• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 28 items
 1. Comparative Literature, Master of Arts (2 years)

  Utbildningens målsättning är att utbilda magistrar som är experter inom humaniora. Examen består huvudsakligen av följande delar: Huvudämne Biämne/biämnen och/eller valbara studier Vanliga undervisningsformer är föreläsningar, gruppdiskussioner, seminarier och självständigt arbete. ...

  Provider NameÅbo Akademi University, Faculty of Arts, Psychology and Theology

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 2. Doctoral programme in humanities, Finnish Language (4 years)

  http://www.abo.fi/forskning/en/forskarstudier ...

  Provider NameÅbo Akademi University, Faculty of Arts, Psychology and Theology

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 3. Doctoral Programme in Literary Studies (4 yrs)

  The Doctoral Programme in Literary Studies offers doctoral studies in Finnish Literature and Comparative Literature. Students may major in Comparative Literature regardless of the language area of their interest. The Doctoral Programme welcomes applications from students who have earned their Master's degree in Finnish Literature or Narrative Theory and Textuality at the University of Tampere, or in some other literary discipline at another university. Applicants who have specialised in narrative theory and textuality may apply regardless of their major. In some cases, the programme may require the student to take supplementary courses; the need for supplementary courses is considered on a case-by-case basis. The programme's focus is on studying the historical continuum of literature, current forms of Finnish and international literature, and literary phenomena as a part of the field of arts and culture. In literary history, there is a special emphasis on examining the defining characteristics of Finnish literature in relation to national and international culture and literary tradition. The programme also emphasises textuality, general and descriptive poetics, the development of concepts in relation to other disciplines, and the various intersections of literature, language and philosophy. The programme's faculty members participate actively in international discussion on narrative theory, which helps provide methodological tools for other disciplines studying texts both in the humanities and social sciences. ...

  Provider NameUniversity of Tampere, Faculty of Communication Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 4. Doctoral Programme of the Centre for Applied Language Studies, Doctor of Philosophy (4 yrs)

  The Doctoral Programme at the Centre for Applied Language Studies gives you a versatile postgraduate education, which will provide you with an understanding of the role and significance of language both for the individual and the society at large. At the same time, you will specialize in your dissertation topic. The doctoral programme includes theoretical and methodological studies, communication studies and training on working life skills. The main part of the studies is a doctoral thesis, which you can write either as a monograph or a collection of articles. ...

  Provider NameFaculty of Humanities and Social Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 5. Doctoral Programme of the Department of Language and Communication Studies, Doctor of Philosophy (4 yrs)

  The Doctoral Programme for Language and Communication Studies brings together diverse theoretical and methodological perspectives for investigating how language and communication matter in the changing society. The doctoral students join an international, multi-disciplinary and multilingual research environment. They can take part in high-level seminars and workshops organized by various international research teams and networks. Their work is supervised by leading scholars in their field of study. The doctoral programme collaborates closely with the profiling initiative “Language in changing society” in the field of applied language studies. The programme offers its students up-to-date and stimulating research training on language and communication, with a particular emphasis on high-quality supervision and transferrable skills for expert work, including independent, critical thinking, ethical conduct, international networking and publishing. The key themes are language and communication in changing society discourse, identities and social practices language learning and teaching multililingual and - cultural interaction and technology-mediated communication digital communication, media and language landscapes professionalism and changing working life ...

  Provider NameFaculty of Humanities and Social Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 6. Finnish Language, Master of Arts (2 years)

  The M.A. program of Finnish Language at Åbo Akademi University deepens the student’s knowledge of the grammar, semantics, and use of the Finnish language. Each student must take advanced 5 credit courses in Finnish grammar and the theory and methodology of linguistics. The student must also participate in a research seminar and write an M.A. thesis as well as pass a 10 credit exam that covers all obligatory areas of Finnish Linguistics. In addition to the studies that are obligatory to all students of Finnish Language, each student is supposed to build his/her own expertise in Finnish Linguistics by taking 10 credits of optional courses that support his/her studies in Finnish Language. Suomen kielen maisteriopinnot syventävät opiskelijan asiantuntemusta suomen kieliopista, semantiikasta ja käytöstä. Jokaisen opiskelijan pitää suorittaa 5 opintopisteen syventävät kurssit suomen kieliopista sekä kielitieteen teorioista ja metodeista. Lisäksi opintoihin kuuluu osallistuminen seminaariin ja syventävien opintojen tutkielman kirjoittaminen. Opiskelijan on myös suoritettava 10 opintopisteen lopputentti, joka kattaa kaikki suomen kielen opintojen pakolliset osa-alueet. Lisäksi opiskelijan on rakennettava oma osaamisalueensa suorittamalla 10 opintopisteen verran valinnaisia opintoja, jotka tukevat hänen suomen kielen opintojaan. ...

  Provider NameÅbo Akademi University, Faculty of Arts, Psychology and Theology

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 7. Kertomus- ja tekstiteorian maisterikoulutus, filosofian maisteri (2 v)

  Kertomus- ja tekstiteorian maisteriopinnot tarjoavat mahdollisuuden kirjallisuuden syventäviin opintoihin kielialueesta riippumatta. Painopiste on kansainvälisessä kirjallisuudessa ja kulttuurissa, pois lukien Suomen kirjallisuus. Tekstejä tarkastellaan kirjallisuuden poetiikan hengessä, eli taitolajina. Erityisesti painotetaan kansainvälisen kertomusteorian nykysuuntia, jotka tarjoavat metodeja useille tekstejä tutkiville aloille. Valmistuttuaan opiskelija osaa muokata kirjallisuuden alueelta oppimiaan tekstin systemaattisen erittelyn taitoja erilaisiin työelämän tarpeisiin kuten koulutukseen, tiedonvälitykseen, kulttuurituotantoon ja eri tieteenaloilla tehtävään  tekstintutkimukseen. Opinnot sopivat tekstin ja kertomuksen tutkimukseen erikoistuville kandidaateille yli tieteenalarajojen. Tekstualisoituva nyky-yhteiskunta vaatii uutta teoreettista ja historiallista käsitystä merkitysten muodostumisesta, välittymisestä ja tulkinnasta. Ohjelmasta valmistunut voi toimia tehtävissä, joissa edellytetään taitoa tarkastella systemaattisesti kulttuurissa ja yhteiskunnassa käytettyjä esittämisen tapoja. Globalisoituvassa ja medioituvassa maailmassa eri suunnista tulevilla kulttuurisilla esityksillä ja niihin kytkeytyvillä diskursseilla on yhä suurempi rooli todellisuuskäsitystemme tuottajina, identiteettityön välineinä ja maailman merkityksellistämisen malleina. Kirjallisuudentutkimus tarjoaa käsitteellisiä välineitä ja näkökulmia esitysten ja puhetapojen kriittiseen erittelyyn. Kirjallisuuden opinnot kuuluvat pakollisi ...

  Provider NameUniversity of Tampere, Faculty of Communication Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 8. Kirjallisuuden kandidaatti- ja maisteriohjelma, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

  Kandidaatintutkinnossa kirjallisuuden opinnot koostuvat perusopinnoista ja aineopinnoista. Perusopintojen tärkein sisältö muodostuu siitä, että tutustut kirjallisuudenhistorian päälinjoihin ja niiden edustavimpiin teoksiin. Perehdyt myös kirjallisuudentutkimuksen suuntausten pääpiirteisiin ja olennaisimpiin käsitteisiin. Opit kirjallisuustieteellisiä analyysitapoja ja pääset soveltamaan oppimaasi klassikoiden tulkintaan: laadit jo perusopinnoissa teosanalyysin. Aineopinnoissa perehdyt syvemmin kirjallisuuteen sekä kirjallisuuden teorioihin ja tutkimuksen eri suuntauksiin. Luet kirjallisuuden klassikoita eri näkökulmista - suhteessa tyylikausiin, lajeihin ja ilmaisukeinojen muutoksiin. Aineopinnoissa harjoittelet myös tieteellisen tutkimuksen tekoa, kun laadit kandidaatintutkielman. Maisterintutkinnossa kirjallisuuden opintosuunnan opinnot muodostuvat maisterintutkielmasta ja muista syventävistä opinnoista. Maisterintutkielma on maisterin tutkinnon opinnäyte, laaja tieteellinen tutkielma. Tutkielman aiheen valitset yleensä itse, mutta tutkimuskohteen ja -ongelman määrittelystä ja rajauksesta keskustelet ohjaajan kanssa. Kirjoittamisen suuntautumisvaihtoehdossa sovellat myös kirjoittajan taitoja tutkielman taiteellisessa osassa. Muiden syventävien opintojen tärkein sisältö koostuu kirjallisuustieteen ja kirjoittamisen teorioista ja menetelmistä.  Maisteriopintovaiheessa voit suorittaa myös harjoittelun, joka tarkoittaa yleensä kolmen kuukauden työssäoppimisjaksoa opintoihin ja opiskeltavaan alaan liittyvissä työt ...

  Provider NameFaculty of Humanities and Social Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 9. Kirjallisuuden kandidaattiohjelma, humanististen tieteiden kandidaatti (3 v)

  HuK-tutkinnon suorittanut• hallitsee oman alansa keskeisen tiedollisen ja taidollisen sisällön• hallitsee tiedonhankinnan menetelmiä ja osaa arvioida tietoa kriittisesti• arvostaa tieteellistä tietoa ja osaa soveltaa sitä oman alansa työtehtävissä sekä tiedostaa toimintaansa liittyvän eettisen vastuun• hallitsee keskeiset työelämässä tarvittavat yhteistyön sekä tieto- ja viestintätekniikan taidot• osaa toimia monikielisissä ja -kulttuurisissa työryhmissä ja -yhteisöissä• tunnistaa oman osaamisensa vahvuudet ja on valmis kehittämään tiedollisia ja taidollisia valmiuksiaan• tuntee oman alansa työllistymismahdollisuuksia ja omaa valmiudet maisteriopintojen suorittamiseen. ...

  Provider NameFaculty of Humanities and Social Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 10. Kirjallisuudentutkimuksen maisteriohjelma, filosofian maisteri (2 v)

  Kirjallisuudentutkimuksen maisteriohjelma on ainoa monikielinen ja monikulttuurisessa toimintaympäristössä toteutuva kaunokirjallisuuden analyysiin ja tuntemukseen keskittyvä maisteriohjelma Suomessa. Kirjallisuudentutkimuksen maisteriohjelman opinnot sisältävät osioita, joissa voit kehittää kirjallisuuden tuntemustasi ja paneutua valitsemiisi kirjallisuuden tutkimusmenetelmiin ja analysointitapoihin. Opinnoissa on tekstianalyysin metodien lisäksi tärkeällä sijalla kirjallisuudenhistoriaan sekä kaunokirjallisuuteen perehtyminen. Voit erikoistua opinnoissasi yhden kielialueen kirjallisuuteen ja syventyä siten esimerkiksi kotimaisen, pohjoismaisen, angloamerikkalaisen, venäläisen, ranskalaisen tai saksalaisen kielialueen kirjallisuuteen. Opintojen aikana kirjoitat pro gradu -tutkielman omalta erityisalaltasi. Sinulla on mahdollisuus valita tutkielmasi aihe oman kiinnostuksesi kohteista. Tutkielma voi käsitellä monenlaisia aihepiirejä, olla teoreettinen tai teoslähtöinen; voit paneutua valitsemaasi teemaan, lajiin, tyylilajiin, kerronnan ja tyylin kysymyksiin, jne. Voit tutkia kertomakirjallisuutta, runoutta tai muita kirjallisuuden lajeja ja ilmenemismuotoja. Maisteriohjelmassa on mahdollista syventyä myös eri kielialueiden kirjallisuuksia vertailevaan tutkimukseen sekä käännöskirjallisuuteen. Tutkielmaa kirjoitetaan lukuvuoden kestävässä seminaarissa opettajan ohjauksella. Opiskelumuotoina ovat luennot, harjoituskurssit ja muut ryhmäopetuksen kurssit, joilla kirjoitetaan esseitä. Mahdollisuuksien mukaan tarjotaa ...

  Provider NameUniversity of Helsinki, Faculty of Arts

  Category: Learning Opportunities Location: Finland

Pages