• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 58 items
 1. Master of Chemistry

  Functional competences: graduates will be able to: use laboratory equipment and maintain it; conduct synthesis/analysis with chemical compound; investigate chemical and physical properties of an object conduct research and experiments; perform measurements and calculations; record the measurements taken; interpret the laboratory research data; assess the laboratory research data; to be able to deal with chemicals safety. Cognitive competences: have expertise in principles of chemistry and its laws; use chemistry terminology, nomenclature and measurement units appropriately; apply knowledge about structural methods of material research; show expertise on essential facts, concepts, principles and theories; select and apply the methodology of the subject; apply the knowledge and experience obtained in solving practical (chemistry) problems; be familiar with the principles of chemical analysis; apply calculation and data input skills; be familiar with the technique and methodology of a chemical experiment; apply knowledge on labour safety; know the basics of other necessary subjects. General competences: graduates will be able to: apply the knowledge gained in practice; plan work; organizational skills; communicate in written and orally in native language; communicate in foreign languages; think systematically, analytically, and critically; expand professional competences; function in information centre; adjust to new situations; solve problems; take decisions; work in a team; work independently, be responsible; ac ...

  Category: Qualifications Location: Lithuania
 2. Petroleum Geoengineer

  A képzés célja szénhidrogén-kutató földtudományi mérnökök képzése angol nyelven, akik rendelkeznek a kőolaj- és földgáz vagyonok felkutatásához, feltárásához és kitermeléséhez szükséges földtudományi mérnöki tevékenység végzéséhez elengedhetetlen ismeretekkel és készségekkel, továbbá a megfelelő elméleti és gyakorlati tudásanyag birtokában alkalmasak nemzetközi szinten megfelelni a szakterület kutatás-fejlesztési feladatainak végzésére, illetve irányítására. Szakmai gyakorlat után alkalmasak jogszabályban, illetve a mérnöki kamarai szabályok által meghatározott tervezői, vezető tervezői jogosultságra, szakértői jogosultságra a megfelelő mérnöki szakterületen. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák A szénhidrogén-kutató földtudományi mérnök a) tudása - Behatóan ismeri a kutatáshoz és a tudományos munkához szükséges, műszaki és természettudományi területen alkalmazható problémamegoldó technikákat. - Átfogóan ismeri a szénhidrogénkitermelő ipar műszaki, gazdasági, társadalmi komplex folyamatait. - Átfogóan ismeri a földtani-geofizikai kutatás helyét a szénhidrogénkitermelő ipar minőségirányítási rendszerében. - Részleteiben is ismeri a kőolaj- és földgáz nyersanyagtelepek felkutatására alkalmas geológiai és geofizikai módszereket. - Rendelkezik a kőolaj- és földgáz nyersanyagtelepek felkutatásához szükséges mélyreható földtani, geofizikai és természettudományos ismeretekkel. - Jól megalapozott ismeretekkel rendelkezik a kőolaj- és földgázva ...

  Awarding bodyMiskolci Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. experimentális toxikológus

    Általános kompetenciák:* a kutató-fejlesztő munka, a hatósági, a klinikai és diagnosztikai gyakorlat magas szintű ellátásához szükséges szemléletmód;* a toxikológia különböző területeivel kapcsolatosan megszerzett szakmai ismeretek gyakorlati alkalmazásához szükséges szintetizáló és problémamegoldó készség.   Szakmai kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:* a különböző vegyi anyagok egészségkárosító hatásainak megismerése;* a kutató-fejlesztő, a hatósági, a klinikai és diagnosztikai munka magas színvonalú ellátásához nélkülözhetetlen elméleti és gyakorlati ismeretek megszerzése és komplex szemléletű alkalmazása.   Személyes adottságok és készségek:* problémafelismerő és -megoldó képesség;* logikus gondolkodásmód, szintetizáló készség.   A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben és tevékenységrendszerben:* Az experimentális toxikológusok a vegyi anyagok (pl. gyógyszerek, peszticidek) kutatási és fejlesztési, a klinikai és a diagnosztikai gyakorlat széles területein, különösen az experimentális és a klinikai állatorvosi, humán orvosi, vegyipari gyógyszeripari, gyógyszerészi, élelmiszeripari és -biztonsági, munkavédelmi és könyezetvédelmi tevékenységekbe kapcsolódhatnak be, illetve ezeken a területeken helyezkedhetnek el.* Ugyanakkor az experimentális toxikológusok jelentős szerepet tölthetnek be a hatósági folyamatokban (pl. gyógyszerengedélyezés), illetve szerepet vállalhatnak a minőségbiztosításban, különös tekintettel az élelmiszerek, a gyógyszerek és a különböző vegyi anyagok toxikológia ...

  Awarding bodyÁllatorvostudományi Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. mesterszintű operációkutatási szakember

  A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik saját szakterületükön (közgazdaságtan, műszaki tudományok, informatika stb.) magas szinten képesek széleskörű operációkutatási feladatok megoldására. A széleskörűség két értelemben is megvalósul: egyrészt a képzés az operációkutatás mindhárom fő területére hangsúlyt fektet (folytonos, diszkrét és sztochasztikus optimalizálás). Másrészt cél, hogy a végzettek először is felismerjék azokat a gyakorlatban előforduló helyzeteket, amikor érdemes optimalizálási módszereket alkalmazni. Képesek legyenek felírni a gyakorlati probléma operációkutatási modelljét és ismerjék azok megoldási módszereit, végül a megoldási módszerek számítógépes implementációjában is jártasak legyenek.        A képzés során megszerezhető tudáselemek, ismeretek:  A cél olyan szakemberek képzése, akik magas színvonalú operációkutatási feladatok megoldására és kutatás-fejlesztési munka elvégzésére alkalmasak. A szükséges tudáselemek, ismeretek a következők:   * matematikai alapismeretek (operációkutatás matematikai alapjai, valószínűségszámítás és matematikai statisztika),   * optimalizálás (lineáris programozás, nemlineáris programozás, kombinatorikus optimalizálás, globális optimalizálás, sztochasztikus programozás),   * alkalmazási lehetőségek (játékelmélet, ökonometria, irányítási rendszerek),   * programozási ismeretek (programozási ismeretek, operációkutatási programrendszerek).      Személyes adottságok, készségek:   * modellezési készség,   * problémamegoldó készség,   * ügyfelekkel való tárg ...

  Awarding bodyBudapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. Chemist

  A képzés célja a szakterület, a gazdaság és a munkaerőpiac igényeinek megfelelő vegyészek képzése, akik szakterületükön magas szintű elméleti és gyakorlati kémiai ismeretekkel, a rokon szakterületeken (matematika, fizika, informatika, szakmai idegen nyelv) megfelelő szintű tudással rendelkeznek. Alkalmasak - elsősorban a kutatás és a műszaki fejlesztés területén - a választott tudományterületük feladatainak és problémáinak önálló tanulmányozására és megoldására, valamint anyagok előállítására és kémiai átalakítására, azok minőségi, mennyiségi vizsgálatára, szerkezetük meghatározására. Önálló és irányító munkaköröket láthatnak el a vegyipari termelésben és más gazdasági ágazatokban, igazgatási területeken, a környezetgazdálkodásban és környezetvédelemben, valamint minőségbiztosítási és minőségellenőrzési területeken. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák A vegyész a) tudása Rendszerszinten ismeri a kémiai szakterület összefüggéseit, törvényszerűségeit és az ezekre alkalmazott elméleti és gyakorlati módszereket. Ismeri a kémia tudományos eredményein alapuló, a kémiai kötésre, a vegyületek szerkezetére, reakcióira, a kémiai kölcsönhatásokra vonatkozó legújabb elméleteket, modelleket és a hozzájuk kapcsolódó számítógépes módszereket. Tisztában van a kémia és a vegyipar lehetséges fejlődési irányaival és annak korlátaival. A kémiai ismereteken túl rendelkezik átfogó természettudományos ismeretekkel, és azokat rendszerezni is tudja. Átlátja, i ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. Meteorologist

  A képzés célja meteorológusok képzése, akik megfelelő meteorológiai szemlélettel, valamint magas szintű elméleti és gyakorlati szaktudással rendelkeznek. Ismerik és készség szintjén képesek alkalmazni a gyakorlati, mérés- és megfigyelés-orientált vizsgálati módszereket, valamint az időjárás és az éghajlat modellezéséhez, előrejelzéséhez szükséges eljárásokat. Tudományosan megalapozott meteorológiai, környezetvédelmi szemlélettel rendelkeznek. Felkészültek a tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák A meteorológus a) tudása Komplex ismeretekkel rendelkezik a meteorológia és a klimatológia szakterületének műveléséhez szükséges általános matematika, fizika és informatika területein, különösen a közönséges és parciális differenciál egyenletek, matematikai statisztika, termodinamika, folyadékdinamika, meteorológiai adatfeldolgozás, a meteorológiában jellemző adatbázisok kezelése témakörökben. Átfogóan ismeri és érti a légkör makro- és mikroskálájú dinamikai folyamatait. Átfogóan ismeri a földi éghajlati rendszer sajátosságait és a kialakulásához vezető folyamatokat. Átfogóan ismeri a rövid- és középtávú meteorológiai előrejelzések készítésének irányelveit, az alkalmazható speciális modell mezőket és mérési adatokat, valamint érti azok fizikai összefüggését a légkörben zajló folyamatokkal. Ismeri az általános meteorológiai és klimatológiai kifejezéseket angol nyelven. Részletes ismeretekkel rendelkezik a klímamodellekben alkalmazott fizikai egyszerűsítések sz ...

  Awarding bodyEötvös Loránd Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. Astronomer

  A képzés célja csillagászok képzése, akik átfogó csillagászati ismeretekkel és a csillagászattal érintkező interdiszciplináris területeken, továbbá a tágabb körben használható, a tudományos kutatáshoz, a tudományos szaknyelv használatához, a csapatmunkához, a tudományos kutatási eredmények kommunikációjához szükséges készségekkel rendelkeznek, képesek multidiszciplináris összefüggésekben felmerülő új vagy szokatlan problémák megoldására. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák A csillagász a) tudása Rendszerszinten és összefüggéseiben ismeri és tudja alkalmazni a csillagászat és az űrtan (műszertechnikai és spektroszkópiai ismeretanyag; a legkorszerűbb hazai észlelőeszközök használata; a megfigyelések feldolgozásának standard számítógépes módszerei; és a csillagászat valamennyi főbb területének elméleti ismeretanyaga) főbb témaköreinek átfogó elméleti és gyakorlati ismeretanyagát. Összefüggéseiben ismeri a csillagászat elméleti, megfigyelési, számítógépes módszereit, valamint a fizika, matematika és az informatika csillagászatot és űrtant érintő területeit. Jártas a tudományos kutatás, az önképzés és a kommunikáció alapvető módszereiben. Tisztában van a modern csillagászat lehetséges fejlődési irányaival és határaival. Magas szinten rendelkezik természettudományos ismeretekkel és az erre épülő gyakorlat elemeinek ismeretével, és rendszerezni tudja azokat. Ismeri azokat a csillagászattal, asztrofizikával és űrtannal kapcsolatos terepi, labor ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. Earth Sciences Engineer

  A képzés célja földtudományi mérnökök képzése, akik rendelkeznek a földtani közeg, az ásványi nyersanyagok kutatásához, az azokkal való gazdálkodáshoz, valamint a környezetvizsgálatok elvégzéséhez, környezetszennyezések lehatárolásához szükséges földtani és geofizikai ismeretekkel, s az e feladatokhoz kapcsolódó mérnöki módszerek magas szintű ismeretével. Képesek továbbá a nyersanyagkutatások tervezésére, irányítására és új kutatómódszerek kifejlesztésére. A megszerzett magas szintű gyakorlati, továbbá elméleti ismereteik birtokában alkalmasak a szakterület kutatás-fejlesztési feladatainak végzésére és irányítására, valamint a tudományos kutatásokba való bekapcsolódásra. Szakmai gyakorlat után alkalmasak jogszabályban, illetve a mérnöki kamarai szabályok által meghatározott tervezői, vezető tervezői jogosultságra, szakértői jogosultságra a megfelelő mérnöki szakterületen. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák A földtudományi mérnök a) tudása - Érti a földtudományi mérnöki (geológus-mérnöki, geofizikus-mérnöki, geoinformatikus- mérnöki) szakterületek műveléséhez szükséges általános és specifikus elméletekkel leírt folyamatokat, ezek belső összefüggéseit, illetve a folyamatokra épülő tervezési és értelmezési eljárásokat. - Biztos tudással rendelkezik a földtudományi mérnöki szakterületek magas szintű műveléséhez szükséges speciális műszaki és természettudományi ismeretkörökben, többek között a numerikus módszerek, műszaki fizika területén, il ...

  Awarding bodyMiskolci Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. Earth Scientist

  A képzés célja földtudományi kutatók képzése, akik a különböző geoszférák felépítésével, folyamataival kapcsolatos ismereteik birtokában képesek önálló tervező, irányító, szakértői munkakörök betöltésére a földtudományokhoz kapcsolódó tudományos kutatásokat végző, a földtudományok eredményeit alkalmazó és továbbfejlesztő munkahelyeken, kutató-fejlesztő intézetekben és szakigazgatási szervekben. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák A földtudományi kutató tudása Rendszerszinten ismeri a földi anyagi minőségek és jelenségek törvényszerűségeit, és az ezekre alkalmazott anyagvizsgálati, matematikai és informatikai eljárásokat. Ismeri a földi környezetben lejátszódó folyamatok térbeli kapcsolatrendszerét mikro-, mezo- és makroszinten. Ismeri és a maga összetettségében képes kezelni a földi erőforrások fenntartható kitermelésével kapcsolatos komplex problémakört. Átlátja, ismeri és alkalmazza a földtudományokra jellemző elméleteket, paradigmákat, elképzeléseket és elveket. Ismeri az adatgyűjtés, adatrögzítés és feldolgozás megfelelő technikáit. b) képességei Képes a Föld légkörében, felszínén és felszín alatti szféráiban lejátszódó földtudományi folyamatok megértésére, valamint ezen folyamatok komplex rendszerben való kezelésére. Képes a földi anyagmintákban lévő alkotók eloszlásának és szerkezetének elemzésére térben és időben. Képes a terepi és laboratóriumi észlelések elmélettel való összehangolására a megfigyelés, felismerés, szintézis é ...

  Awarding bodySzegedi Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. Geographer

  A képzés célja geográfusok képzése, akik felkészültek a természeti, környezeti, technikai és társadalmi jelenségekben megnyilvánuló földrajzi törvényszerűségek megértésére, ezek alapján eredeti szakmai megoldások kifejlesztésére, alkalmazására és e terület kutatására, az eredmények bemutatására, szakértők és alkalmazók felé történő kommunikálására. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák A geográfus a) tudása Ismeri a geográfia tudományos eredményeken alapuló aktuális elméleteit, modelljeit, valamint tisztában van szakterületének lehetséges fejlődési irányaival és határaival. Ismeri a földrajztudomány általános és specifikus jellemzőit, belső törvényszerűségeit, határait, legfontosabb fejlődési irányait, kapcsolódását a rokon szakterületekhez. Ismeri a földrajz vizsgálható folyamatait, rendszereit, tudományos problémáit, erről széles körű szakirodalmi tájékozottsággal rendelkezik. Ismeri a természet- és társadalomföldrajz mélyebb összefüggéseit, az ezekre vonatkozó elméleteket. Ismeri a földrajzi szakterületének sajátos kutatási (ismeretszerzési és problémamegoldási) módszereit, absztrakciós technikáit, az elvi kérdések gyakorlati vonatkozásainak kidolgozási módjait. Ismeri azokat a bonyolultabb terepi, laboratóriumi és gyakorlati módszereket, anyagokat és eszközöket, amelyekkel a geográfia területén munkáját gyakorolni tudja. Ismeri a geográfus alap- és alkalmazott kutatások tervezési és értékelési módjait. Magas szinten ismeri a geogr ...

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages