• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 132 items
 1. a gyermekkor mozgásfejlesztője

  A) Kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:A képzés során megszerzett pedagógiai, módszertani, anatómiai, ortopédiai, belgyógyászati és gyakorlati ismeretek birtokában képesek a 3-12 éves korosztály speciális könnyített és gyógytestnevelési feladatainak ellátásra. B) Személyes adottságok, készségek:A képzésben résztvevők a szak elvégzésére korábban alapképzésben megszerzett ismereteik birtokában képesek. További követelmény, hogy fizikai állapotuk feleljen meg a képzés alatt előírt követelmények teljesítéséhez. Olyan hallgatók legyenek, akik elhivatottságot éreznek a szak elvégzésére. A gyakorlati órákra való felkészülés megköveteli a megfelelő fizikai adottságokat: a jó állóképességet és az alapedzettséget. C) A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:A végzett hallgatók a képzésben szerzett ismereteiket munkájuk során a testnevelési foglalkozások keretén belül használhatják fel. További lehetőség gyógytestnevelési és könnyített testnevelési foglalkozások tartása kistérségi társulások keretében vagy azon kívül. ...

  Awarding bodySzéchenyi István Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. addiktológiai konzultáns

  A szakirányú továbbképzés során megszerezhető ismeretek:   * az egészségügyi – és szociális ellátórendszer jogi, szociálpolitikai, etikai meghatározottságának ismerete; * a család, mint szociális rendszer, annak fejlődési szakaszainak ismerete; * a család életciklusainak, krízishelyzeteinek ismerete; * a pszichoaktív szerek fogyasztásával kapcsolatos polgári és büntetőjogi kérdések ismerete; * a családi életciklusok, krízishelyzetek és az alkohol- és drogfogyasztás összefüggéseinek ismerete; * az emberi kommunikáció szabályszerűségeinek ismerete; * a tanácsadás elméletének, irányzatainak, iskoláinak ismerete; * az egyes pszichoterápiás irányzatok ismerete; * az abúzussal kapcsolatos orvosi beavatkozás lehetőségeinek és feltételeinek ismerete; * az abúzusban használt pszichoaktív szerek és hatásmechanizmusainak, veszélyeinek ismerete; * a detoxikálás módszereinek ismerete; * az alkohol- és drogfogyasztó magatartás rendszerszemléletű megközelítésének ismerete; * az addiktív viselkedésformák kialakulása szociokulturális környezetének ismerete; * az írásos és elektronikus közlés és multimédiás szemléltetés módszereinek és technikáinak ismerete.   A szakirányú továbbképzésen végzettek képesek:   * a széleskörű rendszerszemléletű gondolkodásra a szociális szféra belső viszonyait illetően; * a család és a szociális ellátórendszer közötti közvetítésre; * a családi krízishelyzetek interpretációjára; * a pszichoaktív szerhasználattal kapcsolatos multidiszciplináris szemléletmód kialakítására; * az addiktív magatartás sze ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. akut betegellátó szakápoló

  Olyan korszerű egészségtudományos szakmai, technikai és társas kapcsolati ismeretekkel és gyakorlati készségekkel rendelkező szakápolók képzése, akik az ápolás és betegellátás valamennyi szintjén szakképzettségüknek megfelelően a sürgősségi ellátó team egyenrangú tagjaként képesek a kritikus állapotú betegek önálló ápolására, ellátására. ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. Ambulance Officer (Paramedic)

  A képzés célja ápoló és betegellátó szakemberek képzése, akik az egyén, a család, a közösség és a társadalom egészségvédelméről és az egészség helyreállításáról, valamint az egészségügyi és szociális ellátásról szerzett ismereteik alapján képesek az egészségügyi és szociális ellátás szintjén a megelőző, gyógyító, gondozó és rehabilitációs munkában önálló felelősséggel részt venni. Képességeiket azon országban, intézményben alkalmazhatják a gyakorlatban is, ahol az alkalmazandó jogszabályok, irányelvek, protokollok ezt lehetővé teszik. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására. 7.1. Az elsajátítandó közös szakmai kompetenciák 7.1.1. Az ápoló és betegellátó szakemberek a) tudása - Részletesen ismeri a szervezet felépítését, törvényszerűségeit, a különböző alkotóelemek funkcióját, a biokémiai szabályozási, valamint az anyagcsere folyamatokat. - Részletekbe menően ismeri a szervrendszereket felépítő struktúrákat, a szervrendszerek mikroszkópos és makroszkópos felépítését, a képletek felszíni struktúráit, a szervezet élettani és kóros működését, ismeri azok szabályozását, és a szervezetben lejátszódó kóros folyamatok kóroktanát. - Ismeri a gyakoribb betegségek jellegzetes makro- és mikroszkópos, strukturális elváltozásait. - Ismeri a főbb diagnosztikai módszerek, működési elvét. - Ismeri a terápiás környezet sajátosságait, a különböző ágytípusok, ágyhelyzetek, testhelyzetek, kényelmi eszközök, mobilizációs eszközök és eljárások hatásait, indikációs körét és a kivitelezés menetét. - Ismeri a fájd ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. Aneszteziológiai szakasszisztens

  A képesítéssel rendelkező képes: használni az aneszteziológiában használatos gyógyszereket, módszereket, eszközöket és készülékeket team-munkában dolgozni kommunikálni a beteggel betartani az aszepszis, antiszepszis szabályait fogadni a beteget a műtőben dokumentálni a beteg adatait, vizsgálati eredményeit, a kezeléseket és a gyógyszerelést őrizni és észlelni a beteget a peri- és korai posztanesztéziás időszakban azonnal felismerni a vitális funkciók romlását aktívan részt venni az életmentő beavatkozásokban megteremteni és fenntartani a biztonságos és higiénés környezetet elvégezni a műtéti érzéstelenítés előtti teendőket elvégzi a műtéti érzéstelenítés bevezetése alatti teendőket elvégzi a műtéti érzéstelenítés fenntartása alatti teendőket asszisztálni az anesztézia befejező szakaszában megteremteni a gerincközeli érzéstelenítéshez szükséges körülményeket segédkezni a regionális anesztézia kivitelezésében részt venni a beteg osztályra kísérésében, elhelyezésében, tájékoztatást adni az alkalmazott anesztéziáról, a szükséges ápolási és monitorozási feladatokról közreműködni szakmai gyakorlatukat töltő asszisztensek oktatásában, az aneszteziológia kutatásában, fejlesztésében ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. applied nutrition manager

  A képzés célja olyan multidiszciplinris élelmiszeripari ismeretekkel bíró szakemberek képzése, akik vendéglátási, étkeztetési, élelmiszeripari és természettudományos, egészségügyi, táplálkozási és szociális ismereteik alapján képesek az egészséges táplálkozás értékeinek megfelelő étkezési, élelmiszeripari termékek forgalmazásában, valamint élelmiszertudományi és termékértékelési kompetenciák alapján az egészséges táplálkozásmenedzsment szokásainak és eljárásainak kialakításában közreműködni, az ezzel kapcsolatos méréseket és hatásokat elvégezni és értékelni.    Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:   A szakirányú továbbképzési szakon végzett hallgatók ismerik – a modern táplálkozás- és élelmiszertudományi, egészség- és orvostudományi ismereteket, az egészség táplálkozástudományi összetevőit, a szegénységgel kapcsolatos egyoldalú táplálkozások speciális hatásait, valamint a modern táplálkozás- és élelmiszertudomány alkalmazási lehetőségeit a csecsemők, gyermekek, fogyatékkal élők, viselkedés- és magatartászavaros, idős lakosok, sportolók, fitneszsport- és egyéb mozgásban résztvevők esetében;– a statisztikai és epidemológiai helyzetre vonatkozó forrásokat és elemzési módszereket, a táplálkozási adatmérés és analitika módszereit és eljárásait;– a szervezetbe kerülő anyagok élettani-farmakológiai hatásait, toxikológiai ismereteket, valamint azt, hogy miként hatnak tápanyagok és egyéb élelmiszerkomponensek a test funkcióira, miként védekezhetnek betegség ellen, melyek az egészség helyreál ...

  Awarding bodyKodolányi János Főiskola

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. aquaterápiás szakgyógytornász

  A képzés célja gyógytornász, fizioterapeuta végzettségű szakemberek számára olyan kiegészítő képzés biztosítása, amely képessé tesz a víz mint közeg, valamint a benne végezhető, speciálisan kialakított mozgások evidenciákon alapuló terápiás célú használatára, mellyel elősegíthető a funkciók megtartása, fejlesztése.   A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, ismeretek: Az aquaterápiás szakgyógytornász képes: a biomechanikai, anatómiai és élettani, valamint terhelés-élettani ismeretek elsajátításának birtokában: * evidenciákon alapuló terápiás és fejlesztő módszerek alkalmazására subaquális térben szív és érrendszeri, légzőrendszeri, egyéb belgyógyászati kórképek prevenciójában, kezelésében, rehabilitációjában,  * evidenciákon alapuló terápiás és fejlesztő módszerek alkalmazására subaquális térben mozgásszervi kórképek prevenciójában, kezelésében, rehabilitációjában,  * evidenciákon alapuló terápiás és fejlesztő módszerek alkalmazására subaquális térben neurológiai kórképek prevenciójában, kezelésében, rehabilitációjában,  * klinikai és műszeres vizsgálatok kivitelezésére és dokumentálására, az eredmények analizálására.   Személyes adottságok, készségek: * empatikus közelítés, * jó kommunikációs képesség, * önállóság, * kreativitás.   A szakképzettség tevékeny alkalmazása: * rehabilitációs terv készítése és megvalósítása, * magas szintű elméleti és gyakorlati mozgásterápia irányítása, * rehabilitációs teamben való aktív részvétel, * egyéni kutatások, tudományos munka végzése. ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. Betegkísérő

  A képesítéssel rendelkező képes: a helyszín biztonságosságát felmérni immobilizációs technikákat alkalmazni katasztrófa helyzetek, tömeges balesetek felszámolásában közreműködni megfelelő kommunikációt alkalmazni a beteg állapotát ABCDE-szemlélet szerint felmérni az életkori sajátosságok figyelembevétele mellett életveszély esetén, alapszinten elsősegélyt nyújtani (szakszerű fektetés, vérzéscsillapítás, kötözések, szakszerű segélyhívás, BLS, eszköz nélküli légútbiztosítás) a beteg szállíthatóságát megítélni betegszállítás szervezési feladatokat ellátni betegjogokat és az egészségügyi etikai szabályokat betartani ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. Biomedical Engineer

  A képzés célja egészségügyi mérnökök képzése, akik interdiszciplináris elméleti és gyakorlati ismeretekkel, valamint alkalmazási készséggel rendelkeznek és műszaki, informatikai, orvosi, orvos- és egészségtudományi vagy természettudományos alaptudásukat kiegészítve, az elméleti és a gyakorlati jellegű egészségügyi mérnöki tevékenységek rendkívül széles területén alkalmazhatók. Az élő- és élettelen természettudományos, műszaki, gazdasági és humán ismereteik, továbbá az ezekhez kapcsolódó készségeik révén, szakterületükön tervezői és kutatási-fejlesztési feladatok ellátására, egészségügyi és műszaki szakemberekből álló csoportok kutató, fejlesztő és alkalmazói munkájában (ide értve a klinikai diagnosztikai és gyógyító munkát is) való közreműködésre, megfelelő gyakorlat után ilyen csoportok önálló irányítására képesek. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. Az egészségügyi mérnök a) tudása - Ismeri az egészségügyi mérnöki szakmához kötött természettudományos (elsősorban funkcionális anatómia, rendszerélettan, matematika, fizika, biofizika, biomechanika, biokémia, molekuláris biológia) és műszaki elméletet és gyakorlatot. - Ismeri az orvosbiológiai mérésekhez, valamint terápiás kezelésekhez szükséges műszerek főbb moduljait és ezek diagnosztikai, illetve terápiás alkalmazásának alapjait. - Ismeri a számítógépes modellezés és szimuláció egészségügyi mérnöki szakterülethez kapcsolódó eszközeit és módszereit. - Ismeri a műszaki és biológiai rendszerek matematikai modellezésének és szám ...

  Awarding bodyBudapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. biostatisztikus

  A képzés célja olyan biostatisztikai ismeretekkel rendelkező szakemberek képzése az egészségügyi intézmények, a gyógyszergyártók, a társadalom és a kutatás részére, akik a szakirányú továbbképzés során megszerzett ismereteik birtokában képesek felelősséggel, önállóan megtervezni, elvégezni és irányítani a klinikai vizsgálatokkal kapcsolatos adatgyűjtést, adatkezelést, adatok analízisét, reportok GLP, GCP szerinti elkészítését, hatékonyan támogatni a döntési folyamatokat.  A szakirányú továbbképzés során megszerezhető tudáselemek, ismeretek: ─      klinikai kutatás-fejlesztés háttérismeretei, a klinikai vizsgálatok tervezésének, kivitelezésének metodikája, a vizsgálatok jelentősége, a genetika, farmakológia alapjai, a GLP, GCP alapjai, az MS Office és statisztikai programcsomagok külön-külön, illetve együttes módon való magasszintű használata; ─      a klinikai vizsgálatok dokumentumai (protokollok, CRF, Labor Manual, Operation Manual, reportok), a vizsgálatok etikai ismeretei, a minőségbiztosítás részletei; ─      a vizsgálatok hatósági engedélyeztetési eljárása, a vizsgálatok előkészítésének, indításának és lezárásának teendői, a projektmenedzsment követelményei, a vizsgálati készítmény menedzselése; ─      a hipotézisalkotás, az adattárház építésének szempontjai, a klinikai adatok biostatisztikai kiértékelő eszközei, a különböző vizsgálatok típusai (cross-over), ezek tervezésének szempontjai, a power-analízis fontossága, a mintaválasztás kritériumai; ─      irodalmi adatbázisok kezelése; ─      he ...

  Awarding bodySemmelweis Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages