• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 238 items
 1. üzleti innovációs szakközgazdász

  A képzés célja valós üzleti tevékenységen (vállalkozás, projektek) keresztül elsősorban az egyéni vagy társas vállalkozások alapításához, működtetéséhez szükséges kompetenciákkal rendelkező szakemberek képzése, akik megfelelő önismerettel rendelkeznek és képesek projektszemlélettel rendszerben gondolkodni. A képzés újszerűségét adja, hogy a képzésben résztvevők csapatban tanulnak, és team coach segíti a munkájukat, tanulásukat.   A képzés során elsajátítható kompetenciák:   Menedzsment kompetenciák: A végzettek saját karrierjük menedzselésére, valamint általános menedzsment feladatok elvégzésre egyaránt magas színvonalon alkalmasak; a képzés során folyamatosan hozzászoknak a személyes és csapaton/csoporton belüli felelősségvállaláshoz, képesek megtervezni és irányítani projekteket; képesek kialakítani vállalkozási stratégiájukat különböző időtávokban; a projektek megvalósításában gyakorlati tapasztalattal rendelkeznek vezetőként és csapattagként egyaránt; képesek termékek és szolgáltatások kereslet vezérelt kialakítására, rendszerben gondolkodásra.   Együttműködési készségek, képességek, kompetenciák: A végzettek képesek az eredményes vállalkozás érdekében saját munkájukat megszervezni önállóan és csapatban is; képesek társas vállalkozások, csapatok tevékenységében részt venni, azt megszervezni és irányítani; képesek csapatok irányítására, ismerik a különböző vezetési stílusokat, eszköztárakat, módszereket; a vállalkozásukat meghatározott értékrend szerint irányítják, mely minden tevékenységüket áthatja; a váll ...

  Awarding bodyDebreceni Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. üzleti informatikus szakreferens

  A képzés során elsajátítandó kompetenciák: A végzettek képesek: ⦁ a gazdasági, üzleti és informatikai szakterületek ismeretanyagának komplex alkalmazására; ⦁ az üzleti problémák megoldásának információtechnológiai támogatására; ⦁ szakképzettségüknek megfelelő feladatok felelősségteljes végrehajtására; ⦁ gazdasági problémák megoldásainak korszerű web-technológiákkal való modellezésére, szimulálására, megoldására; ⦁ az adott szakterület új ismereteinek és eredményeinek a befogadására; ⦁ folyamatos tanulásra, saját tudásuk bővítésére, új kompetenciák elsajátítására; ⦁ kommunikációs készségük, tárgyalóképes idegennyelv-ismeretük birtokában partnerekkel, gazdasági, közgazdasági szakemberekkel, informatikai fejlesztéseket végző munkatársakkal való hatékony együttműködésre.   A képzés során megszerezhető tudáselemek: ⦁ üzleti folyamatok megértése, elemzése, a végrehajtást segítő szoftveralkalmazások tervezési munkáinak elvégzése, egyszerűbb programozási feladatok végrehajtása; ⦁ gazdasági rendszerfejlesztési elvek és módszerek alkalmazása, fejlesztőeszközök (üzleti modellezés és/vagy számítógéppel támogatott fejlesztés eszközei) használata; ⦁ üzleti adatbázisok tervezésével, létrehozásával és menedzselésével kapcsolatos feladatok ellátása; ⦁ az üzleti és informatikai szakemberekkel együttműködve, felhasználva a leghatékonyabb IT-megoldásokat a gazdasági problémákra megoldási változatok készítése, informatikai támogatás és/vagy fejlesztés kezdeményezése, végrehajtása; ⦁ a szervezet informatikai ...

  Awarding bodyNeumann János Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. üzleti informatikai szakközgazdász

  Olyan informatikai menedzserek képzése, akik magas szintű számítástechnikai, hadver, szoftver, orgver ismeretekkel képesek a vállalkozások pénzügyi, számviteli informatikai tevékenységének szabályozására, informatikai adatbázisainak megszervezésére, számítógépes adatfeldolgozás kidolgozására, működtetésére és irányítására.    A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:   a) Az üzleti informatika szakközgazdász  szakirányú továbbképzésen végzettek ismerik  - az információs társadalomban működő üzleti folyamatokat, - az értékteremtő folyamatokat támogató informatikai feladatok menedzselését, - korszerű információtechnológiai eszközökkel a szervezetek üzleti intelligenciájának növelésének módozatait, - infokommunikációs folyamatok tervezését és modellezését, - szervezési problémák feltárását és definiálását, - alkalmazások tervezését, implementálását, működtetése és ellenőrzésének kérdéseit.   Tanulják a  - Pénzügyi és gazdasági elemzés, ellenőrzés, - Vezetői számvitel, - Pénzügyi számvitel, - Üzleti informatika, - Szoftvertechnológia, - Számítástechnikai hálózatok, - Projektfinanszírozás, - Termelésmenedzsment, - E business, - Menedzser informatika, - Projektmenedzsment   témakörök legfrissebb szakmai megállapításait és kérdéseit. A fenti ismeretekben elmélyült közgazdasági és informatikai tudásanyagot kapnak.   b) Az üzleti informatika szakközgazdász szakirányú továbbképzési szakon végzettek képesek és alkalmasak a következő feladatok ellátására: - Rendszerfejlesztési módszer ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. önkormányzati szakpolitikai szakreferens

  Elsajátítandó kompetenciák: * az önkormányzati rendszer elméleti és gyakorlati alapjainak ismerete; * az önkormányzatokra vonatkozó gazdasági ismeretek; * az önkormányzatokra vonatkozó költségvetési ismeretek; * önkormányzatokra vonatkozó fejlesztési politikák az Európai Unióban; * politikatudományi alapismeretek; * magyar politikai rendszer alapjai; * szociálpolitikai ismeretek; * választási rendszerek – országgyűlési és önkormányzati; * vezetési ismeretek; * pályázatírási ismeretek; * konfliktuskezelési tréning. Tudáselemek, megszerezhető ismeretek: Tudáselemek: * általános és alapozó ismeretek: az önkormányzatok működésére és a magyar politikai rendszerben elfoglalt szerepére, illetve az önkormányzatok működésének gazdasági, politikai, szociális és jogi kereteire vonatkozó ismeretek; * szakmai ismeretek az önkormányzatok gazdasági, költségvetési, közigazgatási, közpolitikai, illetve szociálpolitikai, európai uniós szakpolitikai, területfejlesztési, vidékfejlesztési, településfejlesztési területein; * gyakorlati ismeretek: pályázatírási, vezetési ismeretek és konfliktuskezelő kompetenciák.   Megszerezhető ismeretek: Az általános és alapozó ismeretek területén: * a politika alapfogalmainak és működési alapjainak elsajátítása; * a magyar politikai rendszer alapjai; * az önkormányzatiság alapelveinek elsajátítása; * általános gazdasági ismeretek; * az önkormányzatiság fogalomrendszere; * az önkormányzatok szerepe a magyar politikai rendszerben; * az önkormányzatok feladatköre és gazdasági lehetőségei; * az önkor ...

  Awarding bodyDebreceni Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. óvoda- és iskola-szakpszichológus

  A szakirányú továbbképzési szak célja: a pszichológus felkészítése arra, hogy * a pszichológia sajátos lehetőségeire támaszkodva segítséget tudjon nyújtani a nevelési-és oktatási intézmények, gyermekvédelmi intézmények számára a nevelési és oktatási feladatok hatékony ellátására, a problémák megelőzésére és megoldására; * a pszichológia eszközeivel segítséget nyújtson nevelési problémák esetén közvetlenül a diákoknak, a szülőknek és a gyermekkel foglalkozó pedagógusoknak, intézeti nevelőknek; * felismerje a terápiát igénylő magatartási és pszichés problémákat, segítséget nyújtson a terápiás segítség biztosításában, együttműködjön a pedagógiai szakszolgálatok tehetséggondozó és pályaválasztási szakembereivel, apszichoterapeuta és pszichiáter kollegákkal, biztosítsa a megfelelő támogatást az oktató- és nevelőintézetben; * hosszabb terápiás támogatást nem igénylő problémák esetén és krízishelyzetben támogatást nyújtson; * felkészült legyen az intézményen belüli társas kapcsolatok és a csoportlégkör fejlesztésére és konfliktusmenedzselésre; * személyiségfejlesztő és a társas hatékonyságot fejlesztő csoportos foglalkozásokat vezessen intézményes keretben; * ismerje fel, és tudja azonosítani a tanulási problémákat, a szükséges szakmai segítség mértékét, együttműködjön a fejlesztőpedagógus és a gyógypedagógus szakemberrel; * fejlessze a tanulási technikát az átlagos teljesítmény esetén egyéni, csoportos és osztályszinten, nyújtson segítséget a pedagógusoknak a tanítás keretében történő fejlesztésre; * ismerje fel és n ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. értékelemző szakközgazdász

  Az értékelemzés szakirányú továbbképzési szak célja az értékelemzés eljárásrendszerével hivatásszerűen foglalkozó szakembereknek a felkészítése, az e témában tevékenykedni kívánó munkatársak kiképzése. A képzés során elsajátítandó kompetenciák: az értékelemzés szemléletének elsajátítása, a módszertani és technikai eszközök szisztematikus és szakszerű alkalmazása, csoportmunkában való munkavégző képesség, hatékony kommunikációs és tárgyalástechnikai készség, problémamegoldó képesség (probléma felismerése, maghatározása, megoldási alternatívák kidolgozása, a legjobb megoldás kiválasztása) A képzés során elsajátítandó tudáselemek, megszerezhető ismeretek: a 8. pontban kerül kifejtésre. A képzés során megszerezhető személyes adottságok, készségek: a nemzetközi gyakorlatnak megfelelően az értékelemzés mibenlétének és tevékenységeinek magas szintű megismerése, alkalmazó képessége, kapcsolattartás, kapcsolatépítés, más emberek motiválása, sikerorientált vezetői készség kialakulása. A képzés során megszerezhető szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben: az értékelemzés szak elvégzését követően a szakemberek alkalmassá válnak a teljes értékelemzési folyamat levezetésére, beleértve a közeg többszintű felkészítését, a folyamat levezénylését, a realizálás kontrollját. ...

  Awarding bodyBudapesti Corvinus Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. értékelemző specialista

  Az értékelemzés szakirányú továbbképzési szak célja: az értékelemzés eljárásrendszerével hivatásszerűen foglalkozó szakembereknek a felkészítése, az e témában tevékenykedni kívánó munkatársak kiképzése. A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek: az értékelemzés szemléletének elsajátítása, a módszertani és technikai eszközök szisztematikus és szakszerű alkalmazása, csoportmunkában való munkavégző képesség, hatékony kommunikációs és tárgyalástechnikai készség, problémamegoldó képesség (probléma felismerése, meghatározása, megoldási alternatívák kidolgozása, a legjobb megoldás kiválasztása). A képzés során megszerezhető személyes adottságok, készségek: a nemzetközi gyakorlatnak megfelelően az értékelemzés mibenlétének és tevékenységeinek magas szintű megismerése, alkalmazó képessége, kapcsolattartás, kapcsolatépítés, más emberek motiválása, sikerorientált vezetői készség kialakulása. A képzés során megszerezhető szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben: az értékelemzés szak elvégzését követően a szakemberek alkalmassá válnak a teljes értékelemzési folyamat levezetésére, beleértve a közeg többszintű felkészítését, a folyamat levezénylését, a realizálás kontrollját. ...

  Awarding bodyBudapesti Corvinus Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. érdekérvényesítő (lobbi) szakközgazdász

  A képzés során elsajátítandó kompetenciák: gazdaságpolitikai összefüggések, vállalati érdekviszonyok megismerése, üzleti érdekek, civil társadalom folyamatai és szerveződései, települési érdekek és területi érdekviszonyok megismerése, a magyar kormányzati rendszer és döntéshozatal, az Országgyűlés működése és szervezete, az önkormányzatok működése és gazdálkodása, az Európai Unió intézményrendszere és érdekfolyamatai, a lobbizás jogi és etikai keretei, etikai hozzáállás, lobbi technikák elsajátítása és alkalmazása itthon az Európai Unióban. A képzés során elsajátítandó tudáselemek, megszerezhető ismeretek: a 8. pontban kerül kifejtésre.  A képzés során megszerezhető személyes adottságok, készségek: A kommunikáció és a kapcsolatépítés, kapcsolattartás eszközei és módszerei, más emberekre való hatás, határozott fellépés, magabiztosság, érdekviszonyok elemzése, cselekvési programok készítése, közpolitikai-elemzés, érdekérvényesítési projekt-tervezés. A képzés során megszerezhető szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben: A lobbi szakértő képzés olyan ismereteket nyújt gazdasági szakemberek és közéleti szerepvállalók számára, amelyek birtokában eligazodnak a magyar kormányzat és a közigazgatás intézményi és döntéshozatali rendszerében, és ezen ismeretek birtokában képesek lesznek érdekeket közvetíteni szervezeteik és a kormányzat között.  ...

  Awarding bodyBudapesti Corvinus Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. érdekérvényesítő (lobbi) specialista

  A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek: gazdaságpolitikai összefüggések, vállalati érdekviszonyok megismerése, üzleti érdekek, civil társadalom folyamatai és szerveződései, települési érdekek és területi érdekviszonyok megismerése, a magyar kormányzati rendszer és döntéshozatal, az Országgyűlés működése és szervezete, az önkormányzatok működése és gazdálkodása, az Európai Unió intézményrendszere és érdekfolyamatai, a lobbizás jogi és etikai keretei, etikai hozzáállás, lobbi technikák elsajátítása és alkalmazása itthon és az Európai Unióban. A képzés során megszerezhető személyes adottságok, készségek: A kommunikáció és a kapcsolatépítés, kapcsolattartás eszközei és módszerei, más emberekre való hatás, határozott fellépés, magabiztosság, érdekviszonyok elemzése, cselekvési programok készítése, közpolitikai-elemzés, érdekérvényesítési projekt-tervezés. A képzés során megszerezhető szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben: A szakirányú továbbképzés olyan ismereteket nyújt gazdasági szakemberek és közéleti szerepvállalók számára, amelyek birtokában eligazodnak a magyar kormányzat és a közigazgatás intézményi és döntéshozatali rendszerében, és ezen ismeretek birtokában képesek lesznek érdekeket közvetíteni szervezeteik és a kormányzat között. ...

  Awarding bodyBudapesti Corvinus Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. általános neuropszichológus

   Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:    A szakon végzett hallgató  jártasságot szerez az idegrendszeri megbetegedésben szenvedőkkel való foglalkozásban, az idegtudományok, az általános és kísérletes lélektan, fejlődéslélektan, neuropszichiátria, rehabilitáció, a sérült funkciók újraszervezése speciális ismereteinek elsajátításával; foglalkozik az agyi károsodás következtében kialakult pszichés működészavarokkal, azok általános és speciális jelenségeinek vizsgálatával, diagnosztikájával és rendszerszemléletű kezelésével (e zavarok általában parciálisak, elsősorban az emberi megismerési folyamatokat, illetve a célirányos viselkedés szabályozását károsítják); elsajátítja az agysérülések és különféle fejlődési idegrendszeri zavarok kvalitatív és rendszerszemléletű elemzését; organikus agyi károsodott betegekkel folytatott átfogó, elméleti megalapozottságú tanulmányok készítéséhez szükséges vizsgálatokat folytat le, elsajátítja a konkrét funkciódeficitek differenciál-diagnosztikáját és a kezelésükhöz szükséges ismereteket; elsajátítja az idegrendszeri megbetegedések területén folyó pszichológiai kutatáshoz, a hatékony fejlesztőprogramok kialakításához, a valódi rehabilitációs tevékenységhez szükséges ismereteket; megszerzi az egyénre szabott kezelési, fejlesztési tervek kialakításához (a legmodernebb képalkotó eljárások és a morfológiai-élettani viszonyok ismeretének segítségével) szükséges ismereteket; elsajátítja a neuropszichológiai vizsgálati módszerek (vizsgálatok) egy ...

  Awarding bodyPázmány Péter Katolikus Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages