• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 111 items
 1. Yleinen kirjallisuustiede, filosofian maisteri (2 v)

  Yleisessä kirjallisuustieteessä opiskellaan ja tutkitaan maailmankirjallisuutta sen historiallisissa, kulttuurissa ja yhteiskunnallisissa konteksteissa. Opinnot antavat valmiudet tarkkaan tekstianalyysiin, kirjallisuuden ymmärtämiseen teoreettisen ja historiallisen tiedon avulla sekä itsenäiseen tieteelliseen ajatteluun. Yleisen kirjallisuustieteen syventävien opintojen tavoitteena on laajentaa ja syventää kirjallisuushistoriallista ja teoreettista tietämystä sekä saavuttaa taso, jolla opiskelija kykenee kirjallisuuden ilmiöiden itsenäiseen tieteelliseen tarkasteluun.   ...

  Provider NameUniversity of Turku, Faculty of Humanities

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 2. Yleinen kielitiede, filosofian maisteri (2 v)

  Yleinen kielitiede on kielen teoria- ja menetelmäoppia. Oppiaineessa kieltä lähestytään eri suunnilta ja monien menetelmien tuottamia tuloksia tarkastellen. Näin luodaan syvä teoreettinen ja metodinen kokonaiskuva kielen käytöstä ja käyttäjistä, sen rakenteesta ja monimuotoisuudesta. Itä-Suomen yliopistossa yleisen kielitieteen erityisinä tutkimusaloina ovat psykolingvistiikka ja kognitiivinen kielitiede sekä kieliteknologia. Katso lisätietoja: http://www.uef.fi/web/hum/yleinen-kielitiede ...

  Provider NameUniversity of Eastern Finland, Philosophical Faculty, Joensuu campus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 3. Viittomakielen asiantuntijan maisteriohjelma, filosofian maisteri (2 v)

  Viittomakielen asiantuntijan opinnot kehittävät monipuolisesti erilaisia asiantuntijatehtävissä tarvittavia valmiuksia. Näistä keskeisiä ovat monipuoliset tiedot kielen rakenteista ja käytöstä erilaisissa teksteissä ja vuorovaikutustilanteissa sekä ymmärrys kielen merkityksestä yhteiskunnassa ja kulttuurissa. Samalla karttuvat myös viestintä- ja vuorovaikutustaidot sekä projekti- ja yhteistyötaidot. Opintojen perustana on kielen, kielenkäytön ja vuorovaikutuksen tutkimus. Opinnoissa saat tutkimuspohjaisen työskentelyn valmiuksia. Näitä ovat itsenäinen ja tavoitteellinen tiedonhankinta, tiedon kriittinen käsittely ja uuden tiedon tuottaminen ja soveltaminen. Opit myös soveltamaan oppimaasi käytännössä: tunnistamaan ja arvioimaan erilaisia kieleen liittyviä ongelmia työelämässä ja etsimään keinoja ratkaista niitä. Suomalaisen viittomakielen opinnoissa tarkastellaan viitottujen kielten rakennetta, omaksumista ja käyttöä sekä perehdytään tallennettujen viittomakielisten tekstien tuottamiseen ja videoeditointiin. Kieliaineiden yhteisissä opinnoissa keskiössä on kieli sosiaalisena toimintana osana jokapäiväistä elämää. Kursseilla käsitellään muun muassa monikielisyyttä, kieli-identiteettejä ja kieli-ideologioita ja opitaan analysoimaan kriittisesti erilaisia teksti-, vuorovaikutus- ja viestintäaineistoja. Opinnot etenevät opiskelijan henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaisesti: kurssien sisällöissä, suoritustavoissa ja ajoituksessa on joustavuutta, vaikka opiskelu onkin päätoimista. Opiskeluun kuuluu lähi- ja verk ...

  Provider NameFaculty of Humanities and Social Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 4. Viittomakielen asiantuntijan kandidaatti- ja maisteriohjelma, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

  Viittomakielen asiantuntijan opinnot kehittävät monipuolisesti erilaisia asiantuntijatehtävissä tarvittavia valmiuksia. Näistä keskeisiä ovat monipuoliset tiedot kielen rakenteista ja käytöstä erilaisissa teksteissä ja vuorovaikutustilanteissa sekä ymmärrys kielen merkityksestä yhteiskunnassa ja kulttuurissa. Samalla karttuvat myös viestintä- ja vuorovaikutustaidot sekä projekti- ja yhteistyötaidot. Opintojen perustana on kielen, kielenkäytön ja vuorovaikutuksen tutkimus. Opinnoissa saat tutkimuspohjaisen työskentelyn valmiuksia. Näitä ovat itsenäinen ja tavoitteellinen tiedonhankinta, tiedon kriittinen käsittely ja uuden tiedon tuottaminen ja soveltaminen. Opit myös soveltamaan oppimaasi käytännössä: tunnistamaan ja arvioimaan erilaisia kieleen liittyviä ongelmia työelämässä ja etsimään keinoja ratkaista niitä. Suomalaisen viittomakielen opinnoissa tarkastellaan viitottujen kielten rakennetta, omaksumista ja käyttöä sekä perehdytään tallennettujen viittomakielisten tekstien tuottamiseen ja videoeditointiin. Kieliaineiden yhteisissä opinnoissa keskiössä on kieli sosiaalisena toimintana osana jokapäiväistä elämää. Kursseilla käsitellään muun muassa monikielisyyttä, kieli-identiteettejä ja kieli-ideologioita ja opitaan analysoimaan kriittisesti erilaisia teksti-, vuorovaikutus- ja viestintäaineistoja. Opinnot etenevät opiskelijan henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaisesti: kurssien sisällöissä, suoritustavoissa ja ajoituksessa on joustavuutta. Opiskeluun kuuluu lähi- ja verkko-opetusta ja itsenäistä työskente ...

  Provider NameFaculty of Humanities and Social Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 5. Venäjän kieli, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

  Venäjän kielen koulutuksen tavoitteena on antaa valmiudet toimia venäjän kielen, kulttuurin tai kääntämisen asiantuntijana. Opiskelija suuntautuu opintojensa aikana joko venäjän kieleen ja kulttuuriin tai venäjän kieleen ja kääntämiseen. Kielestä ja kulttuurista voi valmistua venäjän opettajaksi tai muuksi venäjän kielen ja kulttuurin asiantuntijatehtäviin. Kielestä ja kääntämisestä voi valmistua kääntäjäksi, tulkiksi tai kansainvälisen viestinnän asiantuntijaksi. ...

  Provider NameUniversity of Eastern Finland, Philosophical Faculty, Joensuu campus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 6. Venäjän kieli ja kääntäminen, filosofian maisteri (2 v)

  Venäjä on suuri seikkailu ja suuri mahdollisuus – ja niin lähellä. Itä-Suomen yliopistossa voit suuntautua venäjän opinnoissasi joko kieleen ja kulttuuriin tai kieleen ja kääntämiseen. Opintoihin kuuluu kielitaitoa ja viestinnällisiä valmiuksia kehittäviä opintoja, kielitiedettä, kielialueen kirjallisuuden ja kulttuurin sekä kääntämisen ja tulkkauksen opintoja. Joensuu on sijaintinsa ansiosta oikea paikka opiskella venäjää: venäjää puhutaan kaupungilla ja Venäjän raja on vajaan tunnin matkan päässä. Rajan läheisyys näkyy siinäkin, että venäjän opiskelijat ovat muihin kieliaineisiin verrattuna monikulttuurista väkeä: kolmannes opiskelijoista on venäjää äidin- tai sivistyskielenään puhuvia. Vapaa sivuaineoikeus takaa opiskelijalle mahdollisuuden yksilöllisiin valintoihin ja laaja-alaisen asiantuntijuuden kehittämiseen. Venäjä-osaajia tarvitaan kielikoulutuksessa sekä monenlaisissa viestinnän ja kulttuurin asiantuntijatehtävissä. Työpaikka voi löytyä koulusta tai muusta oppilaitoksesta, liike-elämästä, vientiteollisuuden palveluksesta, ulkoasiainhallinnosta tai kaikkialta sieltä, missä viestitään suomi–venäjä-kielirajan yli. Opiskele venäjää ja löydä oma paikkasi! Katso lisätietoja: http://www.uef.fi/web/hum/venajan-kieli ...

  Provider NameUniversity of Eastern Finland, Philosophical Faculty, Joensuu campus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 7. Venäjän kieli ja kulttuuri, filosofian maisteri (2 v)

  Venäjä on suuri seikkailu ja suuri mahdollisuus – ja niin lähellä. Itä-Suomen yliopistossa voit suuntautua venäjän opinnoissasi joko kieleen ja kulttuuriin tai kieleen ja kääntämiseen. Opintoihin kuuluu kielitaitoa ja viestinnällisiä valmiuksia kehittäviä opintoja, kielitiedettä, kielialueen kirjallisuuden ja kulttuurin sekä kääntämisen ja tulkkauksen opintoja. Joensuu on sijaintinsa ansiosta oikea paikka opiskella venäjää: venäjää puhutaan kaupungilla ja Venäjän raja on vajaan tunnin matkan päässä. Rajan läheisyys näkyy siinäkin, että venäjän opiskelijat ovat muihin kieliaineisiin verrattuna monikulttuurista väkeä: kolmannes opiskelijoista on venäjää äidin- tai sivistyskielenään puhuvia. Vapaa sivuaineoikeus takaa opiskelijalle mahdollisuuden yksilöllisiin valintoihin ja laaja-alaisen asiantuntijuuden kehittämiseen. Katso lisätietoja: http://www.uef.fi/web/hum/venajan-kieli ...

  Provider NameUniversity of Eastern Finland, Philosophical Faculty, Joensuu campus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 8. Venäjän kielen ja kulttuurin maisterikoulutus, filosofian maisteri (2 v)

  Venäjän kielen ja kulttuurin maisteriopinnot tarjoavat laaja-alaisen Venäjän tuntemuksen. Syventävien opintojen erikoistumisvaihtoehtoja ovat venäjän kielen rakenne, kieli ja yhteiskunta, venäläinen kulttuuri ja kirjallisuus sekä venäjä vieraana kielenä ja monikulttuurisuus. Ammatilliset erityisvalmiudet hankitaan soveltuvilla valinnaisten aineiden kursseilla, joita Tampereen yliopistossa on tarjolla laajalti. Opettajaksi aikova valitsee usein jonkin toisen kielen aineenopettajan pedagogisten opintojen lisäksi. ...

  Provider NameUniversity of Tampere, Faculty of Communication Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 9. Tulkki (AMK), Viittomakieli ja tulkkaus, päivätoteutus

  Viittomakielen ja tulkkauksen koulutus kestää 4 vuotta ja sisältää 240 opintopistettä päätoimisia opintoja Ne muodostavat humanistisen alan ammattikorkeakoulututkinnon tutkintonimikkeellä tulkki (AMK). Kahden ensimmäisen vuoden aikana opiskellaan yhtenä ryhmänä vahva pohja viittomakielialalle sekä erilaisten kommunikaatiomenetelmien ja asiakasryhmien laajaan tuntemukseen. Toisen opiskeluvuoden lopussa opiskelija suuntautuu soveltuvuutensa ja kiinnostuksensa perusteella joko kielten väliseen tulkkaukseen tai kielensisäiseen tulkkaukseen ja kommunikaatiomenetelmien pedagogiseen ohjaukseen. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että opinnot painottuvat joko suomalaisen viittomakielen ja suomen kielen väliseen tulkkaukseen tai tulkkaukseen jollakin puhetta tukevalla tai korvaavalla kommunikaatiomenetelmällä. Jälkimmäiseen vaihtoehtoon sisältyy myös pedagogisten taitojen hankkiminen tukiviittomien ja tukimenetelmien opetusalalla. Kirjoitustulkkauksen voi valita molemmissa vaihtoehdoissa vapaasti valittaviksi. Opetussuunnitelma on teemoitettu lukukausittain siten, että osaaminen etenee spiraalimaisesti kohti laadukasta tulkkaustaitoa. Esimerkiksi kolmannen lukukauden teema Monikulttuurinen toimintaympäristö täydentyy vahvalla tulkkauksen osaamisella seitsemännellä lukukaudella teemassa Kulttuuriympäristöt ja tulkkaus. Opetussuunnitelmassa on pyritty integroimaan tiettyjä keskeisiä oppiaineksia laajempiin yhteyksiin. Esimerkiksi työkielten opinnot (suomen kieli ja viittomakieli) kulkevat juonteina, kielipolkuina, muissa a ...

  Provider NameDiakonia-ammattikorkeakoulu, Turun toimipiste

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 10. Tulkki (AMK), Viittomakieli ja tulkkaus, päivätoteutus

  Viittomakielen ja tulkkauksen koulutus kestää 4 vuotta ja sisältää 240 opintopistettä päätoimisia opintoja Ne muodostavat humanistisen alan ammattikorkeakoulututkinnon tutkintonimikkeellä tulkki (AMK). Kahden ensimmäisen vuoden aikana opiskellaan yhtenä ryhmänä vahva pohja viittomakielialalle sekä erilaisten kommunikaatiomenetelmien ja asiakasryhmien laajaan tuntemukseen. Toisen opiskeluvuoden lopussa opiskelija suuntautuu soveltuvuutensa ja kiinnostuksensa perusteella joko kielten väliseen tulkkaukseen tai kielensisäiseen tulkkaukseen ja kommunikaatiomenetelmien pedagogiseen ohjaukseen. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että opinnot painottuvat joko suomalaisen viittomakielen ja suomen kielen väliseen tulkkaukseen tai tulkkaukseen jollakin puhetta tukevalla tai korvaavalla kommunikaatiomenetelmällä. Jälkimmäiseen vaihtoehtoon sisältyy myös pedagogisten taitojen hankkiminen tukiviittomien ja tukimenetelmien opetusalalla. Kirjoitustulkkauksen voi valita molemmissa vaihtoehdoissa vapaasti valittaviksi. Opetussuunnitelma on teemoitettu lukukausittain siten, että osaaminen etenee spiraalimaisesti kohti laadukasta tulkkaustaitoa. Esimerkiksi kolmannen lukukauden teema Monikulttuurinen toimintaympäristö täydentyy vahvalla tulkkauksen osaamisella seitsemännellä lukukaudella teemassa Kulttuuriympäristöt ja tulkkaus. Opetussuunnitelmassa on pyritty integroimaan tiettyjä keskeisiä oppiaineksia laajempiin yhteyksiin. Esimerkiksi työkielten opinnot (suomen kieli ja viittomakieli) kulkevat juonteina, kielipolkuina, muissa a ...

  Provider NameDiakonia-ammattikorkeakoulu, Turun toimipiste

  Category: Learning Opportunities Location: Finland

Pages