• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 1188 items
 1. Metsätalousinsinööri (AMK), monimuotototeutus

  Monimuoto-opintojen toteutus Metsätalousinsinööri (AMK) monimuoto-opintojen kesto on 2-2,5 vuotta. Opinnot sisältävät kontaktijaksoja Mikkelissä ja verkko-opintoja, joissa teet itsenäisiä opiskelutehtäviä. Opinnot painottuvat metsäasioihin ja niiden toteutustapa vaihtelee opintojaksoittain. Metsäaiheisiin opintojaksoihin voi kuulua vaihteleva määrä maasto-opetusta. Harjoittelujaksojen aikana syvennät osaamistasi ja verkostoidut metsäalalle. Saat hyväksilukuja ydinpintoihin ja täydentäviin opintoihin aiemmasta tutkinnostasi. Suoritettavien opintopisteiden määrä selviää henkilökohtisessa HOPS-keskustelussa opintojesi alussa. Ydinosaaminen Metsätalousinsinöörin ydinosaaminen rakentuu seuraavista opintokokonaisuuksista: Metsätalouden viestintä Metsät ja puut tutuiksi Metsistä metsätalouteen Metsät ja yhteiskunta Metsänhoito Puunhankinta Metsäsuunnittelu Metsäalan liiketoimintaosaaminen Metsäomaisuuden hoito Täydentävä osaaminen Metsävaratiedon hallinta Kehittyvä puunhankinta Metsä ja ihmiset Kansainvälinen metsätalous Digitaalisen tiedon hallinta ja palvelut Venäjä-opinnot Yrittäjyysopinnot Täydentävän osaamisen opintoja voit hyväksilukea aiemman tutkintosi opinnoista. ...

  Provider NameSouth-Eastern Finland University of Applied Sciences Xamk, Mikkeli campus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 2. Metsätalousinsinööri (AMK), päivätoteutus

  Perusopinnot Metsätalousinsinöörin perusopinnot rakentuvat kokonaisuuksista, joita ovat: - metsätalouden viestintä- metsät ja puut tutuiksi- metsistä metsätalouteen- tutkimus- ja kehittämistoiminta Nämä opintokokonaisuudet luovat sinulle osaamista, jota syvennät ammattiopinnoissa. Kaikissa opintojaksoissa on soveltava ote metsäasioihin, esimerkiksi matematiikassa kerrataan asioita ja lasketaan puuston tilavuutta, aineiden pitoisuutta tai pinta-alaa. Ammattiopinnot Metsänhoidon, puunhankinnan ja metsäsuunnittelun opintokokonaisuudet muodostuvat opintojaksoista, joilla on maasto-opetusta ja teoriaa. Opiskelutavat vaihtelevat, välillä työskentelet ryhmissä ja välillä itsenäisesti. Osa opinnoistasi on verkko-opintoja ja osa opinnoista perustuu projekteille. Opiskelutavat tukevat työelämässä tarvittavia tiimityötaitoja ja taitoja työskennellä itseohjautuvasti ja tavoitteellisesti. Metsäalan liiketoimintaosaamisen ja metsäomaisuuden hoidon opintokokonaisuudet ovat myös ammatillisia perusopintoja. Niissä rakentuu työelämässä tarpeellinen talouden osaaminen. Syventävät opinnot Syventävien opintojen aika on kolmantena ja neljäntenä vuonna. Valinnoillasi tuet urasuunnitelmaasi. Voit valita seuraavat opintokokonaisuudet: - metsävaratiedon hallinta- kehittyvä puunhankinta- metsä ja ihmiset- kansainvälinen metsätalous- innovaatio- ja yrittäjyysosaaminen- Venäjä-osaaminen Vapaisiin opintoihin voit sisällyttää kieliopintoja, syventää logistiikkaosaamistasi tai vaikka laajentaa ekosysteemipalveluosaamista. Opinnoissasi sinul ...

  Provider NameSouth-Eastern Finland University of Applied Sciences Xamk, Mikkeli campus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 3. Metsätalousinsinööri (AMK), päivätoteutus

  Metsätalousinsinööriopintojen rakenne koostuu ydinosaamisesta, täydentävästä osaamisesta, vapaasti valittavista opinnoista, harjoittelusta ja opinnäytetyöstä. Ydinosaaminen 150 op työelämävalmiuksia ja metsäalan perusosaamista metsänhoitoa, puunhankintaa, metsäsuunnittelua, metsätalouden liiketoimintaosaamista, metsäomaisuuden hoitoa sekä metsät ja yhteiskunta kokonaisuus Täydentävä osaaminen 30 op valitset kaksi 15 op:n moduuleista Vapaasti valittavat opinnot 15 op Venäjä-osaamisesta innovaatio-opintoihin Harjoittelu 30 op – kolmeen osaan jaksotettuna Opinnäytetyö 15 op Lue lisää koulutuksen sisällöstä opinto-oppaasta. ...

  Provider NameSouth-Eastern Finland University of Applied Sciences Xamk, Mikkeli campus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 4. Metsätalousinsinööri (AMK), päivätoteutus

  Metsätalousinsinöörin opinnoissa opiskelet kestävää metsätaloutta: opit turvaamaan teollisuuden puunsaannin kestävällä tavalla, perehdyt uusiutuvan energian nopeasti kehittyvään toimintaympäristöön ja opit työskentelemään taloudellisesti kannattavalla tavalla metsäliiketoiminnan tehtävissä.  Metsien käytön suunnittelun, metsänhoidon ja metsäluonnon tuntemuksen opinnot ovat myös olennainen osa metsätalousinsinöörin opintojasi. Metsätalouden opintojen ensimmäisen lukuvuoden teemana on metsätalouden tuntija. Tutustut monipuolisesti metsätalouden eri toimintoihin ja opit käytännön taitoja. Toisen vuoden teema on metsätalouden toimija. Laajennat metsätalouden osaamistasi ja opit soveltamaan tietojasi käytäntöön. Kolmannen vuoden teema on metsäbiotalouden osaaja. Syvennät tietojasi ja taitojasi ja opit hallitsemaan metsäbiotalouden kokonaisuutta. Neljännen vuoden teema on metsäalan ammattilainen. Hankit täydentävää osaamista ja osoitat omaksuneesi kehittävän työskentelytavan. Opiskelet metsätalousinsinöörin ammattiisi alusta alkaen yhteistyössä työelämän kanssa. Joensuu Euroopan metsäpääkaupunkina tarjoaa sinulle laajat mahdollisuudet verkostoitua jo opintojesi aikana. Alueella toimii suuria kansainvälisiä metsäteollisuusyrityksiä, tutkimus- ja koulutusorganisaatioita, metsätalouden kehittämisyksiköitä ja julkishallinnon organisaatioita, bioenergia-, metsäteknologia- ja paikkatietoyrityksiä sekä lukuisia metsäpalveluyrityksiä. ...

  Provider NameKarelia University of Applied Sciences, Joensuu

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 5. Metsätalousinsinööri (AMK), päivätoteutus, Rovaniemi

  Koulutuskohtaiset kompetenssit muodostavat opiskelijan ammatillisen kehittymisen perustan. Metsä­talousinsinöörikoulutuksen kompetensseiksi on määritelty: • Metsäekosysteemien toiminnan osaaminen o Sisältää runsaasti maastossa tapahtuvaa opetusta kasvukauden aikana, jolloin kasvit ja kasvupai­kat voidaan vielä hyvin tunnistaa. o Teoriaopinnoissa perehdytään lisäksi metsänhoidon perusteisiin ja menetelmiin sekä puuntuotan­non tavoitteisiin. • Metsäekosysteemien kestävän käytön osaaminen o Pedagogisena tavoitteena on tuottaa käytännön osaamista metsän- ja luonnonhoidon kysymyk­sissä, joita sovelletaan laajassa leimikonsuunnitteluharjoituksessa. Harjoitus sisältää myös keskeisiä puuntuotannon ja puunkorjuun taloudellisia ja teknisiä kysymyksiä. • Luonnonvaratiedon hankinnan, analysoinnin, hallinnan ja hyödyntämisen osaaminen o Sisältää nykyaikaisen luonnonvaratiedon keruun ja hallinnan menetelmät. Toteutuksessa korostuu tietoteknisten laitteiden ja sovellusten käytön osaaminen. • Metsien käytön suunnitteluosaaminen o Sisältää nykyaikaisen metsäsuunnittelun keskeiset tavoitteet ja menetelmät yhdistettynä laajaan maastoharjoitukseen, jossa opitaan laatimaan metsäsuunnitelma. • Metsätalouden liiketoiminta- ja johtamisosaaminen o Opiskelija oppii kytkemään taloudellisuuden ja liiketoiminnallisuuden metsätaloudellisiin ratkaisuihin. Hän vahvistaa kykyjänsä luoda ja toteuttaa yrittäjyyttä ja kannattavaa liiketoimintaa metsäalalla. o Opiskelija oppii valmiudet nykypäivän kriteerit täyttävään johtamis- ja esimiestyösken ...

  Provider NameLapland University of Applied Sciences, Rural Industries and Forestry, Rovaniemi

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 6. Metsätalousinsinööri (ylempi AMK), metsätalouden liiketoiminta

  Metsätalouden liiketoimintaosaaminen -koulutuksen sisältö rakentuu kolmen valinnaisen osaamisteeman ympärille. Voit valita opintojesi painopistealueeksi metsäpalvelut, markkinoinnin ja myynnin tai esimiestaidot ja johtamisen. Näiden teemojen ympärille rakennat HOPSin eli henkilökohtaisen opintosuunnitelmasi, jossa on huomioitu jo tutkintoon sopivat aiemmat opinnot ja osaaminen. Opintojaksot toteutetaan pääsääntöisesti kontaktipäivinä, joita on kerrallaan 1-3 päivää. Yhteensä kontaktipäiviä on opintojaksosta riippuen 3-8. Opinnot voivat sisältää sekä ennakkotehtäviä, verkko-opiskelua että kirjallisuuden tenttimistä. Metsätalousinsinöörin ylempään AMK-tutkintoon johtavan koulutuksen laajuus on 60 opintopistettä (op). Koulutuksessa on 25 op syventäviä opintoja, 5 op vapaasti valittavia opintoja ja 30 op:n laajuinen työelämän kehittämistehtävä (opinnäytetyö). Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen, palveluliiketoiminnan, metsätalouden liiketoiminnan sekä sähköisen asioinnin ja arkistoinnin ylemmän AMK-tutkinnon koulutukset järjestävät mahdollisuuden poikkitieteellisiin opintoihin ja opiskelijana voit valita oman henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmansa mukaisesti opintoja ristiin eri koulutuksista. ...

  Provider NameSouth-Eastern Finland University of Applied Sciences Xamk, Mikkeli campus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 7. Metsätalousinsinööri (ylempi AMK), metsätalouden liiketoiminta

  Metsätalouden liiketoimintaosaaminen -koulutuksen sisältö rakentuu metsäpalvelujen kehittämisen ja myynnin sekä esimiestaitojen ja johtamisen ympärille. Näihin teemoihin liittyen rakennat HOPSin eli henkilökohtaisen opintosuunnitelmasi, jossa on huomioitu jo tutkintoon sopivat aiemmat opinnot ja osaaminen. Opintojaksot toteutetaan pääsääntöisesti kontaktipäivinä, joita on kerrallaan 1 - 3 päivää. Yhteensä kontaktipäiviä on opintojaksosta riippuen 3 - 6. Osa opinnoista toteutetaan kokonaan verkko-opintoina. Opinnot voivat sisältää sekä ennakkotehtäviä, verkko-opiskelua että kirjallisuuden tenttimistä. Metsätalousinsinöörin ylempään AMK-tutkintoon johtavan koulutuksen laajuus on 60 opintopistettä (op). Koulutuksessa on 20 op ydinopintoja ja 10 op täydentäviä opintoja. Vapaasti valittavia opintoja voi sisällyttää täydentäviin opintoihin. Opintoihin kuuluu myös 30 op laajuinen työelämän kehittämistehtävä (opinnäytetyö). Lue lisää koulutuksen sisällöstä opinto-oppaasta. ...

  Provider NameSouth-Eastern Finland University of Applied Sciences Xamk, Mikkeli campus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 8. Metsätalousyrittäjyyden osaamisala

  Tutkinnon suorittanut- tuntee metsätalouden toimintaympäristön sekä metsätalouden mahdollisuudet- osaa hyödyntää metsäsuunnitelmaa, kerätä metsäsuunnitelmatietoja ja suunnitella metsätilan taloutta- tuntee metsänhoidon ja puunkorjuun ekologiset, taloudelliset ja puuntuotannolliset perusteet- osaa tehdä tai teettää tavallisimmat metsänhoito- ja puunkorjuutyöt- osaa tehdä puukaupan ja mitata puutavaran- osaa valitsemiensa osien tiedot ja taidotMetsäluonnonhoidon valinnut:- tuntee metsäympäristön- ja luonnonhoidon perusteet ja ottaa ne huomioon toiminnassaanMetsätilan arvioinnin ja kaupan valinnut:- tuntee metsäkiinteistön arvon määräytymisen perusteet ja hallitsee kaupanteonMetsänparannustyö-osan valinnut:- osaa tehdä metsänhoidollisesti ja taloudellisesti perustellun metsänparannussuunnitelman.Metsäpalvelujen tuottaminen -osan valinnut:- pystyy tarjoamaan erilaisia metsäpalveluja yrittäjänä ja työntekijänäMetsien monikäytön valinnut:- osaa tunnistaa ja käsitellä keruutuotteita tai hän hallitsee riistanhoidon perusteet tai tuntee erikoispuiden kasvatuksen ja markkinoinnin perusteetEnergiapuun korjuun ja hyödyntämisen valinnut:- osaa tehdä tai teettää energiapuun korjuunPuutavaran pienimuotoisen jatkojalostuksen valinnut:- osaa valmistaa hirsirakenteita ja -kalusteita tai hän hallitsee sahatavaratuotannon tai sahatavaran pienimuotoisen jatkojalostuksen Tutkinnon suorittanut voi toimia metsätalousyrittäjänä. ...

  Provider NameSavonlinnan ammatti- ja aikuisopisto, SAMI, luonnonvara- ja ympäristöala

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 9. Metsätalousyrittäjyyden osaamisala

  Tutkinnon suorittanut- tuntee metsätalouden toimintaympäristön sekä metsätalouden mahdollisuudet- osaa hyödyntää metsäsuunnitelmaa, kerätä metsäsuunnitelmatietoja ja suunnitella metsätilan taloutta- tuntee metsänhoidon ja puunkorjuun ekologiset, taloudelliset ja puuntuotannolliset perusteet- osaa tehdä tai teettää tavallisimmat metsänhoito- ja puunkorjuutyöt- osaa tehdä puukaupan ja mitata puutavaran- osaa valitsemiensa osien tiedot ja taidotMetsäluonnonhoidon valinnut:- tuntee metsäympäristön- ja luonnonhoidon perusteet ja ottaa ne huomioon toiminnassaanMetsätilan arvioinnin ja kaupan valinnut:- tuntee metsäkiinteistön arvon määräytymisen perusteet ja hallitsee kaupanteonMetsänparannustyö-osan valinnut:- osaa tehdä metsänhoidollisesti ja taloudellisesti perustellun metsänparannussuunnitelman.Metsäpalvelujen tuottaminen -osan valinnut:- pystyy tarjoamaan erilaisia metsäpalveluja yrittäjänä ja työntekijänäMetsien monikäytön valinnut:- osaa tunnistaa ja käsitellä keruutuotteita tai hän hallitsee riistanhoidon perusteet tai tuntee erikoispuiden kasvatuksen ja markkinoinnin perusteetEnergiapuun korjuun ja hyödyntämisen valinnut:- osaa tehdä tai teettää energiapuun korjuunPuutavaran pienimuotoisen jatkojalostuksen valinnut:- osaa valmistaa hirsirakenteita ja -kalusteita tai hän hallitsee sahatavaratuotannon tai sahatavaran pienimuotoisen jatkojalostuksen Tutkinnon suorittanut voi toimia metsätalousyrittäjänä. ...

  Provider NameTampereen seudun ammattiopisto Tredu, Aikuiskoulutus ja työelämäpalvelut

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 10. Metsätiede, maatalous- ja metsätieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)

  Maatalous- ja metsätieteiden kandidaatin tutkinto sisältää ammatillisen ydinosaamisen ja perusmenetelmät. Kandidaatin opinnoissa suoritetaan metsätieteen perus- ja aineopinnot, kieli- ja viestintäopintoja, metsätieteitä tukevia menetelmäopintoja, sivuaine sekä yleisopintoja. Opinnot sisältävät tietojenkäsittelyyn, matematiikkaan, tilastotieteeseen ja metsäalan perustietoon liittyviä opintoja, jotka ovat kaikille yhteisiä. Sivuaineen opiskelija voi valita vapaasti niin, että se tukee maisterivaiheen erikoistumisalaa. Suosittuja sivuaineita ovat esim. taloustieteet, ympäristötiede, oikeustiede, tietojenkäsittelytiede, kielet ja ympäristöpolitiikka sekä geoinformatiikka. Maatalous- ja metsätieteiden maisterin tutkinnossa erikoistutaan halutulle erikoistumisalalle, joita ovat metsien hoito ja metsäekosysteemit, metsä-, energia- ja puuteknologia, metsien arviointi ja suunnittelu sekä metsäekonomia ja -politiikka. Maisterin opinnoissa suoritetaan metsätieteen syventävät opinnot, kieli- ja viestintäopintoja, sivuaineopintoja sekä yleis- ja menetelmäopintoja. ...

  Provider NameUniversity of Eastern Finland, Faculty of Science and Forestry, Joensuu campus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland

Pages