• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 111 items
 1. Sign Language Instruction, VQ

   Kolmevuotinen perustutkinto sisältää seuraavat tutkinnon osat:  1. Ammatilliset tutkinnon osat, 135 osp Kaikille pakolliset tutkinnon osat  •suomalaisen viittomakielen hallinta (30 osp) •lasten ja nuorten ohjaus ja kasvatus viittomakieli- ja kommunikaatioalalla (40 osp) •aikuisten tai ikääntyneiden ohjaus viittomakieli- ja kommunikaatioalalla (15 osp) •kommunikaatiomenetelmät ja kommunikaation tukeminen (20 osp) Kaikille valinnaiset tutkinnon osat •ilmaisutaitojen ohjaus (15 osp) •kuurosokeiden ohjaus (15 osp) •kommunikaation ohjaaminen (20 osp) •monikulttuurisessa työympäristössä toimiminen (15 osp) 2.Yhteiset tutkinnon osat, (35 osp), mm. äidinkieli, toinen kotimainen kieli, englmanti, matematiikka, fysiikka-kemia, taide ja kulttuuri, liikunta, terveystieto, yhteiskunta-, yritys- ja työelämätieto 3.Vapaasti valittavat tutkinnon osat, (10 osp), mm. lääkehoito, näkövammaisille kuvailu, viestin välittäminen Opiskelu sisältää lähiopetusta, ryhmätehtäviä, harjoituksia ja itsenäisiä tehtäviä.  Opetuksessa yhdistetään teoriaa käytäntöön lukemalla, keskustelemalla, kokemalla sekä tekemällä.  Tavoitteena on oman ajattelun ja ilmaisun kehittäminen ja esiintymistaidon harjoitteleminen. Ohjaamista harjoitellaan monipuolisesti eri asiakasryhmät huomioiden. Suomalaisen viittomakielen opiskelua aloitetaan alkeista, viittomakieltä opitaan viittomalla.   Tutkinto sisältää työssäoppimista ja ammattiosaamisen näytöt. Työssäoppiminen on tavoitteellista, ohjattua ja arvioitua. Työssäoppimisen aikana opiskelija tekee työpaikall ...

  Provider NamePohjois-Savon Opisto

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 2. Saksan kieli, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

  Saksan kielen oppiaineessa opiskellaan saksan kieltä, saksankielisten maiden kulttuuria ja kirjallisuutta sekä käännösviestintää. Saksan kielen opiskelu keskittyy neljään aihealueeseen: kielitieto ja viestintä, saksankielisen alueen kirjallisuus ja kulttuuri, tieteellisen työn valmiudet ja saksan kielen taito. Saksan kielen kandidaatin opinnot tähtäävät erinomaiseen saksan kielen tieto- ja taitotasoon sekä saksankielisten maiden kirjallisuuden, kulttuurin ja yhteiskuntaelämän hyvään tuntemukseen. Filosofian maisterin tutkintoa suorittaessaan opiskelija valitsee jonkin kieliaineiden opintopoluista: - kielen oppimisen ja opettamisen opintopolku - Deutschlandstudien-opintopolku - tutkijan opintopolku - käännösviestinnän opintopolku ...

  Provider NameUniversity of Turku, Faculty of Humanities

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 3. Saksan kieli, filosofian maisteri (2 v)

  Saksan kielen oppiaineessa opiskellaan saksan kieltä, saksankielisten maiden kulttuuria ja kirjallisuutta sekä käännösviestintää. Saksan kielen opiskelu keskittyy neljään aihealueeseen: kielitieto ja viestintä, saksankielisen alueen kirjallisuus ja kulttuuri, tieteellisen työn valmiudet ja saksan kielen taito. Saksan kielen kandidaatin opinnot tähtäävät erinomaiseen saksan kielen tieto- ja taitotasoon sekä saksankielisten maiden kirjallisuuden, kulttuurin ja yhteiskuntaelämän hyvään tuntemukseen. Filosofian maisterin tutkintoa suorittaessaan opiskelija valitsee jonkin kieliaineiden opintopoluista: - kielen oppimisen ja opettamisen opintopolku - Deutschlandstudien-opintopolku - tutkijan opintopolku - käännösviestinnän opintopolku ...

  Provider NameUniversity of Turku, Faculty of Humanities

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 4. Saksan kielen ja kulttuurin maisterikoulutus, filosofian maisteri (2 v)

  Saksan kielen ja kulttuurin maisteriopinnot perehdyttävät monipuolisesti saksan kieleen ja kulttuuriin sekä niiden tutkimukseen ja tarjoavat laaja-alaisen saksankielisten maiden tuntemuksen. Opiskelija erikoistuu kielen opettamiseen, kirjallisuuteen ja kulttuuriin tai talousviestintään. Opettajan pätevyyden antaa aineenopettajakoulutus. Maisteriopinnot suorittaneella on erinomainen kielitaito, erittäin hyvät viestintätaidot ja laaja kulttuurin tuntemus, valmius soveltaa alan tieteellistä tietoa sekä jatko-opintokelpoisuus. Saksan osaajia työllistävät mm. opetusala, kääntäminen ja tulkkaus, kulttuuri- ja matkailuala, kauppa ja elinkeinoelämä, valtionhallinto sekä media-ala. ...

  Provider NameUniversity of Tampere, Faculty of Communication Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 5. Saamen kieli, Kielten ja kirjallisuuden tutkinto-ohjelma, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

  Bures buohkaide / Tiervâ puohháid / Tervehdys kaikille! Saamen kieltä opetetaan Giellagas-instituutissa, joka on perustettu Oulun yliopistoon vuonna 2001. Oppiaine sisältää sekä pohjoissaamen että inarinsaamen linjan. Giellagas-instituutilla on Opetus- ja kulttuuriministeriön osoittama valtakunnallinen vastuu järjestää ja edistää saamen kielen ja saamelaisen kulttuurin ylintä opetusta ja tutkimusta Suomessa. Saamen kielen opetuksen ja tutkimuksen painopisteitä ovat kielen rakenne ja käyttö, puhuttu ja kirjoitettu kieli, kielen teoreettinen ja käytännön kielenhuolto sekä kielen vaihtelu ja kehitys.  Edellisten lisäksi inarinsaamen opetuksen ja tutkimuksen painopiste on inarinsaamen elvytystyössä. Opetuskieliä ovat joko pohjois- tai inarinsaame sekä suomen kieli. Bures boahtin lohkat sámegiela Oulu universitehtii / Tiervâpuâttim luuhâđ sämikielâ Oulu ollâopâttâhân / Tervetuloa opiskelemaan saamea Oulun yliopistoon! ...

  Provider NameUniversity of Oulu, Faculty of Humanities

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 6. Russian Language and Literature, Master of Arts (2 years)

  Эта страничка написана для иностранных абитуриентов. Обучение в магистратуре отделения русского языка и литературы предполагает владение русским языком (как неродным) на уровне требований, предъявляемых для степени бакалавра по русскому языку. Все курсы в магистратуре преподаются на русском языке. Программа включает как теоретические дисциплины (лексикология, стилистика, история языка), так и практические семинары (язык масс-медиа, перевод и др.). В магистерской программе предусмотрены также разнообразные спецкурсы, в частности ориентированные на получение знаний в области преподавания русского языка как иностранного. Поступление не требует знания шведского языка, но изучение шведского языка входит в программу магистратуры как обязательный предмет. Обучение бесплатное. -------------------------------- On the master’s level within Russian language and literature, Russian is studied as a foreign language. However, prior knowledge of Russian is required as is presupposed by a Bachelor’s degree in Russian language. The courses are taught in Russian. Master’s level studies include both theoretical courses (lexicology, stylistics, history of the Russian language) and practical seminars (language of mass-media, translation, among others), as well as various special courses on linguistic and literary themes, and specifically on the teaching of Russian as a foreign language. Knowledge of Swedish is not required prior to admission, but a language course in Swedish is mandatory for all foreign students. ...

  Provider NameÅbo Akademi University, Faculty of Arts, Psychology and Theology

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 7. Ruotsin kieli, Kielten ja kirjallisuuden tutkinto-ohjelma, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

  Ruotsin kielen opiskelu Oulun yliopistossa liittyy ensisijaisesti ruotsin kieleen ja ruotsalaiseen kulttuuriin. Opintoihisi kuuluu suullista ja kirjallista viestintää, kielen rakennetta ja kehitystä, kirjallisuutta ja kulttuuria, kansainvälistä yritysviestintää sekä kääntämistä ja tekstintutkimusta. Opintojen edetessä syvennät perustietojasi ja -taitojasi oppiaineen eri osa-alueissa. Pohjoismaisessa ympäristössä suoritettava kieliharjoittelu on osa opintojasi. Vuosittain oppiaineeseen valitaan 18 uutta opiskelijaa pääsykokeen kautta. Lisäksi otamme joka vuosi kymmenkunta uutta sivuaineopiskelijaa. Luentokursseillamme on enimmillään noin 40 opiskelijaa, joten meillä ei voi puhua ”massaluennoista”. Opettajat ja opiskelijat oppivat pian tuntemaan toisensa, joten vuorovaikutus on mutkatonta. Useilla kursseilla opiskelijat jaetaan pienempiin harjoitusryhmiin, mikä mahdollistaa yksilöllisen ohjauksen. Opiskelijapalautteen mukaan ruotsin kielen opiskelu on mukavaa ja kotoisaa. Oppiaineessa voit suuntautua joko opetusalalle tai erilaisiin tehtäviin yritysmaailmassa tai julkishallinnossa. Omilla kurssi- ja sivuainevalinnoillasi vaikutat parhaiten siihen, mikä sinusta tulee isona. Opiskelemalla toista vierasta kieltä sivuaineena ja hakeutumalla opettajan pedagogisiin opintoihin valmistut kieltenopettajaksi. Kääntämistä ja kieliä opiskelemalla voit suuntautua kielenkääntäjäksi. Mikäli tähtäät valmistuttuasi yritysmaailmaan, varteenotettavia sivuaineita voivat olla viestintä, matkailu ja/tai kauppatieteen opinnot. Myös tut ...

  Provider NameUniversity of Oulu, Faculty of Humanities

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 8. Ruotsin kieli, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

  Ruotsia Joensuussa? Totta kai! Ruotsin kielen opintojen pääpaino on nykyruotsin hallinnassa ja tuntemuksessa, mutta opinnoissa tutustutaan myös ruotsalaisen kielialueen kulttuuriin ja historiaan, muiden Pohjoismaiden kieliin ja kulttuureihin sekä ruotsin kielen kehitykseen. Panostamme myös käytännön kielitaidon hiomiseen. Kielistä kiinnostuneelle Itä-Suomen yliopisto on erinomainen opiskelupaikka: Joensuun kampuksella on laaja kielivalikoima ja pitkät perinteet opettajankoulutuksessa. Vapaan sivuaineoikeuden ansiosta ruotsin kielen opiskelija voi koota tutkintoonsa juuri itselleen sopivan aineyhdistelmän ja suunnata sivuaineopintojen avulla osaamistaan opetus- tai hallintotehtäviin, kansainväliselle uralle, kääntämiseen ja tulkkaukseen tai vaikkapa matkailualalle. Opiskelijoilla on myös erinomaiset mahdollisuudet suorittaa osa opinnoistaan ulkomailla eri vaihto-ohjelmien avulla. Ruotsin kielen maisterit sijoittuvat eri oppilaitosten ja korkeakoulujen opettajiksi, tutkijoiksi, kääntäjiksi tai muihin ruotsin kielen asiantuntijatehtäviin. Lisätietoja: http://www.uef.fi/web/hum/ruotsin-kieli ...

  Provider NameUniversity of Eastern Finland, Philosophical Faculty, Joensuu campus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 9. Ruotsin kieli, filosofian maisteri (2 v)

  Ruotsia Joensuussa? Totta kai! Ruotsin kielen opintojen pääpaino on nykyruotsin hallinnassa ja tuntemuksessa, mutta opinnoissa tutustutaan myös ruotsalaisen kielialueen kulttuuriin ja historiaan, muiden Pohjoismaiden kieliin ja kulttuureihin sekä ruotsin kielen kehitykseen. Panostamme myös käytännön kielitaidon hiomiseen. Kielistä kiinnostuneelle Itä-Suomen yliopisto on erinomainen opiskelupaikka: Joensuun kampuksella on laaja kielivalikoima ja pitkät perinteet opettajankoulutuksessa. Vapaan sivuaineoikeuden ansiosta ruotsin kielen opiskelija voi koota tutkintoonsa juuri itselleen sopivan aineyhdistelmän ja suunnata sivuaineopintojen avulla osaamistaan opetus- tai hallintotehtäviin, kansainväliselle uralle, kääntämiseen ja tulkkaukseen tai vaikkapa matkailualalle. Opiskelijoilla on myös erinomaiset mahdollisuudet suorittaa osa opinnoistaan ulkomailla eri vaihto-ohjelmien avulla. Ruotsin kielen maisterit sijoittuvat eri oppilaitosten ja korkeakoulujen opettajiksi, tutkijoiksi, kääntäjiksi tai muihin ruotsin kielen asiantuntijatehtäviin. ...

  Provider NameUniversity of Eastern Finland, Philosophical Faculty, Joensuu campus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 10. Ranska, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

  Ranskan opintoihin kuuluu monenlaisia kieliammattilaisen työssä tarvittavia tietoja ja taitoja. Opit käyttämään ranskan kieltä ja äidinkieltäsi erilaisissa työelämän ja akateemisen maailman viestintätilanteissa. Saat hyvät tiedot kielen rakenteista ja kielen käytöstä erilaisissa tilanteissa. Harjaannut välittämään merkityksiä kielestä toiseen ja opit toimimaan kansainvälisissä vuorovaikutustilanteissa. Saat perustiedot ranskankielisestä kirjallisuudesta ja ranskankielisen maailman kulttuureista. Opinnot perustuvat uusimpaan tutkimustietoon kielen oppimisesta, käännösviestinnästä, teksteistä ja kielellisestä vuorovaikutuksesta. Opit myös tieteellistä ajattelua ja tutkimuksen tekemistä. Siihen kuuluvat hyvät tiedonhankintataidot, kriittinen suhtautuminen tietoon sekä ongelmanratkaisutaidot. Opit laatimaan ja arvioimaan erilaisia tekstejä sekä käyttämään työelämässä tarvittavia kieliammattilaisen työkaluja. Näin saat valmiuksia itsenäiseen työskentelyyn ja elinikäiseen oppimiseen. Opiskelumuotoina käytetään pienryhmäopetusta, luentoja, seminaariopetusta, verkko-opetusta ja itseopiskelua. Niissä harjoitellaan esiintymistaitoja, tiimityöskentelyä ja projektinhallintaa. Oppimista arvioidaan muun muassa harjoituksilla, lopputöillä sekä luentosali- ja sähköisillä tenteillä. Asiasanat: filologia, kääntäminen, opettaja, tutkimus, viestintä ...

  Provider NameUniversity of Turku, Faculty of Humanities

  Category: Learning Opportunities Location: Finland

Pages