• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 284 items
 1. Maatalousteknologian osaamisala

  Inom lantbruksutbildningen har vi klassrum, maskinhallar, verkstäder och ett skoljordbruk med dikostall- och köttproduktion samt 120 ha odlingsmark. Studierna inom lantbruk är mångsidiga och består bland annat av växtodlings-, husdjurs-, skogsbruks-, reparations- och servicearbeten på maskiner. I vår produktionsplanering används lantbrukets dataprogram. Inlärnings- och arbetsmiljöerna är varierande och inspirerande. Du kommer i kontakt med allt ifrån naturlig djurskötsel och odlingsarbeten till högteknologiska tillämpningar inom produktionstekniken. Som studerande blir du inspirerad och uppmuntrad till att iaktta, ta reda på saker och dela erfarenheter med dina medstuderande. Under studietiden bygger du också upp din egen yrkesidentitet.   ...

  Provider NameYrkesakademin i Österbotten, Vasa

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 2. Floristry, FQ

  Tutkinnon suorittanut- osaa palvella asiakkaita asiantuntevasti ja luontevasti- osaa esitellä alan tuotteita ja erikoisuuksia ja neuvoa asiakkaita valinnoissa - osaa suunnitella tilattuja kukkasidontatöitä - osaa hankkia tarvittavat materiaalit ja käsitellä niitä oikein- osaa tehdä kukkasidontatöitä, tekstata kortit ja pakata työt oikein- osaa suunnitella markkinointia, myymälän esillepanon ja kalustuksen sekä toteuttaa nämä - osaa arvioida ja kehittää markkinointia - joka on valinnut kasveilla stailaaminen -tutkinnon osan, osaa suunnitella ja toteuttaa tilan stailauksen kasveilla itsenäisesti- joka on valinnut juhlakoristelun suunnitteleminen ja toteuttaminen -tutkinnon osan, osaa selvittää tilaisuuden taustat, käytettävät resurssit ja asiakkaan toiveet. Hän osaa suunnitella juhlatilan floraalista materiaalia hyödyntävän koristelun ja toteuttaa sen.- joka on valinnut yrittäjänä toimiminen floristisella alalla -tutkinnon osan, osaa arvioida yrittäjävalmiuksiaan ja alan liiketoimintaympäristöä. Hän osaa laatia liiketoimintasuunnitelman, valita sopivimman yritysmuodon, käynnistää yrityksen ja toimia yrittäjänä.- joka on valinnut floristisen alan kilpailijan toimiminen -tutkinnon osan, osaa valmentautua kilpailuun, suunnitella kilpailutöitä ja harjoitella niihin. Hän osaa osallistua kansallisiin ja kansainvälisiin kilpailuihin. - joka on valinnut työpaikkaohjaaminen kukkakauppa-alalla -tutkinnon osan, osaa suunnitella työpaikalla järjestettävän koulutuksen sekä ammattiosaamisen näytön tai tutkintotilaisuuden. Hän ...

  Provider NameYrkesakademin i Österbotten, Vasa

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 3. Nursery Gardening, FQ

  Tutkinnon suorittanut- omaa selkeän kokonaiskuvan puutarhakasveista ja niiden tuotevalikoimasta- omaa selkeän kokonaiskuvan suuntautumisalansa viljelytöistä ja osaa tehdä ne asiantuntevasti- osaa varmistaa laadun säilymisen tuotteen elinkaaren ajan, on selvillä varastoteknisistä ratkaisuista ja osaa varastoida tuotteet- hallitsee tuotelajittelun ja pakkauskäytännöt- osaa kehittää tuotteille lisäarvoa jatkojalostuksen ja tuotekehityksen avulla- tuntee pääpiirteittäin kasvituotannon tekniset ja taloudelliset tuotantoedellytykset sekä niitä rajoittavat tekijät- on selvillä EU:n tukijärjestelmien tuotantoon vaikuttavista direktiiveistä, lainsäädännöstä ja täydentävistä ehdoista- osaa käyttää ja huoltaa viljelyssä tarvittavia koneita ja laitteita- tiedostaa ympäristöön kohdistuvat rasitukset ja osaa välttää työssä ja työnsuunnittelussa ympäristön kuormittamista- osaa työskennellä tehokkaasti ja kustannustietoisesti- osaa arvioida toiminnan ja tuotannon laatua ja kehittää sitä asiakaspalautteen perusteella- osaa verkostoitua ja toimia yhteistyössä muiden alojen ammattilaisten kanssa sekä käyttää tietotekniikkaa työssään- tuntee työturvallisuuteen, ympäristöön ja muuhun alan toimintaan liittyvät säädökset ja määräykset sekä noudattaa niitä- tuntee yrittämisen edellytykset omalla alallaan ja osaa yritystoiminnan ja markkinoinnin perusprosessit - osaa viestiä myös muulla kuin omalla äidinkielellään Tutkinnon suorittanut voi toimia itsenäisenä yrittäjänä tai työntekijänä puutarhakasvien tuotannon alalla. ...

  Provider NameYrkesakademin i Österbotten, Vasa

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 4. Fur Farming, SQ

  Tutkinnon suorittanut- tuntee turkiseläinten ruokinnassa käytettävien raaka-aineiden ominaisuudet ja osaa suunnitella rehuvalioita eri tuotantojaksoille- hallitsee turkiseläinten ruokinnan ja tiedostaa laadunvalvonnan tärkeyden- kohtelee eläimiä asiallisesti ja käsittelee niitä hyvien tapojen, eettisten periaatteiden ja eläinsuojelusäädösten määräyksien ja ohjeiden mukaisesti- tuntee turkistilalla kasvatettujen turkiseläinten hyvinvoinnin arvioinnin perusteet ja osaa huolehtia eläinten hyvinvoinnista sekä tautien ennaltaehkäisystä- tunnistaa turkiseläinten yleisimmät sairaudet ja osaa toimia sairaustapauksissa tilanteen vaatimalla tavalla- tuntee turkistuotantoon liittyvän lainsäädännön ja noudattaa sitä- hallitsee turkistilan jalostustoiminnan ja on selvillä eläinten hedelmällisyyteen, terveyteen ja nahan laatuun vaikuttavista tekijöistä- ottaa toiminnassaan huomioon työturvallisuuden ja ympäristönsuojelun- tuntee uusinta teknologiaa ja osaa arvioida sen käyttökelpoisuutta- osaa toimia työnjohtajana ja alan opiskelijoiden opastajana sekä kehittää ja ylläpitää terveellistä työympäristöä- osaa verkostoitua, toimia yhteistyössä ja käyttää tietotekniikkaa työssään sekä hakea tarvitsemaansa tietoaYritystoiminnan ja markkinoinnin suorittanut lisäksi:- tuntee yrittämisen edellytykset ja osaa yritystoiminnan ja markkinoinnin- perusprosessit- tietää työnantajan ja työntekijän oikeudet ja velvollisuudet- osaa johtaa ja kehittää yritystäYrittäjyyden suorittanut:- osaa arvioida omaa yrittäjyyttään ja yrityksen perustamism ...

  Provider NameYrkesakademin i Österbotten, Vasa

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 5. Floristry, FQ

  Tutkinnon suorittanut- osaa palvella asiakkaita asiantuntevasti ja luontevasti- osaa esitellä alan tuotteita ja erikoisuuksia ja neuvoa asiakkaita valinnoissa - osaa suunnitella tilattuja kukkasidontatöitä - osaa hankkia tarvittavat materiaalit ja käsitellä niitä oikein- osaa tehdä kukkasidontatöitä, tekstata kortit ja pakata työt oikein- osaa suunnitella markkinointia, myymälän esillepanon ja kalustuksen sekä toteuttaa nämä - osaa arvioida ja kehittää markkinointia - joka on valinnut kasveilla stailaaminen -tutkinnon osan, osaa suunnitella ja toteuttaa tilan stailauksen kasveilla itsenäisesti- joka on valinnut juhlakoristelun suunnitteleminen ja toteuttaminen -tutkinnon osan, osaa selvittää tilaisuuden taustat, käytettävät resurssit ja asiakkaan toiveet. Hän osaa suunnitella juhlatilan floraalista materiaalia hyödyntävän koristelun ja toteuttaa sen.- joka on valinnut yrittäjänä toimiminen floristisella alalla -tutkinnon osan, osaa arvioida yrittäjävalmiuksiaan ja alan liiketoimintaympäristöä. Hän osaa laatia liiketoimintasuunnitelman, valita sopivimman yritysmuodon, käynnistää yrityksen ja toimia yrittäjänä.- joka on valinnut floristisen alan kilpailijan toimiminen -tutkinnon osan, osaa valmentautua kilpailuun, suunnitella kilpailutöitä ja harjoitella niihin. Hän osaa osallistua kansallisiin ja kansainvälisiin kilpailuihin. - joka on valinnut työpaikkaohjaaminen kukkakauppa-alalla -tutkinnon osan, osaa suunnitella työpaikalla järjestettävän koulutuksen sekä ammattiosaamisen näytön tai tutkintotilaisuuden. Hän ...

  Provider NameSASKY Aikuiskoulutusosasto, Kokemäki

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 6. Agrologi (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen

  Opintojen alussa opiskelijat opiskelevat viidentoista opintopisteen laajuiset palkolliset syventävät opinnot pääosin yhdessä restonomi- ja elintarvikeinsinööriopiskelijoiden kanssa. Tämän jälkeen agrologiopiskelijat voivat suunnata osaamistaan valinnaisilla syventävillä opinnoilla omalle alalle johtamisen ja maatalousyrityksen liiketalouden opinnoilla. Syventävien opintojen ohessa tai jälkeen on mahdollisuus opiskella vielä vapaasti valittavia opintoja yhdessä koko ruokaketjun opiskelijaryhmän kanssa. Opinnäyte aloitetaan jo ensimmäisen talven aikana, ja työ rakentuu osin tutkintoon kuuluvien opintojen ohella ja tukemana ja osin näiden opintojen suorittamisen jälkeen. Tutkinto on mahdollista suorittaa kahdessa vuodessa. Lue lisää koulutuksesta SeAMKin nettisivuilta: www.seamk.fi/ruokaketju ...

  Provider NameSeinäjoen ammattikorkeakoulu, SeAMK Elintarvike ja maatalous, Seinäjoki

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 7. Agrologi (AMK), monimuotototeutus

  SeAMKin agrologi (AMK) -opiskelija voi ottaa haltuun koko ruokaketjun pellolta pöytään! Opiskelussa punaisena lankana on ruoka ja sen- tuotanto- taloudellisuus- laatu- ympäristöasiat- lainsäädäntö- energia ja - markkinointi. Ensimmäiseen ja toiseen opiskeluvuoteen kuuluvat alan perusopinnot - kasvi- ja kotieläintuotannosta- teknologiasta- liiketoiminnasta- metsätaloudesta sekä - tutkimus- ja kehittämistoiminnasta. Opiskelua rytmittävät eläinten lisääntymiskierto sekä vuodenajat kasvu-ja korjuukausineen pellolla ja metsissä. Teoriaopetuksen lisäksi opiskelijat ovat käytännön työ- ja harjoitustilanteissa ensimmäisen opiskeluvuoden aikana. Käytännönläheisen opiskelun tekevät mahdolliseksi laboratorio- ja opetustilat sekä monipuolinen opetusmaatila. Toisen opiskeluvuoden jälkeisenä kesänä opiskellaan kahden viikon jakso, jolloin havainnoidaan kasvukautta ja tehdään mittauksia sekä testauksia. Harjoitteluihin kuuluvat maatilaharjoittelu ja erikoistumisharjoittelu Suomessa tai ulkomailla. Maatilanharjoittelun useimmat opiskelijat tekevät ensimmäisen opintovuoden jälkeen  ja erikoistumisharjoittelun kolmantena opintovuoden jälkeen. Monimuoto-opinnoissa korostuu opiskelijan itsenäinen työskentely. Pääpaino on etäopiskelulla, jota lähiopiskelu täydentää.  http://www.seamk.fi/fi/Koulutus/Koulutusalat/AMK-tutkinnot/Agrologi-(AMK)/Agrologi-(AMK),-monimuotototeutus ...

  Provider NameSeinäjoen ammattikorkeakoulu, SeAMK Elintarvike ja maatalous, Ilmajoki

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 8. Agrologi (AMK), monimuotototeutus

  SeAMKin agrologi (AMK) -opiskelija voi ottaa haltuun koko ruokaketjun pellolta pöytään! Opiskelussa punaisena lankana on ruoka ja sen- tuotanto- taloudellisuus- laatu- ympäristöasiat- lainsäädäntö- energia ja - markkinointi. Ensimmäiseen ja toiseen opiskeluvuoteen kuuluvat alan perusopinnot - kasvi- ja kotieläintuotannosta- teknologiasta- liiketoiminnasta- metsätaloudesta sekä - tutkimus- ja kehittämistoiminnasta. Opiskelua rytmittävät eläinten lisääntymiskierto sekä vuodenajat kasvu-ja korjuukausineen pellolla ja metsissä. Teoriaopetuksen lisäksi opiskelijat ovat käytännön työ- ja harjoitustilanteissa ensimmäisen opiskeluvuoden aikana. Käytännönläheisen opiskelun tekevät mahdolliseksi laboratorio- ja opetustilat sekä monipuolinen opetusmaatila. Toisen opiskeluvuoden jälkeisenä kesänä opiskellaan kahden viikon jakso, jolloin havainnoidaan kasvukautta ja tehdään mittauksia sekä testauksia. Harjoitteluihin kuuluvat maatilaharjoittelu ja erikoistumisharjoittelu Suomessa tai ulkomailla. Maatilanharjoittelun useimmat opiskelijat tekevät ensimmäisen opintovuoden jälkeen  ja erikoistumisharjoittelun kolmantena opintovuoden jälkeen. Monimuoto-opinnoissa korostuu opiskelijan itsenäinen työskentely. Pääpaino on etäopiskelulla, jota lähiopiskelu täydentää.  http://www.seamk.fi/fi/Koulutus/Koulutusalat/AMK-tutkinnot/Agrologi-(AMK)/Agrologi-(AMK),-monimuotototeutus ...

  Provider NameSeinäjoen ammattikorkeakoulu, SeAMK Elintarvike ja maatalous, Ilmajoki

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 9. Agrologi (AMK), päivätoteutus

  SeAMK Elintarvike ja maatalouden opiskelija voi ottaa haltuun koko ruokaketjun pellolta pöytään! Opiskelun punaisena lankana on ruoka: sen tuotanto, taloudellisuus, laatu, ympäristöasiat, lainsäädäntö, energia ja markkinointi. Ensimmäiseen ja toiseen opiskeluvuoteen kuuluvat alan perusopinnot kasvi- ja kotieläintuotannosta, teknologiasta, liiketoiminnasta, metsätaloudesta sekä tutkimus- ja kehittämistoiminnasta. "Pellolta pöytään" ruokaketju tulee tutuksi yhdessä bio- ja elintarviketekniikan ja restonomiopiskelijoiden kanssa tehtävissä projekteissa. Opiskelua rytmittävät eläinten lisääntymiskierto sekä vuodenajat kasvu-ja korjuukausineen pellolla ja metsissä. Teoriaopetuksen lisäksi opiskelijat ovat käytännön työ- ja harjoitustilanteissa ensimmäisen opiskeluvuoden aikana. Käytännönläheisen opiskelun tekevät mahdolliseksi laboratorio- ja opetustilat sekä monipuolinen opetusmaatila. Toisen opiskeluvuoden jälkeisenä kesänä opiskellaan muutaman viikon jakso, jolloin havainnoidaan kasvukautta ja tehdään mittauksia sekä testauksia. Erilaisia tutustumiskäyntejä on runsaasti, esimerkiksi noin viikon mittainen Euroopan-matka antaa tuulahduksen muiden maiden maatalouskulttuurista. Harjoitteluihin kuuluvat maatilaharjoittelu ja erikoistumisharjoittelu Suomessa tai ulkomailla. Maatilanharjoittelun useimmat opiskelijat tekevät ensimmäisen opintovuoden kesällä ja erikoistumisharjoittelun kolmantena opintovuoden jälkeen. Lue lisää koulutuksesta osoitteesta: www.seamk.fi/agrologi ...

  Provider NameSeinäjoen ammattikorkeakoulu, SeAMK Elintarvike ja maatalous, Ilmajoki

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 10. Maatalousteknologian osaamisala

  Koulutuksen painopisteet: peltokasvien viljely, karjatalous, maatalousteknologia, erikoiskasvien viljely ja jatkojalostus, koneiden rakenne, huolto ja korjaus, kone- ja huoltoyrittäminen sekä maaseudun palveluyrittäminen. ...

  Provider NameSavon ammatti- ja aikuisopisto, Muuruvesi

  Category: Learning Opportunities Location: Finland

Pages