• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 107 items
 1. Uzņēmējdarbība un vadīšana- Prof. mag. studijas

  Pēc programmas apgūšanas iegūst šādu grādu atkarībā no iepriekšējās izglītības un studiju ilguma 1) Profesionālais maģistra grāds uzņēmējdarbībā un vadīšanā 2) Profesionālais maģistra grāds uzņēmējdarbībā un vadīšanā un uzņēmuma vadītāja kvalifikācija. Studiju programmas mērķis ir sagatavot sociāli atbildīgus un kvalificētus speciālistus, kuru zināšanas, prasmes un kompetences ļautu strādāt valsts institūcijās, pašvaldībās, privātā sektorā, sagatavot uzņēmējus un vadītājus darbam dažāda lieluma un jomu uzņēmumos un organizācijās. Attīstīt zinātniski pētniecisko darbu, efektīvas vadības lēmumu pieņemšanas loģiku, darba tirgum nepieciešamās vadības iemaņas un prasmes. Uzdevumi • Nodrošināt starptautiskiem standartiem atbilstošu konkurētspējīgu izglītību un sagatavot studējošos praktiskam darbam, kas saistīts ar uzņēmējdarbības un vadībzinību jomām; • Sniegt studentiem vispusīgas zināšanas izvēlētajā specialitātē un veidot uzņēmējdarbības vadīšanas prasmes. Pilnveidot studējošo profesionālās prasmes un iemaņas, attīstīt analītiskās spējas un veicināt interesi par sabiedrībā notiekošiem procesiem, analizējot valsts ekonomisko situāciju un konkrētu nozaru attīstības tendences un vērtējot situāciju uzņēmumā, tautsaimniecībā kā arī dažādās vadībzinību jomās un vadības līmeņos. • Stimulēt studentu attīstību par pozitīvu, mūsdienīgu, atbildīgu un rīcībspējīgu personību, kas prot patstāvīgi rīkoties un patstāvīgi pieņemt lēmumus. • Attīstīt zinātniski pētnieciskā darba iemaņas un veicināt to izmantošanu. Studentam ir jāp ...

  Provider NameRīgas Tehniskā universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 2. Visaptverošā kvalitātes vadība- Prof. mag. studijas

  1) Profesionālais maģistrs kvalitātes vadībā vai 2) profesionālais maģistrs kvalitātes vadībā un kvalitātes vadības sistēmu vadītājs. Visaptveroša kvalitātes vadība (Total Quality Management - TQM) ir pasaulē populāra un atzīta vadības filozofija, kas aptver visu organizācijas darbību un procesu pilnveidi. Kvalitātes vadība ir daļa no vadības procesa ikvienā mūsdienīgā organizācijā. Īstenojot kvalitātes vadību, tiek sekmēta klientu apmierinātības paaugstināšanās, kas organizācijai ilgtermiņā nodrošina panākumus, efektīvu un lietderīgu darbību. Organizācijā veidojas vide, kurā procesi, produkti un pakalpojumi apmierina klientu prasības un vajadzības, ir droši lietošanā, rada vērtību sabiedrībai un videi. Programmas absolventi spēj apzināt daudzpusīgās organizācijas vadības, klientu, īpašnieku un sabiedrības intereses; spēj analizēt, izvērtēt, veidot, izplatīt un ieviest praksē kvalitātes un procesu vadības un pilnveides metodes, lai sekmētu pastāvīgu organizācijas darbības efektivitātes uzlabošanu. Programmas absolventi strādā kā kvalitātes vadītāji, kvalitātes vadības sistēmu vadītāji, kvalitātes vadības struktūrvienības vadītāji, kvalitātes inženieri un kvalitātes vadības sistēmu speciālisti dažādu tautsaimniecības nozaru organizācijās, tostarp atbilstības novērtēšanas institūcijās. Programmas absolventi var strādāt arī kā pašnodarbinātas personas vai individuālie komersanti, sniedzot ar kvalitātes vadību saistītus konsultāciju un audita pakalpojumus. Mērķis Maģistra profesionālo studiju programmas „Visaptvero ...

  Provider NameRīgas Tehniskā universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 3. Ražošanas inženierzinības un vadība- Mag. studijas

  Programmas misija ir sagatavot augstas kvalitātes ražošanas vadītājus, kas būtu gatavi risināt tirgus sarežģītās problēmas un uzsākt karjeru ražošanā vai servisā. Lai to sasniegtu, programma papildus inženierpriekšmetiem, iekļauj priekšmetus, kas attiecas uz ekonomiku, vadību, darbību sistēmu pētīšanu un ražošanas tehnoloģiju vadīšanu. Tādas kompleksas zināšanas un pieredze kopā ar bakalaura inženierizglītību un inženiera studijām ir pietiekamas zinātniskai un praktiskai darbībai produktu projektēšanā un ražošanā, modernu uzņēmumu organizēšanā un vadīšanā, grupu darbā kopā ar citu specialitāšu speciālistiem, kā arī lai uzsāktu savu individuālo biznesu. Uzdevumi Studiju programmas uzdevumi ir: - nodrošināt konkurētspējīgu izglītību ražošanas inženierzinībās un vadībā saskaņā ar maģistra studiju prasībām un starptautiskiem standartiem; - dot iespēju studentiem apgūt plašas zināšanas un attīstīt prasmes un kompetences, kas nepieciešamas ražošanas inženierzinātņu un vadības speciālistiem; - attīstīt studentiem modernu ekonomisko domāšanu kompleksu industrijas uzdevumu atrisināšanai, kas satur inženierijas teorētiskus jautājumus un praktiskas problēmas; - sekmēt zinātnisko izpēti un tās rezultātu praktisku pielietojumu ar mērķi pilnveidot reālu ražošanas procesu organizāciju; - realizēt studentu un pasniedzēju starptautisko apmaiņu. Studiju rezultāti Studiju programmas „Ražošanas inženierzinības un vadība” absolventi: - zina un saprot kā ikviena tehniska vai tehnoloģiska ideja var tikt realizēta ar konkrētām uzņē ...

  Provider NameRīgas Tehniskā universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 4. Uzņēmējdarbība un vadīšana- Mag. studijas

  Studiju programmas mērķis ir studējošo sagatavošana patstāvīgai zinātniski pētnieciskai, pedagoģiskai un praktiskai darbībai vadībzinātnē, attīstot efektīvu vadības lēmumu pieņemšanas loģiku, darba tirgum nepieciešamās vadības iemaņas un prasmes. Uzdevumi Studiju programmas uzdevumi ir: • nodrošināt maģistra studiju līmenim un starptautiskiem standartiem atbilstošu konkurētspējīgu izglītību vadībzinātnē; • veicināt studējošo teorētisko atziņu izpēti un zināšanu aprobāciju vadībzinātnē, nozares aktuālo problēmu kontekstā; • attīstīt studējošo mūsdienīgu ekonomisko domāšanu, vadībzinātnes kompleksu uzdevumu risināšanai, kas aptver gan teorētiskos, gan arī praktiskos vadībzinātnes jautājumus; • veicināt studējošo patstāvīgu ekonomisko zinātnisko pētījumu veikšanu. • veicināt zinātniski pētniecisko rezultātu praktisko izmantošanu uzņēmumu un organizāciju darbības pilnveidošanā; • attīstīt akadēmisko kapacitāti, iesaistot studiju darbā jaunos zinātniekus un industrijas speciālistus, veicināt studējošo un mācībspēku iesaistīšanu starptautiskajos projektos un apmaiņas programmās. Nākamās nodarbinātības apraksts Programmā ir iekļauti studiju priekšmeti, kas ļauj attīstīt un izglītot augsti kvalificētus un sociāli atbildīgus speciālistus ekonomikas, uzņēmējdarbības un vadībzinību jomā, kuru zināšanas, prasmes un kompetences ļautu analizēt un izvērtēt ekonomikas procesus vietējās, starptautiskās un valsts institūcijās, un arī privātā sektorā, kā arī speciālistus kuri būtu spējīgi veikt arī zinātniski pētniecisko darbī ...

  Provider NameRīgas Tehniskā universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 5. Uzņēmējdarbības finanses- Mag. studijas

  Studiju programma tiek realizēta kā akadēmiskā maģistra studiju programma 80 KP apjomā ar iegūstamo sociālo zinātņu maģistra grādu uzņēmējdarbības finanšu vadībā, kas ietver 2 specializēšanās virzienus - finanšu vadības un finanšu ekonomikas virzienu. Mērķis Studiju programmas mērķis ir nodrošināt studentiem iespēju iegūt akadēmiskam maģistra grādam un akadēmiskās izglītības valsts standartam atbilstošas padziļinātas teorētiskās zināšanas uzņēmējdarbības finanšu vadībā, kā arī attīstīt pētniecības prasmes, izglītojot uzņēmumu finanšu vadītājus un finanšu investīciju pārvaldīšanas speciālistus finanšu problēmu risināšanai un lēmumu pieņemšanai mūsdienu mainīgās uzņēmējdarbības vides apstākļos. Uzdevumi Uzdevumi mērķa sasniegšanai: 1) sniegt programmas studējošajiem pietiekamas teorētiskās zināšanas uzņēmējdarbības finanšu vadības jomā, kā arī ar to saistītajās jomās, lai nodrošinātu studējošo spējas izprast finanšu plūsmu ietekmējošos faktorus un, secīgi pielietojot finanšu analīzes un vadības metodes, pieņemt finanšu lēmumus mūsdienu mainīgās uzņēmējdarbības vides apstākļos; 2) nodrošināt tādu studiju organizācijas veidu, lai programmas absolventiem būtu pietiekamas pētnieciskās iemaņas akadēmiskās izziņas nolūkiem uzņēmumu finanšu vadībā un finanšu investīciju pārvaldīšanā; 3) veidot studējošajiem tādas prasmes, kas nodrošinātu to spēju sekmīgi un atbilstoši labākajiem standartiem strādāt tautsaimniecības dažādu nozaru uzņēmumos finanšu resursu vadībā un finanšu pakalpojumu sfērā finanšu investīciju vadībā ...

  Provider NameRīgas Tehniskā universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 6. Starptautiskais bizness un tiesības- Prof. mag. studijas

  Multidisciplināra programma, kas sniedz zināšanas gan starptautiskajā biznesā, gan starptautiskajās biznesa tiesībās. Šāds programmas salikums Latvijā pagaidām ir unikāls, bet tieši šādas zināšanas ir nepieciešamas Latvijas uzņēmējiem, lai sekmīgi darbotos starptautiskajā ekonomiskajā un juridiskajā telpā. Programmas uzdevumi: - Ar Latvijas vadošo speciālistu un ārzemju lektoru līdzdalību sagatavot konkurētspējīgus speciālistus Latvijas un starptautiskajam darba tirgum uzņēmējdarbības vadības jomā - īstenot mūsdienīgu zināšanu apgūšanu par starptautisko ekonomiku, biznesa vadību un komerctiesībām, par uzņēmējdarbības formām un biznesa vides specifiku ES - iemācīt prasmi radoši un kritiski domāt, kā arī prognozēt ekonomisko un tiesisko procesu attīstību - iemācīt izstrādāt un realizēt jaunus biznesa projektus, noteikt darbības stratēģiju. 1. studiju gads: cilvēkresursu vadība globālajā vidē, starpkultūru biznesa attiecības, grāmatvedība uzņēmējdarbības vadītājiem, intelektuālā īpašuma tiesības, finanšu menedžments, Eiropas Savienības uzņēmumu tiesības, starptautiskā biznesa stratēģija un vadība, projektu vadīšana starptautiskajā biznesā, ilgtspējīgs starptautiskais mārketings, biznesa tiesiskais regulējums ES un Baltijas reģionā, Eiropas Savienības ekonomiskā politika un biznesa vide, starptautiskās konkurences tiesības. Studiju prakse (6 nedēļas). 2. studiju gads (tikai studējošajiem ar iepriekš iegūtu akadēmiskā bakalaura grādu): organizācijas efektivitātes vadīšana, starptautiskās finanses, starpt ...

  Provider NameRīgas Stradiņa universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 7. Vadības zinības- Prof. mag. studijas

  *2017./18. gada uzņemšanā programmā tiek veiktas izmaiņas, lai personām ar iepriekš iegūtu akadēmisko augstāko izglītību ir iespējams studēt profesionālā maģistra programmā un iegūt kvalifikāciju „Uzņēmuma un iestādes vadītājs”. Studiju programmas apakšvirzieni • Uzņēmējdarbības vadība • Sabiedrības vadība • Izglītības vadība Iegūstamais grāds (atbilstoši izvēlētajam apakšvirzienam) • Profesionālais maģistrs vadības zinībās uzņēmējdarbības vadībā • Profesionālais maģistrs vadības zinībās sabiedrības vadībā • Profesionālais maģistrs vadības zinībās izglītības vadībā Programmas saturs Modernā menedžmenta teorijas; Makroekonomikas analīze un politika; Ilgtspējīgas attīstības plānošana; Sabiedriskās attiecības un starpkultūru komunikācija; Procesu efektivitātes metodika; Inovāciju vadīšana u. c. Uzņēmējdarbības vadība: Cilvēkresursu stratēģiskā vadīšana; Vadības grāmatvedība; Konfliktu vadība u. c. Sabiedrības vadība: Sabiedrisko attiecību stratēģija; Apkaimes un sabiedrības studijas; Stratēģiskā vides pārvaldība; Kultūrpolitika u. c. Izglītības vadība: Izglītības vadības teorija un prakse; Pārmaiņu vadīšana izglītībā; Izglītības iestāde kā mācīties spējīga organizācija u. c. Iespējas pēc maģistra grāda ieguves • strādāt valsts vai pašvaldības iestādē • nodarboties ar uzņēmējdarbību dažādos pārvaldības līmeņos • turpināt studijas LiepU doktora studiju programmās vai citā augstskolā Latvijā vai ārzemēs. ...

  Provider NameLiepājas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia

Pages