• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 130 items
 1. Apģērbu dizains un tehnoloģija- 1. līm. prof. studijas

  Specializācijas: ◦apģērbu dizainā; ◦šūto izstrādājumu projektēšanā. Absolventu iespējas •turpināt studēt 2. līmeņa profesionālajā augstākās izglītības programmās; •strādāt par dizainera palīgu, izstrādājumu (apģērbu) projektētāju, plānot un īstenot radošas idejas modes dizaina jomā, izstrādāt tērpu kolekcijas, veikt to izpildes organizēšanu un autoruzraudzību. Studiju process orientēts uz apģērbu projektēšanas pamatprincipu apguvi ar iespēju veidot sevi interesējošu izglītības saturu, specializēties kādā no piedāvātajiem virzieniem. Apģērbu projektētājs spēj organizēt un vadīt citu speciālistu darbu, sadarboties ar modes dizaineriem, izstrādājot modeļus, kurus iespējams ieviest ražošanā dažādos šūšanas uzņēmumos vai izgatavot modes salonos, veicot individuālo uzņēmējdarbību. ...

  Provider NameRēzeknes Tehnoloģiju akadēmija

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 2. Apģērbu un tekstila tehnoloģija- Prof. bak. studijas

  Specializācijas • apģērbu konstruēšanā • apģērbu tehnoloģijā • tekstila tehnoloģijā (vērpšana, aušana, adīšana) • apģērbu un tekstila patēriņzinībās. Studējot apģērbu konstruēšanu un tehnoloģiju, tiek apgūti tērpu vizuālas mākslas pamati, modes tirgzinības un prečzinības, apģērbu konstruēšana un datorprojektēšana, apģērbu tehnoloģija, datormācība, ekonomika, tekstila materiālmācība, šūšanas fabriku un modes darbnīcu projektēšana un citi studiju priekšmeti. Mācoties tekstila tehnoloģijas, apgūtas tiek vērpšana, aušana, adīšana, šo izstrādājumu projektēšanas un ražošanas daudzveidīgi aspekti. Sadarbībā ar Nacionālo bruņoto spēku Nodrošinājuma pavēlniecību ir iecerēts studentu prakses iespējas paplašināt ar specializēto tekstiliju un apģērbu ražotnēm ASV, Šveicē un Vācijā. Absolventi sekmīgi strādā Latvijas un ārzemju tekstiluzņēmumos un tirdzniecībā par dažāda līmeņa vadītājiem, speciālistiem un ekspertiem nozares jautājumos dažādās ar valsts pārvaldi saistītās institūcijās, kā arī izglītības iestādēs par skolotājiem, meistariem un pasniedzējiem. Nākamās nodarbinātības apraksts Studiju programmas absolventi var strādāt tekstila vai apģērbu ražošanas uzņēmumos par dažāda līmeņa vadītājiem, tehnologiem, konstruktoriem, dizaineriem, ražošanas organizatoriem, kā arī valsts iestādēs un tirdzniecības organizācijās var veikt darbus, kas saistīti ar tekstilizstrādājumu iepirkumu un kvalitātes jautājumiem. ...

  Provider NameRīgas Tehniskā universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 3. Audiovisual Media Arts- Professional bachelor studies

  Winter 2018/2019 admission (studies in Russian): Documents accepted from November 1, 2018 to December 17, 2018. RISEBA professional Bachelor’s programme in Audiovisual Media Arts is designed to produce highly qualified, competent and competitive audiovisual specialists and develop a new type of entrepreneurs who can achieve the symbiosis of business and creative thinking. Upon completion of this programme, student acquires both a bachelor's degree in audiovisual media arts and one of the four professional qualifications, which allows him or her to work in TV companies, cinema and independent producers associations, Internet and other new media, working as television and film producer, television director or television operator or script writer. Study programme Philosophy, Aesthetics, Business English, Research Work, History and Theory of Art, History of Culture, Psychology of Creative Process, Audiovisual Technologies, Acting Skills, Essentials of Composition, Essentials of Photo Art, Work of TV and Video Cameraman, Script Development, Music in Communication, Principles of Lighting, Essentials of History of Theatre , History of TV and Cinema, History of Costumes and Fashion, Technologies of TV Production, Contemporary Media of Arts, Work of TV and Video Cameraman, TV Directing, TV and Cinema Production, Essentials of TV Journalism, Essentials of Audiovisual Montage, Multimedia, Psychology of Advertisement, Analysis and Criticism of Creative Work, TV and Cinema Drama, Sound Directing, Crises Management, Manageme ...

  Provider Name“RISEBA” University of Business, Arts and Technology

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 4. Audiovizuālā mediju māksla- Prof. bak. studijas

  Ziemas uzņemšana 2018./19. gadā (studijas krievu valodā): dokumentu pieņemšana līdz 2018. gada 17. decembrim. Pabeidzot šo studiju programmu, students iegūst gan bakalaura grādu audiovizuālajā mākslā, gan pēc izvēles vienu no četrām profesionālajām kvalifikācijām, kas ļauj viņam strādāt telekompānijās, kino un neatkarīgo producentu apvienībās, interneta televīzijās un citos jaunajos medijos, veicot televīzijas un kino producenta; televīzijas režisora; televīzijas operatora vai scenārista pienākumus. Studiju valoda: Pilna laika dienas nodaļā: latviešu (75%) + angļu (25%) vai krievu (75%) + angļu (25%). Nepilna laika vakara nodaļā: latviešu (95%) + angļu (5%). ...

  Provider NameBiznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola "RISEBA"

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 5. Audiovizuālā māksla (Uzņemšana 2019./20. gadā)- Bak. studijas

  Programmas specializācijas: - Filmu režija; - Operatora māksla; - Filmu montāža un skaņa; - Audiovizuālās un skatuves mākslas producēšana; - Audiovizuālās un skatuves mākslas teorija. Programmas mērķi ir 1. Nodrošināt mūsdienīgas, starptautiskiem standartiem atbilstošas studijas audiovizuālās mākslas jomā, sagatavojot akadēmiski izglītotus un profesionāli konkurētspējīgus speciālistus, atbilstoši Latvijas audiovizuālās mākslas jomas, Latvijas valsts kultūrpolitikas un auditorijas prasībām. 2. Organizēt studiju procesu tā, lai programmas 5 specializāciju – Filmu režija, Operatora māksla; Filmu montāža un skaņa; Audiovizuālās un skatuves mākslas producēšana; Audiovizuālās un skatuves mākslas teorija – studējošie iegūtu vispusīgas zināšanas par audiovizuālās mākslas darbu estētikas, ražošanas un analīzes daudzveidīgajiem aspektiem, iemācītos strādāt saskanīgā radošā komandā, tā veidojot harmonisku Latvijas kino vidi nākotnē. 3. Sagatavot studējošos turpmākajām studijām Latvijas Kultūras akadēmijas vai citu Latvijas un pasaules augstskolu maģistra studiju programmās. ...

  Provider NameLatvijas Kultūras akadēmija

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 6. Audiovizuālā māksla: filmu režija un producēšana (Uzņemšanas gads tiks precizēts)- Mag. studijas

  Studiju galvenais mērķis ir atvērt topošo filmu režisoru un producentu jaunrades un organizatoriskās spējas, atbilstoši mūsdienu pasaules kino valodas kontekstam, veicināt Latvijas kinomākslas profesionalitāti, pārmantojamību, ilgstamību un atpazīstamību. Apakšprogramma sniedz padziļinātas zināšanas kino mākslas sarežģītajā struktūrā, īpašu uzmanību pievēršot filmu režijai un producēšanai. Studējošie padziļināti apgūst katru filmu formveides daļu, nezaudējot kinomākslas un tās ražošanas procesa kopskatu. Studijās īpaša uzmanība pievērsta vizuālo tēlu semantikai, filmējamās vides organizēšanai un fiksēšanai, kino tehnoloģiju iespējām, filmas dramaturģijai, filmas montāžai, aktiera mākslai un darbam ar aktieri, filmas producēšanas procesam un tās novadīšanai līdz auditorijai. Akadēmijas studentiem ir iespēja vienu semestri studēt kādā no ārvalstu sadarbības augstskolām ERASMUS programmas ietvaros, kā arī izmantot ERASMUS+ piedāvātās prakses iespējas un strādāt izvēlētā Eiropas uzņēmumā. ...

  Provider NameLatvijas Kultūras akadēmija

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 7. Audiovizuālā un skatuves māksla (Uzņemšana 2019./20. gadā)- Mag. studijas

  PROGRAMMAS MĒRĶIS Programmas mērķis ir nodrošināt unikālas, uz pētniecisku un jaunrades izcilību vērstas starpdisciplināras studijas, kas sniedz paplašinātas teorētiskas zināšanas par audiovizuālo un skatuves mākslu humanitārās zinātnes kontekstā, sniedz padziļinātu ieskatu audiovizuālās un skatuves mākslas jomās un to mijiedarbībā, kā arī dod iespēju studējošajiem izvēlēties vienu no programmas tematiskajām jomām (audiovizuālā māksla, teātra māksla, laikmetīgās dejas māksla) un tajā padziļināti apgūt kādu no pētniecības un mākslinieciskās jaunrades specializācijām (teorija, dramaturģija, teātra režija, filmu režija, horeogrāfija, filmu operatora māksla, aktiera māksla, producēšana). STUDIJU REZULTĀTI - Padziļinātas zināšanas, prasmes un kompetences audiovizuālās un skatuves mākslas jaunrades darbu un teorētisku pētījumu sagatavošanā; - Izpratne par humanitārās zinātnes un mākslas teorijas un prakses vēsturisko attīstību un aktuālajiem procesiem, prasme teorētiskās zināšanas pielietot jaunrades un pētnieciskajā praksē; - Izpratne par skatuves un audiovizuālo mākslu industrijas juridiskajiem un ētiskajiem aspektiem; - Plaši vietēji un starptautiski profesionāli kontakti skatuves un audiovizuālās mākslas jomās; - Prasmes darboties starpdisciplināros mākslas un pētniecības projektos, prasmes darboties komandā. ...

  Provider NameLatvijas Kultūras akadēmija

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 8. Baznīcas mūzika- Prof. bak. studijas

  Programma sagatavo Baznīcas darbiniekus, kas mācītāja pārraudzībā vada un veido draudzes mūzikas dzīvi saskaņā ar savas Baznīcas mācību, prot vadīt kori un spēlēt mūzikas instrumentus, nodrošina dievkalpošanas norisēm nepieciešamo muzikāli liturģisko izveidojumu; izstrādā plānu muzikāli liturģiskā darba veidošanai un attīstīšanai. Priekšmetu apguve ietver gan teorētiskas, gan praktiskas nodarbības un pārbaudījumus. ...

  Provider NameNodibinājums "Lutera Akadēmija"

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 9. Bībeles māksla (Ikonu glezniecība)- Bak. studijas

  Studiju programmas mērķis ir sniegt akadēmisko izglītību Bībeles mākslā un ikonogrāfijā, kā arī veicināt zinātniskās darbības attīstību konceptuāli jaunā - Bībeles un sakrālās mākslas virzienā. Šī programma veido un attīsta Latvijas ikonu glezniecības skolu, kas balstīta ikonogrāfijas tradīcijās un kanonā. Akadēmiskā studiju programma “Bībeles māksla” ir vienīgā studiju programma Eiropā, kur var apgūt šādas prasmes: ikonu gleznošanu, altārglezniecību un sakrālo grafiku. Ikonogrāfu trūkst ne tikai Latvijā, bet daudzās Eiropas valstīs. Absolventi saņem vērtīgus Baznīcas pasūtījumus darbam Grieķijā, Izraēlā, Bulgārijā, Krievijā un Latvijā. Šīs programmas stiprā puse ir senbaznīcas mantojuma apzināšana, klasiskās mākslas priekšmeti (zīmēšana, kompozīcija, gleznošana), sakrālās mākslas simbolikas studijas. ...

  Provider NameLATVIJAS KRISTĪGĀ AKADĒMIJA

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 10. Bībeles māksla (Ikonu glezniecība)- Mag. studijas

  Studiju programma nodrošina padziļinātas zināšanas sakrālajā mākslā. Vienīgā studiju studiju programma Eiropā, kur var apgūt dažādu ikonogrāfisko skolu kanoniskās prasmes; padziļinātās sakrālās grafikas un kaligrāfijas meistarklasēs var apgūt sengrieķu, senebreju, latīņu un glagoļicas burtu rakstību, semantiskās nianses un iepazīties ar senajiem manuskriptiem; sakrālās grafikas dažādo tehniku apguve. Sakrālās mākslas menedžments un komunikācijas etiķete dažādu konfesionālo tradīciju ietvaros. Ikonogrāfu, sakrālās grafikas speciālistu, arī kaligrāfijas meistaru trūkst ne tikai Latvijā, bet daudzviet Eiropas valstīs un citur pasaulē. Absolventi saņem vērtīgus pasūtījumus darbam Grieķijā, Izraēlā, Krievijā, Vācijā, Norvēģijā un Latvijā. ...

  Provider NameLATVIJAS KRISTĪGĀ AKADĒMIJA

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia

Pages