• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 58 items
 1. Academic bachelor's degree in physics for education and … (no legal status)

  Students will be able to: (general competences) think analytically and demonstrate understanding of complex systems that enable participation in various interdisciplinary teams, communicate, cooperate and work as part of a team, demonstrate familiarity with basic subject-specific, general pedagogical and ICT fields and apply knowledge to other professional and educational fields, critically assess developments in subject-specific professional and educational fields, resolve technical and work-related problems by searching for sources of knowledge and using technical/applied and scientific methods, demonstrate computer and information literacy, demonstrate proficient laboratory skills, use and develop systems of traditional educational technology, presentation technology, media technology and ICT in subject-specific professional and educational fields, demonstrate autonomy in professional work, demonstrate understanding of individual values and value systems and master questions of professional ethics, demonstrate knowledge and understanding of the institutional frameworks of work (legislation, documentation, legal aspects of subject-specific and educational work, etc.), (subject-specific competences) think scientifically and demonstrate knowledge of the fundamental facts and laws of nature, demonstrate familiarity with and understanding of fundamental physical concepts and apply them in the interpretation of natural phenomena and events in the environment, demonstrate knowledge of the connections of physical sy ...

  Category: Qualifications Location: Slovenia
 2. Astronomer

  A képzés célja csillagászok képzése, akik átfogó csillagászati ismeretekkel és a csillagászattal érintkező interdiszciplináris területeken, továbbá a tágabb körben használható, a tudományos kutatáshoz, a tudományos szaknyelv használatához, a csapatmunkához, a tudományos kutatási eredmények kommunikációjához szükséges készségekkel rendelkeznek, képesek multidiszciplináris összefüggésekben felmerülő új vagy szokatlan problémák megoldására. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák A csillagász a) tudása Rendszerszinten és összefüggéseiben ismeri és tudja alkalmazni a csillagászat és az űrtan (műszertechnikai és spektroszkópiai ismeretanyag; a legkorszerűbb hazai észlelőeszközök használata; a megfigyelések feldolgozásának standard számítógépes módszerei; és a csillagászat valamennyi főbb területének elméleti ismeretanyaga) főbb témaköreinek átfogó elméleti és gyakorlati ismeretanyagát. Összefüggéseiben ismeri a csillagászat elméleti, megfigyelési, számítógépes módszereit, valamint a fizika, matematika és az informatika csillagászatot és űrtant érintő területeit. Jártas a tudományos kutatás, az önképzés és a kommunikáció alapvető módszereiben. Tisztában van a modern csillagászat lehetséges fejlődési irányaival és határaival. Magas szinten rendelkezik természettudományos ismeretekkel és az erre épülő gyakorlat elemeinek ismeretével, és rendszerezni tudja azokat. Ismeri azokat a csillagászattal, asztrofizikával és űrtannal kapcsolatos terepi, labor ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. Chemist

  A képzés célja a szakterület, a gazdaság és a munkaerőpiac igényeinek megfelelő vegyészek képzése, akik szakterületükön magas szintű elméleti és gyakorlati kémiai ismeretekkel, a rokon szakterületeken (matematika, fizika, informatika, szakmai idegen nyelv) megfelelő szintű tudással rendelkeznek. Alkalmasak - elsősorban a kutatás és a műszaki fejlesztés területén - a választott tudományterületük feladatainak és problémáinak önálló tanulmányozására és megoldására, valamint anyagok előállítására és kémiai átalakítására, azok minőségi, mennyiségi vizsgálatára, szerkezetük meghatározására. Önálló és irányító munkaköröket láthatnak el a vegyipari termelésben és más gazdasági ágazatokban, igazgatási területeken, a környezetgazdálkodásban és környezetvédelemben, valamint minőségbiztosítási és minőségellenőrzési területeken. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák A vegyész a) tudása Rendszerszinten ismeri a kémiai szakterület összefüggéseit, törvényszerűségeit és az ezekre alkalmazott elméleti és gyakorlati módszereket. Ismeri a kémia tudományos eredményein alapuló, a kémiai kötésre, a vegyületek szerkezetére, reakcióira, a kémiai kölcsönhatásokra vonatkozó legújabb elméleteket, modelleket és a hozzájuk kapcsolódó számítógépes módszereket. Tisztában van a kémia és a vegyipar lehetséges fejlődési irányaival és annak korlátaival. A kémiai ismereteken túl rendelkezik átfogó természettudományos ismeretekkel, és azokat rendszerezni is tudja. Átlátja, i ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. Earth Sciences Engineer

  A képzés célja földtudományi mérnökök képzése, akik rendelkeznek a földtani közeg, az ásványi nyersanyagok kutatásához, az azokkal való gazdálkodáshoz, valamint a környezetvizsgálatok elvégzéséhez, környezetszennyezések lehatárolásához szükséges földtani és geofizikai ismeretekkel, s az e feladatokhoz kapcsolódó mérnöki módszerek magas szintű ismeretével. Képesek továbbá a nyersanyagkutatások tervezésére, irányítására és új kutatómódszerek kifejlesztésére. A megszerzett magas szintű gyakorlati, továbbá elméleti ismereteik birtokában alkalmasak a szakterület kutatás-fejlesztési feladatainak végzésére és irányítására, valamint a tudományos kutatásokba való bekapcsolódásra. Szakmai gyakorlat után alkalmasak jogszabályban, illetve a mérnöki kamarai szabályok által meghatározott tervezői, vezető tervezői jogosultságra, szakértői jogosultságra a megfelelő mérnöki szakterületen. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák A földtudományi mérnök a) tudása - Érti a földtudományi mérnöki (geológus-mérnöki, geofizikus-mérnöki, geoinformatikus- mérnöki) szakterületek műveléséhez szükséges általános és specifikus elméletekkel leírt folyamatokat, ezek belső összefüggéseit, illetve a folyamatokra épülő tervezési és értelmezési eljárásokat. - Biztos tudással rendelkezik a földtudományi mérnöki szakterületek magas szintű műveléséhez szükséges speciális műszaki és természettudományi ismeretkörökben, többek között a numerikus módszerek, műszaki fizika területén, il ...

  Awarding bodyMiskolci Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. Earth Scientist

  A képzés célja földtudományi kutatók képzése, akik a különböző geoszférák felépítésével, folyamataival kapcsolatos ismereteik birtokában képesek önálló tervező, irányító, szakértői munkakörök betöltésére a földtudományokhoz kapcsolódó tudományos kutatásokat végző, a földtudományok eredményeit alkalmazó és továbbfejlesztő munkahelyeken, kutató-fejlesztő intézetekben és szakigazgatási szervekben. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák A földtudományi kutató tudása Rendszerszinten ismeri a földi anyagi minőségek és jelenségek törvényszerűségeit, és az ezekre alkalmazott anyagvizsgálati, matematikai és informatikai eljárásokat. Ismeri a földi környezetben lejátszódó folyamatok térbeli kapcsolatrendszerét mikro-, mezo- és makroszinten. Ismeri és a maga összetettségében képes kezelni a földi erőforrások fenntartható kitermelésével kapcsolatos komplex problémakört. Átlátja, ismeri és alkalmazza a földtudományokra jellemző elméleteket, paradigmákat, elképzeléseket és elveket. Ismeri az adatgyűjtés, adatrögzítés és feldolgozás megfelelő technikáit. b) képességei Képes a Föld légkörében, felszínén és felszín alatti szféráiban lejátszódó földtudományi folyamatok megértésére, valamint ezen folyamatok komplex rendszerben való kezelésére. Képes a földi anyagmintákban lévő alkotók eloszlásának és szerkezetének elemzésére térben és időben. Képes a terepi és laboratóriumi észlelések elmélettel való összehangolására a megfigyelés, felismerés, szintézis é ...

  Awarding bodySzegedi Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. Erasmus Mundus Master of Science in Theoretical Chemistry and Computational Modelling

  1. Having a general knowledge and understanding of theoretical chemistry and its applications in chemistry and chemistry related disciplines such as biochemistry, material science and physical chemistry. 2. Having advanced knowledge of a specialized branch of theoretical chemistry and insight into its applications 3. Having a general scientific attitude to critically asses, analyze and develop problem solving steps for well-defined problems in relation to theoretical chemistry and its applications. 4. Having experience in data acquisition and literature surveys. 5. Having knowledge of and experience with the computational and mathematical techniques of theoretical chemistry. 6. Being prepared to work as an expert in the use and development of computational techniques in molecular sciences, to work with innovative pharmaceutical, petrochemical and new-materials industries. 7. Being prepared for doctoral research studies in chemistry, physics, life or material sciences. ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 7. experimentális toxikológus

    Általános kompetenciák:* a kutató-fejlesztő munka, a hatósági, a klinikai és diagnosztikai gyakorlat magas szintű ellátásához szükséges szemléletmód;* a toxikológia különböző területeivel kapcsolatosan megszerzett szakmai ismeretek gyakorlati alkalmazásához szükséges szintetizáló és problémamegoldó készség.   Szakmai kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:* a különböző vegyi anyagok egészségkárosító hatásainak megismerése;* a kutató-fejlesztő, a hatósági, a klinikai és diagnosztikai munka magas színvonalú ellátásához nélkülözhetetlen elméleti és gyakorlati ismeretek megszerzése és komplex szemléletű alkalmazása.   Személyes adottságok és készségek:* problémafelismerő és -megoldó képesség;* logikus gondolkodásmód, szintetizáló készség.   A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben és tevékenységrendszerben:* Az experimentális toxikológusok a vegyi anyagok (pl. gyógyszerek, peszticidek) kutatási és fejlesztési, a klinikai és a diagnosztikai gyakorlat széles területein, különösen az experimentális és a klinikai állatorvosi, humán orvosi, vegyipari gyógyszeripari, gyógyszerészi, élelmiszeripari és -biztonsági, munkavédelmi és könyezetvédelmi tevékenységekbe kapcsolódhatnak be, illetve ezeken a területeken helyezkedhetnek el.* Ugyanakkor az experimentális toxikológusok jelentős szerepet tölthetnek be a hatósági folyamatokban (pl. gyógyszerengedélyezés), illetve szerepet vállalhatnak a minőségbiztosításban, különös tekintettel az élelmiszerek, a gyógyszerek és a különböző vegyi anyagok toxikológia ...

  Awarding bodyÁllatorvostudományi Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. Geographer

  A képzés célja geográfusok képzése, akik felkészültek a természeti, környezeti, technikai és társadalmi jelenségekben megnyilvánuló földrajzi törvényszerűségek megértésére, ezek alapján eredeti szakmai megoldások kifejlesztésére, alkalmazására és e terület kutatására, az eredmények bemutatására, szakértők és alkalmazók felé történő kommunikálására. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák A geográfus a) tudása Ismeri a geográfia tudományos eredményeken alapuló aktuális elméleteit, modelljeit, valamint tisztában van szakterületének lehetséges fejlődési irányaival és határaival. Ismeri a földrajztudomány általános és specifikus jellemzőit, belső törvényszerűségeit, határait, legfontosabb fejlődési irányait, kapcsolódását a rokon szakterületekhez. Ismeri a földrajz vizsgálható folyamatait, rendszereit, tudományos problémáit, erről széles körű szakirodalmi tájékozottsággal rendelkezik. Ismeri a természet- és társadalomföldrajz mélyebb összefüggéseit, az ezekre vonatkozó elméleteket. Ismeri a földrajzi szakterületének sajátos kutatási (ismeretszerzési és problémamegoldási) módszereit, absztrakciós technikáit, az elvi kérdések gyakorlati vonatkozásainak kidolgozási módjait. Ismeri azokat a bonyolultabb terepi, laboratóriumi és gyakorlati módszereket, anyagokat és eszközöket, amelyekkel a geográfia területén munkáját gyakorolni tudja. Ismeri a geográfus alap- és alkalmazott kutatások tervezési és értékelési módjait. Magas szinten ismeri a geogr ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. Geologist

  A szak célja geológus szakemberek képzése, akik földtani szemléletmóddal, valamint magas szintű elméleti és gyakorlati szaktudással rendelkeznek, képesek általános geológiai kutatási tevékenységek elvégzésére, továbbá választott specializációjuknak megfelelő szakfeladatok megoldására. Ismerik a földtani megismerés és anyagvizsgálat korszerű módszereit, a különböző ásványi nyersanyagok és a felszín alatti víz felkutatásához szükséges gyakorlati módszereket és azok elvi alapjait, tudományosan megalapozott környezetvédelmi (kiemelten hidrogeológiai) szemlélettel rendelkeznek. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák A geológus a) tudása Rendszerszinten ismeri a geológia szakterületének összefüggéseit, törvényszerűségeit, és az ezekre alkalmazott anyagvizsgálati, matematikai és informatikai eljárásokat. Ismeri a geológia és részterületeinek tudományos eredményeken alapuló elméleteit, modelljeit. Tisztában van a geológia és részterületei jelenlegi és lehetséges fejlődési irányaival. Átlátja, ismeri és alkalmazza azokat a geológiában használatos terepi, laboratóriumi és gyakorlati kutatási eszközöket és módszereket, amelyekkel a szakmáját művelni tudja. Birtokában van annak a tudásnak, amelyre szüksége van a Föld és alrendszerei természeti folyamatainak térbeli és időbeli megismeréséhez, valamint a Föld ásványi nyersanyagainak felkutatatásával kapcsolatos gyakorlati problémák megoldásához. Alaposan tájékozott a geológia aktuális kutatási témakör ...

  Awarding bodyEötvös Loránd Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. Geophyisicist

  A képzés célja geofizikusok képzése, akik megfelelő szakmai tudással, a szakma műveléséhez, a nemzetközi kapcsolattartáshoz vagy külföldi munkavállaláshoz szükséges idegennyelv-ismerettel, korszerű műszaki-gazdasági szemléletmóddal, továbbá a választott specializációnak megfelelő szakismeretekkel rendelkeznek. Képesek nemzetközi kutatási kooperációban, illetve szakmai pályázatokon való részvételre résztvevőként és irányítóként. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák A geofizikus a) tudása Ismeri az általános természettudományi és globális földtudományi ismeretanyagot. Birtokában van a geofizikai és távérzékelési ismeretrendszernek. Ismeri a kutatáshoz, illetve a tudományos munkához szükséges, széles körben alkalmazható problémamegoldó technikákat. Ismeri a számítógépes adatfelvétel, adatfeldolgozás és -megjelenítés megfelelő eszközeit. Ismeri a geofizika aktuális kutatási témaköreit. Birtokában van a magyar nyelvnek és a geofizikus szaknyelv helyes használatának élőbeszédben és írásban. b) képességei Képes a geofizikai törvényszerűségek és összefüggések megértésére, a megszerzett tudás alkalmazására, gyakorlati hasznosítására és fejlesztésére, a problémamegoldó technikák felhasználására. Képes a geofizika tudományában felmerülő feladatok és problémák tanulmányozására és megoldására a kutatás, műszaki fejlesztés és az ipari alkalmazások területén. Képes a Föld és tágabb környezete fizikai tereinek, a Föld összetételének, belső szerkezet ...

  Awarding bodyEötvös Loránd Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages