• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 15 items
 1. szupervizor

  Képzési cél:  A cél olyan szakemberek képzése, akik a hivatását gyakorló szakemberek fejlesztéséért dolgoznak, a szakmai személyiség karbantartásának és fejlesztésének leghatékonyabb eszközével, a szupervízióval. A szupervizor a szakmai működést vizsgálja a szerep, szervezet vagy intézmény kontextusában. A szupervízió tanulást, fejlődést, személyes hatékonyság növekedést szolgál, egy szerződésen alapuló, a saját szakmai tapasztalatokból kiinduló és mindig oda visszacsatoló folyamat keretében. Lényegi eleme, fő működésmódja az önreflexió, a szupervizor reflektív jelenléte. Módszereiben eklektikus, az önreflektív munka szolgálatában a pszichológiai irányzatok teljes tárházából válogat és alkalmazza egy-egy módszer elemeit.   A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:   A szupervizor szakirányú továbbképzésben végzettek ismerik: • a segítő kapcsolati munka alapismereteit, • a rendszerszemlélet alapjait, amely egy megértési stratégia, látásmód kialakítása, amely a jelenségek részleteit és összefüggéseit az egésszel való kölcsönhatásban, a lehető legszélesebb horizonton belül tárja fel és értelmezi, • a terepkompetencia elméleti és gyakorlati alapjait; a szupervizori kompetencia fejlesztését az első kapcsolatfelvételtől a szerződéskötésen át, az összegző lezárásig a szupervíziós folyamatban, • a szupervízió keretei között történő speciális tanulást, valamint az elmélet alkalmazását a szupervíziós működés során, gyakorlati szituációk révén, • a szupervízió fajtáit: egyéni, coachi ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. tréner

  Elsajátítandó kompetenciák:­   - rendszerszemlélet;­   - asszertív viselkedés és kommunikáció;­   - empátia, mások érzelmeinek felismerése és kezelése, tolerancia;­   - kliensközpontúság;­   - mások fejlődésének támogatása;­   - konfliktuskezelés;­   - kapcsolatépítés;­   - együttműködés, csapatszellem;­   - vezetés/irányítás. A képzés során megszerezhető ismeretek:A képzés szerkezete biztosítja a nagyon széles lélektani (egyén, csoport és társadalomlélektan) alapozású, készségfejlesztés elméleti és módszertani bázisát. A gyakorlati órák magas aránya biztosítja az egyéni és szakmai önismeret, a beavatkozási technikák és szervezeti adaptációs folyamatok szakértő támogatását. Ismeretek, készségek:­   - ön- és emberismeret;­   - személyiség- és csoportlélektani ismeretek és módszerek;­   - emberi erőforrás gazdálkodás    ;­   - szervezetfejlesztés módszertana;­   - tréningek helye és szerepe a szervezetfejlesztési folyamatban;­   - felnőttképzési ismeretek;­   - tréneri etika;­   - tréning módszertani és vezetési ismeretek;­   - kommunikációs ismeretek és készségek;­   - konfliktuskezelési ismeretek és készségek. A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:   A megszerzett szakképzettség alapján a végzett hallgató munkát vállalhat a működő tanácsadó és tréner cégek alkalmazásában, valamint a közép- és nagyvállalatok tréner csapatának tagjaként önálló munkát végezhet. A hallgató képessé válik képzési szükségletek meghatározására, ennek megfelelő programok összeállítására és megvalósítá ...

  Awarding bodySzent István Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. vállalkozás és gazdaságpszichológiai tanácsadó

  7.1. Elsajátítandó kompetenciák: A hallgatók széles szakmai betekintést szereznek a gazdaságtudományok, valamint az alkalmazott pszichológia területein. Fő cél az elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazása, és a nagyfokú gyakorlatorientáltság. A módszertani felkészítés önálló probléma-felismerési és -kezelési készséget alapoz meg a hallgatók számára.7.2. Tudáselemek, megszerezhető ismeretek:A hallgatók az alapképzettségüktől függően eltérő tantervet teljesítenek, amelyek részben közös elemeket is tartalmaznak. A szakirányú továbbképzés során a gazdaságtudományok képzési területen szerzett oklevéllel rendelkezők pszichológiai, illetve tágabb értelemben magatartástudományi témakörökkel, míg a pszichológus oklevéllel rendelkező hallgatók elsősorban gazdaságtudományi témakörökkel bővíthetik ismereteiket. Az oktatás eme formája a magatartási, szervezeti, és gazdasági problémák interdiszciplináris értelmezésére teszi alkalmassá a hallgatókat. A szervezeti és gazdasági folyamatok interdiszciplináris elemzése pszichológiai módszereket is felhasználó szervezeti beavatkozásokat alapozhat meg. A szakirányú továbbképzés keretében megszerezhető ismeretek a gazdaságtudományok és a pszichológia tudomány határmezsgyéjén olyan ismeretek megszerzését teszi lehetővé, amelyek birtokában mind a gazdasági folyamatok, mind pedig a mögöttük meghúzódó pszichológiai háttértényezők külön-külön és együttesen is értelmezhetővé válnak. Ezért a képzés mind az elméleti és alkalmazott pszichológiai ismeretekre, mind pedig az elméleti közgazdasá ...

  Awarding bodyBudapesti Corvinus Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. általános neuropszichológus

   Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:    A szakon végzett hallgató  jártasságot szerez az idegrendszeri megbetegedésben szenvedőkkel való foglalkozásban, az idegtudományok, az általános és kísérletes lélektan, fejlődéslélektan, neuropszichiátria, rehabilitáció, a sérült funkciók újraszervezése speciális ismereteinek elsajátításával; foglalkozik az agyi károsodás következtében kialakult pszichés működészavarokkal, azok általános és speciális jelenségeinek vizsgálatával, diagnosztikájával és rendszerszemléletű kezelésével (e zavarok általában parciálisak, elsősorban az emberi megismerési folyamatokat, illetve a célirányos viselkedés szabályozását károsítják); elsajátítja az agysérülések és különféle fejlődési idegrendszeri zavarok kvalitatív és rendszerszemléletű elemzését; organikus agyi károsodott betegekkel folytatott átfogó, elméleti megalapozottságú tanulmányok készítéséhez szükséges vizsgálatokat folytat le, elsajátítja a konkrét funkciódeficitek differenciál-diagnosztikáját és a kezelésükhöz szükséges ismereteket; elsajátítja az idegrendszeri megbetegedések területén folyó pszichológiai kutatáshoz, a hatékony fejlesztőprogramok kialakításához, a valódi rehabilitációs tevékenységhez szükséges ismereteket; megszerzi az egyénre szabott kezelési, fejlesztési tervek kialakításához (a legmodernebb képalkotó eljárások és a morfológiai-élettani viszonyok ismeretének segítségével) szükséges ismereteket; elsajátítja a neuropszichológiai vizsgálati módszerek (vizsgálatok) egy ...

  Awarding bodyPázmány Péter Katolikus Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. óvoda- és iskola-szakpszichológus

  A szakirányú továbbképzési szak célja: a pszichológus felkészítése arra, hogy * a pszichológia sajátos lehetőségeire támaszkodva segítséget tudjon nyújtani a nevelési-és oktatási intézmények, gyermekvédelmi intézmények számára a nevelési és oktatási feladatok hatékony ellátására, a problémák megelőzésére és megoldására; * a pszichológia eszközeivel segítséget nyújtson nevelési problémák esetén közvetlenül a diákoknak, a szülőknek és a gyermekkel foglalkozó pedagógusoknak, intézeti nevelőknek; * felismerje a terápiát igénylő magatartási és pszichés problémákat, segítséget nyújtson a terápiás segítség biztosításában, együttműködjön a pedagógiai szakszolgálatok tehetséggondozó és pályaválasztási szakembereivel, apszichoterapeuta és pszichiáter kollegákkal, biztosítsa a megfelelő támogatást az oktató- és nevelőintézetben; * hosszabb terápiás támogatást nem igénylő problémák esetén és krízishelyzetben támogatást nyújtson; * felkészült legyen az intézményen belüli társas kapcsolatok és a csoportlégkör fejlesztésére és konfliktusmenedzselésre; * személyiségfejlesztő és a társas hatékonyságot fejlesztő csoportos foglalkozásokat vezessen intézményes keretben; * ismerje fel, és tudja azonosítani a tanulási problémákat, a szükséges szakmai segítség mértékét, együttműködjön a fejlesztőpedagógus és a gyógypedagógus szakemberrel; * fejlessze a tanulási technikát az átlagos teljesítmény esetén egyéni, csoportos és osztályszinten, nyújtson segítséget a pedagógusoknak a tanítás keretében történő fejlesztésre; * ismerje fel és n ...

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages