőkre vonatkozó tudni ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. Economist in Economic and Financial Mathematical Analysis

  A képzés célja közgazdasági és pénzügyi műveltséggel, nemzetközi szinten versenyképes elméleti és módszertani tudással és készségekkel rendelkező közgazdász szakemberek képzése, akik gazdaság- és pénzügyi-elemzési és modellezési ismereteik birtokában képesek a gazdasági és pénzügyi intézményrendszer különböző területein és szintjein - beleértve az Európai Unió, a központi állami irányítás, a regionális, az önkormányzati, vállalati szintet - önálló munkavégzésre. Képesek önálló, kreatív gondolkodásra, alkalmazott közgazdasági és pénzügyi elemzés és kutatás végzésére az akadémiai, állami és magánszférában egyaránt. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. Gazdaság- és pénzügy-matematikai elemzés szakon a közgazdász a) tudása - Elsajátította a gazdaságtudomány, illetve a gazdaság mikro és makro szerveződési szintjeinek fogalmait, elméleteit, folyamatait és jellemzőit, ismeri a meghatározó gazdasági tényeket. - Érti a gazdálkodó szervezetek struktúráját, működését és hazai, illetve nemzeti határokon túlnyúló kapcsolatrendszerét, információs és motivációs tényezőit, különös tekintettel az intézményi környezetre. - Ismeri az európai integrációs folyamatot és az Európai Uniónak a tevékenységéhez kapcsolódó szakpolitikáit. - Ismeri a problémafelismerés, -megfogalmazás és -megoldás, az információgyűjtés és -feldolgozás korszerű, elméletileg is igényes matematikai-statisztikai, ökonometriai, modellezési módszereit, illetve azok korlátait. - Ismeri a közgazdasági elméleteket és módszereke ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. Economist in International Business

  A képzés célja idegen nyelven is magas szinten tárgyalóképes gazdasági szakemberek képzése, akik közgazdasági, alkalmazott gazdaságtudományi és módszertani ismereteik és a specializációk keretében megszerzett tudásuk birtokában képesek a nemzetközi vállalkozói tevékenység végzésére és irányítására. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására. Nemzetközi gazdálkodás alapképzési szakon a közgazdász a) tudása - Rendelkezik a gazdaságtudomány alapvető, átfogó fogalmainak, elméleteinek, tényeinek, nemzetgazdasági és nemzetközi összefüggéseinek ismeretével, a releváns gazdasági szereplőkre, funkciókra és folyamatokra vonatkozóan. - Elsajátította a gazdaság mikro és makro szerveződési szintjeinek alapvető elméleteit és jellemzőit, birtokában van az alapvető információ-gyűjtési, matematikai és statisztikai elemzési módszereknek. - Ismeri a projektben, teamben, munkaszervezetben való együttműködés, a projekt vezetés szabályait és etikai normáit. - Ismeri és érti a nemzetközi szállítmányozás, a nemzetközi pénzügyi folyamatok beazonosítására alkalmas szakértői tudás alapjait, a szakterület szerint releváns információgyűjtési, elemzési és probléma megoldási módszereket, ezek alkalmazási feltételeit és korlátait. - Ismeri az nemzetközi vállalkozásokhoz kapcsolódó más (jogi, területfejlesztési, oktatási) szakterületek alapjait. - Ismeri és érti a gazdaságpolitika, a külkereskedelmi folyamatok, a külgazdasági politika alapvető funkcióit, determinációit és céljait. A hatékony munkavégzéshez szükséges ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. Economist in International Economy and Business

  A képzés célja közgazdász szakemberek képzése, akik alapvető nemzetközi, mikro- és makrogazdasági, nemzetközi gazdaságpolitikai, európai integrációs, nemzetközi jogi, valamint nemzetközi üzleti ismereteik birtokában képesek nemzetközi jellegű közgazdasági elemző munkára. Elsajátított kompetenciáik segítségével a gazdasági intézményrendszer különböző területein és szintjein, önálló munka végzésére, valamint döntés-előkészítő és elemző munkára alkalmasak, továbbá szállítmányozási feladatok irányítására és ellenőrzésére is képesek. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás szakon a közgazdász a) tudása - Elsajátította a gazdaságtudomány, illetve a gazdaság mikro és makro szerveződési szintjeinek fogalmait, elméleteit, folyamatait és jellemzőit, ismeri a meghatározó gazdasági tényeket. - Érti a gazdálkodó szervezetek struktúráját, működését és hazai, illetve nemzeti határokon túlnyúló kapcsolatrendszerét, információs és motivációs tényezőit, különös tekintettel az intézményi környezetre. - Ismeri az európai integrációs folyamatot és az Európai Uniónak a tevékenységéhez kapcsolódó szakpolitikáit. - Birtokában van a problémafelismerés, -megfogalmazás és -megoldás, az információgyűjtés és -feldolgozás korszerű, elméletileg is igényes matematikai-statisztikai, ökonometriai, modellezési módszereinek, ismeri azok korlátait is. - Ismeri a vállalkozás, gazdálkodó szervezet és projekt tervezési és vezetési szabályait, s ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. Economist in Public Policy and Management

  A képzés célja közgazdászok képzése, akik az elsajátított közgazdaság-tudományi, társadalomtudományi, vezetéstudományi, jogi, módszertani és szakirányú elméleti és gyakorlati ismereteik birtokában képesek a közszektor állami és nem állami intézményeiben, nonprofit szervezeteiben, a központi és a helyi kormányzatokban, az ágazati közpolitikákat kezdeményező, alakító és megvalósító hazai és nemzetközi (európai unió) szervezetekben és szerveződésekben a közpolitikai, közgazdálkodási és közigazgatási problémák szakmailag megalapozott szemléleti keretekben történő elemzésére, tervezési, koordinációs és irányítási feladatok ellátására, a közcélú projektek bármely munkafázisában érdemi részvételre. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák Közgazdálkodás és közpolitika szakon a közgazdász a) tudása - Elsajátította a gazdaságtudomány, illetve a gazdaság mikro és makro szerveződési szintjeinek fogalmait, elméleteit, folyamatait és jellemzőit, ismeri a meghatározó gazdasági tényeket. - Érti a gazdálkodó szervezetek struktúráját, működését és hazai, illetve nemzeti határokon túlnyúló kapcsolatrendszerét, információs és motivációs tényezőit, különös tekintettel az intézményi környezetre. - Ismeri az európai integrációs folyamatot és az Európai Uniónak a tevékenységéhez kapcsolódó szakpolitikáit. - Birtokában van a problémafelismerés, -megfogalmazás és -megoldás, az információgyűjtés és -feldolgozás korszerű, elméletileg is igényes matematikai-statisztika ...

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages