• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 79 items
 1. Artenomi (AMK), restaurointi, päivätoteutus

  Restauroinnin ydinosaaminen koostuu ammattikorkeakoulun yhteisistä opinnoista ja substanssiosaamisen osalta taideopinnoista, museologia- ja kulttuurihistoriaopinnoista sekä materiaalit ja tekniikat -opinnoista. Konservoinnin ja restauroinnin eettinen osaaminen on yhtenä osa-alueena museologian opintoja sekä tulee esiin myös osana muuta opetusta. Ydinosaamisen ammatillisissa opinnoissa korostuvat historiallisten interiöörien tyylit ja materiaalit sekä tekniikat. Ydinosaamisessa opiskellaan myös dokumentointitekniikoiden perusteet sekä myös digitaaliset dokumentointimenetelmät. Opintojen alusta lähtien toteutetaan käytännön ja teorian läheistä linkittymistä opetuksessa. Ydinosaamisen opinnot suoritetaan pääosin ensimmäisen ja toisen opintovuoden aikana. Ydinosaamisen osana opiskelija suorittaa myös harjoittelujaksot. Ensimmäinen harjoittelujakso, perusharjoittelu, on toisen vuoden keväällä. Toinen harjoittelujakso eli syventävä harjoittelu on kolmannen vuoden keväällä ja jatkuu neljännen vuoden syksyllä. Opiskelija hakeutuu oman ammatillisen kiinnostuksen mukaisesti valitsemaansa harjoittelupaikkaan. Restauroinnin täydentävissä opinnoissa syvennetään opiskelijan ammattitaitoa ammattikemian, restaurointitekniikoiden sekä erikoistekniikoiden opintojaksoissa. Restauroinnin prosessia, erilaisia materiaaleja ja tekniikoita käydään syvällisemmin läpi dokumentointitekniikat, restaurointimenetelmät ja restaurointiprosessin hallinta opintojaksoissa. Käytännön kohteiden avulla opiskelija tutustuu erilaisiin materiaaleihin ...

  Provider NameSouth-Eastern Finland University of Applied Sciences Xamk, Kouvola campus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 2. Muotoilija (AMK), graafinen muotoilu, päivätoteutus

  Opinnoissasi keskityt graafiseen muotoiluun, typografiaan, yritys- ja julkaisugrafiikkaan, digitaaliseen julkaisusuunnitteluun ja kuvitukseen. Syvennyt myös animaatioon, pakkaus- ja kampanjasuunnitteluun sekä mainonnan ja markkinoinnin osa-alueisiin yksittäisestä mainoksesta laaja-alaiseen brändinhallintaan asti. Opinnoissa visuaalisen viestinnän teoria yhdistyy taiteelliseen osaamiseen, käytännön taitoihin sekä teknologian hallintaan. ...

  Provider NameSouth-Eastern Finland University of Applied Sciences Xamk, Kouvola campus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 3. Bachelor´s Degree Programme, Game Design, full-time studies

  Your knowledge as game designer will grow and the content of studies follow certain themes. 1st year you become familiar with the principles of game design, tools and software as well as project-based work. Second year you develop and assimilate the skills of game design, game design research and visualization skills. 3rd year you internalize knowledge of game design and understanding of game business and development practices. And last 4th year you develop personal competitiveness through independent development projects. Meduusa Game Design Platform We provide inspiring facilities to promote the creation of new game ideas. Meduusa Game Design presents students with up-to-date equipment which will ease the development of new projects for various platforms. In addition, we collaborate with the Degree Programme in Technology located in Kotka that focuses on game programming. During their studies, you will devise your own game projects with the aim of developing them into viable businesses in the future. ...

  Provider NameSouth-Eastern Finland University of Applied Sciences Xamk, Kouvola campus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 4. Muotoilija (AMK), muoti ja puvustus, päivätoteutus

  Muodin ja puvustuksen täydentävät opinnot 105 op Muoti ajassa 15 op Opit ymmärtämään nykypäivää oman alasi historian kautta. Pukeutumisen ja muodin historian tuntemuksen avulla luot kulttuurista perustaa persoonalliselle tavalle ilmaista itseäsi, ja sovellat tietoa mallistojen, yksittäisten esiintymisasujen ja puvustusten suunnittelussa. Opit myös tekstiili- ja vaatetussuunnittelun menetelmiä ja tekniikoita sekä harjaannut valitsemaan soveltuvat materiaalit eri käyttötarkoituksiin. Tutustut eri yhteistyötahojen työskentelymenetelmiin ja työtehtäviin ja osaat hyödyntää eri toimijoita erilaisissa ammatillisissa tehtävissä. Henkilö, rooli ja tyyli 15 op Syvennät kaavasuunnittelun osaamistasi ja osaat valita työhösi sopivat materiaalit ja tarvittaessa muokata niitä. Voit erikoistua joko muotimalliston suunnitteluun ja stailaukseen esiintymisasusuunnitteluun tai puvustusten toteutukseen. Suunnittelet ja toteutat oman vaatemalliston tai puvustusprojektin ja tyylin toimeksiantajan toiveet huomioiden. Elämys ja tapahtuma 15 op Opinnoissa perehdyt: muodin ja tyylin synty- ja leviämisteorioihin brändäykseen ja mielikuvamarkkinointiin. Tutkit valoa tilassa ja pukua eri valaistuksissa, materiaalien käyttäytymistä eri viestimissä ja valaistuksessa. Opit koordinoimaan ja hallitsemaan laajoja kokonaisuuksia ja ottamaan vastuuta tapahtuman tuottamisesta sekä laajentamaan tiimityötaitojasi muiden alojen ammattilaisten kanssa. Laadit tiedotteen tai lehtijutun suunnittelemastasi kokonaisuudesta. Tapahtuma voi olla: muotinäytös te ...

  Provider NameSouth-Eastern Finland University of Applied Sciences Xamk, Kouvola campus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 5. Muotoilija (AMK), puumuotoilu, monimuotototeutus

  Puuakatemia Ammattiosaamisesi perustuu erilaisten tuotesuunnittelu- ja muotoilumenetelmien hallintaan sekä vahvaan materiaaliosaamiseen. Kulttuurien tuntemus luo pohjaa muotoilun ja esineiden syvemmälle ymmärrykselle. Työpajoissa opitaan ja sovelletaan käyttäjä- ja teknologialähtöistä ongelmanratkaisua. Taideopinnoissa harjaannut näkemään ja kehittämään toimivia visuaalisia ratkaisuja. Exchance Workshop valmentaa kansainvälisiin projekteihin ja tuotteiden lanseeraukseen. Koulutus edistää kilpailukykyä ja osaamista puumuotoilun ammattialalla. Toteutat tuotesuunnittelu- ja kehittämisprojekteja yhteistyössä puualan yritysten ja eri alojen suunnittelijoiden kanssa.Xamkin Wood Academyssa on tarjolla myös Startup-ohjelma, joka tukee oman yritystoiminnan käynnistämistä ja antaa siten hyvät puitteet kehittää omia liike- ja tuoteideoita monialaisissa tiimeissä opintojen aikana. ...

  Provider NameSouth-Eastern Finland University of Applied Sciences Xamk, Kouvola campus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 6. Muotoilija (AMK), sisustusarkkitehtuuri ja kalustesuunnittelu, päivätoteutus

  Muotoilun koulutuksessa kehitetään ja hyödynnetään monipuolisesti visuaalista hahmotuskykyä, kädentaitoja, tietoteknisiä taitoja ja ongelmanratkaisua sekä organisointikykyä ja projektiosaamista. Muotoiluosaamisesi kehittyy osallistumalla eri osaamisalueiden opetukseen ja aktiiviseen oman tekemiseen. Taideaineilla on vahva perinne muotoilijoiden koulutuksessa. Niillä tähdätään seuraavien taitojen vahvistamiseen: sommittelu väreillä ja muodoilla, koon ja elementtien välinen suhde, mittasuhteiden hallinta ja muodon ominaisuudet. Nämä taidot ovat muotoiluosaamisen perustana. Suomalaisen muotoilukoulutuksen kansainvälisesti arvostettuun metodiin, pajatyöskentelyyn, on Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa erityisesti panostettu. Käytössäsi ovat uudet, hienot ja toimivat materiaalipajat käsittäen niin CNC- ja pikamallinnus teknologian kuin työstökoneet ja käsityökalut. Opintojen alussa saat kattavan opastuksen laitteiden oikeaan ja turvalliseen käyttöön. Erityisesti huonekalumuotoilussa rakennetaan erilaisia hahmo- testi- ja protomalleja joilla konkretisoidaan suunnittelua. Materiaalituntemus on yksi muotoiluosaamisen kulmakiviä kaikilla muotoilun erikoisaloilla ja juuri tämä osaaminen hankitaan pajoilla. Kokeileva työskentely materiaalien kanssa avaa mahdollisuuden uusien innovatiivisten sovelluksien kehittämiseen. Sisustusarkkitehdin ja kalustesuunnittelijan tulee osata esittää ideansa, luonnoksensa ja suunnitelmansa suunnitteluprosessin eri vaiheissa. Tärkeimmät työkalut ovat visualisointi- ja CAD-ohjelmat unohtam ...

  Provider NameSouth-Eastern Finland University of Applied Sciences Xamk, Kouvola campus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 7. Muotoilija (AMK), tuote- ja palvelumuotoilu, päivätoteutus

  Rakenna ammattitaito oman kiinnostuksen mukaan Ammatillisissa opinnoissa täydennät osaamistasi valitsemallasi muotoilun alueella. Voit rakentaa omaa henkilökohtaista osaamistasi esimerkiksi keskittyen eri materiaaleihin ja CAD-osaamiseen sekä tuotesuunnitteluun ja tuotekehitykseen käyttäjälähtöiseen muotoiluun, ergonomiaan, käyttöliittymiin ja palvelumuotoilun kokonaisuuteen. Käyttäjälähtöinen muotoilu antaa valmiudet suunnitella tuotteita ja palveluja, jotka ovat hyödyllisiä ja merkityksellisiä käyttäjilleen ja joita arvostetaan. Käyttäjäkeskeisessä muotoilussa opit hakemaan käyttäjätietoa muun muassa haastattelujen ja havainnoinnin avulla. Asiakaslähtöisessä suunnittelussa kerätään tietoa käyttäjiltä ja asiakkailta ja myös suunnitellaan yhdessä heidän kanssaan. Tuotesuunnittelu on keskeinen opintojen sisältö muotoilun alalla. Näissä opinnoissa opitaan hyödyntämään mallinrakennusta ja 3D-mallinnusta tuotteen suunnittelussa. Lopuksi suunniteltu tuote voidaan tulostaa konkreettiseksi malliksi 3D-tulostusmenetelmillä. Palvelumuotoilu on nyt ja varsinkin tulevaisuudessa merkittävä muotoilun alue, koska monet konkreettiset tuotteet pienenevät tai katoavat kokonaan ja toiminta keskittyy palveluihin. Aineettomien palvelujen mahdollisuudet liiketoiminnassa ovat merkittäviä. Palvelun määrittelyssä ja tutkimuksessa hyödynnetään muotoiluprosessia ja visualisointimenetelmiä sekä tiimityötä. Oppia työelämästä Projekteja toteutetaan myös yhteistyöyritysten kanssa. Niissä ratkotaan sekä tuotteisiin että palveluihin liittyviä ...

  Provider NameSouth-Eastern Finland University of Applied Sciences Xamk, Kouvola campus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 8. Kulttuurituottaja (AMK), päivätoteutus

  Opintojen alussa keskityt yhteisiin opintoihin. Niitä ovat projektijohtaminen, yritystoiminta, talous- ja markkinointiosaaminen. Opiskelun punaisena lankana on heti ensimmäisestä lukuvuodesta lähtien työelämän kanssa yhteistyössä toteutettavat projektit ja toimeksiannot. Projektit mahdollistavat monialaisen yhteistyön sekä verkostoitumisen. Ammatillisilla opinnoilla sekä työharjoittelun suuntaamisella ja uraohjauksella varmistetaan ammatillisen osaamisen syvyys. Osa näistä opinnoista on kaikille yhteisiä ja osa vaihtoehtoisia opintoja. Tapahtumatuottamiseen suuntaavissa opinnoissa keskeistä on tapahtuman suunnittelu asiakkaan tarpeiden mukaan, tapahtumien yleisötyön kehittäminen ja tapahtuman toimintaympäristön hallinta. Tuotantojen myynti ja markkinointi sekä tuotantojen kumppanuuksien hallinta ovat tärkeitä sisältöjä tapahtumatuottajalle. Mediatuottamisen suuntaavissa opinnoissa keskeistä on sisällön suunnittelu sekä tuotantotekniikan ja jälkituotannon hallinta. Jakelukanavien kattava hyödyntäminen sekä tuotantojen myynti ja markkinointi muodostavat pohjan tuotantojen levittämiselle. Visuaalisen tuottamisen suuntaavissa opinnoissa keskeistä on suunnittelun käyttäjälähtöisyys, graafisen muotoilun erityispiirteiden hallinta sekä tuote-, kampanja- ja yrityskuvan luominen. Tuotteistamisen ja oheistuotteiden suunnittelu sekä niiden myynti ja markkinointi ovat myös koulutuksen keskiössä. Lue lisää nettisivuilta: www.seamk.fi/kulttuurituottaja ...

  Provider NameSeinäjoki University of Applied Sciences, SeAMK, School of Business and Culture

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 9. Audiovisuaalisen mediakulttuurin koulutus, taiteen kandidaatti ja taiteen maisteri (3 v + 2 v)

  Audiovisuaalisen mediakulttuurin koulutusohjelman pääaine on mediatiede. Pääainetta tukevia sivuaineita ovat multimedia ja liikkuva kuva. Koulutusohjelman opinnot sisältävät median ilmenemismuotojen tarkastelua historiallisesti, kulttuurisesti, ilmaisullisesti ja tuotannollisesti. Opinnoissa tutkimus limittyy taiteelliseen ja tuotannolliseen toimintaan sekä muotoilualaan. Opiskelija voi valita itselleen audiovisuaalisen erityisosaamisalueen, kuten liikkuva kuva, animaatio, valokuvaus, pelillisyys ja niihin liittyvä tutkimusosaaminen, ja syventää sen osaamista opintojensa aikana. Linkki opiskelijatöihin: https://vimeo.com/groups/ulapland Mediatieteen opinnot antavat valmiudet tunnistaa keskeiset mediakulttuurin ilmenemismuodot ja niiden historialliset taustat sekä kyvyn soveltaa hankittua tietoa tieteelliseen, taiteelliseen ja tuotannolliseen työhön. Opinnoissa käydään läpi mm. mediatieteen, mediataiteen, elävän kuvan historian, dramaturgian sekä populaarikulttuurin keskeiset teoriat ja ilmenemismuodot. Multimedian opinnoissa keskitytään multimediaaliseen sisällöntuottamiseen erilaisia ympäristöjä varten. Opinnot antavat perustaidot mm. multimediatuotantojen suunnitteluun, sisällön tuottamiseen web-ympäristöön, multimediailmaisuun ja animaatiotekniikoihin. Kokonaisuuteen liittyy sekä suunnittelua, ilmaisua että tuottamista tukevia taitoja. Liikkuvan kuvan opinnot edistävät valmiuksia liikkuvan kuvan teosten ja tuotantojen toteuttamiseen. Opinnot antavat perustaidot kuvaukseen, valaisuun, ääniteknologiaan ja jälk ...

  Provider NameUniversity of Lapland, Faculty of Art and Design

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 10. Graafisen suunnittelun koulutus, taiteen kandidaatti ja taiteen maisteri (3 v + 2 v)

  Graafinen suunnittelu on yksi kuvallisen viestinnän osa-alue. Koulutusohjelma koostuu graafisen suunnittelun pääaineen opinnoista, kieli- ja viestintäopinnoista, taide-, muotoilu- ja kulttuuriopinnoista sekä sivuaineopinnoista. Opiskelija perehtyy opinnoissaan alan historiaan, taustafilosofiaan ja käsitteistöön. Koulutuksessa painottuvat erityisesti kuvallisen suunnittelun ja typografian valmiudet. Käytännön harjoituksissa sovelletaan taitoja perinteisiin ja digitaalisiin viestintävälineisiin. Tavoitteena on, että opiskelija osaa tarkastella toimintaansa alan kontekstissa ja osana sen toimintakulttuuria. Opinnot antavat teoreettisia valmiuksia suunnittelutehtäviin ja laajentavat käsitystä suunnittelun kentästä. Opiskelija tutustuu muun muassa erilaisiin suunnitteluprosesseihin, -menetelmiin ja -kohteisiin sekä ajankohtaiseen suunnittelukeskusteluun. Tavoitteena on, että hän osaa hyödyntää opintojen sisältöjä itsenäisesti suunnittelutyössään. Syventävissä opinnoissa perehdytään alan erityiskysymyksiin ja teoreettisiin lähtökohtiin. Sivuaineopintoja voi valita taiteiden tiedekunnan opintojen lisäksi Lapin yliopiston muista tiedekunnista ja myös muista yliopistoista. Graafisen suunnittelun tietämystä voi laajentaa esimerkiksi taidehistorian ja multimedian opinnoilla. Yleisopinnot koostuvat kieli- ja viestintäopinnoista sekä pääainetta täydentävistä taideopinnoista. Opinnot johdattavat opiskelijan alan tutkimukseen ja sen suuntiin, käsitteistöön sekä ajankohtaiseen tietoon. Opiskelija tutustuu opinnoissaan myös la ...

  Provider NameUniversity of Lapland, Faculty of Art and Design

  Category: Learning Opportunities Location: Finland

Pages