• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 15 items
 1. Cognitive Scientist

  A képzés célja kutatók és gyakorlati szakemberek képzése, akik az agyműködés megértésére a számítógépes és kognitív idegtudomány kísérleti pszichológiai, idegtudományi, nyelvészeti és matematikai eszközeit és elméleteit alkalmazzák. E tudományok módszereivel hajtják végre az emberi megismerés és a tudás komplex vizsgálatát. Felkészültek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák Az idegtudományi kutató a) tudása Magas szintű átfogó és részletekre is kiterjedő ismeretekkel rendelkezik a kísérleti pszichológia és kognitív pszichológia elméleti kereteiről beleértve észlelési folyamatokat, a figyelem szerepét, memória folyamatokat, az alvás neuropszichológiáját, nyelvi folyamatokat, érzelmi folyamatokat és ezek zavarait. Kutatómunka professzionális elvégzését lehetővé tevő tudása van a szakmai-etikai normákat és azok alkalmazási feltételeit illetően. Felsőfokú szinten ismeri a neurobiológia és idegtudomány tartalmi kereteit, problémaköreit és kutatási irányait, az agyi aktivitás monitorozására és a jelfeldolgozás kutatására irányuló módszereket és értelmezési kereteket. Alapos, kritikai szemléletet is magában foglaló tudása van a tudásszerveződés elmefilozófiai megközelítésének elméleteiről és módszereiről valamint a megismerés-tudomány hosszabb távú, filozófiai megközelítésű problémaköreiről. Kutatómunka végzésére alkalmas szintű ismeretei vannak az emberi nyelv mint gondolati és kommunikációs eszköz szerepéről a megismerés folyamataiban és a tudássze ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. counselling psychologist

  A szakirányú továbbképzés célja a pszichológusok felkészítése arra, hogy a pszichológia sajátos lehetőségeire támaszkodva általános gyakorlati, egészségszolgáltatást ellátó pszichológiai segítséget nyújtsanak, megtalálva az érzelmek társas, munkahelyi, iskolai és fizikai egészséggel való kapcsolatát az adott kliens különböző életszakaszaiban, az élet különböző állomásait követve. A szakirányú továbbképzés fókuszába a tipikus életstresszorok és azok a súlyos kimenetelek kerülnek, amivel a személy egyénileg, családban, csoportban és szervezetben egyaránt küzdhet. A tanácsadó szakpszichológusok segítik a személyt a fizikai, érzelmi és a mentális egészség javításában, a jóllét-érzésében, enyhítik a distressz érzését és oldják a krízist. A tanácsadó szakpszichológus munkaterülete olyan problémák kezelését jelenti, mint különböző kapcsolati nehézségek, benne házassági és családi helyzetek, stressz-kezelés és megküzdés a negatív életeseményekkel, a személyes/társas alkalmazkodás nehézségeinek segítése, visszatérő kapcsolati nehézségek oldása, döntéshozatal a karrierről, a munkáról, az iskola-munka-nyugdíj átmeneteinek segítése, tehetséggondozás, tanulási és készségdeficitek kezelése, testi fogyatékosság, betegség vagy sérülésekhez való alkalmazkodás segítése, szervezeti problémák kezelése. Így a tanácsadó szakpszichológusok segítséget tudnak nyújtani az életvezetési és -pályakrízisek, valamint a családi és párkapcsolati problémák megelőzésében és megoldásában. Megszerezhető ismeretek, kompetenciák, készségek: A taná ...

  Awarding bodyEötvös Loránd Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. disaster and crisis psychologist

  A szakirányú továbbképzés célja, hogy a különböző - egészségügyi, pedagógiai, szociális, rendvédelmi, gazdasági, ipari - területeken dolgozó pszichológus szakemberek elméleti és gyakorlati szinten egyaránt felkészültek legyenek katasztrófakrízis, illetve egyéb súlyos válsághelyzet esetén a segítő beavatkozásra. A résztvevők a képzés során olyan készségeket és eljárásokat sajátítanak el, amelyek által képessé válnak arra, hogy kompetensen vegyenek részt a katasztrófa-, illetve krízishelyzetek sürgősségi, közép- és hosszútávú kezelésében, valamint prevenciójában is. A szakirányú továbbképzés fókuszában annak megismertetése és gyakorlása áll, hogy a különböző specializációval rendelkező pszichológusok katasztrófa- és egyéb krízishelyzetekben hogyan vehetnek részt leghatékonyabban abban a teammunkában, amely ilyenkor jól felépített szervezeti keretben, több szakterület képviselőinek együttműködésével zajlik. Ennek érdekében szereznek ismereteket a katasztrófák, válságok, traumák pszichés és szociális jellemzőiről, sajátítanak el intervenciós technikákat, és ismerik meg a saját (eredeti) specializációjuk funkcióját ilyen helyzetekre adaptáltan (azaz mi a feladata és kompetenciája katasztrófa-, illetve krízishelyzetben pl. egy tanácsadó vagy klinikai stb. specializációjú pszichológusnak, és milyen munkamegosztásban célszerű dolgoznia).  Ismeretek: -   a katasztrófák és krízishelyzetek jellemzői; -   a katasztrófák és krízisek kezelésének folyamata (prevenció, intervenció, utógondozás) és szervezeti rendszere; -   a ...

  Awarding bodyEötvös Loránd Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. doktor (PhD)- psychology

  A doktori képzés a mesterfokozat megszerzését követő tudományos képzésben a doktori fokozat megszerzésére készít fel. A doktori képzés a tudományterület és az azon belüli tudományág kutatási területeihez igazodó doktori iskola keretében folyó tudományos vagy művészeti tevékenység, amely képzési és kutatási, valamint kutatási és disszertációs szakaszból áll. A doktori képzés szervezése és a doktori fokozat odaítélése a felsőoktatási intézmény doktori tanácsának joga. A doktori fokozatot megszerző személy: • Rendelkezik az adott tudományterület tárgykörének, általános és specifikus jellemzőinek, legfontosabb irányainak és pontosan kidolgozott határainak, megállapodott és vitatott összefüggéseinek kutatási szintű ismeretével. • Alkotó módon megérti az adott szak, illetve tanulmányi terület összefüggéseit, elméleteit és az ezeket felépítő fogalmi rendszereket, terminológiát. • Rendelkezik adott tudomány/szakterület önálló kutatásához szükséges kutatás-módszertani ismeretekkel. • Képes az adott szakterület kreatív analízisére, átfogó és speciális összefüggések szintetikus, új szemléletű megfogalmazására és az ezekkel adekvát értékelő és kritikai tevékenységre. • Alkalmazni, illetve továbbfejleszteni tudja szakterületének sajátos ismeretszerzési és probléma-megoldási módszereit. • Képes az elvi kérdések újszerű, eddig ismeretlen gyakorlati vonatkozásainak kreatív kidolgozására. • Képes új projektek tervezésére, megvalósítására, adott tudományterületen kutatást végezni, új technikákat és megközelítéseket kialakítani. ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. Human Behaviour Analyst

  A képzés célja viselkedéselemző szakemberek képzése, akik a pszichológia tudomány elméleti alapismereteinek és alapvető módszereinek birtokában - szakmai vezetés mellett - alkalmasak a pszichológia alkalmazott ágaiban feladatok ellátására. A képzés során olyan készségeket és technikákat sajátítanak el, amelyek révén alapfokon képessé válnak az egyének, a csoportok és szervezetek megismerésére, illetve fejlesztésére. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására. A viselkedéselemző a) tudása - Ismeri a filozófiatörténet, társadalmi ismeretek, kommunikáció, informatika, könyvtárismeret, alapozó elméleti tárgyak (bevezetés a pszichológiába, a pszichológia főbb területei; a pszichológia biológiai alapjai) bevezető elméleteit. - Ismeri a társadalomlélektan (szociális megismerés, attitűdszerveződés, kognitív stílus, egyéni és társadalmi nézetrendszerek, társas viselkedés, segítő és agresszív viselkedés, szociális szerep, társadalmi identitás) legfontosabb szakkifejezéseit és jelenségeit, az európai identitás alakulásának alapvető szövegeit, kontextusait. - Ismeri a pszichológia jellemző írásbeli és szóbeli, tudományos és közéleti, népszerűsítő műfajait és azok szabályrendszerét. - Átlátja a szövegek és kulturális jelenségek befogadásának bevett eljárásait, az értelmezés szakmailag elfogadott kontextusait. - Megfelelő ismeretekkel rendelkezik a pszichológia fő jellemző kutatási kérdéseinek elemző és értelmezési területein. - Tisztában van azzal, hogy a viselkedéselemző képességgel milyen munka ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. képi kifejezéspszichológiai szaktanácsadó

  Kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek: A szakember legyen képes a képi kifejezés (rajzok, festmények, spontán és teszthelyzetben készült képi alkotások) prevenciós célból történő megértésére, melyet saját szakterületének kompetenciahatárai között alkalmaz. Ehhez el kell sajátítania azokat a tudáselemeket, amelyek a rajzok és más képi alkotások keletkezésére, pszichológiai hátterére, értelmezési módszereire vonatkoznak. Igen részletesen kell ismernie a klasszikus rajztesztek alkalmazási feltételeit, artefaktumforrásait, a mintázatelemzés módszerét, gyermekrajzok esetében a rajzfejlődés stádiumait és azok fejlődés-lélektani vonzatait. Személyes adottságok, készségek:Személyes adottságként rendelkeznie kell az empátiás és intuitív pszichológiai megértés készségével, amelyet objektív tudományos módszerekkel kell ellenőriznie, beleértve a tárgyilagos, fenomenológiai leíró elemzést, a rendszerszemléletű gondolkodást és a kommunikációs elemzést. A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:Képesnek kell szakképzettségének alkalmazására abban a konkrét környezetben és tevékenységrendszerben, amelyre alapdiplomája kompetenssé teszi. Ide tartozik a szakképzettség segítő és a prevenciós jellegű alkalmazása, például az egyéni vagy csoportos formában végzett, óvodai, iskolai és más szűrővizsgálatok, amelyek célja a megfelelő szakemberhez irányítás (nevelési tanácsadó, logopédus, családsegítő), valamint a tanácsadás, segítő beszélgetés. ...

  Awarding bodyKároli Gáspár Református Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. munka- és szervezet szakpszichológus

  A képzés során elsajátítandó kompetenciák:A cél olyan kompetenciákkal rendelkező szakemberek képzése, akik a munka- és szervezetpszichológia korszerű elméleti és módszertani ismereteinek a birtokában alkalmasak a munka és szervezetek világában önállóan olyan feladatokat megoldani, amelyek   - a munkatevékenység,   - a munkakörnyezet,   - a személyzet (egyén, csoport),   - a szervezet,   - a vezetés elemzésére, értékelésére, fejlesztésére irányulnak. Felkészültségük alapján képesek a munka- és szervezetpszichológiai ismeretek széles körű elterjesztésében szakmai szerepet vállalni.   Tudáselemek, ismeretek:   - munkahelyi egészségfejlesztési modellek ismerete és programok kidolgozása,   - humánerőforrás menedzsment rendszerek és ezek összefüggéseinek ismerete,   - szervezetek felépítésének, működésének, kultúrájának ismerete, elemzése, értékelése és fejlesztése,   - gazdasági ismeretek,   - vállalkozási és jogi ismeretek,   - alkalmasságvizsgálat eszközeinek, módszereinek ismerete,   - egyéni és szervezeti teljesítményértékelés eszközeinek, módszereinek és a teljesítményértékelési rendszer kialakítási feladatainak ismerete,   - munkahelyi képzés és készségfejlesztés pszichológiai támogatásának ismerete,   - a munkahely, munkakörnyezet kialakításával kapcsolatos ergonómiai ismeretek, módszerek,   - szervezeten kívüli és belüli kommunikációs formák és eszközök ismerete,   - vezetői tanácsadás és coaching elméleti alapjai,   - munkakör- és kompetenciaelemzési módszerek ismerete. Személyes adottságok, készségek, képe ...

  Awarding bodyBudapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. Psychologist

  A képzés célja olyan pszichológus szakemberek képzése, akik a pszichológia tudományterületein megszerzett ismereteik birtokában tájékozottak a pszichológia több ágában. Ismerik a pszichológus szakma módszereit és eszközeit, és képesek ezeket az egyének, csoportok vagy szervezetek megismerése és fejlesztése érdekében használni. Megfelelő végzettséggel rendelkeznek ahhoz, hogy a pszichológia különböző területein külön jogszabályban meghatározott további speciális szakképesítést szerezzenek. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. 8.1. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák 8.1.1. A kognitív pszichológia specializáción a pszichológus a) tudása Részleteiben átlátja a pszichológia tudományos elméleti problémáit, rálátással rendelkezik a tudomány történeti fejlődésére, és képes átlátni folyamatszerű összefüggéseket. Átfogó tájékozottsággal és ismeretekkel rendelkezik a kognitív pszichológia és társtudományok szakirodalmában. Részletes ismeretekkel rendelkezik a kognitív pszichológia területein, és integrálja a társtudományok ismereteit. Ismeri és érti a tudományos kutatás, szakmai önképzés és a hatékony kommunikáció módszereit. Ismeri azokat a kvantitatív és kvalitatív eljárásokat, amelyek alkalmasak a különböző pszichológiai és kulturális jelenségek vizsgálatára és értelmezésére. A kognitív pszichológiának megfelelő speciális ismeretanyagot magas szinten sajátítja el. Elmélyült ismeretekkel rendelkezik egy általa választott szűkebb szakterületi témában. Ismeri és érti a magyar és ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. sport szakpszichológus

  Kompetenciák: –        oktató, kutató (egyetemi szinten) –        sportpszichológus –        részvétel sporttudományos kutatások pszichológiai vonatkozású projektjeiben –        sporttudományos kutatói életpálya megkezdése (PhD) –        sportpszichológusi munka ellátása (egyesületek, szakszövetségek, sportiskolák, rekreációs fórumok, edzőtáborok, versenyek) tanácsadás, felmérés, tesztelés, felkészítő programok összeállítása, vezetése, eredményességének mérése, szakvéleményezés, konzultáció, a sportteljesítmény pszichés  oldalának biztosítása, egyéni és csapatsportolók ellátása stb.) –        a szakmódszertani végzettségnek megfelelően pszichoterápiás munka ellátása –        nemzetközi kapcsolattartás, kutatásokban való részvétel, szakmai képviselet, szakmai fórumok szervezése Tudáselemek, megszerezhető ismeretek: –        Sportpszichológia (Bevezetés, Pszichodiagnosztika, Módszerspecifikus képzések, Alkalmazott sportpszichológia, Módszertan, Pszichometria, Sportpszichiátria, Pszichoterápiás alapok) –        Orvostudományi alapismeretek –        Sportági alapismeretek –        Biomechanika –        Sportszociológia –        Edzéselmélet –        Mozgástan –        Sportpedagógia –        Sportdiplomácia Személyes adottságok, készségek: A képzés során a sportpszichológusi munkához elengedhetetlen attitűd, empátia, kommunikáció, viselkedés; a pszichoterápiában és a felkészítő munkában megnyilvánuló magatartás és kommunikációs minták, a kapcsolattartáshoz szükséges tárgyalási módok, a szakvéleményezéshez kellően á ...

  Awarding bodyTestnevelési Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. szexuálpszichológiai szakpszichológus

  A képzés célja: A szakirányú továbbképzés célja a pszichológusok felkészítése arra, hogy a pszichológia sajátos lehetőségeire támaszkodva segítséget tudjanak nyújtani az egyénnek vagy párnak a szexuális élet valamely területén felmerült nehézségek megjelenésekor, egyedül, más segítőkkel együttműködve vagy szakszerű továbbirányítással.    Megszerezhető ismeretek, kompetenciák: A szexuálpszichológiai szakpszichológus: – segíti az egyént vagy a párt az egészséges és kiegyensúlyozott párkapcsolati és pszichoszexuális működés elérésében és megtartásában, a problémák vagy azok súlyosbodásának megelőzésében; – ismeri a szexuális egészség alapvető elemeit, képes azonosítani a szexuális természetű elakadások hátterében vagy azok folyományaként előálló pszichés folyamatokat, és amennyiben azok saját kompetenciahatárain belül támogathatóak, segítséget nyújt a feloldásukban; – szükség esetén együttműködik más segítőkkel vagy szakszerűen továbbirányítja a kliensét; – szem előtt tartja, hogy a pszichológiai segítés feltétele, hogy a szexualitást érintő nehézség esetében a testi/fizikai okokat szakorvos már kivizsgálta és további orvosi kezelésüket nem találta indokoltnak vagy azok kiegészítését a segítő beszélgetéssel javasolta; – képes kezelni a szexuális tünetekkel kapcsolatosan a speciális segítő helyzetében előálló problémákat, a több kliens egyidejű jelenlétét, valamint jártas  az egészségpszichológiai megközelítést és ismereteket igénylő, vonatkozó jelenségek felismerésében, elkülönítésében és helyes súlyozásában;  – a ...

  Awarding bodyEötvös Loránd Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages